Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! З 24.03.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 46 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2023 р. № 352

Київ

Про затвердження Порядку складення і оприлюднення звіту уповноваженого органу про викиди та перенесення забруднювачів і відходів

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України “Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок складення і оприлюднення звіту уповноваженого органу про викиди та перенесення забруднювачів і відходів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та вводиться в дію з 8 жовтня 2023 року.

Прем’єр-міністр України                                Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2023 р. № 352

ПОРЯДОК
складення і
оприлюднення звіту уповноваженого органу про викиди та
перенесення забруднювачів і відходів

1. Цей Порядок визначає вимоги до складення і оприлюднення звіту уповноваженого органу про викиди та перенесення забруднювачів і відходів з об’єктів і дифузних джерел, які розташовані в Україні (далі — звіт), з метою забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів, забезпечення відкритості та доступності такої інформації.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів (далі — Закон) та “Про управління відходами”.

3. Уповноваженим органом у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів є Міндовкілля.

4. Міндовкілля формує щороку звіт на основі даних, що містяться в Національному реєстрі викидів та перенесення забруднювачів, звітах операторів та довідках про дифузні джерела, за відповідний звітний рік шляхом їх узагальнення та аналізу.

Звіти операторів та довідки про дифузні джерела подаються операторами та залученими органами Міндовкіллю відповідно до вимог, визначених статтями 17 та 19 Закону.

5. Звіт формується таким чином, щоб забезпечити надання інформації про сукупні викиди забруднювачів, джерела викидів, а також викиди в розрізі окремого виду забруднювача, компонента довкілля, в який здійснюються викиди, у тому числі із зазначенням викидів, які сталися внаслідок аварії чи стихійного лиха (далі — аварійні викиди).

6. Під час підготовки звіту Міндовкілля вживає заходів для забезпечення достовірності, повноти та узгодженості звітних даних. Дані звіту не повинні містити викривлень.

7. Звіт є комплексним, складається з кількох розділів та містить узагальнену інформацію про:

1) операторів та об’єкти в межах України в цілому та в межах Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів та міст:

кількість операторів, які подали звіт оператора, та кількість об’єктів відповідно до переліку видів діяльності згідно з додатком 1 до Закону;

види діяльності згідно з додатком 1 до Закону із зазначенням обсягів викидів забруднювачів;

визначення двадцяти об’єктів, які здійснюють найбільший обсяг викидів забруднювачів;

2) викиди забруднювачів в атмосферне повітря:

види і обсяги викидів забруднювачів із зазначенням аварійних викидів;

використані методи для визначення обсягу забруднювачів;

3) викиди забруднювачів у води:

види і обсяги викидів забруднювачів із зазначенням аварійних викидів;

використані методи для визначення обсягу забруднювачів;

4) викиди забруднювачів в землю:

види і обсяги викидів забруднювачів із зазначенням аварійних викидів;

використані методи для визначення обсягу забруднювачів;

5) види і обсяги забруднювачів у зворотних (стічних) водах, призначених для очищення, та типи методів, що використовувалися для визначення обсягу забруднювачів;

6) викиди забруднювачів, що здійснюються дифузними джерелами:

види дифузних джерел;

види і обсяги викидів забруднювачів за видами дифузних джерел;

використані дозволені методики для визначення обсягу забруднювачів;

7) небезпечні відходи, передані операторами суб’єктам господарювання у сфері управління відходами:

види і обсяги небезпечних відходів, переданих для здійснення операцій з відновлення та видалення відходів у межах країни;

види і обсяги небезпечних відходів, переданих для здійснення операцій з відновлення та видалення відходів в інших країнах;

використані методи для визначення обсягу відходів;

8) відходи, що не є небезпечними, передані операторами суб’єктам господарювання у сфері управління відходами:

види і обсяги відходів, переданих для здійснення операцій з відновлення та видалення відходів у межах країни;

види і обсяги відходів, переданих для здійснення операцій з відновлення та видалення відходів в інших країнах;

використані методи для визначення обсягу відходів;

9) доступ громадськості до інформації та стан участі громадськості у формуванні державної політики у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів, а також результати такої участі у відповідному звітному році;

10) типи і обсяги інформації щодо кожного об’єкта, яка не була розголошена, та причину нерозголошення у разі, коли оператор не подав у звіті оператора дані як такі, що віднесені до інформації з обмеженим доступом відповідно до частини третьої статті 13 Закону України “Про інформацію”, або яка визначена в Національному реєстрі звітності викидів та перенесення забруднювачів як інформація з обмеженим доступом відповідно до статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

8. У звіті зазначаються тенденції, які спостерігаються протягом останніх трьох звітних років, щодо зміни обсягів та видів забруднювачів, здійснення операцій з відновлення та видалення відходів, застосування методів та дозволених методик, що використовувалися для визначення обсягів викидів забруднювачів та обсягів відходів.

9. Звіт може містити таблиці, схеми, графіки та інші види інфографіки тощо.

10. Міндовкілля забезпечує оприлюднення звіту на своєму офіційному веб-сайті та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних у строк, визначений Законом. 

11. Міндовкілля може здійснювати подання компетентним органам Європейського Союзу чи його державам-членам, іншим країнам — сторонам Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів, а також міжнародним організаціям у рамках міжнародного співробітництва з питань реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів дані, необхідні для Європейського реєстру викидів і перенесення забруднювачів відповідно до Регламенту (ЄС) № 166/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 січня 2006 р. про створення Європейського реєстру викидів і перенесення забруднювачів та внесення змін до Директив Ради 91/689/ЄЄC та 96/61/ЄC.

12. Дані звіту не відображають інформацію про:

забруднювачі, викиди яких здійснюються на об’єктах в обсягах менших, ніж порогові значення, визначені додатком 2 до Закону; 

відходи, утворені на об’єктах, які були оброблені безпосередньо на таких об’єктах або були передані суб’єктам господарювання у сфері управління відходами для здійснення операцій з оброблення відходів в обсягах менш як 2 тонни на рік для небезпечних відходів і 2000 тонни на рік для відходів, що не є небезпечними;

відходи, які були передані суб’єктам господарювання у сфері управління відходами для здійснення операцій з видалення відходів, таких як обробка ґрунту (зокрема, біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у ґрунті тощо) та закачування на глибину (зокрема, вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи природних резервуарів);

перенесення за межі промислового майданчика забруднювачів у зворотних (стічних) водах, призначених для очищення, в обсязі меншому, ніж порогові обсяги викидів, визначені переліком забруднювачів.

_____________________

  


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.