Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 січня 2023 р. № 77
Київ

Про затвердження вимог до обліку, зберігання, відпуску, приймання і транспортування спирту етилового та норм втрат спирту етилового під час зберігання та транспортування залізничним, водним і автомобільним транспортом

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

вимоги до обліку, зберігання, відпуску, приймання і транспортування спирту етилового;

норми втрат спирту етилового під час зберігання та транспортування залізничним, водним і автомобільним транспортом.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2023 р. № 77

ВИМОГИ
до обліку, зберігання, відпуску, приймання і транспортування спирту етилового

1. Ці вимоги встановлюються до обліку, зберігання, відпуску, приймання і транспортування всіх видів спирту етилового, зазначених у товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з УКТЗЕД (далі - спирт етиловий).

2. У цих вимогах терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України (далі - Кодекс) та Законах України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

3. Облік спирту етилового повинен вестися згідно з визначеними на підприємстві системою і формами внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” з урахуванням особливостей, визначених Кодексом та цими вимогами.

4. Розпорядники акцизних складів забезпечують облік спирту на всіх етапах його руху на виробництві, під час зберігання, відпуску, приймання та транспортування, а також наявності та руху сировини відповідно до обраних на підприємстві форм бухгалтерського обліку шляхом формування первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, інших документів в паперовій або електронній формі, які мають надаватися для ознайомлення на вимогу постійного представника контролюючого органу на акцизному складі та контролюючим органам під час перевірки.

5. Розпорядники акцизних складів, на території яких виробляється спирт етиловий, зобов’язані встановити та зареєструвати всі встановлені на акцизних складах витратоміри - лічильники спирту етилового та масові витратоміри на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового (далі - Реєстр), надіслати контролюючому органу технологічну схему їх встановлення, формувати та подавати контролюючому органу дані про обсяг обігу спирту етилового відповідно до підпункту 230.1.1 пункту 230.1 статті 230 Кодексу.

Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту подається за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 27 січня 2021 р. № 43.

6. Облік спирту етилового неденатурованого ведеться у декалітрах 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, на основі даних про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого спирту етилового, отриманих з витратомірів - лічильників спирту етилового.

7. Облік спирту етилового денатурованого, зокрема біоетанолу, ведеться на основі даних про добову фактичну кількість отриманого та реалізованого спирту етилового у кілограмах, отриманих з масових витратомірів.

Для формування даних про обсяг обігу спирту етилового денатурованого, зокрема біоетанолу, які подаються контролюючому органу, кількість спирту етилового, отриманого з масових витратомірів, перераховується у декалітри 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, відповідно до Методики перерахунку обсягу спирту етилового на 100-відсотковий спирт, приведений до температури 20° С, затвердженої Мінагрополітики, з точністю до сотих частин. Тисячні частини декалітра менше 0,005 відкидаються, а 0,005 і більше приймаються за одну соту декалітра.

8. Витратоміри - лічильники спирту етилового, масові витратоміри повинні відповідати вимогам законодавства про метрологію і метрологічну діяльність.

Точність вимірювання спирту етилового повинна відповідати класу точності витратоміра - лічильника спирту етилового, масового витратоміра згідно з додатком 7 до Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 21, ст. 830).

9. Заповнені форми електронних документів подаються відповідальною особою розпорядника акцизного складу до Реєстру за допомогою засобів інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем щодобово окремо за кожним акцизним складом, кожним місцем отримання або відвантаження спирту етилового.

10. Під час зіставлення показників обсягу спирту етилового із системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового та показників Реєстру щодо обсягів обігу спирту етилового відповідно до статті 233 Кодексу допускаються розбіжності обсягу обігу спирту не більше суми максимальних допустимих похибок усіх встановлених на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового засобів вимірювальної техніки, що призначені для безперервного вимірювання, запам’ятовування, фіксування та відображення в електронній формі даних про обсяг отримання та/або відпуску спирту етилового, значення яких відповідає їх класу точності згідно з Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 21, ст. 830).

11. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку спирту етилового проводиться інвентаризація спирту етилового на акцизному складі, зокрема інвентаризація, що проводиться на 1 число кожного місяця у присутності представника контролюючого органу на акцизному складі, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 2 вересня 2014 р. № 879.

12. Зберігання спирту етилового здійснюється розпорядниками акцизних складів у місцях зберігання, які відповідають вимогам, визначеним законодавством, та які внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

13. Місця зберігання спирту етилового повинні відповідати будівельним, протипожежним, санітарним нормам і правилам, техніці безпеки та охороні праці.

14. У виробництві та зберіганні спирту етилового використовуються тара, матеріали і предмети, які призначені для контакту із спиртом етиловим.

15. Відпуск спирту етилового здійснюється партіями. Партією вважається кількість спирту етилового одного виду, однієї дати відвантаження, яку оформлено одним документом про якість та одним супровідним документом.

16. Відпуск та приймання спирту етилового здійснюється:

в місцях отримання та відпуску спирту етилового неденатурованого, розташованих на акцизному складі, які обладнані витратомірами - лічильниками спирту етилового;

в місцях отримання та відпуску спирту етилового денатурованого, зокрема біоетанолу, розташованих на акцизному складі, які обладнані масовими витратомірами.

17. Отримання та реалізація спирту етилового забороняються без наявності зареєстрованих витратомірів - лічильників спирту етилового та/або зареєстрованих масових витратомірів, без реєстрації акцизного складу, без технологічної схеми встановлення витратомірів - лічильників спирту етилового та/або масових витратомірів, надісланої контролюючому органу, а також через кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, на якому вийшов з ладу або відсутній витратомір - лічильник спирту етилового та/або масовий витратомір.

У разі виходу з ладу витратоміра - лічильника спирту етилового та/або масового витратоміра або здійснення демонтажу для проведення повірки витратоміра - лічильника спирту етилового та/або масового витратоміра уповноважена розпорядником акцизного складу особа:

в присутності представника контролюючого органу на акцизному складі складає акт в довільній формі, в якому відображаються показники витратоміра - лічильника спирту етилового та/або масового витратоміра на момент фіксації виходу його з ладу або здійснення демонтажу для проведення його повірки, який підписується розпорядником акцизного складу та представником контролюючого органу на акцизному складі;

електронними засобами зв’язку невідкладно подає заявку до контролюючих органів для направлення уповноваженої особи контролюючого органу для зняття пломб місць можливого доступу до спирту етилового на витратомірі - лічильнику спирту етилового та/або масовому витратомірі.

Демонтаж, ремонтні роботи або заміна витратоміра - лічильника спирту етилового та/або масового витратоміра здійснюються після зняття уповноваженою особою контролюючого органу пломб в місцях можливого доступу до спирту етилового на витратомірі - лічильнику спирту етилового та/або масовому витратомірі.

Після завершення ремонтних робіт або повірки витратоміра - лічильника спирту етилового та/або масового витратоміра:

уповноваженою особою контролюючого органу пломбуються місця можливого доступу до спирту етилового на витратомірі - лічильнику спирту етилового та/або масовому витратомірі;

розпорядником акцизного складу на наступний день проводиться інвентаризація.

18. Перевезення спирту етилового автомобільним транспортом у межах України здійснюється за умови наявності оформленої належним чином товарно-транспортної накладної на переміщення спирту етилового за формою, затвердженою наказом Мінтрансзв’язку від 28 квітня 2005 р. № 154.

19. Перевезення спирту етилового залізничним, водним та автомобільним транспортом здійснюється відповідно до Закону України “Про перевезення небезпечних вантажів”, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також інших нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до перевезення небезпечних вантажів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2023 р. № 77

НОРМИ
втрат спирту етилового під час зберігання та транспортування залізничним, водним і автомобільним транспортом

1. Норми втрат спирту етилового під час зберігання

Найменування операції

Одиниця виміру

Автономна Республіка Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області та Маріупольський (Донецька область), Мелітопольський (Запорізька область) райони

Інші адміністративно-територіальні одиниці України

з 1 жовтня по 31 березня включно

з 1 квітня по 30 вересня включно

з 1 жовтня по 31 березня включно

з 1 квітня по 30 вересня включно

1.

Зберігання спирту етилового в стаціонарних цистернах:*

декалітрів 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, за кожний повний місяць на 1 кв. метр поверхні дзеркала випаровування** спирту етилового

у закритих приміщеннях

0,009

0,027

0,008

0,024

на відкритих майданчиках

0,018

0,07

0,016

0,065

2.

Зберігання спирту етилового в бочках*

відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що зберігається, за кожний повний місяць зберігання

0,1

0,12

0,09

0,1

3.

Одноразове переміщення спирту етилового (мірник - цистерна, цистерна - мірник, цистерна - цистерна) на відстань до 100 метрів довжини трубопроводу:

відсотків переміщеного 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С


насосом


0,025

0,035

0,017

0,025


самопливом


0,015

0,025

0,01

0,02

4.

Одноразове переміщення спирту етилового (мірник - цистерна, цистерна - мірник, цистерна - цистерна) на кожні 10 метрів понад 100 метрів довжини трубопроводу:

відсотків переміщеного 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С


насосом


0,006

0,008

0,006

0,008


самопливом


0,005

0,007

0,005

0,007

2. Норми втрат спирту етилового під час транспортування залізничним, водним і автомобільним транспортом

Найменування операції

Одиниця виміру

Автономна Республіка Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області та Маріупольський (Донецька область), Мелітопольський (Запорізька область) райони

Інші адміністративно-територіальні одиниці України

з 1 жовтня по 31 березня включно

з 1 квітня по 30 вересня включно

з 1 жовтня по 31 березня включно

з 1 квітня по 30 вересня включно

1.

Налив спирту етилового з мірника у вагони-цистерни (контейнери), автоцистерни (контейнери), а також при наповненні пристанційних резервуарів на відстань до 100 метрів довжини трубопроводу:

відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20°С, що наливається

насосом

0,04

0,07

0,027

0,053

самопливом

0,03

0,05

0,025

0,04

2.

Злив спирту етилового на відстань до 100 метрів довжини трубопроводу:

відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що зливається


з вагона-цистерни (контейнера) у мірник або резервуар:


насосом


0,07

0,11

0,06

0,1


сифоном


0,05

0,07

0,04

0,06


з автоцистерни (контейнера) в мірники і з пристанційних резервуарів і автоцистерн (контейнерів) у вагони-цистерни (контейнери):


насосом

0,04

0,07

0,027

0,053

сифоном

0,03

0,05

0,025

0,04

3.

Налив спирту етилового з мірника у вагони-цистерни (контейнери), автоцистерни (контейнери), а також при наповненні пристанційних резервуарів;

злив з вагона-цистерни (контейнера) у мірник або резервуар, з автоцистерни (контейнера) в мірники і з пристанційних резервуарів і автоцистерн (контейнерів) у вагони-цистерни (контейнери) на кожні 10 метрів понад 100 метрів довжини трубопроводу:

відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що наливається/зливається

насосом

0,006

0,008

0,006

0,008

сифоном, самопливом

0,005

0,007

0,005

0,007

4.

Налив спирту етилового з мірника у бочки; злив спирту етилового з бочок у мірники, вагони-цистерни (контейнери) або резервуари

відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що наливається/зливається

0,09

0,1

0,08

0,09

5.

Переміщення спирту етилового на шляху перевезення залізничним транспортом із вагона-цистерни (контейнера) у вагон-цистерну (контейнер) іншої колії, резервуар або автоцистерну (контейнер), а також в аварійних випадках на шляху перевезення залізничним транспортом з вагона-цистерни (контейнера) у вагон-цистерну (контейнер) або резервуар

відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що переміщується

0,07

0,11

0,06

0,1

6.

Транспортування спирту етилового в автоцистернах (контейнерах):

відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що транспортується


на відстані
від 0,5 кілометра до 50 кілометрів


0,03

0,04

0,02

0,03
0,0007 на кожний наступний фактично пройдений кілометр, але не більше


на відстані понад 50 кілометрів


0,07

0,08

0,06

0,07

7.

Транспортування спирту етилового у вагонах-цистернах (контейнерах) за кожну добу перебування спирту етилового у вагонах-цистернах (контейнерах):***

декалітрів 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С


вантажо-підйомністю 20 тонн


0,135

0,175

0,125

0,14


вантажо-підйомністю 50 тонн


0,27

0,31

0,24

0,28


вантажо-підйомністю 60 тонн (типи 25, 53, 62 та інші)


0,3

0,32

0,28

0,3

8.

Транспортування спирту етилового в бочках залізничним, водним і автомобільним транспортом:***

відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що транспортується


за кожну добу

0,01

0,015

0,01

0,015


за весь період транспортування


0,1

0,15

0,1

0,15

3. Норми втрат спирту етилового на промивання тари****

Назва тари

Норми втрат спирту етилового, декалітрів 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С

з 1 жовтня по 31 березня включно

з 1 квітня по 30 вересня включно

1.

Вагони-цистерни (контейнери):


вантажопідйомністю 20 тонн

0,6

0,7


вантажопідйомністю 50 тонн

0,8

1,1


вантажопідйомністю 60 тонн

0,9

1,2

2.

Автоцистерни (контейнери)

0,24

0,3

3.

Бочки місткістю не більше 35 дал

0,04

0,04

__________
* Втрати за кожну добу розраховуються в розмірі 1/30 місячної норми.
** Дзеркало випаровування для кожної цистерни є величина постійна і зазначається на цистерні.
*** День наливу та день зливу спирту етилового приймається за одну добу.
**** Промивання тари здійснюється, якщо у вагонах-цистернах (контейнерах), автоцистернах (контейнерах) та бочках до заповнення спиртом етиловим перебували рідини, що можуть зіпсувати його органолептичні або фізико-хімічні показники.

__________
Примітка.


Втрати спирту етилового, зокрема біоетанолу, що належать до товарних позицій 2207 та 2208 згідно з УКТЗЕД, під час зберігання, переміщення і транспортування означає максимально допустиме зменшення кількості (за умови збереження якості в межах встановлених вимог) із причин, пов’язаних з їх фізико-хімічними властивостями, втратою внаслідок випаровування або з іншої причини, пов’язаної з природним результатом (до втрат спирту етилового не відносяться втрати, обумовлені порушенням вимог технічних регламентів, правил технічної експлуатації, зберігання).Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.