Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

від 2 вересня 2005 року N 447

Про організацію метрологічної служби Мінпаливенерго

 

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та з метою організації в Мінпаливенерго України координації робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань, здійснення метрологічного контролю і нагляду наказую:

1. Затвердити Положення про метрологічну службу Мінпаливенерго України (додається).

2. Керівникам підприємств та організацій, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України та щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави, в тримісячний термін привести свої положення про метрологічну службу у відповідність із Положенням про метрологічну службу Мінпаливенерго.

3. Покласти виконання функцій забезпечення єдності вимірювань, здійснення метрологічного контролю і нагляду в сфері управління Мінпаливенерго на відділ нормативно-технічної документації, метрології, сертифікації, акредитації та природоохоронної діяльності Департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної діяльності.

4. Виконання функцій головного метролога Мінпаливенерго України покласти на начальника відділу нормативно-технічної документації, метрології, сертифікації, акредитації та природоохоронної діяльності Департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної діяльності Баб'яка Олексія Степановича.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр 

І. Плачков 


 

 

ПОГОДЖЕНО
листом Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
від 29 серпня 2005 р. N 7147-3-4/25 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 2 вересня 2005 р. N 447 


 

ПОЛОЖЕННЯ
про метрологічну службу Міністерства палива та енергетики України

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про метрологічну службу Мінпаливенерго (далі - Положення) розроблено згідно з вимогами Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об'єднань підприємств та організацій, затвердженого наказом Держспоживстандарту України 28 лютого 2005 р. N 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 р. за N 307/10587.

1.2. Метрологічна служба Міністерства палива та енергетики України (далі - Метрологічна служба) - це система уповноважених структурних підрозділів Мінпаливенерго, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Мінпаливенерго України і яким надані функції щодо метрологічного забезпечення діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу. Метрологічна служба є складовою частиною метрологічної служби України.

1.3. Головною метою діяльності Метрологічної служби є виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань, які виконуються у паливно-енергетичному комплексі для підвищення ефективності та безпеки виробництва, поліпшення якості продукції, що виробляється, здійснення метрологічного контролю та нагляду на підприємствах, установах та організаціях, які належать до сфери управління Мінпаливенерго України.

1.4. У своїй діяльності Метрологічна служба керується законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, національними стандартами України та рекомендаціями міждержавних стандартів, що встановлюють правила і норми метрологічного забезпечення: нормативними документами з метрології та методичними вказівками Держспоживстандарту, цим Положенням та наказами Мінпаливенерго.

1.5. Метрологічна служба Мінпаливенерго здійснює комплекс заходів щодо метрологічного забезпечення робіт, що виконуються на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Мінпаливенерго України, які спрямовані на:

визначення концепції розвитку метрологічної служби галузі та реалізацію її шляхом розроблення відповідних планів;

складання і затвердження галузевих перспективних та щорічних планів робіт у сфері забезпечення єдності вимірювань та контроль за їх виконанням;

розроблення та реалізацію заходів щодо впровадження систем управління якістю в метрологічних підрозділах галузі відповідно до вимог міжнародних та національних стандартів;

організацію і здійснення метрологічного контролю та нагляду;

аналіз та оцінку стану метрологічного забезпечення галузі за результатами узагальнення інформації головних і базових організацій, метрологічних служб підприємств та організацій;

розроблення методик виконання вимірювань, методик метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки;

організацію подання на державні випробування і повірку, а також організацію проведення ремонту засобів вимірювальної техніки;

організацію розробки галузевих нормативних документів з питань метрології.

1.6. Мають бути уповноважені та атестовані у державній метрологічній системі відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність":

метрологічні служби, які проводять атестацію методик виконання вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду;

головні та базові організації, які проводять державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд;

повірочні лабораторії підприємств та організацій, які проводять повірку засобів вимірювальної техніки;

калібрувальні та вимірювальні лабораторії підприємств та організацій, які проводять відповідно калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб, вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

1.7. Метрологічна служба може розробляти та затверджувати нормативні документи з метрології, що конкретизують і не суперечать нормативним документам та нормативно-правовим актам Держспоживстандарту України, які проходять метрологічну експертизу у метрологічних центрах.

1.8. Відповідальність за стан метрологічного забезпечення та дотримання метрологічних норм і правил на підприємствах та в організаціях, які належать до сфери управління Мінпаливенерго України, несуть їх керівники.

2. Структура метрологічної служби Мінпаливенерго України

 

2.1. Метрологічна служба складається із:

служби головного метролога Мінпаливенерго;

головних організацій метрологічної служби (далі - ГОМС);

базових організацій метрологічної служби (далі - БОМС);

метрологічних служб органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій, які належать до сфери управління Мінпаливенерго (далі - метрологічна служба підприємства).

2.2. Взаємодія між вказаними структурними одиницями Метрологічної служби визначається наказом Мінпаливенерго про організацію Метрологічної служби.

2.3. Кожний із зазначених у п. 2.1 підрозділів Метрологічної служби Мінпаливенерго діє відповідно до Положення про підрозділ, яке розробляється згідно з вимогами цього Положення.

2.4. Структуру і штат зазначених у п. 2.1 підрозділів Метрологічної служби визначають керівники відповідних галузевих департаментів Мінпаливенерго, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій, до складу яких належать ці підрозділи, відповідно до обсягів робіт і з урахуванням того, що роботи із забезпечення єдності вимірювань належать до основних видів робіт, а підрозділи метрологічних служб - до основних виробничих, науково-дослідних, конструкторських, проектно-конструкторських чи технологічних підрозділів.

3. Служба головного метролога Мінпаливенерго України

 

3.1. Функції служби головного метролога Міністерства виконує Відділ нормативно-технічної документації, метрології, стандартизації, сертифікації, акредитації та природоохоронної діяльності Департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної політики.

3.2. Наказом по Мінпаливенерго України виконання функцій головного метролога Мінпаливенерго покладається на начальника Відділу нормативно-технічної документації, метрології, стандартизації, сертифікації, акредитації та природоохоронної діяльності, який підпорядковується безпосередньо керівництву Департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної політики.

3.3. Служба головного метролога Міністерства здійснює координацію роботи Метрологічної служби та проведення єдиної технічної політики у сфері забезпечення єдності вимірювань під час досліджень, проектування, експлуатації, ремонту та випробувань устаткування підприємств паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, а також у сфері розробки і виробництва продукції та в інших видах діяльності, що пов'язані з виконанням покладених на Мінпаливенерго завдань.

3.4. Основними функціями служби головного метролога Мінпаливенерго є:

підготовка пропозицій щодо створення і розвитку метрологічних служб підприємств, призначення головних і базових організацій метрологічної служби відповідних галузей;

визначення концепції розвитку метрологічної служби галузі та реалізація її шляхом розроблення відповідних планів;

координація робіт, пов'язаних із здійсненням єдиної технічної політики у сфері метрологічного забезпечення діяльності підприємств та організацій;

розроблення та реалізація заходів щодо впровадження систем управління якістю в метрологічних підрозділах галузі відповідно до вимог міжнародних та національних стандартів;

участь у визначенні раціональної номенклатури вимірювальних параметрів, оптимальних норм похибок вимірювань показників якості продукції та параметрів технологічних процесів на підприємствах галузі;

аналіз та оцінка стану метрологічного забезпечення галузі за результатами узагальнення інформації головних і базових організацій, метрологічних служб підприємств та організацій, підготовка пропозицій щодо його поліпшення;

організація розроблення та атестації методик виконання вимірювань, методик метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки;

участь у розгляді та узгодженні технічних умов на засоби вимірювальної техніки; організація розробки та впровадження галузевих нормативних, інформаційних і організаційно-розпорядчих документів з питань метрологічної діяльності;

планування та участь у реалізації заходів з підготовки та підвищення кваліфікації працівників Метрологічної служби Мінпаливенерго;

участь у роботах з міжнародного співробітництва в галузі метрології;

здійснення єдиної технічної політики у сфері забезпечення єдності вимірювань;

організація проведення аналізу стану вимірювань в галузі та встановлення основних напрямів подальшого розвитку метрологічного забезпечення;

організація і проведення метрологічного контролю і нагляду;

організація проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектної, конструкторської, технологічної документації, звітів про науково-дослідні роботи та інших нормативних документів;

здійснення взаємодії з Держспоживстандартом України та органами державної метрологічної служби щодо питань забезпечення єдності вимірювань;

здійснення атестації головних та базових організацій, координація діяльності та проведення періодичних перевірок за дотриманням ними вимог законодавства;

розроблення галузевих та міжгалузевих програм метрологічного забезпечення, що спрямовані на вдосконалення метрологічного забезпечення і підвищення ефективності робіт метрологічної служби, організація і контроль за їх виконанням;

підготовка пропозицій до проектів планів національної стандартизації і розроблення планів робіт з удосконалення галузевої нормативної бази з метрології;

організація і проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектів нормативних документів, звітів про науково-дослідні роботи;

організація розроблення та впровадження нормативних документів з питань метрологічного забезпечення;

організація проведення робіт, необхідних для забезпечення єдності вимірювань, у т. ч. атестації калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств та організацій, та проведення перевірок за дотриманням ними вимог законодавства;

координація робіт з міжнародного співробітництва в галузі метрології;

організація галузевих нарад, семінарів, конференцій, виставок з питань метрологічного забезпечення.

3.5. Служба головного метролога Мінпаливенерго має право:

вносити пропозиції керівництву Мінпаливенерго про визначення головних і базових організацій;

залучати в установленому порядку головні і базові організації до виконання робіт з метрологічного забезпечення, здійснювати контроль у сфері своєї діяльності, отримувати в установленому порядку від підприємств та організацій, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, необхідні узагальнені звіти та інші матеріали з питань метрологічного забезпечення;

здійснювати організаційно-методичне керівництво роботами з атестації калібрувальних та вимірювальних лабораторій на підприємствах і в організаціях, що належать до сфери управління Мінпаливенерго;

у визначеному порядку бути представником Мінпаливенерго у питаннях забезпечення метрологічної діяльності в інших міністерствах і відомствах, в органах державного нагляду, в органах державної влади (листуватися, брати участь у нарадах, робити запити щодо потрібної інформації та представляти її, одержувати консультації, ініціювати та укладати угоди на виконання робіт з питань метрології);

отримувати в підрозділах метрологічної служби Мінпаливенерго інформацію щодо метрологічної діяльності, а також звіти про виконання планів;

залучати в установленому порядку підприємства й організації, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, та окремих спеціалістів до проведення робіт з питань забезпечення єдності вимірювань;

передавати право на проведення робіт з атестації калібрувальних, вимірювальних лабораторій підрозділам метрологічної служби Мінпаливенерго;

брати участь у розгляді суперечностей, що стосуються оцінки діяльності метрологічних служб відповідних галузей;

видавати за результатами метрологічного нагляду приписи щодо припинення порушень метрологічних вимог та усунення виявлених недоліків;

подавати керівництву Мінпаливенерго пропозиції щодо визначення ГОМС/БОМС, заохочення працівників метрологічних служб за досягнення високих показників у підвищенні рівня забезпечення єдності вимірювань, за впровадження сучасних методів і засобів вимірювальної техніки, а також пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників, винних у незадовільному стані вимірювань на підприємствах закріплених галузей;

давати обов'язкові для підприємств і організацій галузі вказівки щодо сфери застосування, експлуатації й стану засобів вимірювальної техніки;

подавати керівництву Мінпаливенерго пропозиції щодо заборони застосування технічної документації, яка не відповідає вимогам державних, галузевих стандартів та іншої чинної нормативної документації, а також щодо заборони застосування технічної документації, яка не пройшла метрологічну експертизу;

надавати керівникам галузевих організацій та підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, обов'язкові до виконання розпорядження щодо усунення порушень метрологічних норм і правил;

вільно відвідувати об'єкти галузі для здійснення метрологічного нагляду за їх діяльністю, дотримуючись визначеного порядку.

4. Головна організація метрологічної служби Мінпаливенерго України

 

4.1. Головна організація метрологічної служби (ГОМС) відповідної галузі паливно-енергетичного комплексу призначається наказом Мінпаливенерго за поданням керівника відповідного галузевого департаменту для координації робіт із забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності та методичного керівництва базовими організаціями метрологічної служби і метрологічними службами підприємств певної галузі та атестується як ГОМС у встановленому Мінпаливенерго порядку, з врахуванням вимог Правил проведення атестації головних та базових організацій метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, затверджених наказом Держспоживстандарту від 29.06.2005 р. N 155 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.07.2005 р. за N 750/11030.

4.2. ГОМС призначаються із числа провідних науково-виробничих (виробничих) об'єднань, науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних організацій, виробничих підприємств, які мають у своїх метрологічних службах висококваліфікований персонал, а також володіють досвідом метрологічної діяльності у відповідній галузі.

У галузевій метрологічній службі може бути одна або декілька ГОМС.

4.3. Положення про ГОМС погоджується головним метрологом Мінпаливенерго, Національним науковим метрологічним центром (ННЦ "Інститут метрології") і затверджується керівником підприємства, на базі якого створено ГОМС.

4.4. Для виконання покладених завдань у ГОМС може бути створено самостійний метрологічний підрозділ, який очолює головний метролог, що призначається на посаду і звільняється з неї наказом підприємства за погодженням з головним метрологом Мінпаливенерго.

4.5. Основними функціями ГОМС у сфері своєї діяльності є:

координація робіт із забезпечення метрологічної діяльності в закріплених сферах і методичне керівництво базовими організаціями метрологічної служби та метрологічними службами підприємств;

проведення аналізу матеріалів, що надаються базовими організаціями, щодо наявності, ступеня використання та потреби в засобах вимірювальної техніки і стандартних зразках складу і властивостей речовин та матеріалів, підготовка пропозицій з упорядкування їх номенклатури;

узагальнення результатів аналізу й оцінки стану засобів вимірювальної техніки, їх ремонту і використання, а також метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань продукції;

планування і участь у проведенні державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, розробленні та реалізації заходів з метрологічного забезпечення їх виробництва та експлуатації;

підготовка пропозицій до проектів перспективних і річних планів національної і галузевої стандартизації, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань метрологічного забезпечення;

участь у розробленні методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки та створенні комплексів повірочного і калібрувального обладнання, узгодження пропозицій щодо їх розроблення та випуску із зацікавленими підприємствами та організаціями;

участь у розробленні та організації випуску стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;

організація та проведення метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту засобів вимірювальної техніки відповідно до закріпленої сфери діяльності;

розроблення та атестація в установленому порядку методик виконання вимірювань; розгляд та підготовка пропозицій щодо узгодження проектів нормативних документів з метрологічного забезпечення, участь у їх розробленні;

розгляд та підготовка пропозицій щодо узгодження проектів національних і галузевих стандартів з метрологічного забезпечення, участь у розробленні нормативних документів з метрології;

організація і проведення робіт з метрологічного забезпечення випробувань і сертифікації продукції;

організація і проведення (за наявності делегованих повноважень Мінпаливенерго) атестації вимірювальних, випробувальних та калібрувальних лабораторій;

виконання робіт з метрологічного забезпечення вимірювальних каналів, вимірювальних інформаційних систем, вимірювальних та обчислювальних каналів автоматизованих систем керування технологічними процесами;

організація та виконання особливо точних вимірювань;

організація прокату засобів вимірювальної техніки;

зберігання і підтримання на належному рівні еталонів, комплексів повірочного і калібрувального обладнання;

проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектної, конструкторської, технологічної документації, проектів нормативних документів, звітів про науково-дослідні роботи;

організація обліку підприємств, що займаються виготовленням, ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки, а також повірочних, вимірювальних та калібрувальних лабораторій, уповноважених або атестованих на проведення метрологічних робіт;

взаємодія з метрологічними центрами та територіальними органами Держспоживстандарту з питань метрологічного забезпечення, що входять до компетенції головної організації;

сприяння територіальним органам під час здійснення ними державного метрологічного контролю та нагляду;

виконання в установленому порядку завдань Мінпаливенерго з міжнародної науково-технічної співпраці з питань метрології;

організація впровадження стандартів, рекомендацій міжнародних організацій з питань метрології;

створення, з метою інформаційного забезпечення галузі, довідково-інформаційного фонду нормативних документів з метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань продукції, що випускається закріпленими підприємствами та організаціями;

організація розроблення і виготовлення калібрувальних тавр, установлення порядку їх зберігання, обліку та знищення;

за дорученням Мінпаливенерго здійснення метрологічного нагляду і контролю за забезпеченням єдності вимірювань, розробленням, виробництвом, станом, застосуванням і ремонтом засобів вимірювальної техніки, за дотриманням метрологічних норм та правил на закріплених базових організаціях і підприємствах;

організація і проведення семінарів, нарад, виставок та інших заходів з обміну досвідом роботи і підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби;

розробка нормативних та інформаційних документів з питань метрологічної діяльності відповідної галузі;

організація та проведення атестації базових організацій метрологічної служби відповідної галузі (за наявності делегованих повноважень Мінпаливенерго);

виконання функції експертної комісії щодо окремих видів робіт у відповідній галузі з питань метрології;

організація та участь у проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо створення, удосконалення та впровадження нових засобів і методів вимірювань у відповідній галузі, а саме:

а) участь в установленні раціональної номенклатури вимірюваних параметрів й оптимальних норм похибок вимірювань під час контролю параметрів технологічних процесів та контролю показників якості продукції підприємств;

б) установлення відповідності номенклатури вимірюваних параметрів, норм похибок вимірювань, методик виконання вимірювань, застосовуваних засобів вимірювальної техніки до показників, передбачених у нормативних документах;

організація та виконання налагоджування, відомчих випробувань і впровадження нових засобів вимірювальної техніки на підприємствах відповідної галузі;

ведення реєстрів нестандартизованих засобів вимірювальної техніки;

супровід розробок засобів вимірювальної техніки для потреб паливно-енергетичного комплексу;

організація і проведення обстеження на підприємствах стану роботи з питань метрології та проведення аналізу стану забезпечення єдності вимірювань у галузі в цілому, розробка пропозицій (заходів) щодо підвищення рівня робіт з питань забезпечення єдності вимірювань для їх внесення в галузеві плани, організаційно-розпорядчі документи тощо;

відвідання об'єктів відповідно до планів здійснення метрологічного нагляду;

надання пропозицій керівництву галузі, підприємствам і організаціям щодо заохочення спеціалістів метрологічних служб за успіхи у роботі або щодо притягнення їх до відповідальності за порушення метрологічних норм і правил.

4.6. Головній організації метрологічної служби галузі надається право:

проводити атестацію вимірювальних, випробувальних та калібрувальних лабораторій (за наявності делегованих повноважень Мінпаливенерго);

методичного керівництва, координації і контролю роботи закріплених базових організацій і метрологічних служб підприємств та організацій з питань метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань і використання продукції, інших основних видів діяльності, вимагати від керівників зазначених вище підприємств та організацій усунення виявлених недоліків;

залучати в установленому порядку базові організації і метрологічні служби закріплених підприємств та організацій до виконання робіт з метрологічного забезпечення;

видавати в установленому порядку метрологічним службам закріплених підприємств та організацій приписи щодо припинення порушень метрологічних вимог та усунення виявлених недоліків;

отримувати від метрологічних служб підприємств та організацій матеріали, необхідні для проведення метрологічного контролю та нагляду;

брати участь у розв'язанні суперечностей, що стосуються діяльності метрологічних служб підприємств та організацій;

бути представником Мінпаливенерго з питань метрологічного забезпечення у територіальних органах Держспоживстандарту України та інших організаціях;

видавати метрологічним службам закріплених підприємств обов'язкові приписи, спрямовані на припинення чи усунення порушень метрологічних норм і правил;

вносити пропозиції керівникам закріплених підприємств щодо скасування наказів, розпоряджень у галузі метрологічного забезпечення, які суперечать вимогам чинного законодавства, метрологічним нормам і правилам;

здійснювати перспективне та поточне планування робіт з питань забезпечення єдності вимірювань у відповідній сфері діяльності, передачу необхідних даних службі головного метролога Мінпаливенерго;

аналізувати стан та застосування засобів вимірювальної техніки і дотримання метрологічних норм і правил, а також стан впровадження стандартів, які встановлюють ці норми і правила (за наявності делегованих повноважень Мінпаливенерго);

організовувати роботи щодо розроблення, метрологічної атестації та впровадження на підприємствах галузі методик виконання вимірювань (за наявності делегованих повноважень Мінпаливенерго);

організовувати проведення підприємствами галузі метрологічної експертизи технічних завдань, проектно-конструкторської і технологічної документації, проектів стандартів та інших нормативних документів (за наявності делегованих повноважень Мінпаливенерго).

5. Базова організація метрологічної служби Мінпаливенерго України

 

5.1. Базова організація метрологічної служби (БОМС) відповідної галузі паливно-енергетичного комплексу призначається наказом Мінпаливенерго за узгодженням з відповідною ГОМС для координації робіт із забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності та методичного керівництва метрологічними службами підприємств галузі та атестується як БОМС у встановленому Мінпаливенерго порядку, з врахуванням вимог Правил проведення атестації головних та базових організацій метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, затверджених наказом Держспоживстандарту від 29.06.2005 р. N 155 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.2005 р. за N 750/11030.

5.2. БОМС призначаються із числа провідних науково-виробничих (виробничих) об'єднань, науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних організацій, виробничих підприємств, які мають у своїх метрологічних службах висококваліфікований персонал, а також володіють досвідом метрологічної діяльності у галузі.

5.3. Функції галузевої БОМС поширюються на підприємства галузі, які закріплені за конкретною БОМС або виконують роботи для закріплених за БОМС підприємств.

5.4. Положення про БОМС погоджується головним метрологом ГОМС, Національним науковим метрологічним центром (ННЦ "Інститут метрології") та затверджується директором підприємства, на базі якого створено БОМС.

5.5. У БОМС для виконання доручених завдань може бути створений самостійний метрологічний підрозділ, який очолює головний метролог, що призначається на посаду і звільняється з неї наказами по підприємству за погодженням головного метролога Мінпаливенерго.

5.6. Основними функціями БОМС у сфері своєї діяльності є:

організація і проведення (за наявності делегованих повноважень Мінпаливенерго) атестації вимірювальних, випробовувальних та калібрувальних лабораторій;

координація робіт із забезпечення метрологічної діяльності в закріплених сферах і методичне керівництво метрологічними службами підприємств;

визначення спільно з закріпленими підприємствами та організаціями основних напрямів розвитку метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань продукції, подання в головну організацію пропозицій про проведення робіт з метрологічного забезпечення;

підготовка і подання в головну організацію узагальнених матеріалів і пропозицій до проектів планів національної і галузевої стандартизації, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань метрологічного забезпечення;

планування та участь у проведенні державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд;

надання методичної та практичної допомоги підприємствам та організаціям щодо розроблення і впровадження нової вимірювальної техніки;

надання рекомендацій щодо установлення оптимальних міжкалібрувальних інтервалів;

організація та проведення метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту засобів вимірювальної техніки;

виконання робіт з метрологічного забезпечення вимірювальних каналів вимірювальних інформаційних систем, вимірювальних та обчислювальних каналів автоматизованих систем керування технологічними процесами;

розроблення і погодження технічних завдань на створення засобів вимірювальної техніки і калібрувального обладнання галузевого призначення;

розроблення та атестація в установленому порядку методик виконання вимірювань;

вивчення наявності, ступеня використання і потреби закріплених підприємств та організацій у засобах вимірювальної техніки, стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів, розроблення і подання в головну організацію пропозицій щодо їх придбання і створення;

проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектної, конструкторської, технологічної документації, проектів нормативних документів, звітів про науково-дослідні роботи та інших нормативних документів;

організація робіт з метрологічного забезпечення випробувань продукції;

зберігання і підтримання на належному рівні еталонів, комплексів повірочного та калібрувального обладнання;

організація і проведення метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань на закріплених підприємствах та організаціях;

сприяння територіальним органам Держспоживстандарту України під час здійснення ними державного метрологічного контролю і нагляду;

підготовка та проведення семінарів, нарад та інших заходів із обміну досвідом роботи;

взаємодія з метрологічними центрами та територіальними органами Держспоживстандарту України, головними і базовими організаціями суміжних галузей промисловості;

виконання завдань Мінпаливенерго України з міжнародного співробітництва в галузі метрології;

проведення аналізу стану вимірювань і метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, а також інших основних видів діяльності на закріплених підприємствах (відокремлених підрозділів);

організація і проведення семінарів, нарад, виставок та інших заходів з обміну досвідом роботи і підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби закріплених підприємств і організацій;

підготовка інформаційних матеріалів з метрологічного забезпечення в закріпленій за базовою організацією сфері діяльності;

виконання особливо точних вимірювань;

організація прокату засобів вимірювальної техніки.

5.7. БОМС надається право:

брати участь у розгляді суперечностей, що стосуються діяльності метрологічних служб закріплених підприємств та організацій;

видавати приписи щодо припинення порушень метрологічних вимог та усунення виявлених недоліків;

у визначеній сфері діяльності контролювати роботу метрологічних служб і стан метрологічного забезпечення на закріплених підприємствах і організаціях, а також вимагати від керівників цих підприємств і організацій усунення виявлених недоліків;

в установленому порядку залучати працівників метрологічних служб закріплених підприємств і організацій до проведення робіт з метрологічного забезпечення;

отримувати від закріплених підприємств і організацій необхідні для виконання своїх обов'язків матеріали з метрологічного забезпечення;

вносити пропозиції керівникам закріплених підприємств і організацій щодо скасування наказів та розпоряджень, які суперечать чинному законодавству з питань метрологічного забезпечення, метрологічних норм і правил;

координувати і здійснювати методичне керівництво метрологічними службами підприємств і організацій галузі, що працюють у закріпленій за БОМС сфері, та надання їм технічної допомоги для удосконалення забезпечення єдності вимірювань;

організації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт для створення та вдосконалення засобів і методів вимірювань, а також організації робіт з розробки галузевих нормативних документів з питань метрології у закріпленій сфері;

комплектації фонду нормативних, інформаційних та інших технічних документів з питань метрологічної діяльності в закріпленій сфері, надання інформації іншим підприємствам галузі.

6. Метрологічна служба органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій

 

6.1. Метрологічні служби органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій (далі - Підприємства) створюються з метою організації та виконання робіт з метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробовування і експлуатації продукції, а також інших основних видів діяльності, пов'язаних з виконанням покладених на підприємство завдань.

6.2. До метрологічної служби Підприємства належить відділ (служба) головного метролога та (чи) інші структурні підрозділи.

6.3. Метрологічна служба Підприємства підпорядковується відповідальній особі, яка координує технічну політику підприємства у галузі метрології.

6.4. Метрологічну службу Підприємства (відокремленого підрозділу) очолює головний метролог, який призначається на посаду та звільняється з неї керівником підприємства.

6.5. Метрологічна служба Підприємства здійснює свою діяльність згідно з Положенням про метрологічну службу підприємства, розробленим на підставі цього Положення та узгодженим з БОМС або ГОМС, територіальним органом Держспоживстандарту та затвердженим керівником підприємства.

6.6. Основними функціями метрологічної служби Підприємства є:

проведення аналізу стану вимірювань на всіх стадіях створення та виготовлення продукції;

проведення робіт щодо забезпечення єдності вимірювань і необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення;

визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної техніки та їх впровадження для забезпечення підвищення ефективності виробництва та якості продукції;

виконання робіт із впровадження міждержавних, національних і галузевих стандартів та інших нормативних документів з метрології;

письмове повідомлення відповідного територіального органу про діяльність, пов'язану із застосуванням, виробництвом, ремонтом, продажем та видачею напрокат засобів вимірювальної техніки;

організація і проведення метрологічного контролю і нагляду;

створення та впровадження сучасних методів вимірювань та засобів вимірювальної техніки;

розроблення та атестація в установленому порядку методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;

організація і проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектів нормативних документів, звітів про науково-дослідні роботи;

участь у роботах з атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій;

участь у проведенні аналізу причин, пов'язаних з порушенням метрологічних норм і правил;

участь у підготовці засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання для робіт з підтвердження відповідності продукції;

організація проведення з установленому порядку метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту засобів вимірювальної техніки, вимірювальних каналів вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами;

взаємодія з територіальними органами Держспоживстандарту України;

зберігання і підтримання на належному рівні еталонів, комплексів повірочного та калібрувального обладнання;

облік повірочних і калібрувальних тавр, забезпечення їх зберігання та правильного використання;

оцінювання метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки і характеристик похибок методик виконання вимірювань;

виконання робіт для впровадження міждержавних, державних і галузевих стандартів, інших нормативних документів, що регламентують метрологічні норми і правила;

складання та погодження з органами державної метрологічної служби переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці;

визначення оптимальної номенклатури вимірювальної техніки та їх впровадження для забезпечення підвищення рівня виробництва і якості продукції і оптимальних норм точності вимірювань, що забезпечують вірогідність контролю технологічних процесів; розробка, метрологічна атестація і впровадження у виробничий процес найдосконаліших методик виконання вимірювань, що гарантують необхідну точність вимірювань;

організація обліку і збереження засобів вимірювальної техніки, вивчення та узагальнення експлуатаційних властивостей цих засобів;

сприяння органам Держспоживстандарту у виконанні ними державного метрологічного нагляду на підприємстві;

надання у встановленому порядку відомостей, що стосуються метрологічної діяльності в БОМС або ГОМС, а за необхідності - службі головного метролога Мінпаливенерго; упровадження державних і галузевих стандартів, норм і правил з питань забезпечення єдності вимірювань;

виконання метрологічної експертизи технічної документації, що розроблюється на підприємстві або за його замовленням сторонніми організаціями;

розробка, узгодження з БОМС або ГОМС і подання на затвердження керівництву перспективних і річних планів робіт метрологічної служби;

нагляд за дотриманням метрологічних норм і правил усіма службами і підрозділами підприємства;

аналіз причин порушення технологічних режимів втрат у виробництві, які можуть бути пов'язані із станом засобів вимірювальної техніки, контролю, випробувань і з виконанням контрольно-вимірювальних операцій;

виконання вимірювань, пов'язаних з розбіжностями у їх виконанні підрозділами підприємства для власних потреб;

ведення фонду нормативних документів, що стосуються метрологічної діяльності підприємства;

розробка і впровадження стандартів підприємства та інших нормативних документів, які регламентують питання забезпечення єдності вимірювань під час випробувань та експлуатації устаткування;

участь у роботах галузевого характеру, що стосуються метрологічної діяльності;

участь у тендерах з вибору виробників засобів вимірювальної техніки, аудиті та їх вхідному контролі;

організація та забезпечення процесу підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби підприємства;

отримання від керівників підрозділів матеріалів і відомостей, необхідних для виконання своїх обов'язків;

видання підрозділам підприємства приписів щодо припинення порушень метрологічних вимог та усунення виявлених недоліків;

подання керівництву підприємства пропозицій щодо впровадження сучасних методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки;

подання в головну та базову організації звітів для узагальнення результатів метрологічної діяльності;

подання керівництву підприємства на розгляд пропозицій щодо заохочення працівників за впровадження сучасних методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки, а також пропозицій щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні метрологічних норм і правил;

внесення керівництву підприємства пропозицій щодо скасування наказів та розпоряджень з питань метрологічного забезпечення, які суперечать чинному законодавству, метрологічним нормам і правилам;

за дорученням керівництва представлення підприємства у питаннях метрологічної діяльності в інших організаціях, звернення за консультаціями в БОМС, ГОМС та в органи Держспоживстандарту.

7. Фінансування діяльності метрологічної служби Мінпаливенерго України

 

7.1. Фінансування робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань галузевого значення, а саме:

науково-дослідних робіт з вдосконалення методів і засобів вимірювальної техніки у галузі;

розроблення нових засобів вимірювальної техніки для галузі, нормативних та інформаційних документів з питань метрологічної діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу, ведення (провадження) переліку нормативних документів з питань метрологічної діяльності галузі здійснюється за рахунок бюджетних коштів, що виділяються на його утримання на відповідний рік, надходжень від виконання метрологічних робіт та надання метрологічних послуг, інших надходжень, не заборонених законодавством України.

7.2. Фінансування робіт, що виконуються підрозділами Метрологічної служби для сторонніх організацій і пов'язані з випробуваннями, метрологічною атестацією, повіркою та калібруванням засобів вимірювальної техніки й вимірювальних інформаційних систем, атестацією методик виконання вимірювань, здійснюється на підставі договорів з організаціями, для яких виконуються зазначені роботи.

7.3. Діяльність підрозділів метрологічної служби підприємств фінансується за рахунок основних коштів цих підприємств.

8. Відповідальність

 

Керівники та спеціалісти підрозділів Метрологічної служби Мінпаливенерго несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за неналежне виконання покладених на них посадових обов'язків.

 

Додаток
до Положення про метрологічну службу Мінпаливенерго України 


 

Структура метрологічної служби Мінпаливенерго України

 

 

____________

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.