Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! З 24.03.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 46 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 02 травня 2023 р. № 430

Київ

Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки

Відповідно до частини четвертої статті 91 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки, що додається.

2. Внести до Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1272 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 38), зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з 19 травня 2023 року.

 

                             Прем’єр-міністр України                        Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 травня 2023 р. № 430

ПОРЯДОК
ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки (далі — Реєстр).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

електронний кабінет користувача — компонент Реєстру, який створюється для забезпечення електронної взаємодії між суб’єктами стратегічної екологічної оцінки, подання та опрацювання документації замовниками документів державного планування та органами, які здійснюють консультації;

об’єкти Реєстру — інформація про здійснені процедури стратегічної екологічної оцінки;

органи, які здійснюють консультації, — Міндовкілля, МОЗ, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров’я;

публічні реєстратори — посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

Реєстр — це єдина інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує створення, перегляд, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері стратегічної екологічної оцінки. Реєстр є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема”, призначеним для офіційного оприлюднення документації щодо стратегічної екологічної оцінки, забезпечення інформування суб’єктів стратегічної екологічної оцінки та інших заінтересованих сторін про хід та результати здійснення стратегічної екологічної оцінки.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про стратегічну екологічну оцінку” (далі — Закон) та Положенні про Єдину екологічну платформу ЕкоСистема, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня
2021 р. № 1065
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 82, ст. 5264).

 

3. Реєстр ведеться для забезпечення:

доступу суб’єктів стратегічної екологічної оцінки до актуальної інформації про здійснення стратегічної екологічної оцінки (нормативно-правові акти, методичне забезпечення, довідкова інформація);

електронної взаємодії між суб’єктами стратегічної екологічної оцінки, подання та опрацювання відомостей замовниками документів державного планування та органами, які здійснюють консультації, через електронний кабінет користувача;

здійснення консультацій у порядку, передбаченому статтями 12 і 13 Закону, транскордонних консультацій у порядку, передбаченому
статтями 14 і 15 Закону;

вільного доступу усіх заінтересованих сторін до інформації про стратегічну екологічну оцінку документів державного планування;

проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки та надання пропозицій та зауважень громадськості.

4. Держателем та адміністратором Реєстру, що забезпечує ведення Реєстру, а також відповідальним за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі, є Міндовкілля. Замовники та органи, які здійснюють консультації, мають доступ до Реєстру з правом внесення відомостей  відповідно до своїх повноважень.

5. Функціонування Реєстру забезпечує сумісність та електронну інформаційну взаємодію у режимі реального часу з іншими державними електронними реєстрами, у тому числі Державним земельним кадастром, Єдиним реєстром з оцінки впливу на довкілля, містобудівним кадастром, іншими реєстрами та функціональними модулями інформаційно-комунікаційних систем, а також інтеграцію з системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” та іншими інформаційними системами.

6. Ведення Реєстру та внесення до нього відповідних відомостей здійснюється державною мовою та іноземною мовою, якщо відомості підготовлені під час транскордонних консультацій.

7. Програмне забезпечення Реєстру повинне забезпечувати розподільне зберігання даних (інформації), метаданих документів та відомостей, що внесені до Реєстру, з метою підтвердження їх походження, цілісності та достовірності. Програмне забезпечення Реєстру передбачає неможливість виправлень вже внесеної інформації або документів. У разі необхідності внесення змін  виправлена інформація вноситься додатково замовниками та органами, які здійснюють консультації, відповідно до вимог цього Порядку.

8. Реєстр складається з електронних баз даних, інформації та відомостей, створених та завантажених через електронний кабінет користувача.

9. Замовники та органи, які здійснюють консультації, забезпечують:

створення відповідного електронного кабінету користувача та визначення працівників, уповноважених вносити відомості до Реєстру, які є публічними реєстраторами;

створення через електронний кабінет користувача облікового запису шляхом внесення відповідних відомостей за визначеною в Реєстрі формою;

внесення через електронний кабінет користувача відомостей  до Реєстру.

Доступ до електронного кабінету користувача здійснюється після проходження користувачами електронної ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або інших засобів електронної ідентифікації з високим або середнім рівнем довіри.

10. На документи, що вносяться до Реєстру замовниками та органами, які здійснюють консультації, накладається кваліфікований електронний підпис публічних реєстраторів.

11. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення вносяться замовником документа державного планування до Реєстру шляхом заповнення визначеної в Реєстрі форми та автоматичного перетворення інформації, наведеної в заяві про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомленні про її оприлюднення в Реєстрі, в електронний документ у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) програмними засобами Реєстру.

12. У разі внесення замовником до Реєстру заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення у Реєстрі автоматично формується реєстраційна справа з присвоєнням їй програмними засобами ведення Реєстру реєстрового номера.

Усі наступні відомості, що стосуються стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування, вносяться відповідно до зазначеного реєстрового номера справи.

У реєстраційній справі зберігаються відомості щодо стратегічної екологічної оцінки, визначені статтею 91 Закону, органів, які здійснюють консультації, щодо дати отримання графічних матеріалів містобудівної документації у паперовій формі (у разі здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації) та про порушення Закону, які потребують усунення (у разі виявлення), а також інша документація, яка обґрунтовує або доповнює зауваження, пропозиції та рекомендації  органів, які здійснюють консультації (у разі потреби).

13. Документи щодо стратегічної екологічної оцінки вносяться до
Реєстру у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) і повинні відповідати таким вимогам:

бути повнокольоровими;

графічні матеріали зберігаються в окремих файлах в машиночитаному форматі;

текстові та табличні матеріали, які в оригіналі створені в паперовій формі, містять підписи та/або засвідчені печаткою, зберігаються як скановані повнокольорові зображення;

усі шрифти, що використовуються, повинні бути вбудовані у файл;

файли текстових документів повинні мати структуровану форму, зміст і посилання, що пов’язані з елементами структури, та забезпечувати копіювання тексту;

якість матеріалів повинна забезпечувати розбірливе читання їх змісту.

Проекти містобудівної документації на місцевому рівні в електронній формі вносяться замовниками до Реєстру відповідно до вимог Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
1 вересня 2021 р. № 926 (Офіційний вісник України, 2021 р.,
№ 72, ст. 4545), та у форматі відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 632 “Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 51,
ст. 3152), крім випадків, встановлених Законом України від 17 червня
2020 р. № 711-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель”, а також з дотриманням відповідних будівельних норм.

14. Відомості про об’єкти Реєстру вносяться замовниками та органами, які здійснюють консультації, у строки, що відповідають вимогам статей 10, 12—16 Закону, а в інших випадках — не пізніше ніж протягом 20 днів з дня завершення відповідного етапу стратегічної екологічної оцінки.

Під час ведення Реєстру матеріальні форми документів не створюються.

15. Замовник вносить до Реєстру відомості, зазначені у частині третій статті 91 Закону.

Під час внесення замовником до Реєстру відомостей, зазначених у пунктах 1, 2, 5, 6 частини третьої статті 91 Закону, програмні засоби ведення Реєстру автоматично створюють повідомлення, що надсилаються через електронний кабінет користувача органам, які здійснюють консультації. Такі повідомлення включають дату та час розміщення у
Реєстрі відповідних відомостей і посилання на Реєстр для ознайомлення з ними.

16. Органи, які здійснюють консультації, вносять до Реєстру такі відомості:

зауваження і пропозиції органів виконавчої влади;

інформація про транскордонні консультації (у разі їх проведення);

рекомендації щодо необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка;

інформація про дату отримання графічних матеріалів містобудівної документації у паперовій формі (у разі здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації);

інформація про порушення Закону, які потребують усунення (у разі наявності);

інша документація, яка обґрунтовує або доповнює зауваження, пропозиції та рекомендації  органів виконавчої влади, які здійснюють консультації (у разі потреби).

Під час внесення органами, які здійснюють консультації, до Реєстру відомостей, визначених цим пунктом, програмні засоби ведення Реєстру автоматично створюють повідомлення, що надсилаються через електронний кабінет користувача замовникам.

МОЗ, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров’я вносять до Реєстру інформацію про те, що виконання документа державного планування ймовірно матиме наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. У такому разі повідомлення про внесення інформації також надсилаються через електронний кабінет користувача до Міндовкілля.

Повідомлення, які автоматично створюються програмними засобами ведення Реєстру, включають дату та час розміщення у Реєстрі відповідних відомостей і посилання на Реєстр для ознайомлення з ними.

17. Датою отримання документа органами, які здійснюють консультації, є дата, зазначена у повідомленні про його розміщення у Реєстрі, а у разі здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації — дата отримання графічних матеріалів такої містобудівної документації у паперовій формі.

18. Документи щодо стратегічної екологічної оцінки зберігаються в Реєстрі у вільному доступі на період дії відповідного документа державного планування та протягом одного року після його закінчення чи втрати чинності або скасування документа державного планування.

Вилучення документів з Реєстру після завершення строків їх зберігання здійснюється автоматично за допомогою програмного забезпечення ведення Реєстру.

Вилучені з Реєстру документи можуть знищуватися або переноситися в електронний архів.

19. Відомості, внесені до Реєстру, є відкритими і публікуються у Реєстрі у прив’язці до реєстраційної справи щодо стратегічної екологічної оцінки з обов’язковим зазначенням дати офіційного оприлюднення такої інформації та документів у Реєстрі.

20. Власником Реєстру, у тому числі його програмно-технічних засобів та виключних майнових прав на його програмне забезпечення, є держава в особі держателя Реєстру.

21. Створення Реєстру, у тому числі його програмно-технічних засобів, здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

Фінансове забезпечення функціонування Реєстру здійснюється у рамках щорічних видатків на утримання Міндовкілля, коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законом.

22. Реєстр функціонує у цілодобовому режимі, крім випадків проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт, пов’язаних з усуненням технічних та/або методологічних помилок чи технічного збою в роботі, тривалість проведення яких визначається технічним адміністратором Реєстру за умови згоди держателя Реєстру. Інформація про проведення профілактичних та/або технічних робіт з підтримки Реєстру оприлюднюється на офіційному веб-сайті технічного адміністратора Реєстру за три календарних дні до дати проведення таких робіт, крім випадків, коли через терміновість проведення таких робіт своєчасне попередження неможливе, про що надсилається відповідне повідомлення.

23. Користування Реєстром є безоплатним.

24. Обробка та захист персональних даних, інших реєстрових даних та інформації, інформування правоволодільця здійснюються відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших нормативно-правових актів у відповідній сфері.

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 травня 2023 р. № 430

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здійснення моніторингу

наслідків виконання документа державного планування
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

1. Пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті та вносить до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки затверджений документ державного планування (крім інформації, яка відповідно до закону становить державну таємницю або належить до інформації з обмеженим доступом), рішення про його затвердження, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, і письмово повідомляє про це Міндовкіллю.”.

2. Пункт 10 викласти в такій редакції:

10. Результати моніторингу замовник оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та вносить до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки один раз на рік протягом строку дії документа державного планування та через рік після закінчення такого строку та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення..

3. Пункт 11 виключити.

_____________________

 

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.