Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 45,90 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 лютого 2022 р. N 102

Київ

Про затвердження Порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів (потужностей) вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 5 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів (потужностей) вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 лютого 2022 р. N 102

ПОРЯДОК
визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів (потужностей) вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження

1. Ці Порядок та критерії установлюють процедуру визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів (потужностей) вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, які здійснюються Держпродспоживслужбою.

2. Терміни, що застосовуються у цих Порядку та критеріях, вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" і "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

3. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження оператором господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, є:

вид діяльності оператора;

строк провадження оператором господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

кількість галузей, за якими оператор здійснює виробництво та/або обіг органічної продукції;

кількість правопорушень оператором вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлених за результатами заходів державного контролю, проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому року;

кількість випадків застосування оператором винятків з вимог до органічного виробництва протягом останніх трьох років, що передують плановому року;

наявність інформації від органу сертифікації щодо виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому року, порушень оператором вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

4. Періодичність здійснення планових заходів державного контролю у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції визначається на підставі ризик-орієнтованого підходу відповідно до додатка 1.

5. Віднесення потужності оператора до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 1, за такою шкалою:

від 70 балів і більше - до високого ступеня ризику;

від 31 до 69 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 30 балів - до незначного ступеня ризику.

6. Планові заходи державного контролю здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

7. Кількість балів, що визначають ступінь ризику потужності оператора, визначається в акті категоризації потужності, форма якого встановлена у додатку 2.

8. Акт категоризації потужності складається щороку державними інспекторами територіальних органів Держпродспоживслужби щодо кожної потужності оператора не пізніше 1 листопада поточного року на підставі відомостей державних реєстрів, інформації, отриманої від органів сертифікації та за результатами заходів державного контролю, іншої публічної інформації, наявних станом на 30 вересня поточного року.

Відомості, зазначені в акті категоризації потужності, вносяться до інформаційно-телекомунікаційної системи Держпродспоживслужби.

 

Додаток 1
до Порядку

РИЗИКИ,
пов'язані з провадженням господарської діяльності операторів у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Критерій оцінки ризику

Показник критерію

Кількість балів

1. Вид діяльності оператора

обіг органічної продукції

5

виробництво органічної продукції

10

виробництво та обіг органічної продукції

15

2. Строк провадження оператором господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

більше п'яти років

0

від трьох до п'яти років включно

5

менше трьох років

10

3. Кількість галузей, за якими оператор здійснює виробництво та/або обіг органічної продукції

від однієї до трьох галузей включно

0

від чотирьох до шести галузей включно

5

сім - вісім галузей

10

4. Кількість правопорушень оператором вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлених за результатами заходів державного контролю, проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому року

правопорушення, передбачені пунктами 1 - 3 частини першої статті 40 Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", відсутні

0

правопорушення, передбачені пунктами 1 - 3 частини першої статті 40 Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", наявні - від одного до трьох включно

20

правопорушення, передбачені пунктами 1 - 3 частини першої статті 40 Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", наявні - більше чотирьох

30

5. Кількість випадків застосування оператором винятків з вимог до органічного виробництва протягом останніх трьох років, що передують плановому року

випадки відсутні

0

один - два випадки

10

три і більше випадків

15

6. Наявність інформації від органу сертифікації щодо виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому року, порушень оператором вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

інформація відсутня

0

інформація наявна

5

 

Додаток 2
до Порядку

АКТ N ____
категоризації потужності оператора у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

1. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження або місце проживання оператора _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Назва потужності та її адреса __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Реєстраційний номер або особистий реєстраційний номер потужності (у разі наявності) ________
_____________________________________________________________________________________

4. Відомості про орган сертифікації, з яким укладено договір, та виданий оператору сертифікат:

назва та реєстраційний код органу сертифікації _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

номер та дата видачі сертифіката ________________________________________________________

дата закінчення строку дії сертифіката ____________________________________________________

5. Галузь (галузі) у сфері органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, у якій оператор провадить діяльність з використанням відповідної потужності ________________________________
_____________________________________________________________________________________

Критерій оцінки ризику

Показник критерію

Кількість балів

Кількість балів, нарахована потужності за кожним критерієм

1. Вид діяльності оператора

обіг органічної продукції

5

 

виробництво органічної продукції

10

 

виробництво та обіг органічної продукції

15

 

2. Строк провадження оператором господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

більше п'яти років

0

 

від трьох до п'яти років включно

5

 

менше трьох років

10

 

3. Кількість галузей, за якими оператор здійснює виробництво та/або обіг органічної продукції

від однієї до трьох галузей включно

0

 

від чотирьох до шести галузей включно

5

 

сім - вісім галузей

10

 

4. Кількість правопорушень оператором вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлених за результатами заходів державного контролю, проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому року

правопорушення, передбачені пунктами 1 - 3 частини першої статті 40 Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", відсутні

0

 

 

правопорушення, передбачені пунктами 1 - 3 частини першої статті 40 Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", наявні - від одного до трьох включно

20

 

правопорушення, передбачені пунктами 1 - 3 частини першої статті 40 Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", наявні - більше чотирьох

30

 

5. Кількість випадків застосування оператором винятків з вимог до органічного виробництва протягом останніх трьох років, що передують плановому року

випадки відсутні

0

 

один - два випадки

10

 

три і більше випадків

15

 

6. Наявність інформації від органу сертифікації щодо виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому року, порушень оператором вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

інформація відсутня

0

 

інформація наявна

5

 

Сума балів, нарахована потужності оператора _____________________________________________

Ступінь ризику, до якого віднесена потужність оператора ____________________________________

Дата останньої перевірки потужності оператора ____________________________________________

Періодичність здійснення планових заходів державного контролю потужності ___________________

___ ____________ 20__ р.
(дата підписання акта категоризації потужності)

________________________________
(посада особи, яка склала акт категоризації
потужності)

___________
(підпис)

_____________________
(власне ім'я та прізвище)

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2022, ЛЕОНОРМ.