Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн. та є найнижчою в Україні. Увага! НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 березня 2022 р. № 314
Київ

Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 535 від 03.05.2022

№ 778 від 07.07.2022 }

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності (далі - декларація), що містить відомості згідно з додатком 1, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2.

Органи ліцензування, дозвільні органи та суб’єкти надання публічних (електронних публічних) послуг формують та ведуть переліки поданих декларацій, в яких міститься інформація про суб’єкта господарювання (для юридичної особи - організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), для фізичної особи - підприємця - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); вид господарської діяльності/частина виду господарської діяльності, який провадиться на підставі поданої декларації; місце провадження діяльності (якщо провадження діяльності обмежується територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці);

{Абзац другий підпункту 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 778 від 07.07.2022}

{Підпункт 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 535 від 03.05.2022}

2) декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта:

в електронній формі - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема засобами мобільного додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) (у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем);

{Абзац другий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 535 від 03.05.2022}

у паперовій формі - через центр надання адміністративних послуг з подальшою передачею органам ліцензування, дозвільним органам та суб’єктам надання публічних (електронних публічних) послуг засобами Порталу Дія. Після внесення інформації до Порталу Дія декларація повертається заявнику.

{Абзац третій підпункту 2 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 535 від 03.05.2022}

У разі коли декларації мають бути подані до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг, якими є місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, військові адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, такі декларації спрямовуються зазначеним органам та підприємствам засобами Порталу Дія через:

{Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 535 від 03.05.2022}

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у відповідній сфері (якщо декларація подається до територіального органу такого центрального органу виконавчої влади або державного підприємства, що належить до сфери його управління);

{Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 535 від 03.05.2022}

обласні державні адміністрації, Київську міську державну адміністрацію або обласні військові адміністрації (якщо декларація подається до місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, військової адміністрації, комунального підприємства, що знаходяться або діють в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці);

{Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 535 від 03.05.2022}

3) суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі відсутності відповідних дозвільних документів (документи дозвільного характеру, ліцензії та/або інші результати надання публічних послуг), невідкладно, але не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану звертаються до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг і отримують відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством, без зупинення (припинення) їх діяльності;

{Підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 535 від 03.05.2022}

4) на період воєнного стану зупиняється перебіг строків звернення за отриманням публічних послуг, визначених законодавством. З дня припинення чи скасування воєнного стану перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення;

5) строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування, а періодичні, чергові платежі за ними відстрочуються на строк, зазначений у цьому підпункті.

{Підпункт 5 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 535 від 03.05.2022}

2. До введення в експлуатацію системи подання декларацій через Портал Дія суб’єкти господарювання подають декларації до Міністерства економіки, яке забезпечує їх передачу до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг (крім суб’єктів господарювання, що здійснюють охоронну діяльність і подають декларації до Міністерства внутрішніх справ).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 535 від 03.05.2022}

3. Міністерству цифрової трансформації протягом одного тижня з дня набрання чинності цією постановою забезпечити технічну можливість подання декларації.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 535 від 03.05.2022}

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє у період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 535 від 03.05.2022}

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2022 р. № 314

ПЕРЕЛІК
відомостей, які вносяться до декларації про провадження господарської діяльності

1. Відомості про суб’єкта господарювання:

для юридичної особи - організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи або його уповноваженого представника;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 535 від 03.05.2022}

для фізичної особи - підприємця - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), місце проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 535 від 03.05.2022}

2. Відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності.

3. Назва виду господарської діяльності/частини виду господарської діяльності, який провадиться суб’єктом господарювання, або інформація щодо змін, які вносяться до дозвільного документа.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 535 від 03.05.2022}

4. Назва дозвільного документа (назви дозвільних документів) на заміну якого (яких) подана декларація або до якого (яких) декларацією вносяться зміни.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 535 від 03.05.2022}

5. Відмітка про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов’язується їх виконувати.Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2022 р. № 314

ПЕРЕЛІК
видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану

Вид господарської діяльності

Вид документа, який дає право на провадження господарської діяльності

Діяльність у сфері використання ядерної енергії

ліцензія

Діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ

ліцензія

Поводження з небезпечними відходами

ліцензія

Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ; дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ), видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи газу та споруд для захоронення відходів виробництва нафтогазової галузі і супутніх вод Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, природи, лікувальні, оздоровчі заклади та інше), виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції Геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробка родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, та видобування корисних копалин, що мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави

спеціальний дозвіл на користування надрами

Перевезення радіоактивних матеріалів (міжнародне перевезення)

дозвіл

Роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

дозвіл

Виконання певних видів робіт чи операцій на етапі експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів

дозвіл

Виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки (крім окремого дозволу на експлуатацію ядерної установки після виникнення радіаційних аварійних ситуацій або реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками, або перевищення проектних експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива, окремого дозволу на пуск ядерної установки після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони та окремого дозволу на етапі зняття з експлуатації ядерної установки)

дозвіл

Пуск ядерної установки після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони

дозвіл

Експлуатація ядерної установки після виникнення радіаційних аварійних ситуацій або реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками, або перевищення проектних експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива

дозвіл

Використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

дозвіл

Виробництво джерел іонізуючого випромінювання

ліцензія

Переробка, зберігання радіоактивних відходів

ліцензія

Провадження господарської діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

ліцензія

Переробка уранових руд

ліцензія

Провадження господарської діяльності з підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки

ліцензія

Провадження діяльності, пов’язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки

ліцензія

Діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: будівництво сховища для захоронення радіоактивних відходів

ліцензія

Діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки

ліцензія

Діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: експлуатація ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів

ліцензія

Діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів

ліцензія

Діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: зняття з експлуатації ядерної установки

ліцензія

Спеціальне водокористування

дозвіл

Оцінка впливу на довкілля

висновок

Транскордонне перевезення небезпечних відходів

письмова згода (повідомлення)

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

дозвіл

Спеціальне використання лісових ресурсів

спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

Виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, Торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду

ліцензія

Виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

ліцензія

Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

ліцензія

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

ліцензія, інші дозвільні документи

Виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж

ліцензія

Виконання підготовчих робіт, визначених будівельними нормами

повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

декларація про готовність об?єкта до експлуатації

Виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками

дозвіл на виконання будівельних робіт

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками

сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

Виробництво лікарських засобів, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами

ліцензія

Культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку

ліцензія, інші дозвільні документи

Банківська діяльність, діяльність з надання фінансових послуг та діяльність з надання банкам послуг з інкасації

ліцензія, інші дозвільні документи

Діяльність у галузі телебачення і радіомовлення

ліцензія

Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації

ліцензія, інші дозвільні документи

Випуск та проведення лотерей

ліцензія

Діяльність на ринку азартних ігор

ліцензія

Діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням технічних засобів розвідки (критерії належності до технічних засобів розвідки визначаються розвідувальними органами України)

ліцензія

Зовнішньоекономічна діяльність

ліцензія

Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

свідоцтво про уповноваження

Виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті

свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності

Затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації

Діяльність із ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

дозвіл

Діяльність у сфері охорони культурної спадщини, вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, зокрема ведення робіт, пов'язаних з діяльністю щодо охорони і вивчення археологічної спадщини; проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам'яток археології),їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок; проведення робіт на пам’ятках національного значення, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених пунктів; відчуження або передача пам’яток місцевого та національного значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління; реалізація програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони; вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей; проведення робіт, пов’язаних з археологічними дослідженнями; проведення земляних робіт на території пам’яток, охоронюваних археологічних територіях, у зонах охорони, в історичних ареалах населених місць; проведення пошукових робіт з дослідження решток життєдіяльності людини, що міститься під земною поверхнею, під водою; переміщення (перенесення) пам'яток місцевого та національного значення; погодження науково-проектної документації на виконання робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого та національного значення; погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території пам’яток національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях

дозвіл, погодження, висновки

Користування радіочастотним спектром

ліцензія

Користування ресурсом нумерації

дозвіл

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 778 від 07.07.2022}


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.