Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2023 р. № 160

Київ

Про внесення змін до технічних регламентів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1062 і від 24 лютого 2016 р. № 163

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1062 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3524), і Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 21, ст. 830), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України                                 Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2023 р. № 160

ЗМІНИ,
що вносяться до
технічних регламентів,
затверджених постановами Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 2015 р. № 1062
і від 24 лютого 2016 р. № 163

1. В останньому абзаці пункту 3 Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1062, слова “в Законах України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, “Про стандартизацію”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” замінити словами “в Законах України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, “Про стандартизацію”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”.

2. У Технічному регламенті засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України  від 24 лютого 2016 р. № 163:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 72), в частині завадостійкості до електромагнітних завад не застосовуються до засобів вимірювальної техніки, оскільки такі вимоги визначені цим Технічним регламентом. Разом з тим інші вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання щодо засобів вимірювальної техніки також повинні бути виконані.”;

2) останній абзац пункту 4 після слів “в Законі України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” доповнити словами “; терміни “акредитація”, “національний орган з акредитації” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”; терміни “будівлі житлові”, “будівлі нежитлові”, “будівлі підприємств легкої промисловості”, “будівлі торговельні” вживаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000”;

3) у підпункті 2 пункту 11 слова “в інших випадках” замінити словами “в усіх інших випадках”;

 

4) у додатках до Технічного регламенту:

у додатку 1:

в абзаці другому пункту 9 слова “в житлових, торгових і легких промислових будівлях” замінити словами “в будівлях житлових, торговельних та будівлях підприємств легкої промисловості”;

у пункті 34 слова “ненадання окремої” замінити словами “надання спiльної”;

перше речення пункту 35 викласти в такій редакції: “Якщо це не обумовлено в додатках для певних категорій засобів вимірювальної техніки, діапазон шкали вимірюваного значення повинен мати такий вигляд 1×10n; 2×10n або 5×10n, де n — будь-яке ціле число або нуль.”;

пункт 38 викласти в такій редакції:

“38. Всі маркування та написи, необхідні відповідно до зазначених вимог, повинні бути зрозумілими, однозначними,  такими, що не переносяться та не стираються.”;

у пункті 41 слово “запис” замінити словом “друк”;

у додатку 3:

у пункті 1 слова “для побутових потреб та комерційного обліку,” замінити словами “в будівлях житлових, торговельних та будівлях підприємств легкої промисловості”;

у підпункті 3 пункту 3 слова “відносний діапазон тиску” замінити словами “діапазон надлишкового тиску”;

в абзаці першому пункту 4 слова “витрат води” замінити словами “за витрати води”, а слова “і перевантажувальної” — словами “до перевантажувальної”;

у пункті 5 слова “, вимірювання витрат води” замінити словами “під час вимірювання за витрати води”;

в абзаці восьмому пункту 6 слова “на отримане за одну хвилину за номінальної витрати значення об’єму” замінити словами “на значення об’єму, отримане за одну хвилину за номінальної витрати  Q3”;

в абзацах третьому і четвертому підпункту 2 пункту 7 слово “кількості” замінити словом “об’єму”;

у додатку 5:

у підпункті 10 пункту 2 слова “F — частота” замінити словами “f — частота”;

у таблиці 2 пункту 5 слова “Однофазний лічильник; багатофазний лічильник, якщо із рівномірним навантаженням” замінити словами “Багатофазний лічильник за умови однофазного навантаження”;

у додатку 6:

у пункті 1 слова “для побутових потреб та комерційного обліку” замінити словами “для застосування в будівлях житлових, торговельних та будівлях підприємств легкої промисловості”;

у пункті 2:

у підпункті 1 слова “пару перетворювач” замінити словами “пару перетворювачів”;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

“8) Δθmax — верхня межа Δθ, за якої теплолічильник функціонує коректно і похибка теплолічильника не перевищує (за модулем) максимально допустимої похибки;”;

в абзаці другому підпункту 2 пункту 16 слово і цифри “(наприклад,
Pt 100)” замінити словом і цифрами “(наприклад, Pt100)”;

у пункті 17 слова “для побутових потреб” замінити словами “у будівлях житлових (зокрема в квартирах)”;

у пункті 18 слова “для комерційного обліку” замінити словами “у будівлях торговельних та будівлях підприємств легкої промисловості, будівлях нежитлових”;

у додатку 7:

у пункті 2:

у підпункті 4:

в абзаці другому слова “у фактичних умовах” замінити словами “в умовах під час вимірювання”;

в абзаці третьому слова “у фактичних умовах, в об’єм у фактичних умовах вимірювання” замінити словами “в умовах під час вимірювання, в об’єм під час вимірювання”;

у підпункті 5 слова “у фактичних умовах вимірювання” замінити словами “в умовах під час вимірювання”;

абзац другий підпункту 11 виключити;

доповнити пункт підпунктом 111 такого змісту:

“111) перервною/безперервною вимірювальна система вважається, у разі коли потік рідини може/не може бути зупинений легко і швидко;”;

в абзаці першому пункту 6 слова “може обиратися” замінити  словом  “визначається”;

 

 

таблицю 4 пункту 12 викласти в такій редакції:

Таблиця 4

Максимально допустима похибка вимірювань

Класи точності вимірювальної системи

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Температура

± 0,3 °C

± 0,5 °C      

± 0,5 °C      

± 0,5 °C

± 1,0 °C

Тиск

менше 1 МПа: ± 50 кПа

від 1 до 4 МПа: ± 5 %

більше 4 МПа: ± 200 кПа

Густина

± 1 кг/м-3

 ± 1 кг/м3

± 2 кг/м-3        

± 2 кг/м3

± 5 кг/м-3   ”;

у додатку 8:

в абзаці другому пункту 15 слова і цифри “виражається як 1 × 10k, 2 × 10k або 5 × 10k” замінити словами і цифрами “виражається як 1 × 10k, 2 × 10k або 5 × 10k”;

у таблиці 3 пункту 19 формулу

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/44/p453959n1312.gif

замінити такою формулою:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/44/p453959n1315-1.gif”;

у таблиці 6 пункту 38 у графі “Максимально допустима похибка підсумованого вантажу” цифри “± 0,1 %”, “± 0,5 %”, “± 1 %” замінити відповідно цифрами “± 0,10 %”, “± 0,50 %”, “± 1,00 %”;

у таблиці 8 пункту 49 та таблиці 9 пункту 55 цифру “± 1 %” замінити цифрами “± 1,0 %”;

у пункті 5 додатка 10 формулу

“± (a + bL)”

замінити такою формулою:

“(a + bL)”;

у пункті 6 додатка 11:

формулу

“К = ε (GA + 2,2)”

замінити такою формулою:

“К = ε (GA + 2,2 H/м2)”;

останній абзац викласти в такій редакції:

GA — сила ваги на одиницю площі зразка тканини, H/м2.”;

у додатку 14:

позицію

“Пункт 15 статті 4

замінити такою позицією:

“Пункт 15 статті 4

останній абзац пункту 4”;

позицію

“Пункт 16 статті 4

замінити такою позицією:

“Пункт 16 статті 4

останній абзац пункту 4”.

_____________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.