Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.01.2024 р.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 січня 2022 р. N 53

Київ

Про внесення змін до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту і Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту

Із зміною, внесенею
 постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2024 року N 96

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 494 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 54, ст. 1969; 2016 р., N 6, ст. 307), і Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1194 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 12, ст. 501), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через тридцять місяців з дня її опублікування.

 (пункт 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 30 січня 2024 року N 96)

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2022 р. N 53

ЗМІНИ,
що вносяться до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту і Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту

1. У Технічному регламенті безпеки інфраструктури залізничного транспорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 494:

1) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до елементів інфраструктури залізничного транспорту під час її проектування, виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації, а також процедури оцінки відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) безпека інфраструктури залізничного транспорту - стан, за якого забезпечується безпека життя та здоров'я людей під час їх перевезення залізничним транспортом та захист навколишнього природного середовища;

2) елементи інфраструктури залізничного транспорту - окремі об'єкти інфраструктури залізничного транспорту та їх комплекси;

3) задані вимоги - вимоги, встановлені в цьому Технічному регламенті, яким має відповідати інфраструктура залізничного транспорту з метою забезпечення оперативної сумісності;

4) залізничні колії незагального користування - залізничні колії суб'єктів господарювання, які використовуються для надання послуг залізничного транспорту та для власних потреб;

5) інфраструктура залізничного транспорту - технологічний комплекс, що включає залізничні колії загального користування (в тому числі під'їзні колії), інженерні споруди (мости, тунелі, віадуки тощо), електричні мережі, тягові підстанції та інші пристрої технологічного електропостачання, контактну мережу, системи сигналізації, централізації, блокування, зв'язку і телекомунікацій, інформаційні комплекси та системи управління рухом поїздів, шляхи доступу пасажирів та вантажів до елементів інфраструктури залізничного транспорту, захисні лісонасадження, локомотивні і вагонні депо, пункти технічного обслуговування вагонів, вокзали, а також інші будівлі, споруди, пристрої та обладнання, що забезпечують функціонування такого комплексу та використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.

До складу інфраструктури залізничного транспорту не входить:

залізнична інфраструктура, якою володіє суб'єкт господарювання і використовує її виключно для власних потреб та на якій працює рухомий склад залізничного транспорту, що не має права виходу на інфраструктуру залізничного транспорту;

інфраструктура метрополітенів, трамваїв;

інфраструктура, що має історико-культурну цінність та використовується виключно для туристичного призначення;

6) оперативна сумісність (інтероперабельність) - здатність залізничного транспорту забезпечувати безпечний рух залізничного рухомого складу, яка відповідає необхідному рівню якості роботи і залежить від технічних, технологічних, організаційних, кваліфікаційних умов, яких необхідно дотримуватися для відповідності заданим вимогам;

7) складові елементів інфраструктури залізничного транспорту - компоненти, групи компонентів, обладнання, збірні одиниці або вузли обладнання, що встановлені або призначені для встановлення в елементи інфраструктури залізничного транспорту.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про стандартизацію", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про захист прав споживачів", "Про регулювання містобудівної діяльності".";

2) пункт 8 доповнити абзацами такого змісту:

"Перелік складових елементів інфраструктури залізничного транспорту, які підлягають оцінці відповідності вимогам цього Технічного регламенту, із зазначенням модулів оцінки відповідності або їх комбінацій, що застосовуються до певних елементів (видів продукції) залежно від складності, призначеності та впливу на безпеку, наведено у додатку 1.";

Дія цього Технічного регламенту поширюється на складові елементи інфраструктури, зазначені у додатку 1 за номерами 3 - 7, 13 - 16, 19 - 21, 24, 26, 27, 32, 44, 45, 52, 53, 60 - 63, 65, з 1 січня 2025 року.";

3) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. У документації щодо складових елементів інфраструктури залізничного транспорту, щодо яких проведена процедура оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, робиться відмітка про їх відповідність одному чи кільком технічним регламентам та наноситься знак відповідності технічним регламентам, форма, опис, правила та умови нанесення якого наведені у постанові Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1184 "Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 6, ст. 299).";

4) пункт 14 виключити;

5) у пункті 15 слова "галузевих правил технічної експлуатації залізниць та типових проектних рішень" замінити словами "вимог нормативно-правових актів щодо типових проектних рішень, технічних специфікацій оперативної сумісності, а також тривалості життєвого циклу елементів інфраструктури залізничного транспорту";

6) у пункті 23 слово "перешкоди" замінити словом "завади", а після слів "елементам інфраструктури" доповнити словами "залізничного транспорту";

7) у назві розділу "Процедури оцінки відповідності, сумісності, придатності до використання та перевірки інфраструктури залізничного транспорту" слова ", сумісності, придатності до використання та перевірки" виключити;

8) пункт 26 викласти в такій редакції:

"26. Для оцінки відповідності складових елементів інфраструктури залізничного транспорту вимогам цього Технічного регламенту застосовуються модулі оцінки відповідності у сфері залізничного транспорту, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 797 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2671).

Відповідність складових елементів інфраструктури залізничного транспорту, пов'язаних з ними процесів або методів виробництва вимогам цього Технічного регламенту забезпечується шляхом застосування національних стандартів, включених до переліку національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту.";

9) у пункті 30 слова "та її елементів" виключити;

10) пункти 31 - 33 викласти в такій редакції:

"31. Призначені органи з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з вимогами цього Технічного регламенту повинні відповідати загальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності, установленим Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", та спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 56 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 13, ст. 537).

32. Виробник несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації, зазначеної у декларації про відповідність складових елементів інфраструктури залізничного транспорту вимогам цього Технічного регламенту.

33. Декларація про відповідність складових елементів інфраструктури залізничного транспорту вимогам цього Технічного регламенту, складена державною мовою за формою, наведеною в додатку 2, разом з технічною документацією повинна зберігатися виробником та власником інфраструктури залізничного транспорту протягом встановленого строку експлуатації інфраструктури залізничного транспорту та її елементів і надаватися для проведення перевірки в установленому законодавством порядку.";

11) доповнити Технічний регламент пунктами 34 і 35 такого змісту:

"34. Відповідність складових елементів інфраструктури залізничного транспорту вимогам цього Технічного регламенту повинна засвідчуватися шляхом нанесення на них знака відповідності технічним регламентам.

35. Складові елементів інфраструктури залізничного транспорту, відповідність яких вимогам цього Технічного регламенту не підтверджено, не повинні бути марковані знаком відповідності технічним регламентам, вводитися в обіг, надаватися на ринку або вводитися в експлуатацію.";

12) доповнити Технічний регламент додатками 1 і 2 такого змісту:

"Додаток 1
до Технічного регламенту

ПЕРЕЛІК
складових елементів інфраструктури залізничного транспорту, які підлягають оцінці відповідності

Порядковий номер

Найменування складових

Модулі, що застосовуються для оцінки відповідності

1

Апаратура телемеханіки пристроїв електропостачання

CA2 або
CB + CC або
CB + CD або
CB + CF або
CH або
CH1 або
CB + CV

2

Болти клемні для рейкових скріплень залізничної колії

3

Бруси залізобетонні для стрілочних переводів для залізничної колії 1520 мм

4

Вентильні розрядники і обмежувачі перенапруг для електрорухомого складу та пристроїв електропостачання залізниць

5

Вістряки стрілочних переводів різних типів та марок

6

Головка світлофорна світлодіодна для залізничних переїздів

7

Датчик індуктивно провідний

8

Дешифратори числового кодового автоблокування

9

Дроти контактні із міді та її сплавів для залізничної контактної мережі

10

Елементи пружинні шляхові (двовиткові шайби, тарілчасті пружини, клеми)

11

Елементи скріплень залізничних стрілочних переводів, гарнітури, зовнішні замикачі

12

Ізолятори для контактної мережі електрифікованих залізниць

13

Клеми пружинні пруткові для кріплення рейок

14

Клеми пружинні ЖБР-65 безроздільного скріплення

15

Клеми роздільного та безроздільного рейкового скріплення

16

Комплекти світлофільтрів-лінз та лінз, комплекти лінзові з лампотримачем для лінзових світлофорів залізничного транспорту

17

Накладки для ізолюючих стиків залізних рейок

18

Накладки рейкові двоголові для залізниць широкої колії

19

Підкладки роздільного скріплення залізничної колії

20

Пристрої захисту тягових підстанцій, станцій стиковки електрифікованих залізниць

21

Реле електромагнітні неконтрольовані першого класу надійності, релейні блоки

22

Рейки залізничні широкої колії

23

Рейки залізничні вістрякові

24

Рейки залізничні контррейкові

25

Рейкове скріплення

26

Ригелі жорстких поперечин пристроїв підвіски контактної мережі електрифікованих залізниць

27

Світлофільтри, лінзи, світлофільтри-лінзи, розсіювачі та відхиляючі вставки скляні для сигнальних пристроїв залізничного транспорту

28

Стояки залізобетонні для опор контактної мережі електрифікованих залізниць

29

Стояки металеві для опор контактної мережі електрифікованих залізниць

30

Стрілочні переводи, рем-комплекти (напівстрілки), глухі перетини залізничної колії

31

Стрілочні електромеханічні приводи

32

Фундаменти залізобетонних опор контактної мережі електрифікованих залізниць

33

Хрестовини стрілочних переводів

34

Шпали залізобетонні для залізниць колії 1520 мм

35

Болти для рейкових стиків

CA2 або
CB + CC

36

Болти закладні для рейкових скріплень залізничної колії

37

Бруси дерев'яні для стрілочних переводів широкої колії до їх механічної та захисної обробки

38

Бруси дерев'яні для стрілочних переводів широкої колії, просочені захисними засобами

39

Бруси мостові дерев'яні залізниць широкої колії до їх механічної та захисної обробки

40

Бруси мостові дерев'яні залізниць широкої колії, просочені захисними засобами

41

Гайки для болтів рейкових скріплень

42

Гайки для закладних болтів рейкових скріплень залізничної колії

43

Гайки для клемних болтів рейкових скріплень залізничної колії

44

Діодні заземлювачі пристроїв контактної мережі електрифікованих залізниць

45

Запірно-пломбувальні пристрої

46

Костилі колійні

47

Перетворювачі статичні для пристроїв електропостачання електрифікованих залізниць

48

Підкладки костильного скріплення залізничної колії

49

Прокладки рейкового скріплення

50

Протиугони пружинні до залізничних рейок

51

Реактори для тягових підстанцій систем електропостачання електрифікованих залізниць

52

Роз'єднувачі залізничної контактної мережі

53

Роз'єднувачі для тягових підстанцій систем електропостачання електрифікованих залізниць

54

Стики ізолюючі залізничних рейок

55

Трансформатори

CA2 або
CB + CC

56

Шпали дерев'яні для залізниць широкої колії до їх механічної та захисної обробки

57

Шпали дерев'яні для залізниць широкої колії, просочені захисними засобами

58

Шурупи шляхові

59

Щебінь для баластного шару залізниць із природного каменю

60

Автоматизовані вимірювальні та контрольно-вимірювальні стенди та системи, що використовуються на залізничному транспорті

SB + SD або
SB + SF або
SG або
SH1

61

Автоматизовані робочі місця робітників підрозділів залізничного транспорту, що пов'язані із забезпеченням безпеки руху та інформаційною безпекою

62

Автоматизовані системи оперативного керування технологічними процесами, що пов'язані із забезпеченням безпеки руху та інформаційною безпекою

63

Програмне забезпечення центрів ситуаційного керування

64

Програмні засоби для автоматизованих систем оперативного керування рухом поїздів

65

Програмні засоби залізничного транспорту для автоматизованих систем оперативного керування технологічними процесами, що пов'язані із забезпеченням безпеки руху та інформаційною безпекою

66

Процеси, пов'язані з виготовленням, модернізацією та ремонтом складових елементів інфраструктури залізничного транспорту

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність
_________________________________
(повне найменування продукції)
вимогам Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту

_____________________________________________________________________________________
                                                             (повне найменування виробника або його уповноваженого
_____________________________________________________________________________________
                                                                представника, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)
_____________________________________________________________________________________
підтверджує, що ______________________________________________________________________,
                                                                                                           (повне найменування продукції)
яка виготовляється згідно з _____________________________________________________________
                                                                                     (посилання на національні стандарти з переліку національних
_____________________________________________________________________________________
                         стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного
_____________________________________________________________________________________,
                         транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 494)
відповідає Технічному регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту.

Документ про відповідність*
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (номер документа про відповідність,
_____________________________________________________________________________________
                                                дата його реєстрації, строк дії, назва та місцезнаходження призначеного
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність ________________________________________
                                                                                                                                              (повне найменування
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                           виробника)

 

___________________________________
(посада особи, що склала декларацію)

___________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

___ __________ 20__ р.

 

 

 

____________
* Застосовується у разі використання виробником модуля, в якому процедуру оцінки відповідності продукції залізничного транспорту здійснює призначений орган з оцінки відповідності.".

2. У Технічному регламенті безпеки рухомого складу залізничного транспорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1194:

1) пункти 1 - 3 викласти в такій редакції:

"1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до виготовленого, модернізованого та капітально відремонтованого рухомого складу залізничного транспорту, що використовується на залізничних коліях загального та незагального користування з шириною колії 1520 міліметрів із швидкістю руху до 200 кілометрів на годину включно, а також до складових частин рухомого складу, наведених у додатку 1.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) безпека рухомого складу залізничного транспорту - стан рухомого складу залізничного транспорту, за якого відсутній непередбачуваний ризик, пов'язаний із можливістю завдання шкоди життю, здоров'ю та майну громадян під час надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;

2) задані вимоги - вимоги, встановлені в цьому Технічному регламенті, яким має відповідати рухомий склад, з метою забезпечення оперативної сумісності;

3) складові частини рухомого складу - компоненти, групи компонентів, обладнання, збірні одиниці або вузли обладнання, частини, що призначені для встановлення в рухомий склад залізничного транспорту.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про стандартизацію", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про захист прав споживачів" та постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 494 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 54, ст. 1969).

3. Об'єктами технічного регулювання цього Технічного регламенту є рухомий склад залізничного транспорту, який включає:

1) локомотиви;

2) моторвагонний рухомий склад;

3) пасажирські вагони локомотивної тяги (далі - пасажирські вагони);

4) вантажні вагони;

5) спеціальний рухомий склад залізничного транспорту;

6) складові частини рухомого складу залізничного транспорту.

Перелік рухомого складу та його складових частин, що підлягають оцінці відповідності вимогам цього Технічного регламенту, із зазначенням модулів оцінки відповідності або їх комбінацій, що застосовуються залежно від складності, призначеності та впливу на безпеку, наведено у додатку 1.

Дія цього Технічного регламенту поширюється на складові частини рухомого складу, зазначені у додатку 1 за номерами 2.3, 2.6, 2.28, 2.29, 2.48, 2,49, 2.51, 2.53 - 2.56, 2.59, 2.61, 2.64 - 2.66, 2.68 - 2.70, 2.74, 2.76 - 2.78, 2.81, 2.83, з 1 січня 2025 року.

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на рухомий склад промислового залізничного транспорту суб'єктів господарювання, призначений для внутрішнього використання на території таких суб'єктів, на рухомий склад метрополітену, трамваї, а також на рухомий склад, що має історико-культурну цінність і використовується виключно для туристичного призначення.";

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Документація на процеси проектування, виробництва, монтажу, налагодження, введення в експлуатацію, модернізації та ремонту рухомого складу залізничного транспорту, до якого застосовується процедура оцінки відповідності, повинна бути належним чином ідентифікована.";

3) у пункті 10 слова ", які оператор зобов'язаний здійснювати" виключити;

4) пункти 11 і 12 викласти в такій редакції:

"11. Рухомий склад залізничного транспорту та його складові частини, на які поширюється дія інших технічних регламентів, що діють на території України, та міжнародних угод, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, повинні відповідати також вимогам таких технічних регламентів та міжнародних угод.

12. У документації на рухомий склад залізничного транспорту та його складові частини, щодо яких проведена процедура оцінки відповідності вимогам цього Технічного регламенту, робиться відмітка про їх відповідність одному чи кільком технічним регламентам та наноситься знак відповідності технічним регламентам, форма, опис, правила та умови нанесення якого наведені у постанові Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1184 "Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 6, ст. 299).";

5) у пункті 13 слово "обов'язкові" замінити словом "задані";

6) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Після виготовлення, модернізації, монтажу, налагодження та ремонту рухомий склад залізничного транспорту, що зазначений у додатку 1, проходить оцінку відповідності в установленому порядку.";

7) пункт 16 виключити;

8) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Проектування рухомого складу залізничного транспорту здійснюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів щодо типових проектних рішень та технічних специфікацій оперативної сумісності, а також тривалості життєвого циклу рухомого складу залізничного транспорту.";

9) пункт 24 викласти в такій редакції:

"24. Конструкційні рішення рухомого складу залізничного транспорту повинні забезпечувати його безпеку протягом установленого виробником строку експлуатації, у тому числі гарантійного строку експлуатації та строку зберігання, витримувати впливи, які мають місце у процесі його експлуатації.";

10) у пункті 26 слово "перешкоди" замінити словом "завади";

11) пункт 29 виключити;

12) пункти 30 і 31 викласти в такій редакції:

"30. Для оцінки відповідності рухомого складу залізничного транспорту та його складових частин вимогам цього Технічного регламенту застосовуються модулі оцінки відповідності у сфері залізничного транспорту, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 797 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2671).

31. Відповідність рухомого складу залізничного транспорту, пов'язаних з ним процесів або методів виробництва вимогам цього Технічного регламенту забезпечується шляхом застосування національних стандартів, включених до переліку національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту.";

13) пункти 33 - 35 викласти в такій редакції:

"33. Призначені органи з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з вимогами цього Технічного регламенту повинні відповідати загальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", та спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 56 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 13, ст. 537).

34. Рухомий склад залізничного транспорту та його складові частини під час надання на ринку або введення в експлуатацію повинні супроводжуватися декларацією про відповідність вимогам цього Технічного регламенту.

Декларація про відповідність повинна складатися державною мовою згідно з додатком 2.

Виробник несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації, зазначеної в декларації.

35. Декларація про відповідність рухомого складу та його складових частин вимогам цього Технічного регламенту разом з технічною документацією повинна зберігатися виробником протягом встановленого строку експлуатації рухомого складу залізничного транспорту та подаватися для проведення перевірки в установленому законодавством порядку.";

14) доповнити Технічний регламент пунктами 36 і 37 такого змісту:

"36. Відповідність рухомого складу залізничного транспорту та його складових частин цьому Технічному регламенту повинна засвідчуватися шляхом нанесення на них знака відповідності технічним регламентам.

37. Рухомий склад залізничного транспорту та його складові частини, відповідність яких вимогам цього Технічного регламенту не підтверджено, не повинні бути марковані знаком відповідності технічним регламентам, не повинні вводитися в обіг, надаватися на ринку або вводитися в експлуатацію.";

15) доповнити Технічний регламент додатками 1 і 2 такого змісту:

"Додаток 1
до Технічного регламенту

ПЕРЕЛІК
рухомого складу та його складових частин, що підлягають оцінці відповідності

Номер

Найменування продукції та процесів

Модулі, що застосовуються для оцінки відповідності

1

Рухомий склад залізничного транспорту

CB + CD або
CB + CF або
CH або
CH1 або
CB + CV або
SB + SD або
SB + SF або
SG або
SH1

1.1

Локомотиви

1.1.1

Тепловози, газотурбовози: магістральні, маневрові та промислові

1.1.2

Електровози магістральні: постійного струму, змінного струму, двосистемні (перемінного та постійного струму), інші

1.2

Моторвагонний рухомий склад

1.2.1

Дизель-поїзди, автомотриси (рейкові автобуси), їх вагони

1.2.2

Дизель-електропоїзди, їх вагони

1.2.3

Електропоїзди: постійного струму, змінного струму, двосистемні (постійного та змінного струму), їх вагони

1.3

Пасажирські вагони локомотивної тяги

1.3.1

Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги, в тому числі яким виконано капітально-відновлювальний ремонт

1.4

Вантажні вагони

1.4.1

Вагони бункерного типу

1.4.2

Вагони ізотермічні

1.4.3

Вагони криті

1.4.4

Вагони-самоскиди (думпкари)

1.4.5

Вагони-цистерни

1.4.6

Напіввагони

1.4.7

Платформи

1.4.8

Транспортери залізничні

1.5

Спеціальний рухомий склад залізничного транспорту

1.5.1

Спеціальний несамохідний залізничний рухомий склад

1.5.2

Спеціальний самохідний залізничний рухомий склад

2.

Складові частини рухомого складу залізничного транспорту

CB + CD або
CB + CF або
CH або
CH1

2.1

Автоматичний регулятор гальмівної важільної передачі (авторегулятор)

2.2

Апарати високовольтні захисту та контролю залізничного рухомого складу від струмів короткого замикання

2.3

Арматура з'єднувальна для безнарізних труб пневматичних гальмівних систем

2.4

Балка надресорна вантажного вагона

2.5

Бандажі для залізничного рухомого складу

2.6

Вентильні розрядники та обмежувачі перенапружень для електрорухомого складу

2.7

Візки двовісні для вантажних вагонів

2.8

Візки пасажирських вагонів і причіпних вагонів моторвагонного рухомого складу

2.9

Вимикачі автоматичні швидкодіючі та головні вимикачі для електрорухомого складу

2.10

Високоміцні вироби скляні безпечні залізничного рухомого складу (кабіни машиніста тягового і моторвагонного рухомого складу)

2.11

Гальмівні крани машиніста

2.12

Гумово-кордні оболонки муфт тягового привода електропоїздів

2.13

Диски гальмівні для залізничного рухомого складу

2.14

Зчеплення, включаючи автозчеп у зборі

2.15

Компресори для залізничного рухомого складу

2.16

Колеса зубчаті циліндричні тягових передач залізничного рухомого складу

2.17

Колеса складові чистові локомотивів та моторвагонного рухомого складу

2.18

Колеса суцільнокатані для залізничного рухомого складу

2.19

Колісні пари вагонні

2.20

Колісні пари локомотивні та моторвагонного рухомого складу

2.21

Колісні пари для спеціального залізничного рухомого складу

2.22

Колодки гальмівні композиційні для залізничного рухомого складу

2.23

Колодки гальмівні складові (чавунно-композиційні) для залізничного рухомого складу

2.24

Колодки гальмівні чавунні для залізничного рухомого складу

2.25

Контактори електропневматичні та електромагнітні високовольтні

2.26

Корпус автозчепу

2.27

Крани для гальмівних систем залізничного транспорту (кінцеві, кульові роз'єднувальні, пробкові, стоп-крани)

2.28

Механізм кліщовий дискового гальма

2.29

Накладки дискового гальма

2.30

Осі вагонні чистові

2.31

Осі локомотивні та моторвагонного рухомого складу чистові

2.32

Осі чистові для спеціального залізничного рухомого складу

2.33

Осі чорнові для залізничного рухомого складу

2.34

Поглинальний апарат автозчепу

2.35

Підшипники кочення роликові для залізничного рухомого складу

2.36

Перетворювачі статичні тягові та нетягові залізничного рухомого складу

2.37

Повітророзподільники

2.38

Пристрій автоматичного регулювання гальмівної сили залежно від завантаження (авторежим)

2.39

Пружини ресорного підвішування залізничного рухомого складу

2.40

Рама бічна візка вантажного вагона

2.41

Рукава з'єднувальні для гальм залізничного рухомого складу

2.42

Тягові електродвигуни для електровозів та електропоїздів

2.43

Тяговий хомут автозчепу

2.44

Центри колісні катані дискові для залізничного рухомого складу

2.45

Центри колісні литі для залізничного рухомого складу (виливки, чистові)

2.46

Циліндри гальмові для залізничного рухомого складу

2.47

Електродвигуни та генератори головного привода і тягового обладнання для тепловозів

2.48

Електрокалорифери для систем опалення пасажирських вагонів та електропоїздів

2.49

Електронагрівачі високовольтні для систем рідинного опалення пасажирських вагонів

2.50

Електропечі для систем опалення пасажирських вагонів та електропоїздів

2.51

Башмаки магніторейкового гальма

CB + CC або
CB + CD або
CB + CF

2.52

Вироби гумові ущільнювальні для гальмівних пневматичних систем залізничного рухомого складу (діафрагми, манжети, воротники, ущільнювання клапанів, прокладки)

2.53

Високовольтні міжвагонні з'єднання (разом розетка та штепсель)

2.54

Гідравлічні демпфери залізничного рухомого складу

2.55

Допоміжні електричні машини для залізничного рухомого складу (більше 1 кВт)

2.56

Запобіжники високовольтні для залізничного рухомого складу

2.57

Карданні вали головного привода тепловозів та дизель-поїздів, рейкових автобусів, дизель-електропоїздів

2.58

Крісла машиністів для локомотивів, моторвагонного рухомого складу та спеціального залізничного рухомого складу

2.59

Крісла пасажирські моторвагонного рухомого складу та пасажирських вагонів локомотивної тяги

2.60

Кузова локомотивів та моторвагонного рухомого складу

2.61

Передачі гідравлічні для тепловозів та дизель-поїздів

2.62

Перемикачі та вимикачі високовольтні для залізничного рухомого складу

2.63

Перетворювачі електромашинні для залізничного рухомого складу

2.64

Привод магніторейкового гальма

2.65

Рама візка пасажирського вагона

2.66

Реактори і реакторне обладнання для електровозів і електропоїздів

2.67

Резервуари повітряні для автогальм вагонів залізниць

2.68

Резервуари повітряні для тягового рухомого складу

2.69

Резистори пускові, електричного гальма, демпферні

2.70

Реле електромагнітні та електронні: проміжні, струму, в тому числі диференціальні, напруги, часу, перевантаження, релейні датчики контролю неелектричних параметрів (температури, тиску, рівня)

2.71

Ресори листові для залізничного рухомого складу

2.72

Роз'єднувачі, короткозамикачі, роздільники, заземлювачі високовольтні для локомотивів і моторвагонного рухомого складу

2.73

Стоянкове гальмо залізничного рухомого складу

2.74

Тіфони для локомотивів і моторвагонного рухомого складу

2.75

Триангелі гальмівної важільної передачі візків вантажних вагонів магістральних залізниць

2.76

Пристрої управління, контролю і безпеки, програмні засоби залізничного рухомого складу

2.77

Електрообладнання для тепловозів, дизель-поїздів, рейкових автобусів і автомотрис

2.78

Електрообладнання низьковольтне для залізничного рухомого складу: контролери низьковольтні; вимикачі; реле електромагнітні (захисту, проміжні, часу і диференціальні)

2.79

Електрообладнання пасажирських вагонів, електропоїздів

2.80

Башмаки гальмівних колодок залізничного рухомого складу

CA2 або
CB + CC

2.81

Башмаки гальмівних накладок дискових гальм залізничного рухомого складу

2.82

Блокування гальм

2.83

Високовольтні апаратні ящики для пасажирських вагонів

2.84

Передній і задній упори автозчепу

2.85

Протиюзний пристрій залізничного рухомого складу

2.87

Склоочисники для локомотивів, самохідного і мотор-вагонного рухомого складу

2.88

Чеки гальмівних колодок для вагонів магістральних залізниць

2.89

Елементи систем освітлення пасажирських вагонів

3

Процеси, пов'язані з виготовленням, модернізацією та ремонтом рухомого складу та його складових частин

SB + SD або
SB + SF або
SG або
SH1

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність
________________________________________
(повне найменування продукції)
вимогам Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту

_____________________________________________________________________________________
                                                                (повне найменування виробника або його уповноваженого
_____________________________________________________________________________________
                                                                   представника, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                    (посада, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)
_____________________________________________________________________________________
підтверджує, що ______________________________________________________________________,
                                                                                                        (повне найменування продукції)
яка виготовляється згідно з _____________________________________________________________
                                                                                  (посилання на національні стандарти з переліку національних
_____________________________________________________________________________________
                         стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного
_____________________________________________________________________________________,
                         транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1194)
відповідає Технічному регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту

Документ про відповідність*
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (номер документа про відповідність,
_____________________________________________________________________________________
                                                  дата його реєстрації, строк дії, назва та місцезнаходження призначеного
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                      органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність ________________________________________
                                                                                                                                                    (повне найменування
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                           виробника)

 

___________________________________
(посада особи, що склала декларацію)

___________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

____________
* Застосовується у разі використання виробником модуля, в якому процедуру оцінки відповідності продукції залізничного транспорту здійснює призначений орган з оцінки відповідності.".

____________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.