Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! З 24.03.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 46 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 травня 2023 р. № 531

Київ

Про внесення змін до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 14, ст. 513; 2017 р., № 66, ст. 1957), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 15 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності через рік після набрання чинності цією постановою.

 

Прем’єр-міністр України                                                                                              Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2023 р. № 531

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розроблення та перегляду
секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та
звітування про їх виконання

1. Абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. У цьому Порядку термін “секторальний план” означає план, відповідно до якого орган ринкового нагляду здійснює у межах сфери своєї відповідальності ринковий нагляд щодо продукції певного виду (типу), категорії та/або групи, визначає її належність до певного ступеня ризику та план, на підставі якого митні органи здійснюють контроль продукції.”.

2. В абзаці сьомому пункту 3 слова “коли певний вид” замінити словами “якщо відповідний вид (тип), категорія та/або група”.

3. У пункті 4:

1) абзац перший після слова “види” доповнити словами “(типи), категорії та/або групи”;

2) абзац другий після слова “виду” доповнити словами “(типу), категорії та/або групи”.

4. У пункті 7:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

“інформація про належність певного виду (типу), категорії та/або групи продукції, що включається до сфери відповідальності органу ринкового нагляду, до певного ступеня ризику;”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“критерії, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідного ступеня ризику.”.

5. Пункт 8 після слова “вид” доповнити словами “(тип), категорія та/або група”.

6. Пункти 10—12 викласти в такій редакції:

“10. План здійснення ринкового нагляду складається відповідно до вимог, установлених пунктами 3—8 цього Порядку.

План здійснення контролю продукції складається відповідно до вимог, установлених пунктами 3—7 цього Порядку.

11. У разі здійснення повноважень органу ринкового нагляду його територіальними органами такі органи надають органу ринкового нагляду пропозиції до проекту плану здійснення ринкового нагляду.

12. У плані здійснення ринкового нагляду зазначається потреба у здійсненні такого нагляду у певному регіоні з урахуванням поширеності у відповідному регіоні видів та/або типів, категорій та/або груп продукції, що підлягають ринковому нагляду.”.

7. У пункті 13 слово “видами” замінити словами “певними видами (типами), категоріями та/або групами”.

8. У пункті 14 слово “плани” замінити словами “пропозиції до проектів планів”.

9. Пункти 15—17 викласти в такій редакції:

“15. Органи ринкового нагляду подають Держмитслужбі до 1 жовтня року, що передує плановому, пропозиції щодо підготовки плану здійснення контролю продукції з наведенням інформації про вид продукції певного ступеня ризику із зазначенням коду УКТЗЕД, найменування виду (типу), категорії та/або групи продукції, а також за наявності марки (моделі, артикулу, модифікації).

Держмитслужба на підставі поданих пропозицій складає проект плану здійснення контролю продукції за формою згідно з додатком.

16. До плану здійснення контролю продукції включаються види (типи), категорії та/або групи продукції, що заявлені у режимі імпорту, реімпорту або іншому митному режимі, який передбачає вільний обіг такої продукції на митній території України, та щодо яких протягом року передбачається вжиття необхідних заходів державного контролю.

17. Держмитслужба подає щороку до 22 жовтня органам ринкового нагляду проект плану здійснення контролю продукції, підписаний керівником (а в разі його відсутності — заступником керівника) Держмитслужби щодо підготовки проектів секторальних планів.”.

10. У пункті 23 слова “та шляхом” замінити словами “та/або шляхом”.

11. У пункті 24 слова “на паперовому носії” виключити, а слово “ДФС” замінити словом “Держмитслужбі”.

12. У пункті 25:

1) в абзаці третьому слова “органів доходів і зборів” замінити словами “митних органів”;

2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“у разі зміни сфери відповідальності органів ринкового нагляду.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Внесення змін до плану здійснення контролю продукції або включення до секторального плану планів здійснення контролю продукції, не погоджених з Держмитслужбою, не допускається.”.

13. Абзаци другий — четвертий пункту 29 викласти в такій редакції:

“кількості перевірок характеристик певних видів (типів), категорій та/або груп продукції на рік;

кількості відібраних зразків певних видів (типів), категорій та/або груп продукції та кількості проведених на рік їх експертиз (випробувань) у межах перевірок характеристик продукції;

обсягу проведення передбачених у секторальному плані перевірок характеристик видів (типів), категорій та/або груп продукції.”.

14. У пункті 30 слова “та шляхом” замінити словами “та/або шляхом”.

15. Пункт 32 викласти в такій редакції:

“32. У звіті про виконання секторального плану ринкового нагляду зазначаються відомості (у відповідній одиниці вимірювання) щодо:

кількості проведених планових перевірок характеристик продукції;

кількості проведених позапланових перевірок характеристик продукції;

кількості проведених перевірок характеристик продукції за місцем проведення ярмарків, виставок, показів та іншої демонстрації продукції;

кількості продукції, характеристики якої були перевірені;

кількості продукції, характеристики якої були перевірені під час здійснення планових перевірок;

кількості продукції, характеристики якої були перевірені під час здійснення позапланових перевірок;

кількості відібраних зразків продукції із зазначенням виду (типу), категорії та/або групи продукції та результатів проведених експертиз (випробувань) щодо таких зразків;

кількості продукції, щодо якої виявлено порушення встановлених вимог, які вважаються формальною невідповідністю, із зазначенням найменування виду продукції;

кількості виявленої продукції, що не відповідає встановленим вимогам, із зазначенням найменування виду продукції;

кількості виявленої продукції, що не відповідає встановленим вимогам та одночасно становить серйозний ризик, із зазначенням виду (типу), категорії та/або групи такої продукції;

кількості виявленої продукції, що відповідає встановленим вимогам, але становила небезпеку (ризик), із зазначенням виду (типу), категорії та/або групи такої продукції;

кількості виявленої продукції, що становить серйозний ризик, із зазначенням виду (типу), категорії та/або групи такої продукції;

кількості продукції, щодо якої були вжиті обмежувальні заходи за видами заходів (обмеження надання продукції на ринку, заборона надання продукції на ринку, вилучення продукції з обігу, відкликання продукції), із зазначенням виду (типу), категорії та/або групи такої продукції;

кількості продукції, щодо якої обмежувальні заходи були повністю скасовані за результатами контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;

кількості перевірок характеристик продукції, проведених з метою здійснення моніторингу результативності вжитих обмежувальних (корегувальних) заходів, та результатів таких перевірок;

кількості виявлених випадків недотримання виконання рішення про заборону надання продукції на ринку;

кількості повідомлень митних органів про призупинення митного оформлення продукції із зазначенням найменування її виду (типу), категорії та/або групи та результатів розгляду органами ринкового нагляду таких повідомлень;

кількості перевірок характеристик продукції, проведених на підставі повідомлень митних органів про призупинення митного оформлення продукції;

кількості випадків створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд;

суми штрафів, що накладені органом ринкового нагляду за порушення вимог законодавства у сфері ринкового нагляду;

суми штрафів, що перераховані до Державного бюджету України за порушення вимог законодавства у сфері ринкового нагляду.”.

16. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:

 


“Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2023 р. № 531)

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

___________________________________
керівника органу державного ринкового нагляду)

_____ ________________20__ р.

____________________________________________________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН
державного ринкового нагляду на 20__ рік

1) план здійснення державного ринкового нагляду

Порядковий номер

Найменування виду (типу), категорії та/або групи продукції

Строк проведення

Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідну продукцію

Спільні перевірки*

Поштова адреса, номери телефону, адреса електронної пошти відповідного органу державного ринкового нагляду та/або його структурного підрозділу

 

 

 

2) план здійснення державного контролю продукції

Порядковий номер

Найменування виду (типу), категорії та/або групи продукції

Код товару згідно з УКТЗЕД

Строк проведення

Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідну продукцію

Орган державного ринкового нагляду, до сфери відповідальності якого належить продукція

____________

* Графа заповнюється у разі потреби.”.

_____________________

 

 

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.