Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 січня 2023 р. № 63

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 302

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 302 “Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян — підприємців, які отримали такі дозволи” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 574; 2004 р., № 24, ст. 1588; 2013 р., № 82, ст. 3041; 2020 р., № 2, ст. 62, № 76, ст. 2432) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                               Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2023 р. № 63

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. № 302

1. Назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження Порядку проведення робіт, пов’язаних
з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку
суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи
”;

“1. Затвердити Порядок проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи, що додається.”.

2. У Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян — підприємців, які отримали такі дозволи, затвердженому зазначеною постановою:

1) Порядок викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2023 р. № 63)

ПОРЯДОК
проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами, обліку суб’єктів
господарювання, які отримали такі дозволи

Загальні питання

1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм проведення робіт, пов’язаних з видачею, відмовою у видачі, анулюванням, переоформленням, зупиненням і поновленням дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, та обліку суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) висновок Держпродспоживслужби (її територіальних органів) щодо можливості (неможливості) видачі дозволу на викиди — документ, який видається дозвільному органу за результатами оцінки документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дотримання суб’єктом господарювання вимог санітарного законодавства під час експлуатації об’єктів, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші;

2) дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (далі — дозвіл на викиди) — це документ дозвільного характеру у сфері охорони атмосферного повітря, який надає право суб’єктам господарювання експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші;

3) дозвільний орган — Міндовкілля та обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, що здійснюють видачу дозволів на викиди;

4) інвентаризація викидів — систематизація інформації про технологічне устаткування, його параметри, зокрема пилогазоочисне обладнання, розміщення джерел утворення та викидів на об’єкті, видів і кількості забруднюючих речовин, що надходять з таких джерел в атмосферне повітря;

5)  користувачі — суб’єкти господарювання, посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, які пройшли процедуру ідентифікації та автентифікації;

6) об’єкт — одне або кілька стаціонарних джерел викидів, з яких надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин, що розташовані на одному промисловому майданчику та експлуатуються одним суб’єктом господарювання;

7) облік суб’єктів господарювання, які отримали дозволи на
викиди, — облік суб’єктів господарювання, які отримали документи про видачу, анулювання, переоформлення, зупинення та поновлення дозволів на викиди, ведення якого здійснюється в електронній формі;

8) промисловий майданчик це частина земної поверхні з визначеним місцем розташування (географічними координатами), на якій розташований об’єкт;

9) стаціонарне джерело — установка, цех, агрегат або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і з якого надходять викиди.

Терміни “електронний інформаційний ресурс”, “електронна взаємодія” вживаються у значенні, наведеному у Положенні про електронну взаємодію електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня
2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про адміністративні послуги”, “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про інформацію”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про оцінку впливу на довкілля”, Положенні про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня
2021 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 82, ст. 5264).

3. Видача дозволу на викиди здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про охорону атмосферного повітря”, в паперовій або електронній формі.

4. Суб’єкт господарювання отримує дозвіл на викиди до початку експлуатації об’єкта, у тому числі до проведення пусконалагоджувальних робіт.

5. Дозвіл на викиди видається суб’єкту господарювання після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля та визначає екологічні умови її провадження.

6. Дозвіл на викиди суб’єкту господарювання видається дозвільним органом або через центри надання адміністративних послуг (у разі, коли така послуга надається через центр надання адміністративних послуг) за наявності висновку щодо можливості видачі дозволу на викиди Держпродспоживслужби, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, та суб’єкту господарювання, об’єкт якого розташований на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, або її територіального органу, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до другої та третьої групи.

7. У разі зміни параметрів стаціонарних джерел, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, впровадження заходів щодо скорочення викидів до дозволів вносяться відповідні зміни шляхом отримання нового дозволу на викиди з урахуванням змін, що сталися на об’єкті.

 

 

8. Для отримання дозволу на викиди суб’єкт господарювання:

встановлює необхідність взяття об’єкта на державний облік у галузі охорони атмосферного повітря, у разі потреби вживає заходів до взяття об’єкта на державний облік відповідно до порядку, затвердженого Міндовкіллям;

готує документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, оформлені відповідно до вимог, затверджених Міндовкіллям, з урахуванням даних інвентаризації викидів;

інформує громадськість про намір одержати дозвіл на викиди та, якщо суб’єкт господарювання не враховує зауваження та пропозиції громадськості, отримані з повідомленням від обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, суб’єкт господарювання організовує публічне обговорення згідно з вимогами, передбаченими пунктами 20—27 цього Порядку.

9. Повноваження уповноваженої особи суб’єкта господарювання підтверджується довіреністю (у разі потреби), що повинна містити:

найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця, якого представляє уповноважена особа;

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи, посаду та місце роботи;

серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України уповноваженої особи, ким і коли виданий;

адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) уповноваженої особи, номер телефону, адресу електронної пошти;

обсяг наданих повноважень та строк дії.

10. Суб’єкт господарювання, який надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, таємну), повинен зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом.

Суб’єкт господарювання надає обґрунтування віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом із обґрунтуванням причин, через які її не можна розголошувати або оприлюднювати, зазначає порядок та умови, за яких вона може поширюватися.

 

На кожній сторінці документа, що містить конфіденційну інформацію, повинно бути зазначено “Містить конфіденційну інформацію”.

Таємна інформація повинна бути відокремлена від конфіденційної інформації та на кожній сторінці документа повинно бути зазначено “Містить таємну інформацію”.

11. Подання суб’єктом господарювання заяви та документів для отримання, анулювання, переоформлення та поновлення дії дозволу на викиди в електронній формі, а також видача, відмова у видачі, анулювання, переоформлення, зупинення та поновлення дії дозволу на викиди в електронній формі здійснюється через електронний кабінет користувача Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема”, що пройшов електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису та/або печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або інших засобів електронної ідентифікації, що забезпечують аналогічний рівень довіри до засобів електронної ідентифікації, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

12. Структура, формат та перелік відомостей інформаційних файлів, що передаються та приймаються у порядку взаємодії електронних інформаційних ресурсів або систем між Міндовкіллям та держателями ресурсів та систем, оформляються договором щодо інформаційної взаємодії.

13. У разі коли суб’єкт господарювання подає документи для отримання дозволу на викиди в паперовій формі, то разом з ними у разі потреби подає оригінали відповідних електронних документів.

Інформація та відомості, що подаються в електронній формі, повинні відповідати інформації та відомостям, що подаються в паперовій формі.

14. Документи та інформація, викладені іноземною мовою, подаються з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.

Участь громадськості у процесі видачі дозволу на викиди
та механізм проведення публічного обговорення

15. З метою інформування громадськості суб’єкт господарювання публікує в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди (далі — повідомлення про намір) із зазначенням адреси обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди. Сфера розповсюдження засобів масової інформації повинна охоплювати адміністративно-територіальну одиницю, яка може зазнати впливу.

16. Повідомлення про намір повинно містити загальну інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості:

повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання;

ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ;

місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти субєкта господарювання;

місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика;

мету отримання дозволу на викиди;

відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля;

загальний опис обєкта (опис виробництв та технологічного устаткування);

відомості щодо видів та обсягів викидів;

заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання;

перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання;

дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів;

відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству;

адресу обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди;

строки подання зауважень та пропозицій.

17. Протягом трьох робочих днів після опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір суб’єкт господарювання подає його в електронній формі до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на території яких розташовано об’єкт, стаціонарне джерело, та до Міндовкілля для подальшого його публічного розміщення на своїх офіційних веб-сайтах протягом трьох робочих днів з дня його находження.

Суб’єкт господарювання протягом трьох робочих днів повідомляє обласній, Київській, Севастопольській міській держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, адреси яких зазначено у повідомленні про намір, про опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації для надсилання зауважень та пропозицій громадськості, надає в електронній формі повідомлення про намір для подальшого його публічного розміщення на своїх офіційних веб-сайтах, а також надає в електронній формі інформацію про одержання дозволу для ознайомлення з нею громадськості, яка є частиною документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

18. Обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, на території яких розташовано об’єкт, стаціонарне джерело, забезпечують ознайомлення громадськості з повідомленням про намір та з інформацією про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості з дня їх надання суб’єктом господарювання.

19. Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до відповідної обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.

20. У разі отримання зауважень та пропозицій громадськості обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища повідомляють про них суб’єкту господарювання з наданням відповідних сканованих копій зауважень та пропозицій протягом п’яти робочих днів після закінчення строку, встановленого для надання зауважень та пропозицій громадськості, та пропонують врахувати їх у документах для отримання дозволу на викиди або організувати проведення їх публічного обговорення.

Суб’єкт господарювання враховує зауваження та пропозиції громадськості, отримані з повідомленням від обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, у документах для отримання дозволу на викиди або протягом 60 календарних днів з дня отримання такого повідомлення публікує в місцевих друкованих засобах масової інформації, сфера розповсюдження яких повинна охоплювати адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу, повідомлення про  проведення публічного обговорення.

У разі отримання зауважень та пропозицій громадськості, які не стосуються  дозволу на викиди, або у разі відсутності зауважень та пропозицій громадськості обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища повідомляють про це суб’єкту господарювання та дозвільним органам протягом п’яти робочих днів після закінчення строку, встановленого для надання зауважень та пропозицій громадськості. У такому разі субєкт господарювання формує заяву та документи для отримання дозволу на викиди відповідно до пунктів 30 і 31 цього Порядку.

21. Публічне обговорення проводиться не раніше ніж через
14 календарних днів та не пізніше 30 календарних днів з дня публікації суб
єктом господарювання повідомлення про їх проведення.

Організатором публічного обговорення є суб’єкт господарювання, який узгоджує дату, час, місце проведення та формат проведення публічного обговорення з обласною, Київською, Севастопольською міською держадміністрацією, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища протягом двох робочих днів з дня ініціювання суб’єктом господарювання узгодження.

Публічне обговорення у режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет (онлайн-засідання), може проводитися за рішенням обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

22. Публічне обговорення проводиться під головуванням представника обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, який:

1) забезпечує реєстрацію представників громадськості у журналі (відомості) реєстрації учасників публічного обговорення за формою, затвердженою Міндовкіллям;

2) здійснює головування під час проведення публічного обговорення;

3) забезпечує аудіо- та/або відеофіксацію публічного обговорення;

4) готує протокол публічного обговорення з узгодженими позиціями за формою, визначеною Міндовкіллям (далі — протокол публічного обговорення), який є невід’ємною частиною повідомлення обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища про наявність або відсутність зауважень та пропозицій громадськості щодо дозволу на викиди.

23. Усім учасникам публічного обговорення забезпечується створення рівних умов для висловлення своєї думки, подання зауважень та пропозицій.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час публічного обговорення із внесенням їх до протоколу публічного обговорення або в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дня проведення публічного обговорення.

Відповідь надсилається суб’єктом господарювання на адресу представника громадськості, що поставив питання, зазначену в журналі (відомості) реєстрації учасників публічного обговорення, та до обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

24. Усі зауваження та пропозиції, подані під час публічного обговорення в усній формі, фіксуються у протоколі публічного обговорення. Письмові зауваження та пропозиції, що подаються в ході публічного обговорення, додаються до протоколу публічного обговорення.

У разі неявки представників громадськості на публічне обговорення складається акт у довільній формі про відсутність реєстрації представників громадськості публічного обговорення (за даними журналу (відомості) реєстрації учасників публічного обговорення), що підписується головуючим публічного обговорення. У такому разі публічне обговорення вважається таким, що відбулося.

25. Публічне обговорення вважається таким, що не відбулося, якщо на такі обговорення не з’явився:

1) їх головуючий;

2) суб’єкт господарювання.

У разі визнання публічного обговорення таким, що не відбулося у зв’язку з неявкою головуючого або суб’єкта господарювання, проводиться повторне публічне обговорення.

У разі повторної неявки на публічне обговорення субʼєкта господарювання повторне публічне обговорення проводиться без його участі.

Проведення повторного публічного обговорення здійснюється не раніше ніж через п’ять та не пізніше 15 робочих днів після офіційного оприлюднення оголошення про проведення повторного публічного обговорення.

26. Обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища не пізніше ніж через п’ять робочих днів після проведення публічного обговорення складають та надсилають поштовим відправленням, через електронний кабінет користувача або іншими електронними засобами комунікацій протокол публічного обговорення з усіма додатками або акт про відсутність реєстрації представників громадськості у публічному обговоренні у випадку, передбаченому пунктом 24 цього Порядку, суб’єкту господарювання та розміщують його на своїх офіційних веб-сайтах.

27. За результатами проведення публічного обговорення та з урахуванням пропозицій та зауважень громадськості щодо дозволу на викиди суб’єкт господарювання у разі потреби коригує документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, про що зазначає у заяві про отримання дозволу на викиди.

Механізм подання заяви та документів для
отримання дозволу на викиди

28. Суб’єкт господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, та суб’єкт господарювання, об’єкт якого розташований на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення, території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, подає заяву та документи для отримання дозволу на викиди до Міндовкілля або до центру надання адміністративних послуг (у разі, коли така послуга надається через центр надання адміністративних послуг).

29. Субєкт господарювання, обєкт якого належить до другої або третьої групи, подає заяву та документи для отримання дозволу на викиди до обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища або до центру надання адміністративних послуг (у разі, коли така послуга надається через центр надання адміністративних послуг).

30. Для отримання дозволу на викиди суб’єкт господарювання подає до дозвільного органу або через центри надання адміністративних послуг (у разі, коли така послуга надається через центр надання адміністративних послуг) в паперовій та/або електронній формі заяву про отримання дозволу на викиди та документи, що визначені статтею 111 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”.

31. Заява про отримання дозволу на викиди підписується керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою та повинна містити:

повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання;

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти;

місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика, на який отримується дозвіл на викиди;

перелік документів, що додаються до заяви відповідно до пункту 30 цього Порядку;

інформацію про коригування документів за результатами проведення публічного обговорення та з урахуванням пропозицій та зауважень громадськості;

відомості, які містять інформацію з обмеженим доступом (у разі наявності).

32. Перебіг строку розгляду заяви та документів для отримання дозволу на викиди починається з наступного дня після їх надходження, а в разі їх подання після закінчення робочого дня, у неробочий день, святковий або вихідний день у перший робочий день, що настає за днем їх подання.

33. Центр надання адміністративних послуг (у разі, коли така послуга надається через центр надання адміністративних послуг), дозвільні органи протягом двох робочих днів передають документи для отримання дозволу на викиди з дня їх надходження до Держпродспоживслужби
(її територіальних органів).

34. Заява та документи для отримання дозволу на викиди, що подані в електронній формі, у тому числі через електронний кабінет користувача “Єдина екологічна платформа “ЕкоСистема”, можуть бути надіслані до Держпродспоживслужби (її територіальним органам) на електронну пошту або у порядку електронної інформаційної взаємодії.

35. Порядок інформаційної взаємодії з Держпродспоживслужбою 
(її територіальними органами), структура та формат інформації, що передається, механізм та канали інформаційного обміну, процедури взаємодії між інформаційними системами, обліку інформаційних файлів визначаються Міндовкіллям та Держпродспоживслужбою відповідно до укладеного договору щодо інформаційної взаємодії.

36. Держпродспоживслужба (її територіальні органи) здійснює (здійснюють) розгляд документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, оформлених відповідно до вимог, затверджених Міндовкіллям, в частині дотримання суб’єктом господарювання вимог санітарного законодавства під час експлуатації об’єктів, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші. З метою оцінки впливу об’єкта на середовище життєдіяльності людини враховуються результати проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

У разі дотримання вимог санітарного законодавства на об’єкті надається висновок щодо можливості видачі дозволу на викиди, а у разі недотримання вимог санітарного законодавства — висновок щодо неможливості видачі дозволу на викиди із зазначенням змісту зауважень.

37. Держпродспоживслужба (її територіальні органи) протягом
10 робочих днів з дня надходження документів для отримання дозволу на викиди зобов’язана (зобов’язані) надати центру надання адміністративних послуг (у разі, коли така послуга надається через центр надання адміністративних послуг) або дозвільному органу висновок щодо можливості (неможливості) видачі дозволу на викиди поштовим відправленням, через електронний кабінет користувача або у порядку електронної інформаційної взаємодії. Про надання висновку щодо неможливості видачі дозволу на викиди центр надання адміністративних послуг (у разі, якщо така послуга надається через центр надання адміністративних послуг) або дозвільний орган повідомляє суб’єкту господарювання.

Дозвільні органи приймають рішення про видачу дозволу на викиди або про відмову у його видачі за наявності відповідного висновку Держпродспоживслужби (її територіальних органів).

38. Дозвільний орган може зупинити розгляд заяви та документів для отримання дозволу на викиди з таких підстав:

1) за заявою суб’єкта господарювання;

2) у разі розгляду судом справи щодо обєкта, на який видається дозвіл на викиди, що підтверджується ухвалою суду про відкриття провадження у справі, предмет розгляду якої належить до сфери охорони навколишнього природного середовища (забезпечення екологічної безпеки, у тому числі під час використання природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами; особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом; інші справи, предмет розгляду яких матиме вплив на навколишнє природне середовище).

39. Дозвільний орган поновлює розгляд заяви та документів для отримання дозволу на викиди після отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання про поновлення їх розгляду або після усунення обставин, що зумовили зупинення.

Після усунення обставин суб’єкт господарювання звертається із заявою про поновлення розгляду заяви та документів для отримання дозволу на викиди з наданням документів, що підтверджують усунення обставин, що зумовили таке зупинення.

40. Розгляд заяви поновлюється у разі, коли на об’єкті, на який отримується дозвіл на викиди, за час зупинення розгляду заяви не відбулося змін, що призвели до змін у кількісному та якісному складі забруднюючих речовин у викидах. Якщо такі зміни відбулись, то суб’єкт господарювання повідомляє дозвільному органу про усунення обставин, що зумовили зупинення розгляду заяви, відкликає заяву та документи для отримання дозволу на викиди та вчиняє дії відповідно до пунктів 8, 30 і 31 цього Порядку.

41. Перебіг строку розгляду заяви та документів для отримання дозволу на викиди зупиняється з дня прийняття рішення про зупинення розгляду. З дня поновлення такого розгляду перебіг строку розгляду заяви та документів для отримання дозволу на викиди продовжується.  

42. Дозвільний орган повідомляє суб’єкту господарювання про прийняте рішення щодо зупинення, поновлення розгляду заяви та документів для отримання дозволу на викиди особисто або через центр надання адміністративних послуг (у разі, коли така послуга надається через центр надання адміністративних послуг) поштовим відправленням, через електронний кабінет користувача або у порядку електронної інформаційної взаємодії.

43. Держпродспоживслужба (її територіальні органи) приймає (приймають) рішення про скасування висновку щодо можливості (неможливості) видачі дозволу на викиди за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) у разі:

виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання дозволу на викиди, недостовірних відомостей;

фіксації зміни параметрів стаціонарних джерел викидів, їх кількості, потужності, технології, виду господарської діяльності у разі, коли вони призвели до зміни кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, зазначених у документах для отримання дозволу на викиди;

виявлення порушень вимог санітарного законодавства та наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг.

Рішення про скасування висновку щодо можливості видачі дозволу на викиди протягом двох робочих днів з дня його винесення надсилається дозвільному органу поштовим відправленням, через електронний кабінет користувача або у порядку електронної інформаційної взаємодії.

Механізм видачі, відмови у видачі, анулювання,
переоформлення, зупинення, поновлення дії
дозволу на викиди

44. Дозвільний орган протягом 20 робочих днів з дня отримання заяви та документів для отримання дозволу на викиди розглядає їх та у разі відсутності підстав для відмови у видачі дозволу на викиди оформляє дозвіл на викиди згідно з додатком 1 в паперовій або в електронній формі. Дозвіл на викиди видається особисто або через центр надання адміністративних послуг (у разі, коли така послуга надається через центр надання адміністративних послуг) поштовим відправленням, через електронний кабінет користувача або у порядку електронної інформаційної взаємодії.

Дозвіл на викиди у разі видачі в паперовій формі заповнюється і підписується відповідальною посадовою особою дозвільного органу у двох примірниках та скріпляється печаткою.

Видача дозволу на викиди в електронній формі здійснюється через електронний кабінет користувача “Єдина екологічна платформа “ЕкоСистема”, підписується відповідальною посадовою особою, що пройшла автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Підставою для відмови у видачі дозволу на викиди встановлені законом.

У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі дозволу на викиди дозвільний орган повідомляє про це суб’єкту господарювання з обґрунтуванням прийнятого рішення особисто або через центр надання адміністративних послуг (у разі, коли така послуга надається через центр надання адміністративних послуг) поштовим відправленням, через електронний кабінет користувача або у порядку електронної інформаційної взаємодії.

45. У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу на викиди, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує
20 робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання та документів для отримання дозволу на викиди і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови.

46. Заява залишається без розгляду у разі надходження від суб’єкта господарювання заяви про відкликання заяви та документів для отримання дозволу на викиди, про що дозвільним органом приймається рішення та не позбавляє суб’єкта господарювання права звернутися з повторною заявою та документами для отримання дозволу на викиди.

47. Дозвільний орган анулює дозвіл на викиди з підстав, що встановлені законом.

48. У разі подання заяви про анулювання дозволу за власним бажанням в ній зазначаються дата видачі та номер дозволу на викиди, який підлягає анулюванню, та найменування дозвільного органу, що його видав.

49. Дозвільний орган, який видав дозвіл на викиди, протягом
10 робочих днів з дня отримання заяви суб’єкта господарювання про анулювання дозволу на викиди або настання підстав для анулювання дозволу на викиди приймає рішення про його анулювання або відмову в анулюванні дозволу на викиди, про що повідомляє суб’єкту господарювання особисто або через центр надання адміністративних послуг (у разі, коли така послуга надається через центр надання адміністративних послуг) поштовим відправленням, через електронний кабінет користувача або у порядку електронної інформаційної взаємодії.

Дія дозволу на викиди припиняється через 10 робочих днів з дня прийняття дозвільним органом рішення про його анулювання або з дати видачі нового дозволу на викиди.

Підставою для відмови в анулюванні дозволу на викиди є виявлення в заяві про анулювання дозволу на викиди, поданої суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

50. Підстави, за яких дозвіл підлягає або не підлягає переоформленню, встановлені законом.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу на викиди суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або центру надання адміністративних послуг (у разі, коли така послуга надається через центр надання адміністративних послуг):

заяву про переоформлення дозволу на викиди у довільній формі;

дозвіл на викиди, який підлягає переоформленню;

відомості, що засвідчують підставу для переоформлення дозволу на викиди.

Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня отримання заяви про переоформлення дозволу на викиди зобов’язаний прийняти рішення про переоформлення документа дозвільного характеру або відмову про його переоформлення, про що повідомляє суб’єкту господарювання особисто або через центр надання адміністративних послуг (у разі, коли  така послуга надається через центр надання адміністративних послуг) поштовим відправленням, через електронний кабінет користувача або у порядку електронної інформаційної взаємодії.

У разі переоформлення дозволу на викиди дозвільний орган не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня переоформлення дозволу на викиди приймає рішення про визнання недійсним дозволу на викиди, що був переоформлений.

Строк дії переоформленого дозволу на викиди не може перевищувати строк дії, зазначений у дозволі на викиди, що переоформлявся.

Не переоформлений в установлений строк дозвіл на викиди є недійсним.

51. Дозвільний орган, що видав дозвіл на викиди, приймає рішення про зупинення дії дозволу (повністю або частково) та його поновлення з підстав, що встановлені законом. 

Дія дозволу на викиди зупиняється та поновлюється у порядку та з підстав, що встановлені законом.

Зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку його дії.

52. Рішення дозвільних органів про відмову у видачі дозволу на викиди, зупинення дії дозволу (повністю або частково) або його анулювання можуть бути оскаржені до суду.

53. Обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища ведуть облік суб’єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди для об’єктів другої, третьої груп, що підлягає публічному розміщенню на своїх офіційних веб-сайтах та надсиланню щокварталу до 5 числа наступного місяця в електронній формі до Міндовкілля.

Міндовкілля веде облік суб’єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди, в розрізі об’єків першої, другої, третьої груп (залежно від того, до яких груп належать об’єкти суб’єктів господарювання) та областей, що підлягає публічному розміщенню на своєму офіційному
веб-сайті щокварталу до 10 числа наступного місяця в електронній формі.

Облік суб’єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди, ведеться згідно з додатком 2 та підлягає оприлюдненню на порталі відкритих даних.”;

2) доповнити Порядок додатками 1 і 2 такого змісту:

Додаток 1
до Порядку

_______________________________________________________

(найменування дозвільного органу, який видав дозвіл)

ДОЗВІЛ №*__________
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами для об’єкта ________ групи

Видано                                                                                                    

(повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові
(за наявності) фізичної особи — підприємця)

Місцезнаходження                                                                                 

(місцезнаходження юридичної особи або

                                                                                                                        

адреса місця проживання фізичної особи — підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)                                                                                                                                                       

Строк дії дозволу: з ____20__ р. по ___20__ р./необмежений
(для об’єктів ІІІ групи)

Висновок Держпродспоживслужби (її територіальних органів) щодо можливості (неможливості) видачі дозволу на викиди                                                    

              (найменування)

від ___  _______ 20__ р. № _____

Дата видачі дозволу ________________________

 (число, місяць, рік)

__________________

(посада)

__________________

(підпис)

__________________

(прізвище, власне ім’я,
по батькові (за наявності)

МП

Умови, які встановлюються у дозволі на викиди, додаються.

___________

* Номер дозволу, який присвоюється дозвільним органом суб’єкту господарювання, визначається з урахуванням кодів Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, що відповідає коду населеного пункту місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика; номеру групи об’єкта (римськими цифрами — “І”, “ІІ”, “ІІІ”) та через тире зазначається порядковий номер (наприклад “0001”).

Додаток
до дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами
від ___  _______ 20__ р. № _______

1.  Контактні дані суб’єкта господарювання

                                                                                                                        

(повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
фізичної особи — підприємця)

                                                                                                                                                      

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

                                                                                                                                                      

 (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи, номер телефону,
телефаксу, адреса електронної пошти)

                                                                                                                                                      

 (місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи — підприємця)

                                                                                                                                                      

 (місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика)

                                                                                                                                                      

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) контактної особи суб’єкта господарювання,
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

 

2. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди:

1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Дозволені обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання*

таблиця 1

Джерело
утворення

Забруднююча речовина

Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, міліграмів на кубічний метр

Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр

Затверд-жений гранично допустимий викид,
міліграмів
на кубічний метр

Строк
досягнення
затвердже- ного
значення
гранично
допустимого викиду

наймену-вання, марка, вид палива

номер

код

наймену-вання

поточ-
ний

перспек-
тивний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

_____

* Дозволені обсяги викидів з урахуванням технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин.

2) Умови до виробничого контролю

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

таблиця 2

Номер джерела викиду

Наймену-вання джерела утворення, марка, вид палива

Номер джерела утворення

Назва забруднюючої речовини

Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів
на кубічний метр

Періодичність вимірювання

Методика виконання вимірювань

Місце відбору проб

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

Дозволені обсяги залпових викидів

таблиця 3

Номер джерела викиду

Забруднююча речовина

Максимальна масова концентрація, міліграмів
на кубічний метр

Потужність викиду

Періодичність, раз/доба/
місяць/рік

Тривалість викиду, хвилин, годин

Річна величина залпових викидів, тонн на рік

код

наймену-вання

грамів на секунду

кілограмів на годину

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

4) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

3. Дозволені обсяги викидів

1) Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викидів:

Місце розташування джерела викиду:

Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду:

Висота викиду, метрів:

таблиця 4

Найменування забруднюючих речовин

Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр

Затверджений гранично допустимий викид

Строк досягнення

міліграмів на кубічний метр

грамів на  секунду

1

2

3

4

5

 

2) Дозволені обсяги викидів, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів:

таблиця 5

Найменування забруднюючої речовини

Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр

Затверджений граничнодопустимий викид, міліграмів на кубічний метр

Строк досягнення затвердженого значення

1

2

3

4

 

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

4. Перелік заходів щодо скорочення викидів

1) Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об’єктів першої групи)

таблиця 6

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Наймену-вання заходу

Строк виконання заходу

Номер джерела викиду на карті-схемі

Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю,
тис.
гривень

Очікуване зменшення викидів після впровадження заходу, тонн на рік

1

2

3

4

5

6

2) Заходи щодо скорочення викидів

таблиця 7

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Найменування заходу

Строк виконання заходу

Номер джерела викиду на карті-схемі

Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю,
тис. гривень

Очікуване зменшення викидів після впровадження заходу, тонн на рік

1

2

3

4

5

6

3) Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов (для об’єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов)

 

таблиця 8

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Найменування заходу

Строк виконання заходу

Номер джерела викиду на карті-схемі

Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю,
тис. гривень

Очікуване зменшення
викидів після впровадження заходу,
тонн на рік

1

2

3

4

5

6

 

 

 

4) Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря (для об’єктів, які згідно з Порядком ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 “Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпекиˮ, віднесені до об’єктів підвищеної небезпеки відповідного класу)

таблиця 9

Найменування обєкта підвищеної небезпеки

Місце-знаходження об’єкта підвищеної небезпеки

Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово
 або постійно використовую-ться, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об’єкті

Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об`єкта

Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря

Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації

Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації

1

2

3

4

5

6

7

 

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди

таблиця 10

Номери джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини

Затверджений гранично допустимий викид,
міліграмів на кубічний метр

Періодичність вимірювання

Методика виконання вимірювань

Місце відбору проб

1

2

3

4

5

6

 

 

 

6. Анулювання діючих дозволів на викиди

 

__________________

(посада)

__________________

(підпис)

__________________

(прізвище, власне ім’я,
по батькові (за наявності)

 

МП

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

 

ОБЛІК
суб’єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди

 

Поряд-ковий номер

Ідентифікацій-ний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ,
на який отримано дозвіл на викиди

Наймену-вання суб’єкта господарю-вання, який отримав дозвіл на викиди

Місцезнаходження об’єкта суб’єкта господарювання (промислового майданчика)

Номер дозволу на викиди

Дата видачі дозволу на викиди

Строк, до якого видано дозвіл на викиди

Група, до якої належить об’єкт суб’єкта господарю-вання

Інформація про анулювання, переофор-млення, зупинення та поновлення дозволів

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

_____________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.