- ""

 

ﳿ   "-", , E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... : 1-2 .

Ūֲ Ͳ (RUS)

 

̲Ͳ вͲ

10.11.2005 987

̳ 24 2005 . 1424/11704
,

      

³ , ̳ 20 2000 988 ̳ ( ), 7 1998 1388 , , , , , , , ( )

:

1. , ().

2. , , ( , ) - - , .

2.1. - - ( . .) ̳ .

3. ̳ 11.05.2005 315 () , .

4. ̳ . . - - ( . .) .

5. .

        ̳ . .

 

                     
                      ̳
                      10.11.2005 987

                      ̳
                      24 2005 . 1424/11704

ֲ

,

1.

1.1. , , - ̳ ( ).

1.2. , ̳ 20 2000 988 ̳ , 7 1998 1388 , , , , , , , , ̳ ̳ 6 1998 694/499 () , ̳ 11 1999 295/3588.

1.3. ( ) ( ) , , ̳ .

1.4. , , , ( ) .

1.5. .

2.

2.1. , .

2.2. , , - ( ).

3.

3.1. :

;

( ) ;

;

;

;

;

() .

3.2. :

;

;

ﳿ .

3.3. , , ᒺ, . 3.1 , 3.6.2 , , , - , 10.04.2002 335, ̳ 04.06.2002 472/6760 ( ).

3.4. ᒺ , .

3.5. , ᒺ, (, ).

3.6. , , :

, , ();

, , ;

, , ,

.

3.7. -, - , - , .

3.8. - , 䳺 . ᒺ - ﳿ , , .

4.

4.1. - (, - - ).

4.2. :

, ;

;

;

( -, , , , ) .

4.3. 3.6.2 .

5.

5.1. .

5.2. ().

5.3. - .

6.

6.1. . . . .

6.2. ( ) . ³ - - , ̳ 28.02.2000 419 .

6.3. Գ , , , . .

6.4. , , , ( ), .

               
                -
                -
               
                -
                . .

 

                                                 
                                                  5.2


¹ ç/ï

¹ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ îãëÿíóòèõ ÒÇ

Ïð³çâèùå, ³ìÿ, ïî áàòüêîâ³ çàÿâíèêà
àáî íàçâà îðãàí³çàö³¿

Ìàðêà, ìîäåëü ÒÇ

Ñåð³ÿ
òà íîìåð ÐÄ

Íîìåðíèé çíàê (äåðæàâíèé ÷è òðàíçèòíèé)

Ó çâÿçêó
ç ÷èì ïðîâîäèâñÿ îãëÿä

Ðåçóëüòàòè îãëÿäó:
(+)
îçíàê çì³í
íå âñòàíîâëåíî; () âñòàíîâëåí³ îçíàêè çì³í

Ñóìà ïëàòè, íîìåð êâèòàíö³¿

             

ÐÄ

ÒÇ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

_____________
1 67543 . . 21099 ʲ
123456
186-90

+


TA
210
990R1
234567

96.00
2346
2 67544 . .
2106
ʲ
657892
202-22
()

+

+

69.00
2347
                 

________

_______

_________

_______

1 ( 1).

9 .

 


 


ֲ

² Ҳ

 

˲

 "" facebook

  LeoMetr 2      "-  "   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright 2004-2024, .