Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2022 р. N 1298

Київ

Про внесення змін до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. N 926 (Офіційний вісник України, 2021 р., N 72, ст. 4545), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2022 р. N 1298

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації

1. У пункті 2:

1) доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:

"61) державні інтереси - визначені Генеральною схемою планування території України, схемами планування окремих частин території України, схемами планування окремих частин Автономної Республіки Крим, областей (районів), іншими документами державного планування державного та регіонального рівня вимоги щодо переважного функціонального використання окремих територій, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, відновлення та сталого використання природних ресурсів, необхідності розміщення об'єктів, що мають загальнодержавне та/або регіональне значення;";

2) доповнити пункт підпунктом 111 такого змісту:

"111) інтереси суміжних територіальних громад - визначені концепцією інтегрованого розвитку території територіальної громади, стратегією розвитку територіальної громади, містобудівною документацією на місцевому рівні планувальні рішення, що мають або можуть мати вплив на визначення планувальних рішень містобудівної документації на місцевому рівні щодо території територіальної громади, яка розробляється;".

2. Пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Під час розроблення та внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні враховуються державні інтереси, інтереси суміжних територіальних громад, інтереси територіальної громади, громадські інтереси, що можуть бути представлені у вигляді відповідних документів (концепцій, стратегій, проектів, програм, містобудівної документації, інших даних щодо сучасного стану та планів розвитку відповідних територій, у тому числі з питань цивільного захисту).".

3. У підпункті 2 пункту 15 слово "прийняття" замінити словом "затвердження".

4. У пункті 35 слова "генерального плану населеного пункту" замінити словами "проектів містобудівної документації на місцевому рівні".

5. У пункті 40:

1) абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"об'єкти цивільного захисту, інші дані, необхідні для розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту";";

2) в абзаці тридцять четвертому слово "прийняття" замінити словом "затвердження".

6. У пункті 42:

1) абзац третій підпункту 1 викласти в такій редакції:

"для комплексних планів - вимоги до персонального складу робочої групи (з урахуванням підпункту 12 пункту 42 цього Порядку), строки приймання заявок на участь у робочій групі (не менш як 10 робочих днів з дня публікації даного рішення на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради);";

2) підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) для комплексних планів, генеральних планів населених пунктів (для мм. Києва та Севастополя, адміністративних центрів областей та районів) - отримання замовником відомостей щодо державних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад шляхом подання ним до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад суміжних територіальних громад, районних, обласних держадміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також Мінрегіону (під час розроблення комплексних планів - для територіальних громад з адміністративними центрами в адміністративних центрах областей, під час розроблення генеральних планів населених пунктів - для мм. Києва та Севастополя, адміністративних центрів областей) запитів щодо визначення державних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад для їх врахування під час розроблення комплексного плану, генерального плану населеного пункту.

Під час підготовки матеріалів щодо державних інтересів та інтересів суміжних територіальних громад враховуються:

містобудівна документація державного та регіонального рівня, містобудівна документація територій суміжних територіальних громад щодо суміжних територій;

оперативні цілі та основні завдання, що забезпечують досягнення стратегічних цілей, наведених у додатку 2 до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. N 695 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 67, ст. 2155), регіональна стратегія розвитку, що поширюється на територію територіальної громади, стратегія розвитку суміжної територіальної громади;

прогнози та програми економічного і соціального розвитку, галузей економіки, прийняті на державному, обласному, районному та місцевому рівні, що поширюються на територію територіальної громади;

стратегії, програми та плани у сфері охорони навколишнього природного середовища і сталого використання земель, ґрунтів, вод, лісів та інших природних ресурсів, формування екомережі, плани управління річковими басейнами;

наявні відомості та розрахункові планові показники для розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту".

Державні інтереси надаються у формі офіційних листів відповідних органів виконавчої влади з інформаційними матеріалами щодо державних інтересів - витягів з Генеральної схеми планування території України, відповідної схеми планування території державного та/або регіонального рівня, які доповнюються інформацією з інших документів державного планування, затверджених у встановленому законодавством порядку (концепцій, стратегій, цільових програм).

Інтереси суміжних територіальних громад надаються у формі офіційних листів уповноважених органів містобудування та архітектури відповідних сільських, селищних, міських рад з інформаційними матеріалами щодо інтересів суміжних територіальних громад - витягів з концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади, стратегії розвитку територіальної громади, містобудівної документації на місцевому рівні.

Строк дії інформаційних матеріалів щодо державних інтересів (інтересів суміжної територіальної громади) становить три роки з дати їх отримання, якщо органом, що видав такий витяг, не повідомлено замовнику офіційним листом про втрату їх актуальності з наданням відповідного обґрунтування (затвердження, внесення змін або скасування відповідних документів).

У разі коли строк дії таких інформаційних матеріалів щодо державних інтересів (інтересів суміжної територіальної громади) завершився під час розроблення проекту містобудівної документації на місцевому рівні до її затвердження, замовнику необхідно звернутися у встановленому порядку щодо повторного надання державних інтересів (інтересів суміжної територіальної громади);";

3) абзац четвертий підпункту 5 викласти в такій редакції:

"у разі ненадходження відповіді щодо відповідного запиту замовником надсилаються до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад суміжних територіальних громад, райдержадміністрації, облдержадміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Мінрегіону (для територіальних громад мм. Києва та Севастополя, з центрами в адміністративних центрах областей, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад суміжних територіальних громад) повідомлення щодо розроблення містобудівної документації без врахування державних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад;";

4) в абзаці восьмому підпункту 14 слова "Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України і" виключити.

7. У пункті 43:

1) підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) надання замовником розробнику картографічної основи у цифровій формі в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000, складеної відповідно до вимог законодавства, через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.

Замовник попередньо завантажує картографічну основу до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та засвідчує її актуальність на рік розроблення містобудівної документації на місцевому рівні шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису з використанням кваліфікованої позначки часу, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Об'єкти місцевості та їх характеристики, зображені на картографічній основі, повинні відповідати класифікаторам інформації, яка відображається на топографічних картах та планах відповідних масштабів, або вимогам до топографічної карти/плану із спрощеним змістом, що встановлюються нормативно-технічною документацією у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Картографічна основа за змістом та точністю відповідає:

для всієї території територіальної громади - масштабу 1:10000;

для території населених пунктів, для яких будуть розроблятися генеральні плани та/або планувальні рішення генерального плану, - масштабу 1:2000;

для визначених у завданні територій, для яких будуть розроблені детальні плани та /або планувальні рішення детальних планів, - масштабам 1:1000, 1:500.

У разі неповної відповідності картографічної основи цим вимогам (у частині картографічних основ масштабів 1:2000, 1:1000, 1:500) замовник забезпечує її доопрацювання відповідно до окремого завдання та завантаження до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва не пізніше ніж до подання проекту містобудівної документації для проведення експертизи.";

2) підпункт 6 після слів "відповідними уповноваженими особами" доповнити словом "райдержадміністрації,", а слова "обласних центрах" замінити словами "адміністративних центрах областей".

8. У пункті 44:

1) в абзаці другому підпункту 3 слово "прийняття" замінити словом "затвердження";

2) підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує доступ до матеріалів містобудівної документації на місцевому рівні шляхом:

надання їх за запитом на інформацію;

оприлюднення метаданих на національному геопорталі та забезпечення доступу до відповідних геопросторових даних на геоінформаційних сервісах типу WFS геопорталів держателів даних або національного геопорталу;

оприлюднення, у тому числі у формі відкритих даних, на:

- єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

- офіційному веб-сайті Мінрегіону;

- веб-сайті сільської, селищної, міської ради та веб-сайті замовника (протягом п'яти робочих днів з дня затвердження).

Матеріали містобудівної документації на місцевому рівні включають:

інформацію щодо затвердження містобудівної документації на місцевому рівні;

посилання на геопортал містобудівного кадастру;

матеріали рішення сільської, селищної, міської ради щодо затвердження (з усіма додатками);

текстові матеріали містобудівної документації, а також графічні матеріали містобудівної документації, що оприлюднюються у форматі файлів, які підтримують векторну графіку та дають змогу їх копіювання (в тому числі розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який розробляється у випадках, визначених частиною першою статті 2 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку і повинен відповідати вимогам частини другої статті 11 зазначеного Закону);

матеріали (в тому числі протоколи) громадських обговорень проекту містобудівної документації, в тому числі щодо проведення стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації;

матеріали (в тому числі протоколи) розгляду проекту містобудівної документації на засіданні архітектурно-містобудівної ради;

звіт про результати експертизи проекту містобудівної документації (якщо це передбачено законодавством);

передачу текстових, табличних та графічних матеріалів містобудівної документації на місцевому рівні до Державного фонду документації із землеустрою;

внесення відповідних даних до містобудівного кадастру та Державного земельного кадастру протягом п'яти робочих днів з дня затвердження відповідної містобудівної документації.

Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру вносяться на підставі електронних документів окремо за кожним об'єктом Державного земельного кадастру.".

9. Підпункт 4 пункту 69 викласти в такій редакції:

"4) розділ "Охорона навколишнього природного середовища" проекту відповідної містобудівної документації, який розробляється у випадках, визначених частиною першою статті 2 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку і повинен відповідати вимогам частини другої статті 11 зазначеного Закону;".

10. Абзац другий пункту 76 після слів "та інших норм законодавства" доповнити словами "за складом та змістом, визначеним державними будівельними нормами.".

11. В абзаці другому підпункту 2 пункту 79 слово "прийняття" замінити словом "затвердження".

12. Абзац сьомий пункту 80 викласти в такій редакції:

"орієнтовні строки реалізації (протягом короткострокового (до п'яти років), середньострокового (шість - десять років) та довгострокового (понад 10 років) періодів, для короткострокового періоду - із зазначенням року);".

13. Підпункт 6 пункту 87 доповнити абзацом такого змісту:

"Режими регулювання забудови" - містить інформацію щодо встановлених режимів регулювання забудови, зокрема червоних, жовтих, блакитних, зелених ліній та ліній регулювання забудови;".

14. Підпункт 6 пункту 89 доповнити абзацом такого змісту:

"Режими регулювання забудови" - містить інформацію щодо встановлених режимів регулювання забудови, зокрема червоних, жовтих, блакитних, зелених ліній та ліній регулювання забудови;".

15. Абзац перший пункту 91 викласти в такій редакції:

"91. Форма витягу з містобудівної документації, який надається уповноваженим органом містобудування та архітектури відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить затвердження відповідної містобудівної документації, передбачає наявність таких відомостей щодо території, стосовно якої надійшов запит щодо надання витягу з містобудівної документації:".

16. У тексті Порядку слова "та регіональних" і ", регіональних" виключити.

____________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.