Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Набрання чинності, відбудеться 28.06.2023

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами):

1) у преамбулі слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб";

2) у статті 1:

а) у частині першій:

абзаци другий, третій і п’ятий викласти в такій редакції:

"пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб. Термін "пестициди" включає також засоби захисту рослин;

агрохімікати - органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості продукції рослинного походження";

"залишкові кількості - вміст однієї або декількох речовин, наявних у або на рослинах чи продукції рослинного походження, у їстівній продукції тваринного походження, питній воді, повітрі, ґрунті або в іншому місці навколишнього природного середовища, наявність яких є результатом використання пестицидів, включаючи їх діючі речовини та метаболіти, продукти розпаду та/або продукти реакції таких речовин";

абзаци десятий і одинадцятий виключити;

доповнити абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим такого змісту:

"діючі речовини - речовини, включаючи мікроорганізми, що справляють загальну або спрямовану дію на шкідливі організми, рослини, їх частини або продукцію рослинного походження;

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (далі - Державний реєстр), - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації щодо пестицидів і агрохімікатів, що пройшли державну реєстрацію та/або дозволені до використання в Україні;

дігестат, що утворюється в біогазових установках, - залишки сировини, побічних продуктів та відходів тваринного або рослинного походження, в суміші або ні, що утворюються в результаті контрольованого процесу анаеробного зброджування з виділенням біогазу, що відповідає вимогам, встановленим Регламентом (ЄС) 2019/1009 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019 року про встановлення правил розміщення на ринку добрив ЄС та вносить зміни до Регламентів (ЄС) 1069/2009 та (ЄС) 1107/ 2009 та про скасування Регламенту (ЄС) 2003/2003;

речовини - хімічні елементи та їх сполуки, що утворюються природним шляхом або шляхом промислового виробництва, включаючи будь-які домішки, які неминуче утворюються в результаті виробничого процесу;

розміщення на ринку - будь-яке володіння з метою реалізації, включаючи пропозицію до реалізації або до будь-якої іншої форми передачі права власності, незалежно від того, здійснюватиметься така реалізація чи передача платно чи безоплатно, у тому числі реалізація, дистрибуція та/або інші форми передачі права власності, крім повернення попередньому власнику. Для цілей цього Закону випуск у вільний обіг на митній території України також вважається розміщенням на ринку";

б) доповнити частиною другою такого змісту:

"Терміни "засоби захисту рослин", "захист рослин" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про захист рослин";

3) статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Вимоги до пестицидів і агрохімікатів

Пестициди і агрохімікати, що ввозяться на митну територію України для використання, повинні відповідати таким вимогам:

висока біологічна ефективність щодо цільового призначення;

безпечність для здоров’я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування;

відповідність санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам.

Забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Законом.

Вимоги щодо проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів не поширюються на:

дослідні партії, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень;

виробництво для експорту та виробництво дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань;

агрохімікати, дозволені до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону;

дігестат, що утворюється в біогазових установках, який використовується як органічне добриво чи покращувач ґрунту.

Ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах здійснюється відповідно до плану державних випробувань і наукових досліджень пестицидів і агрохімікатів, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, - за дозволом, який видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, затверджує план державних випробувань і наукових досліджень пестицидів і агрохімікатів, а також забезпечує відкритий і безоплатний доступ до нього на своєму офіційному веб-сайті.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним підписом, видані дозволи, а також інформацію про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів у день видачі такого дозволу або реєстрації пестициду чи агрохімікату.

Митні формальності, необхідні для випуску у вільний обіг на митній території України пестицидів і агрохімікатів, здійснюються на підставі переліку агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону або з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України на підставі:

або інформації про державну реєстрацію пестициду чи агрохімікату, отриманої від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

або дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу.

Використання, застосування, зберігання, транспортування і торгівля пестицидами і агрохімікатами, термін реєстрації яких закінчився, може здійснюватися протягом двох років після закінчення зазначеного терміну, але не більш як до дати закінчення строку придатності таких пестицидів і агрохімікатів.

Ввезення (пересилання) фізичними особами на митну територію України будь-яких пестицидів і агрохімікатів забороняється";

4) у статті 5:

а) у частині першій слова "вітчизняного та іноземного виробництва проводяться" замінити словами "проводяться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

б) частину другу викласти в такій редакції:

"Державні випробування з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів здійснюються підприємствами, установами, організаціями, уповноваженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

в) доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

"Уповноваження на здійснення державних випробувань з метою токсиколого-гігієнічної оцінки може бути надано виключно підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, які мають право проводити токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів, виконувати роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів та включені до відповідних переліків, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Порядок уповноваження підприємств, установ, організацій на здійснення державних випробувань з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів затверджується Кабінетом Міністрів України";

5) у статті 6:

а) у частині третій слова "правил щодо безпеки для здоров’я людини та охорони навколишнього природного середовища" замінити словом "норм";

б) у частині четвертій слова "і способів їх застосування, санітарно-гігієнічних" замінити словами "їх застосування, гігієнічних";

6) у статті 7:

а) частини першу і другу викласти в такій редакції:

"Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і агрохімікатів, крім випадків, передбачених цим Законом.

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень. Порядок державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Державна реєстрація та перереєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється на платній основі. Розмір плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

б) у частині шостій:

у другому реченні слова "реалізує державну політику" замінити словами "забезпечує формування та реалізує державну політику", а слово "даних" - словами "наукових даних";

третє речення викласти в такій редакції: "В окремих випадках у зв’язку із санітарно-епідемічною та/або природоохоронною ситуацією в Україні (на окремих територіях) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та/або центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вправі обмежити, аж до припинення у встановленому законом порядку, всі види діяльності з пестицидами і агрохімікатами";

в) частину сьому викласти в такій редакції:

"Після закінчення терміну реєстрації пестицидів і агрохімікатів може здійснюватися їх перереєстрація у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

г) частину восьму виключити;

ґ) доповнити частинами десятою-дванадцятою такого змісту:

"Відомості про пестициди і агрохімікати, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію, підлягають включенню до Державного реєстру не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження оплати реєстраційного внеску.

Держателем Державного реєстру є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, який забезпечує відкритий і безоплатний доступ до нього на своєму офіційному веб-сайті.

Порядок ведення Державного реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України";

7) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Діяльність, пов’язана з виробництвом та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

Екологічний ризик діяльності, пов’язаної з ввезенням на митну територію України пестицидів і агрохімікатів, їх транспортуванням та використанням, підлягає обов’язковому страхуванню в порядку, визначеному законодавством України";

8) у статті 10:

а) частину другу викласти в такій редакції:

"Кожна товарна одиниця пестициду або агрохімікату, крім тих, що використовуються для державних випробувань та/або наукових досліджень, повинна супроводжуватися етикеткою, на якій щонайменше зазначаються:

назва пестициду або агрохімікату та його препаративна форма;

назва діючої речовини пестициду та її вміст;

виробник пестициду або агрохімікату;

класифікація і токсичність пестициду або агрохімікату;

реєстраційний номер і серія пестициду або агрохімікату у Державному реєстрі (крім агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону);

дата закінчення терміну реєстрації пестициду або агрохімікату (крім агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону);

форми пакування пестициду або агрохімікату;

дата виготовлення пестициду або агрохімікату;

гарантійний термін зберігання пестициду або агрохімікату;

сумісність з іншими пестицидами / агрохімікатами;

порядок приготування робочого розчину пестициду або агрохімікату до застосування;

регламент застосування, зокрема: культура (об’єкт), що підлягає обробці (застосуванню); об’єкт, проти якого обробляється (для пестицидів); норма витрати; спосіб, час обробок, обмеження і заборони; максимальна кратність обробок; строк останньої обробки у днях до збирання врожаю (для пестицидів); строк виходу людей на оброблені площі для проведення ручних/механізованих робіт (для пестицидів); безпечність для нецільових об’єктів;

умови та заходи безпеки під час роботи, транспортування і зберігання пестицидів і агрохімікатів;

способи і засоби знешкодження невикористаних пестицидів і агрохімікатів, а також знищення тари;

заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків при застосуванні пестициду або агрохімікату;

заходи з надання домедичної допомоги у разі отруєння пестицидом або агрохімікатом";

б) доповнити частиною шостою такого змісту:

"Пестициди і агрохімікати повинні бути упаковані і марковані у спосіб, що мінімізує ймовірність їх помилкового сприйняття як харчового продукту, напою, лікарського засобу або корму";

9) у статті 11:

а) у частині першій слова "чинним законодавством, санітарними правилами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами" замінити словами "санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами";

б) частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Особи, діяльність яких пов’язана з організацією робіт із зберігання та/або застосування пестицидів або з проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлею пестицидами, повинні мати посвідчення на право роботи з пестицидами. Посвідчення на право роботи з пестицидами видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, один раз на два роки після проходження навчання відповідно до програми навчання осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами. Порядок одержання посвідчення на право роботи з пестицидами визначається Кабінетом Міністрів України.

Розміщення на ринку пестицидів і агрохімікатів, дозволених для роздрібного продажу населенню, здійснюється виключно у дрібнофасованому вигляді та за обов’язкової наявності етикетки, яка містить інформацію, передбачену частиною другою статті 10 цього Закону";

10) частину другу статті 12 виключити;

11) статтю 13 виключити;

12) частину першу статті 14 після слів "використання пестицидів і агрохімікатів" доповнити словами "у тому числі пестицидів і агрохімікатів із дослідних партій, що використовуються ними для державних випробувань і наукових досліджень та на які не поширюється вимога щодо їх державної реєстрації";

13) у статті 15:

а) назву після слова "непридатних" доповнити словом "фальсифікованих";

б) частину першу після слова "Непридатні" доповнити словом "фальсифіковані";

14) статті 16, 16-1 і 16-2 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Органи, що реалізують державну політику у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами

Державна політика у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами, реалізується Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

Стаття 16-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, належить:

затвердження методичних вказівок визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у воді, ґрунті та сільськогосподарській продукції;

затвердження плану державних випробувань і наукових досліджень пестицидів і агрохімікатів, а також забезпечення відкритого і безоплатного доступу до нього на своєму офіційному веб-сайті;

уповноваження підприємств, установ, організацій на здійснення державних випробувань з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

здійснення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

ведення Державного реєстру;

видача дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;

проведення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Статтю 16-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, належить:

реєстрація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів;

забезпечення проведення навчання осіб, діяльність яких пов’язана з організацією та/або проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами";

15) статті 16-3 і 16-4 виключити;

16) статтю 16-5 викласти в такій редакції:

"Стаття 16-5. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, належить:

встановлення державних санітарних норм і правил транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

затвердження державних медико-санітарних нормативів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів;

визначення підприємств, установ, організацій, що здійснюють державні випробування з метою токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

проведення арбітражних досліджень щодо токсиколого-гігієнічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, умов їх безпечного застосування;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом";

17) у статті 16-6:

а) у назві слова "у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами" виключити;

б) у частині першій:

в абзаці першому слова "у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"затвердження програми навчання осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами";

в) у частині другій слова "види діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами" замінити словом "повноваження";

18) статтю 16-7 викласти в такій редакції:

"Стаття 16-7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належить здійснення державного нагляду (контролю) за поводженням з пестицидами і агрохімікатами.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, можуть належати й інші види діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону";

19) у статті 17:

а) у частині першій:

в абзаці другому слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб";

в абзаці четвертому слово "законодавством" замінити словом "законом";

в абзаці п’ятому слова "і використання води у разі забруднення їх" замінити словами "та/або є фальсифікованими пестицидами чи агрохімікатами, забороняти використання води у разі її забруднення";

в абзаці восьмому слово "адміністративні" виключити, а слово "законодавством" замінити словом "законом";

б) частину третю виключити;

20) розділ V виключити;

21) у статті 20:

а) частину другу після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"використанні не за цільовим призначенням незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що ввезені в Україну для використання у державних випробуваннях та наукових дослідженнях;

порушенні вимог до пакування та маркування пестицидів і агрохімікатів".

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - одинадцятим;

б) у частині четвертій слово "Законодавством" замінити словом "Законами";

22) в абзаці другому частини другої статті 22 слово "громадянами" замінити словами "фізичними особами".

2. У Законі України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:

"Термін "пестициди" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про пестициди і агрохімікати";

2) абзац сьомий частини першої статті 16 викласти в такій редакції:

"вимагати відсторонення від робіт осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами, які не мають посвідчення на право роботи з пестицидами";

3) абзац четвертий частини другої статті 18 викласти в такій редакції:

"допускати до робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі засобами захисту рослин лише осіб, які мають посвідчення на право роботи з пестицидами";

4) абзац дванадцятий частини другої статті 21 викласти в такій редакції:

"виконанні робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі засобами захисту рослин без посвідчення на право роботи з пестицидами".

3. У розділі IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167 із наступними змінами):

1) в абзацах третьому, дев’ятому, десятому, тринадцятому і чотирнадцятому підпункту 2 пункту 1-2 слова "реалізує державну політику" замінити словами "забезпечує формування державної політики";

2) пункт 1-3 після слів "строк дії" доповнити словами "висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) об’єктів регулювання для цілей експорту";

3) доповнити пунктом 1-4 такого змісту:

"1-4. Зупинити на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дати його припинення або скасування дію статті 13-1 цього Закону".

4. Пункт 14 частини першої статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158; 2016 р., № 4, ст. 40) після слова "виробництво" доповнити словами "у тому числі фасування".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім:

підпункту 8 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2024 року;

пункту 3 розділу I та пунктів 2 і 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Установити, що:

пестициди і агрохімікати, введені в обіг до набрання чинності підпунктом 8 пункту 1 розділу I цього Закону, можуть перебувати в обігу до закінчення терміну їх придатності, за умови що їх упаковка та маркування відповідають вимогам законодавства України, що діяло на момент введення в обіг таких пестицидів і агрохімікатів;

тимчасово, до дня набрання чинності цим Законом, дія положень Закону України "Про карантин рослин" у частині уповноваження лабораторій на проведення огляду, відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів) зупиняється.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 листопада 2022 року
№ 2775-IXНазад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.