Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 10 березня 2005 року N 62

Про затвердження Положення про Громадську раду при Держспоживстандарті України

 

З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 31 липня 2004 р. N 854/2004 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", відповідно до доручення Прем'єр-міністра України від 05.08.2004 р. N 34604/1/1-04 та на виконання протокольного рішення установчого зібрання Громадської ради при Держспоживстандарті України від 18.02.2005 р. наказую:

1. Затвердити Положення про Громадську раду при Держспоживстандарті України (далі - Положення), що додається.

2. Першим заступникам та заступникам Голови Держспоживстандарту України, керівникам структурних підрозділів центрального апарату забезпечити виконання Положення з питань, що належать до їх компетенції.

3. Керівникам центрів стандартизації, метрології та сертифікації, організацій, установ Держспоживстандарту України надавати відповідно до компетенції допомогу в діяльності Громадських рад при місцевих державних адміністраціях для здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сферах технічного регулювання та споживчої політики.

4. Першому заступнику Голови Держспоживстандарту України Задирайку В. Г. забезпечити Громадську раду та її робочі органи приміщенням, засобами зв'язку та оргтехнікою.

5. Покласти обов'язки з організаційного забезпечення діяльності Громадської ради на управління взаємодії з Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України та з питань реклами, відповідно передбачивши у ньому відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держспоживстандарту України Степанюка Д. П.

 

Голова 

Л. Школьник 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держспоживстандарту України
від 10 березня 2005 р. N 62 


ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Державному комітеті України з питань технічного регулювання та споживчої політики

 

1. Громадська рада при Державному комітеті України з питань технічного регулювання та споживчої політики є дорадчо-консультативним органом, яка утворена з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року N 1378, рішеннями Держспоживстандарту України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Держспоживстандарту України.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю з питань технічного регулювання та споживчої політики, якості та безпеки товарів, робіт, послуг;

подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;

розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахуванням їх результатів;

здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає їх в установленому порядку Держспоживстандарту України;

систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

5. Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

отримувати в установленому порядку від Держспоживстандарту України інформацію, необхідну для своєї роботи;

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради;

залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертів та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

проводити асамблеї, конференції, збори.

6. До складу Громадської ради включаються представники громадських організацій, політичних партій, професійних спілок та інших об'єднань громадян, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.

7. Громадську раду очолює голова, який обирається членами ради строком на два роки.

Керівним органом Громадської ради є президія, яка обирається з числа членів ради за поданням голови Громадської ради в кількості 5 - 7 чоловік. Порядок роботи президії визначається Громадською радою.

8. Голова Громадської ради :

організовує діяльність ради;

скликає та організовує підготовку засідання ради;

підписує документи від імені ради;

представляє раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, політичними партіями, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

9. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

У засіданнях Громадської ради можуть брати участь керівники центральних і місцевих органів влади.

10. Рішення Громадської ради є правочинним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення ради мають рекомендаційний характер.

11. Забезпечення президії Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення необхідних умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Держспоживстандарт України.

 

Секретар 

О. Соколова Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.