Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України)

 

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 22 березня 2005 року N 21/104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2005 р. за N 368/10648

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указів Президента України від 25.05.2000 N 721 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" та від 10.02.2004 N 176 "Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України) (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту контролю та дозвільної системи Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Апатенко О. П.) та Департаменту регулювання екологічної безпеки Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Єрмаков В. М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту регулювання екологічної безпеки Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Єрмаков В. М.) забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С. І. та заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України Гриценка А. В.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Міністр охорони навколишнього
природного середовища України
 

 
П. Ігнатенко
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 22 березня 2005 р. N 21/104

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2005 р. за N 368/10648 


ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України)

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про відходи", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України), затверджених спільними наказами Держпідприємництва України та Мінекоресурсів України від 12.02.2001 N 27/44 та від 19.03.2001 N 52/105, зареєстрованими у Мін'юсті України відповідно 01.03.2001 за N 187/5378 та 06.04.2001 за N 319/5510 (далі - Ліцензійні умови).

1.2. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі - ліцензіати) Ліцензійних умов здійснюють Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та його територіальні органи (далі - Мінприроди) як орган ліцензування і Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва та його територіальні органи (далі - Держпідприємництво) як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування (далі - органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються відповідно до термінів, встановлених чинним законодавством України, у сфері поводження з відходами та ліцензування господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини.

2. Організація проведення перевірок

 

2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться органами контролю згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю. Річні плани перевірок узгоджуються між Мінприроди та Держпідприємництвом з урахуванням того, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік.

2.2. Позапланові перевірки додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов проводяться органами контролю на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень суб'єктом господарювання Ліцензійних умов.

2.3. Для проведення перевірки ліцензіата органом контролю видається розпорядчий документ про призначення комісії та посвідчення про право перевірки ліцензіата, яке підписується керівником органу контролю (його заступником) і засвідчується печаткою (додаток 1).

2.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень про право перевірки ліцензіатів, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 2).

2.5. До участі у перевірках можуть залучатись фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій (за їх згодою).

2.6. Орган контролю письмово повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки.

Термін проведення перевірки становить не більше ніж п'ять робочих днів. У разі потреби він може бути продовжений керівником органу контролю (його заступником) до десяти робочих днів.

3. Права та обов'язки комісії з перевірки ліцензіата

 

Голова та члени комісії органу контролю (далі - комісія) при здійсненні перевірок щодо додержання Ліцензійних умов мають право:

вимагати надання інформації та нормативно-технічної, обліково-звітної, статистичної та іншої документації, необхідних для проведення перевірки, отримувати їх копії (ксерокопії), у разі необхідності завірені в установленому порядку;

доступу на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіата для їх обстеження та з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

одержувати від посадових осіб ліцензіата, діяльність яких перевіряється, письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

Голова та члени комісії зобов'язані:

керуватись у своїй роботі вимогами чинного законодавства України;

об'єктивно відображати в акті перевірки стан справ щодо додержання ліцензіатом ліцензійних умов;

забезпечувати додержання державної та іншої, передбаченої законодавством, таємниці.

4. Порядок проведення перевірки

 

4.1. На початку проведення перевірки голова комісії повинен пред'явити керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіату (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності) посвідчення про право перевірки ліцензіата та документи, які засвідчують особи голови та членів комісії.

4.2. Ліцензіат може вести журнал відвідувань представниками органів контролю із зазначенням у ньому строків і мети перевірки, посади, прізвища голови та членів комісії.

Зазначені дані засвідчуються підписом голови комісії.

4.3. Ліцензіат під час перевірки додержання ним Ліцензійних умов зобов'язаний надавати усі необхідні для перевірки документи та забезпечити умови для її проведення.

4.4. Перевірці підлягає матеріально-технічна база ліцензіата (за місцем безпосереднього провадження господарської діяльності) та дотримання ним кваліфікаційних, організаційних, технологічних та інших вимог Ліцензійних умов.

4.5. Під час перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України) комісія перевіряє:

4.5.1. Наявність оригіналу ліцензії;

4.5.2. Наявність затвердженої в установленому порядку копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого відокремленого структурного підрозділу ліцензіата на провадження господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією;

4.5.3. Наявність оригіналів рішень про створення філій, відокремлених структурних підрозділів ліцензіата (або нотаріально завірених їх копій);

4.5.4. Наявність оригіналів документів, копії яких додавались до заяви про видачу ліцензії, та достовірність даних, наданих у них:

свідоцтво про державну реєстрацію;

довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

документи, що підтверджують право власності ліцензіата або оренди ним виробничих площ (приміщень);

достовірність даних, наданих ліцензіатом, про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

4.5.5. Наявність протоколу або посвідчення про професійну підготовку осіб щодо їх кваліфікації;

4.5.6. Своєчасність повідомлення органу ліцензування та органу державної реєстрації, в якому зареєстрований ліцензіат, про зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми, форми власності, назви тощо;

4.5.7. Своєчасність переоформлення ліцензії;

4.5.8. Своєчасність надання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

4.5.9. Своєчасність виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень Ліцензійних умов;

4.5.10. У разі відсутності ліцензії - наявність документа про прийняття заяви про переоформлення чи видачу дубліката ліцензії на провадження відповідної господарської діяльності;

4.6. Під час перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами комісія перевіряє:

4.6.1. Наявність оригіналу ліцензії;

4.6.2. Наявність затвердженої в установленому порядку копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого відокремленого структурного підрозділу ліцензіата на провадження господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією;

4.6.3. Наявність оригіналів рішень про створення філій, відокремлених структурних підрозділів ліцензіата (або нотаріально завірених їх копій);

4.6.4. Наявність документів, які додавались до заяви про видачу ліцензії, та достовірність даних, наданих у них:

свідоцтва про державну реєстрацію;

довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

документів, що підтверджують право власності ліцензіата або оренди ним виробничих площ (приміщень);

документів, що підтверджують рівень освіти та кваліфікації, необхідний для здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами;

позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об'єкти здійснення операцій поводження з небезпечними відходами;

позитивного висновку органів державної санітарно-епідеміологічної служби про дотримання вимог безпеки на об'єктах поводження з небезпечними відходами;

паспорта місця видалення небезпечних відходів (у разі здійснення операцій захоронення чи видалення);

реєстрової карти (форма 2) об'єкта оброблення та утилізації небезпечних відходів (у разі здійснення операцій оброблення, знешкодження, утилізації);

свідоцтва про страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків у разі здійснення операції перевезення небезпечних відходів.

достовірність даних, наданих заявником, про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

відповідність видів небезпечних відходів, з якими ліцензіатом здійснюються операції, видам небезпечних відходів, зазначеним у ліцензії;

4.6.5. Відповідність відомостей, зазначених у ліцензії, даним свідоцтва про державну реєстрацію та в установчих документах;

4.6.6. Своєчасність повідомлення органу ліцензування та органу державної реєстрації, в якому зареєстровано ліцензіата, про зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми, форми власності, назви тощо;

4.6.7. Своєчасність переоформлення ліцензії;

4.6.8. Виконання розпоряджень про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов;

4.6.9. Своєчасність надання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

4.6.10. У разі відсутності ліцензії - наявність документа про прийняття заяви про переоформлення чи видачу ліцензії на провадження зазначеної вище господарської діяльності.

4.7. При позаплановій перевірці комісія перевіряє факти порушення суб'єктом господарювання Ліцензійних умов, наведених у заяві (повідомленні), або виконання ним розпоряджень органів контролю про усунення порушень Ліцензійних умов.

5. Порядок оформлення результатів перевірки

 

5.1. Результати перевірки ліцензіата оформлюється актом перевірки. Акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов складається у двох примірниках за встановленою формою (додаток 3).

Один примірник акта перевірки видається керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіату (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності), який перевірявся, другий зберігається в органі контролю, який здійснював перевірку.

5.2. Усі примірники акта підписуються особами, які проводили перевірку.

Керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку суб'єкта господарювання.

Ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис та дату.

Для філій та інших відокремлених структурних підрозділів уповноважений представник ліцензіата ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності).

5.3. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів. Довільне викладення або тлумачення вимог нормативно-правових актів не допускається.

5.4. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки, комісія робить відповідний запис у акті про те, що керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений представник, або ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) з актом ознайомлений і від підпису відмовився.

Керівник ліцензіата або його уповноважений представник має право під час складання акта перевірки дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Пояснення ліцензіата є невід'ємною частиною акта перевірки.

5.5. Датою складання акта перевірки є дата підписання акта перевірки головою, членами комісії та керівником (заступником) ліцензіата.

5.6. У разі створення з боку ліцензіата перешкод щодо проведення перевірки, уникнення від перевірки або відмови ліцензіата в доступі комісії з перевірки на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень, щодо ознайомлення з необхідними документами орган контролю, який повинен був провести дану перевірку, протягом трьох робочих днів з дати початку її проведення (зазначеної у розпорядчому документі на проведення перевірки) складає акт в двох примірниках про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю.

5.7. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов, орган контролю не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, яке надсилається ліцензіату з повідомленням про вручення, або орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії (додаток 4).

5.8. Розпорядження органу контролю про усунення порушень вимог Ліцензійних умов є обов'язковим для виконання ліцензіатом.

Інформація про виконання розпорядження направляється у письмовій формі до органу контролю у термін, визначений у розпорядженні.

5.9. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов та/або ненадання ним у встановлений термін інформації, передбаченої пунктом 5.8 Порядку, орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії (додатки 4 та 5).

Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов також може бути складений за результатами позапланової перевірки.

5.10. Підставами для анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

5.11. Неможливість ліцензіатом забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності:

при провадженні господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами є відсутність спеціально відведених і відповідно обладнаних місць чи об'єктів для тимчасового зберігання небезпечних відходів; герметичної тари для тимчасового зберігання відходів I класу небезпеки чи спеціальної тари для тимчасового зберігання відходів II і III класу небезпеки; вантажно-розвантажувальних механізмів відповідно до класу небезпеки відходів та їх агрегатного стану; технічного обладнання відповідно до технологічного регламенту здійснення певного процесу;

при провадженні господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини є відсутність окремої території; відповідних складських приміщень, ваг, автоваг, вантажопідйомного обладнання; при необхідності пресового обладнання і лабораторного обладнання для визначення вологості.

5.12. Орган контролю складає акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для певного виду господарської діяльності на підставі акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, в якому зазначені відповідні порушення, у двох примірниках.

5.13. Якщо перевірки щодо додержання ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюють територіальні органи Мінприроди, то копія акта про невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов надсилається до Мінприроди з пропозицією про анулювання ліцензії.

Якщо перевірки щодо додержання ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюють представництва Держпідприємництва, то копію акта про невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов вони надсилають до Держпідприємництва для звернення до Мінприроди з пропозицією щодо анулювання ліцензії.

5.14. Мінприроди приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання ліцензії не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату з повідомленням про отримання особисто (під особистий підпис або рекомендованим листом).

Повідомлення про анулювання ліцензії надсилається відповідним місцевим органам виконавчої влади, органам Державної податкової адміністрації України та територіальним органам Мінприроди.

5.15. Рішення про анулювання ліцензії реєструється у журналі обліку, сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою, в якому ставиться дата та підпис ліцензіата про отримання рішення про анулювання ліцензії.

За результатами перевірок Мінприроди формується окремий пакет документів щодо кожного ліцензіата, який зберігається в ліцензійній справі ліцензіата.

5.16. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється Мінприроди з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

5.17. У разі неявки ліцензіата або його представників на розгляд питання про анулювання ліцензії, у випадках, коли обов'язковість присутності ліцензіата передбачена законодавством, розгляд питання здійснюється без їх участі з обов'язковою відміткою в протоколі номера документа, що підтверджує направлення повідомлення ліцензіату.

5.18. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.

Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

5.19. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акта попередньої перевірки про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

розпорядження (накази), на підставі яких здійснювались перевірки.

5.20. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

6. Права та обов'язки ліцензіата

 

6.1. Ліцензіат має право згідно з законодавством України оскаржити в суді дії голови та членів комісії, які здійснювали перевірку, а також рішення про анулювання ліцензії.

Якщо ліцензіат протягом десяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при Держпідприємництва, дія рішення призупиняється до прийняття відповідного рішення Держпідприємництва.

Експертно-апеляційна рада інформує Мінприроди щодо отримання такої скарги.

6.2. Ліцензіат зобов'язаний:

забезпечити умови для проведення перевірки;

надавати усі документи щодо проведення відповідної ліцензійної діяльності.

6.3. За провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини без ліцензії Мінприроди ліцензіат несе відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України
 

 
 
О. П. Апатенко
 

Директор Департаменту
регулювання екологічної безпеки
Мінприроди України 

 
 
В. М. Єрмаков
 


 

Додаток 1
до пункту 2.3 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України) 


 

________________________________________________________________________________
(назва органу контролю)

ПОСВІДЧЕННЯ
про право перевірки ліцензіата

 

від "     " __________      N _______ 

Видане голові комісії 

_______________________________________________________________
                                                                   (ініціали, прізвище) 

та членам комісії 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
                                                                    (ініціали, прізвище) 

для проведення перевірки ліцензіата  

___________________________ 

_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (назва ліцензіата) 

щодо додержання ліцензійних умов провадження ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (вид господарської діяльності, що ліцензується) 

за період з "___" ____________           до "___" ____________ 

у термін з "___" ____________           до "___" ____________ 


 

_________________________________
(посада особи, яка видала посвідчення) 

________________________
(місце підпису, печатки) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Термін продовжено до "___" ____________ 

_________________________________
(посада) 

________________________
(місце підпису, печатки) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  


 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України
 

 
 
О. П. Апатенко
 

Директор Департаменту
регулювання екологічної безпеки
Мінприроди України 

 
 
В. М. Єрмаков
 


 

Додаток 2
до пункту 2.4 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України) 


Журнал
обліку посвідчень про право перевірки ліцензіата

 

 

N з/п 

N посвідчення 

Назва та місцезнаходження ліцензіата 

Прізвище посадової особи
(уповноваженої особи) 

Термін перевірки 

Реєстраційний номер наказу (розпорядження), дата 


 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України
 

 
 
О. П. Апатенко
 

Директор Департаменту
регулювання екологічної безпеки
Мінприроди України 

 
 
В. М. Єрмаков
 


 

Додаток 3
до пункту 5.1 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України) 


АКТ
перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

 

 

від "___" ____________           N __________

____________________________________________________________________________________
               (назва населеного пункту, де проводиться перевірка)                                          (номер та дата посвідчення) 

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                           (посада, ініціали, прізвище) 

члени комісії _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За участю представника(ків) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (назва органу, посада, ініціали, прізвище) 

з "___" ____________ до "___" ____________

у ____________________________________________________________________________________
                                                                                             (назва ліцензіата) 

ідентифікаційний код (номер) ___________________________________________________________
місцезнаходження _____________________________________________________________________
місце здійснення діяльності _____________________________________________________________
свідоцтво про державну реєстрацію N ___________________, від _____________________________

_________________________________________________________
                                                                                       (назва органу, що його видав) 

ліцензія серія _____________ N _______________ дата видачі ліцензії __________________________

назва органу, що її видав ________________________________________________________________

вид господарської діяльності, який ліцензується ____________________________________________

_________________________________________________________
у присутності керівника або уповноваженого представника

_____________________________________________________________________________________
                                     (посада, ініціали, прізвище керівника або уповноваженого представника ліцензіата)
___________________
проведено перевірку діяльності ліцензіата з питань ліцензування провадження певного виду господарської діяльності.

Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:

_____________________________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути підкріплено посиланням на відповідний нормативно-правовий акт)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Акт складено в двох примірниках. 


 

Голова комісії 

___________________________________________________________
                                                       (підпис, ініціали, прізвище) 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

З Актом ознайомлений та один примірник отримав

Керівник або уповноважений представник ліцензіата,
в присутності якого проведено перевірку 

  

__________________________________________________________
                                                          (підпис, ініціали, прізвище) 

М. П. 

  


 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України
 

 
 
О. П. Апатенко
 

Директор Департаменту
регулювання екологічної безпеки
Мінприроди України 

 
 
В. М. Єрмаков
 


 

Додаток 4
до пункту 5.7 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України) 


Рішення
про анулювання ліцензії

 

 

від "___" ____________           N __________

На підставі ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   (назва ліцензіата, місцезнаходження, ідентифікаційний код) 

АНУЛЮВАТИ

Ліцензію _____________________________________________________________________________
                                                                                       (серія, номер ліцензії, дата видачі, ким видані) 

_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (посада, ініціали, прізвище) 

Рішення набирає чинності з _____________ 


 

___________________________________
(посада керівника органу ліцензування) 

___________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  


 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України
 

 
 
О. П. Апатенко
 

Директор Департаменту
регулювання екологічної безпеки
Мінприроди України 

 
 
В. М. Єрмаков
 


 

Додаток 5
до пункту 5.9 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України) 


АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов

 

 

від "___" ____________           N __________

_____________________________________________________________________________________
                  (назва населеного пункту, де проводиться перевірка)                                (номер та дата посвідчення) 

Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                                             (посада, ініціали, прізвище) 

члени комісії __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За участю представника(ків) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (назва органу, посада, ініціали, прізвище) 

з "___" ____________ до "___" ____________

у ___________________________________________________________________________________
                                                                                                (назва ліцензіата) 

ідентифікаційний код (номер) ___________________________________________________________

місцезнаходження _____________________________________________________________________

місце здійснення діяльності _____________________________________________________________

свідоцтво про державну реєстрацію N ___________________, від _____________________________

_________________________________________________________
                                                                                               (назва органу, що його видав) 

ліцензія серія _____________ N _______________ дата видачі ліцензії _________________________

назва органу, що її видав _______________________________________________________________

вид господарської діяльності, який ліцензується ____________________________________________

у присутності керівника або уповноваженого представника
_________________________________________________________
                                     (посада, ініціали, прізвище керівника або уповноваженого представника ліцензіата) 

проведено перевірку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

Перевіркою виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов ВСТАНОВЛЕНО:

_____________________________________________________________________________________
                 (виконання кожного порушення, записаного в розпорядженні про усунення порушень Ліцензійних умов) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Акт складено в двох примірниках. 


 

Голова комісії 

______________________________________________________
                                                      (підпис, ініціали, прізвище) 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

З Актом ознайомлений та один примірник отримав

Керівник або уповноважений представник ліцензіата,
в присутності якого проведено перевірку 

  

______________________________________________________
                                                    (підпис, ініціали, прізвище) 

М. П. 

  


 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України
 

 
 
О. П. Апатенко
 

Директор Департаменту
регулювання екологічної безпеки
Мінприроди України 

 
 
В. М. Єрмаков
 Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.