Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 
 

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            24.11.2005 N 803

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 грудня 2005 р.
                   за N 1487/11767


    Про затвердження Положення про ліцензійну картку,
      яка додається до ліцензії з надання послуг
     з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
    транспортом загального користування (крім надання
      послуг з перевезення пасажирів та їх багажу
      на таксі) та до ліцензії з надання послуг
     з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі


   Відповідно до статті 14 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Положення про ліцензійну картку, яка додається
до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та до
ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі, що додається.

   2. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті
(Сінько В.О.) подати цей наказ у встановленому порядку  до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кроля С.С.

 Міністр                         В.Бондар


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   24.11.2005 N 803

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 грудня 2005 р.
                   за N 1487/11767


              ПОЛОЖЕННЯ
     про ліцензійну картку, яка додається до ліцензії
    з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
    автомобільним транспортом загального користування
      (крім надання послуг з перевезення пасажирів
     та їх багажу на таксі) та до ліцензії з надання
    послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі


           1. Загальні положення

   1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України
"Про ліцензування  певних  видів  господарської діяльності",
"Про автомобільний транспорт", спільного
наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерства транспорту України від 18.12.2003
N  136/985  "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської  діяльності  з  надання  послуг  з
перевезення  пасажирів  і  вантажів автомобільним транспортом
загального користування (крім надання послуг  з  перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
та їх багажу на таксі", зареєстрованого Міністерством юстиції
України 30.12.2003 за N 1259/8580.

   1.2. Це Положення установлює порядок заповнення та видачі
ліцензійних карток, які додаються до ліцензії з надання послуг з
перевезення  пасажирів  і  вантажів автомобільним транспортом
загального користування (крім надання послуг  з  перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі) та до ліцензії з надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (далі - ліцензійні
картки).

   1.3. Видачу ліцензійних карток здійснює Головна державна
інспекція на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція).

            2. Ліцензійна картка

   2.1. Ліцензійна картка це документ, який  додається  до
ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) або до
ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі й видається на кожний автомобільний транспортний засіб.
   Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до  якої
заносяться  реєстраційні  дані  ліцензії  та  автомобільного
транспортного засобу.

   2.2. Ліцензійні картки оформлюються на власні та орендовані
транспортні засоби, які допущені до надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів у межах України та відповідних міжнародних
перевезень.

   2.3. Відповідно  до типу транспортного засобу ліцензійна
картка в межах дозволеного виду господарської діяльності видається
на види робіт, які зазначені в ліцензії.

   2.4. Технічні  вимоги  до  транспортних  засобів,  які
допускаються  до  провадження  господарської   діяльності,
установлюються  Ліцензійними умовами провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)  та
Ліцензійними  умовами  провадження господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі,
затвердженими  наказом  Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту
України від  18.12.2003  N  136/985,
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 30.12.2003  за
N 1259/8580, 1260/8581 (далі - Ліцензійні умови).

   2.5. Заявнику може бути відмовлено в оформленні ліцензійної
картки  в  разі  невідповідності  власного  або орендованого
транспортного засобу технічним вимогам, установленим Ліцензійними
умовами.

   2.6. Ліцензійна картка міститься у транспортному засобі під
час його використання для надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі.

   2.7. Ліцензійна картка видається до ліцензії безкоштовно.

   2.8. Термін дії ліцензійної картки відповідає терміну дії
ліцензії, до якої вона додається.

       3. Порядок заповнення ліцензійної картки

   3.1. Текст  на  бланку ліцензійної картки друкується за
допомогою технічних засобів шляхом комп'ютерного набору тексту.

   3.2. Бланк ліцензійної картки заповнюється із зворотного боку
в такому порядку:
   на 5 мм нижче слова "Серія" пишуться "Ліцензійна картка до
ліцензії серії" та вказуються серія, номер ліцензії, строк дії
ліцензії, до якої видається ліцензійна картка;
   нижче -  слово  "Ліцензіат"  та  вписується найменування
юридичної особи або прізвище ім'я, по батькові фізичної особи -
підприємця, на якого оформлена ліцензія на право провадження
певного виду господарської діяльності;
   слово "Місцезнаходження"  та вписується місце знаходження
юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;
   у середині наступного рядка слова "Дані про транспортний
засіб";
   слово "Реєстраційний N" та вписується державний реєстраційний
номер транспортного засобу;
   у цьому  самому рядку - слова "Дата реєстрації ТЗ" та
вписується дата реєстрації транспортного засобу;
   слово "Марка" та вписується марка транспортного засобу;
   у цьому самому рядку - слова "тип ТЗ", після яких друкується
тип транспортного засобу;
   далі - слова "Рік випуску" та вписується  рік  випуску
транспортного засобу;
   слова "Дозволений вид  робіт"  та  відповідно  до  типу
транспортного  засобу  вписуються  дозволені види робіт, які
зазначені в ліцензії;
   у разі оформлення ліцензійної картки згідно з тимчасовим
реєстраційним талоном - слова "Дійсний до" та вказуються дата, до
якої  дозволяється  використовувати  транспортний  засіб,  із
зазначенням числа, місяця та року;
   нижче - слова "Строк дії ліцензійної картки" та цифрами
вписуються дата видачі ліцензійної картки та дата, до якої діє
ліцензійна картка;
   друкується посада керівника органу ліцензування, що видав
ліцензійну картку, та залишається місце для підпису і далі
друкуються прізвище, ініціали керівника органу ліцензування;
   у нижній  лівій  частині  бланка  ліцензійної картки на
друкований напис посади керівника органу ліцензування ставиться
гербова печатка органу ліцензування.

       4. Порядок оформлення ліцензійних карток

   4.1. Ліцензійні картки оформлюються згідно з документами, які
додаються суб'єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії,
та видаються одночасно з ліцензією.

   4.2. У разі змін у кількості або складі транспортних засобів,
які використовуються для провадження діяльності, відповідно до
статті  17  Закону  України  "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) ліцензіат зобов'язаний
протягом  десяти робочих днів подати до органу ліцензування
відповідне повідомлення в письмовій формі.
   При цьому орган ліцензування оформлює нові ліцензійні картки
на підставі даних, зазначених у таких документах:
   список власних  або  орендованих транспортних засобів із
зазначенням типу, марки, моделі, державного номера, повної маси
(пасажиромісткості), року випуску, номера свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу або тимчасового  реєстраційного  талона,
оформленого відповідними органами Міністерства внутрішніх справ,
що відповідають за безпеку руху, які можуть бути допущені до
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів у межах України
та відповідних міжнародних перевезень;
   засвідчені заявником - суб'єктом господарської діяльності
копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів і
тимчасових реєстраційних талонів на орендні автомобілі, оформлені
відповідними  органами  Міністерства  внутрішніх  справ,  що
відповідають  за  безпеку  руху, для юридичних (з кількістю
автомобілів до 10 одиниць) та фізичних осіб;

   4.3. Ліцензійні картки втрачають чинність, про що до них
уноситься відповідний запис, у разі:
   виключення транспортного засобу із  списку  власних  або
орендованих транспортних засобів;
   анулювання або визнання ліцензії, до якої вони були видані,
недійсною.

   4.4. При  змінах у реєстраційних документах власних або
орендованих транспортних засобів оформлюються нові ліцензійні
картки,  а попередні втрачають чинність з унесенням до них
відповідного запису.

   4.5. У разі пошкодження або втрати ліцензійної картки згідно
документів, які додавались суб'єктом господарювання до заяви про
видачу ліцензії, оформлюється дублікат ліцензійної картки.

   4.6. Декілька ліцензійних карток на один транспортний засіб
можуть  бути  оформлені  тільки  на транспортні засоби, які
використовуються ліцензіатами на праві спільної власності.

   4.7. Ліцензійна картка оформлюється в терміни передбачені для
видачі ліцензії.

   4.8. Кожна оформлена та видана ліцензійна картка реєструється
в журналі обліку виданих ліцензійних карток.

 Начальник Головавтотрансінспекції           В.О.Сінько
 

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.