Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

НІЦ "ЛЕОНОРМ" працює та продовжує надавати доступ до своїх продуктів та послуг та поширювати офіційні копії стандартів. Кожен із нас має працювати заради України та нашої перемоги!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 22 березня 2022 р. № 347

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 “Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 51, ст. 3415) зміни, що додаються.

2. Установити, що надання на ринку будівельних виробів (продукції), що були введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено чи обмежено з причин невідповідності таких будівельних виробів (продукції) усім або окремим вимогам Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764, — із змінами, внесеними цією постановою.

           Прем’єр-міністр України                Д. ШМИГАЛЬ

 

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2022 р. № 347

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2006 р. № 1764

1. У постанові:

1) у назві постанови слова “, будівель і споруд” замінити словом “(продукції);

2)  постановляючу частину постанови викласти в такій редакції:

“Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:”;

3) у пункті 1 слова “, будівель і споруд” замінити словом “(продукції)”;

4)  пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Міністерству розвитку громад і територій забезпечити застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.”;

5) пункт 3 виключити.

2. У Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Технічного регламенту слова “, будівель і споруд” замінити словом “(продукції)”;

2) пункти 1—4 викласти в такій редакції:

“1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до будівельних виробів (продукції) та їх обігу на території України.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

будівельні вироби (продукція) — будь-який матеріал, виріб або комплект, що виробляється та вводиться в обіг для застосування за призначенням протягом тривалого часу в будівлі або споруді, показники яких впливають на показники будівлі або споруди, пов’язані з основними вимогами до них;

регламентні технічні специфікації — національні стандарти та технічні свідоцтва;

технічне свідоцтво — документ, що видається Мінрегіоном у разі підтвердження придатності будівельних виробів (продукції) для застосування за призначенням.

Інші терміни у цьому Технічному регламенті вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про стандартизацію”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

3. Будівельні вироби (продукція), на які поширюється дія інших технічних регламентів, повинні  відповідати також вимогам таких технічних регламентів.

У разі коли виробник або його уповноважений представник (далі — виробник) наносить на будівельний  виріб (продукцію) знак відповідності технічним регламентам згідно з одним чи кількома зазначеними технічними регламентами, у супровідних документах робиться відмітка про відповідність його таким технічним регламентам.

4. Будівельні вироби (продукція) повинні відповідати призначенню та забезпечувати виконання основних вимог до будівель і споруд, визначених Законом України “Про будівельні норми”.

Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі — перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність будівельних виробів (продукції) стандартам з переліку національних стандартів або їх частинам надає презумпцію відповідності таких будівельних виробів (продукції) вимогам цього Технічного регламенту, які охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

Нанесений на будівельний виріб (продукцію) знак відповідності технічним регламентам свідчить про відповідність його вимогам цього Технічного регламенту.”;

3) пункти 5—7 виключити;

4) пункти 8 і 9  викласти в такій редакції:

8. Мінрегіон складає та періодично поновлює перелік будівельних виробів (продукції), що мають незначний вплив на здоров’я та безпеку людей, надання на ринку яких дозволяється без проведення оцінки відповідності та складення декларації про відповідність будівельного виробу (продукції) (далі — декларація про відповідність).

9. Будівельні вироби (продукція), що відповідають вимогам цього Технічного регламенту, вільно надаються на ринку та застосовуються за призначенням на території України.

До припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів дозволяється введення в обіг та надання на ринку будівельних виробів (продукції), що ввозяться на митну територію України з держав — членів ЄС, на підставі декларації показників будівельних виробів (продукції), виданої іноземним суб’єктом господарювання мовою оригіналу (разом з копією такої декларації, складеною державною мовою), що підтверджує відповідність будівельних виробів (продукції) вимогам Регламенту (ЄС) 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС. При цьому складення декларації про відповідність, передбачене пунктом 18 цього Технічного регламенту, а також нанесення знака відповідності технічним регламентам відповідно до пункту 23 цього Технічного регламенту не вимагаються.;

5) розділи “Основні вимоги до споруд” і “Регламентні технічні умови і будівельні норми” виключити;

6) пункти 18—1 викласти в такій редакції:

“18. Перед введенням в обіг будівельних виробів (продукції) виробник забезпечує проведення оцінки відповідності за процедурами, визначеними у пункті 21 цього Технічного регламенту, з урахуванням модулів оцінки відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від         13 січня 2016 р. № 95 “Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 625), та складає декларацію про відповідність за формою, визначеною у додатку .

19. Усі застосовані процедури оцінки відповідності повинні бути задокументовані виробником.

До припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів у разі неможливості провести оцінку відповідності із застосуванням процедур, визначених цим Технічним регламентом, виробник за погодженням з Мінрегіоном може використовувати інші модулі оцінки відповідності, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності”.

20. Вибір процедур оцінки відповідності залежить від:

1) наявності у виробника системи контролю виробництва, яка забезпечує відповідність будівельних виробів (продукції) вимогам цього Технічного регламенту;

2) органу оцінки, який залучено для проведення перевірки, нагляду, оцінки та аналізу системи контролю за виробництвом;

3) важливості ролі, яку відіграють такі будівельні вироби (продукція) у забезпеченні відповідності будівель і споруд основним вимогам до них;

4) особливостей будівельного виробу (продукції);

5) здатності будівельного виробу (продукції) до  зміни характеристик під час експлуатації будівель і споруд;

6) імовірності виникнення дефектів під час виготовлення будівельного виробу (продукції).

21. Оцінка відповідності будівельних виробів (продукції) проводиться із застосуванням однієї з таких процедур:

1) згідно з модулем A1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом):

випробування органом оцінки виробу певного типу;

випробування виробником виробу певного типу;

здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;

2) згідно з модулем D1 (забезпечення якості виробничого процесу):

випробування виробником виробу певного типу;

здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;

випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань;

проведення органом оцінки перевірки та оцінки системи контролю за виробництвом;

3) згідно з модулем B (експертиза типу) в комбінації з модулем D (відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу) або модулем F (відповідність типові на основі перевірки продукції):

здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;

випробування органом оцінки виробу певного типу;

подальше  випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань;

перевірка органом оцінки системи якості виробництва;

проведення органом оцінки постійного нагляду, аналізу та оцінки системи якості виробництва;

випробування органом оцінки зразків виробу, відібраних на підприємстві, ринку або будівельному майданчику відповідно до програми аудиту.”;

7) пункт 22 виключити;

8) пункт 23 викласти в такій редакції:

23. Після складення декларації про відповідність будівельного виробу (продукції) виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на будівельний виріб (продукцію) або на додану до нього  етикетку, упаковку чи супровідну документацію згідно з правилами та умовами нанесення знака відповідності технічним регламентам, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення (Офіційний вісник України, 2016 р., № 6, ст. 299). Декларація про відповідність та інша документація, складена за результатами виконання процедур оцінки відповідності, зазначених у пункті 21 цього Технічного регламенту, повинні зберігатися виробником  протягом 10 років  після введення в обіг будівельного виробу (продукції) та надаватися для перевірки в установленому законодавством порядку.”;

9) додаток до Технічного регламенту викласти в такій редакції:

 

“Додаток
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2022 р. № 347)

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність будівельного виробу (продукції)

 

___________________________________________________________________________
      (повне найменування виробника або його уповноваженого представника,

___________________________________________________________________________
їх місцезнаходження, ідентифікаційний номер)

в особі ____________________________________________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище уповноваженої особи)

підтверджує, що будівельний виріб (продукція)___________________________,
                                                                                   (повна назва, тип, марка, модель)

що виготовляється за __________________________________________, відповідає
                   (назва та позначення нормативного документа )

Технічному регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764.

___________________________________________________________________________
 (найменування призначеного в установленому порядку органу з оцінки відповідності (у разі його залучення) та його ідентифікаційний номер)

Ця декларація складена під цілковиту відповідальність виробника.

          _____________                  _________________________
                 (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

___ ________________ 20__ р.”.    

 

______________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2022, ЛЕОНОРМ.