Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

              Н А К А З

            22.08.2005 N 218

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 вересня 2005 р.
                   за N 1009/11289


          Про затвердження Положення
          про Державний реєстр засобів
           вимірювальної техніки


   З метою реалізації положень статей 11, 14 та 26 Закону
України від 11 лютого 1998 року N 113 "Про метрологію та
метрологічну діяльність" Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Положення  про  Державний  реєстр  засобів
вимірювальної техніки, що додається.

   2. Управлінню  метрології  (Домницький  Р.А.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України згідно з чинним законодавством.

   3. Скасувати наказ Держстандарту України від 21 листопада
2000 року N 660 ( v0660342-00 ) "Про затвердження Положення про
Державний реєстр засобів вимірювальної техніки, допущених до
застосування в Україні".

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Дрогомирецького В.В.

 В.о.                      Голови В.Вівчарик


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   22.08.2005 N 218

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 вересня 2005 р.
                   за N 1009/11289


              ПОЛОЖЕННЯ
            Про державний реєстр
         засобів вимірювальної техніки


           1. Загальні положення

   1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 11, 14
та 26 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
(далі - Закон України).

   1.2. Положення регламентує порядок ведення Державного реєстру
засобів вимірювальної техніки (далі - Державний реєстр), порядок
внесення типів засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) та
стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів
(далі - СЗ), державні (далі - ДСЗ), міждержавні (далі - МСЗ),
стандартні  зразки  закордонного  виробництва  (далі - ЗСЗ),
призначених для серійного виробництва в Україні або ввезення на
територію України партіями, до Державного реєстру та порядок їх
вилучення із Державного реєстру.

   1.3. Положення поширюється на:
   спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у
сфері метрології (далі - ЦОВМ);
   національний науковий метрологічний центр та державні наукові
метрологічні центри, що належать до сфери управління ЦОВМ (далі -
метрологічні  центри),  і територіальні органи ЦОВМ (далі -
територіальні органи);
   головні та базові організації метрологічних служб центральних
органів виконавчої влади (далі - головні та базові організації);
   підприємства, установи та організації, незалежно від форм
власності та виду діяльності (далі - підприємства та організації),
що  на  території України провадять діяльність, пов'язану з
виробництвом засобів вимірювальної техніки (далі - вітчизняні
виробники);
   фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;
   виробників (експортерів) іноземних держав, що ввозять засоби
вимірювальної техніки на територію України (далі - іноземні
виробники).
   Це Положення не поширюється на ЗВТ, які розробляються та
виробляються в Україні, а також ввозяться в Україну цільовим
призначенням для застосування у сфері оборони України.

       2. Порядок ведення Державного реєстру
         засобів вимірювальної техніки

   2.1. Відсутність типів ЗВТ у Державному реєстрі не може бути
підставою для заборони використання цих засобів на території
України  (за  умови  підтвердження  нормованих  метрологічних
характеристик та придатності цих засобів до застосування шляхом
здійснення їх державної метрологічної атестації).

   2.2. Державний реєстр, призначений для державної реєстрації
типів ЗВТ, допущених до серійного виробництва в Україні та
ввезення на територію України партіями, та СЗ.
   Державній реєстрації підлягають:
   - ЗВТ, типи яких затверджені ЦОВМ на підставі відповідного
рішення Науково-технічної комісії з метрології (далі - Комісія з
метрології) щодо розгляду результатів державних приймальних та
контрольних випробувань цих  засобів,  а  також  результатів
експертизи  документів, проведеної метрологічними центрами та
територіальними органами ЦОВМ відповідно до міжнародних договорів
України;
   - СЗ, типи яких затверджені ЦОВМ на підставі відповідного
рішення  Комісії  з  метрології  щодо  розгляду  результатів
метрологічної експертизи технічної документації на ці стандартні
зразки, проведеної національним науковим метрологічним центром, на
який покладено виконання функцій Головного центру Державної служби
стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів,
та МСЗ, типи яких визнані ЦОВМ відповідно до міжнародних договорів
України.

   2.3. Державний реєстр ведеться з метою:
   - здійснення обліку ЗВТ, допущених до серійного виробництва
та ввезення на територію України партіями, та СЗ;
   - створення фонду інформаційних даних щодо ЗВТ, які серійно
виробляються в Україні або ввозяться на її територію партіями, та
СЗ (далі - фонд інформаційних даних);
   - забезпечення центральних і місцевих органів виконавчої
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств  (їх
об'єднань), установ та організацій, незалежно від форм власності
та виду діяльності, що діють на території України, фізичних осіб -
субТєктів підприємницької діяльності та виробників (експортерів)
іноземних держав, що ввозять засоби вимірювальної техніки на
територію  України  (далі - замовники), інформацією з фонду
інформаційних даних.

   2.4. Державний реєстр складається з чотирьох розділів:
   - розділ  1 - "Засоби вимірювальної техніки, типи яких
затверджені на підставі результатів державних приймальних та
контрольних випробувань";
   - розділ 2 - "Засоби вимірювальної техніки, типи  яких
занесені до Державного реєстру на підставі міжнародних договорів
України";
   - розділ 3 - "Стандартні зразки складу та властивостей
речовин і матеріалів, типи яких занесені до Державного реєстру на
підставі метрологічної експертизи технічної документації на ці
стандартні зразки";
   - розділ  4 - "Міждержавні стандартні зразки складу та
властивостей речовин і матеріалів, типи  яких  занесені  до
Державного  реєстру  на  підставі їх визнання відповідно до
міжнародних договорів України".
   За рішенням  ЦОВМ Державний реєстр може бути доповнений
додатковими розділами.

   2.5. За дорученням ЦОВМ ведення розділів 1, 2 Державного
реєстру здійснює державний науковий метрологічний центр - Державне
підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації,  метрології,  сертифікації  та  захисту  прав
споживачів" (далі - Укрметртестстандарт), розділів 3, 4 Державного
реєстру - національний науковий метрологічний центр - Національний
науковий центр "Інститут метрології" (далі - ННЦ  "Інститут
метрології").

   2.6. Державний реєстр ведеться в електронному та паперовому
виглядах і повинен містити таку обов'язкову інформацію:
   а) розділи 1, 2:
   - назву та умовне позначення ЗВТ;
   - назву та поштову адресу виробника ЗВТ;
   - номер за Державним реєстром;
   - призначення та галузь застосування ЗВТ;
   - основні метрологічні та технічні характеристики ЗВТ;
   - дату та номер протоколу засідання Комісії з метрології, на
якому прийняте рішення щодо занесення типу ЗВТ до Державного
реєстру (щодо вилучення типу ЗВТ з Державного реєстру);
   б) розділи 3, 4:
   - назву СЗ;
   - назву виробника та поштову адресу СЗ;
   - номер за Державним реєстром СЗ;
   - призначення та галузь застосування СЗ;
   - назву атестованої характеристики СЗ;
   - основні метрологічні характеристики СЗ;
   - термін дії СЗ;
   - дату та номер протоколу засідання Комісії з метрології, на
якому прийняте рішення щодо занесення СЗ до Державного реєстру
(щодо вилучення СЗ з Державного реєстру).
   У разі необхідності до Державного реєстру може вноситися
додаткова інформація.

   2.7. Вітчизняні та іноземні  виробники  ЗВТ  зобов'язані
надавати  Укрметртестстандарту  та ННЦ "Інституту метрології"
документи, необхідні для занесення затверджених типів ЗВТ та СЗ до
Державного реєстру (далі - державна реєстрація), ведення цього
реєстру та створення фонду інформаційних даних.

   2.8. Укрметртестстандарт  та  ННЦ  "Інститут  метрології"
відповідно до покладених на них функцій щодо ведення Державного
реєстру виконують такі роботи:
   - здійснюють державну реєстрацію ЗВТ та СЗ у Державному
реєстрі відповідно до повноважень, зазначених у пункті 2.5;
   - формують фонд інформаційних даних;
   - своєчасно вносять необхідні зміни до Державного реєстру і
фонду інформаційних даних;
   - зберігають  документи  Державного  реєстру,   фонду
інформаційних  даних,  а  також матеріали, на підставі яких
здійснювалась державна реєстрація ЗВТ та СЗ;
   - готують матеріали, що необхідні для публікації офіційної
інформації щодо ЗВТ та СЗ, занесених до Державного реєстру або
вилучених з нього;

   2.9. Контроль за веденням Державного реєстру здійснює ЦОВМ.

      3. Порядок занесення (державної реєстрації)
         ЗВТ та СЗ до Державного реєстру

   3.1. Підставою для державної реєстрації ЗВТ та СЗ шляхом їх
внесення  до Державного реєстру є рішення ЦОВМ на підставі
відповідного рішення Комісії з метрології.

   3.2. Занесення ЗВТ та СЗ до Державного реєстру здійснюється
протягом 10 днів від дня прийняття ЦОВМ відповідного рішення.

   3.3. На реєстрацію ЗВТ та СЗ у Державному реєстрі повинні
подаватися документи згідно з додатком 1.

   3.4. Документи, наведені в додатку  1,  складають  фонд
Державного реєстру.

   3.5. Документи на державну реєстрацію ЗВТ та СЗ подають до
Укрметртестстандарту та ННЦ "Інституту метрології" метрологічні
центри або територіальні органи ЦОВМ, які проводили:
   - державні приймальні та контрольні випробування ЗВТ;
   - експертизу комплекту документів на СЗ, які рекомендуються
затвердити як ДСЗ;
   - експертизу документації на ЗВТ, типи яких затверджені в
іноземних державах.
   У разі проведення державних приймальних випробувань ЗВТ, на
які не поширюється державний метрологічний нагляд, уповноваженими
на те головними та базовими організаціями метрологічних служб
центральних органів виконавчої влади (далі - ЦОВВ) документи на
державну реєстрацію до Укрметртестстандарту подають ці головні та
базові організації метрологічних служб ЦОВВ.
   У випадках проведення державних приймальних випробувань ЗВТ
державними приймальними комісіями документи на державну реєстрацію
подають метрологічні центри або територіальні органи, представники
яких призначались головами державних приймальних комісій.

   3.6. Назва та умовне позначення ЗВТ та СЗ, а також назва їх
виробників наводяться у Державному реєстрі згідно з протоколом
Комісії з метрології.
   Призначення, галузь застосування та основні метрологічні та
технічні характеристики ЗВТ та СЗ наводяться у Державному реєстрі
згідно з документами, наданими для їх внесення до Державного
реєстру.

   3.7. Кожному типу ЗВТ, занесеному до Державного реєстру,
надається реєстраційний номер, що складається з літери "У",
порядкового номера державної реєстрації та двох останніх цифр
року, в якому була здійснена реєстрація. Цифри року записуються
через дефіс.
   Кожному типу ДСЗ, занесеному до Державного реєстру, надається
реєстраційний номер, що складається з літер "ДСЗУ", коду з трьох
цифр, що характеризують ці СЗ, порядкового номера та двох останніх
цифр року, в якому була здійснена реєстрація. Цифри кодів та
порядковий номер державної реєстрації відокремлюються крапкою.
Цифри року записуються через дефіс.
   Перелік кодів, що характеризують ДСЗ, і пояснення до них
наведені в додатку 2.

   3.8. ЗВТ та МСЗ, що виробляються в іноземних державах і
затвердження типів яких визнане ЦОВМ відповідно до міжнародних
договорів України, заносяться до Державного реєстру за номером
їхньої реєстрації у країні-експортері.
   ЗСЗ, затвердження типів яких визнане ЦОВМ  на  підставі
експертизи документів на ці СЗ, надається реєстраційний номер, що
складається з літер "ЗСЗ", до яких після двокрапки додають код з
трьох цифр, що характеризує ці СЗ, порядковий номер і рік їхньої
реєстрації у країні-експортері.
   Перелік кодів, що характеризують ЗСЗ, і пояснення до них
наведені в додатку 2.

   3.9. За рішенням ЦОВМ на підставі відповідного  рішення
Комісії з метрології до Державного реєстру можуть бути внесені
зміни щодо:
   - назви виробника ЗВТ та його місцезнаходження (за наявності
заяви виробника ЗВТ);
   - назви та (або) умовного позначення ЗВТ;
   - призначення та (або) галузі застосування ЗВТ;
   - нормованих характеристик ЗВТ (за наявності заяви виробника
ЗВТ);

   - подовження терміну дії СЗ тощо.
   У цих випадках до номера державної реєстрації вносяться зміни
- дві останні цифри року, в якому була проведена реєстрація,
замінюються на дві останні цифри року, в якому були внесені
зазначені зміни.
   У разі внесення змін до Державного реєстру, пов'язаних із
доповненням переліку виробників ЗВТ, номер державної реєстрації не
змінюється.
   Рішення щодо внесення змін до Державного реєстру приймається
ЦОВМ на підставі відповідного рішення Комісії з метрології за
пропозиціями метрологічних центрів або територіальних органів.

         4. Порядок вилучення типів ЗВТ
          та СЗ з Державного реєстру

   4.1. Типи ЗВТ та СЗ вилучаються з Державного реєстру за
рішенням ЦОВМ на підставі відповідного  рішення  Комісії  з
метрології у випадках:
   - припинення  серійного  виробництва  ЗВТ,   письмово
підтвердженого їх виробниками;
   - невідповідності ЗВТ вимогам нормативних документів, що
поширюються на них;
   - несвоєчасного подання ЗВТ, що ввозяться на  територію
України партіями, на періодичні державні контрольні випробування;
   - відсутності випуску ДСЗ (або ввезення партій ЗСЗ) протягом
подвоєного строку терміну дії сертифіката після закінчення його
терміну дії;

   4.2. Укрметртестстандарт і ННЦ "Інститут метрології" протягом
10 днів від дня одержання відповідного рішення ЦОВМ заносять до
Державного реєстру інформацію щодо вилучення з нього ЗВТ.

   4.3. Реєстраційний номер типів ЗВТ та СЗ, вилучених  з
Державного  реєстру, новим затвердженим типам ЗВТ та СЗ не
надається.

   4.4. Документи на ЗВТ та СЗ, що вилучені з Державного
реєстру,  підлягають  зберіганню в архіві Державного реєстру
протягом трьох років з дня вилучення.

         5. Інформаційне обслуговування
          з фонду Державного реєстру

   5.1. Інформація щодо занесення типів ЗВТ та СЗ до Державного
реєстру та вилучення їх з нього підлягає опублікуванню в офіційних
інформаційних виданнях ЦОВМ.
   Матеріали, необхідні   для   опублікування,   готують
Укрметртестстандарт і ННЦ "Інститут метрології".

   5.2. На вимогу ЦОВМ Укрметртестстандарт та ННЦ ДІнститут
метрології" повинні надавати актуалізовану інформацію щодо ведення
Державного реєстру.

   5.3. Інформаційне обслуговування замовників даними з фонду
Державного реєстру здійснюється Укрметртестстандартом  і  ННЦ
"Інститутом метрології" відповідно до повноважень, зазначених у
пункті 2.5, у встановленому порядку.

 Начальник управління
 метрології                      Р.Домницький


                   Додаток 1
                   до Положення про Державний
                   реєстр засобів вимірювальної
                   техніки


               ПЕРЕЛІК
          документів, які подаються
          на державну реєстрацію ЗВТ


   1. Перелік документів, які подаються на державну реєстрацію
ЗВТ, типи яких затверджені на підставі результатів державних
випробувань і які призначені до серійного виробництва в Україні:
   - технічні умови, зареєстровані в установленому порядку;
   - експлуатаційні  документи,  що  входять  до  комплекту
постачання засобів вимірювальної техніки;
   - документ  на методику повірки чи калібрування засобів
вимірювальної техніки, якщо методика повірки чи калібрування не
наведена в експлуатаційному документі;
   - акт державних випробувань (з додатками), за результатами
яких засіб вимірювальної техніки заноситься до Державного реєстру;
   - опис типу засобів вимірювальної техніки для Державного
реєстру;
   - витяг з протоколу Комісії з метрології;
   - фотографія загального вигляду засобів вимірювальної техніки
розміром 13 см х 18 см або 18 см х 24 см.

   2. Перелік документів, які подаються на державну реєстрацію
ЗВТ, типи яких затверджені на підставі результатів державних
приймальних випробувань і які підлягають ввезенню на територію
України партіями:
   - документи фірми-виробника,  що  входять  до  комплекту
постачання  засобів  вимірювальної  техніки  (українською або
російською мовою);
   - документ  на методику повірки чи калібрування засобів
вимірювальної техніки, якщо методика повірки чи калібрування не
наведена в експлуатаційному документі;
   - акт державних приймальних випробувань, за результатами яких
засіб вимірювальної техніки заноситься до Державного реєстру (з
додатками);
   - опис типу засобів вимірювальної техніки для Державного
реєстру;
   - форми документів (сертифікатів, протоколів тощо), якими
повірочна  (калібрувальна)  лабораторія  виробника  засвідчує
позитивні результати повірки (калібрування) засобів вимірювальної
техніки при випуску їх з виробництва, та (або) форми повірочних
(калібрувальних) тавр;
   - витяг з протоколу Комісії з метрології;
   - фотографія загального вигляду засобів вимірювальної техніки
розміром 13 см х 18 см або 18 см х 24 см.

   3. Перелік документів, що подаються на державну реєстрацію
ЗВТ, типи яких заносяться до Державного реєстру відповідно до
міжнародних договорів України:
   - експлуатаційні  документи,  що  входять  до  комплекту
постачання засобів вимірювальної техніки;
   - документ  на методику повірки чи калібрування засобів
вимірювальної техніки, якщо методика повірки чи калібрування не
наведена в експлуатаційному документі;
   - сертифікат затвердження типу або інший  документ,  що
засвідчує  затвердження типу засобів вимірювальної техніки в
країні-експортері;
   - опис типу засобів вимірювальної техніки для Державного
реєстру,  погоджений  національним  органом  з  метрології
країни-експортера;
   - форми документів (сертифікатів, протоколів тощо), якими
повірочна  (калібрувальна)  лабораторія  виробника  засвідчує
позитивні результати повірки (калібрування) засобів вимірювальної
техніки при випуску їх з виробництва, та (або) форми повірочних
(калібрувальних) тавр;
   - витяг з протоколу Комісії з метрології.

   4. Перелік документів, що подаються на державну реєстрацію
ДСЗ, типи яких заносяться до Державного реєстру на підставі
метрологічної експертизи технічної документації на ці стандартні
зразки:
   - технічна документація на ДСЗ;
   - копія сертифіката затвердження типу ДСЗ;
   - витяг з протоколу Комісії з метрології.

   5. Перелік документів, що подаються на державну реєстрацію
ЗСЗ, типи яких заносяться до Державного реєстру на підставі
метрологічної експертизи технічної документації на ці стандартні
зразки:
   - інформація щодо виробника та постачальника ЗСЗ;
   - інструкція про застосування ЗСЗ;
   - копія сертифіката затвердження типу ЗСЗ з інформацією щодо
методики атестації ЗСЗ та кількості лабораторій, які брали участь
в атестації;
    витяг з протоколу Комісії з метрології.

 Начальник управління
 метрології                      Р.Домницький


                   Додаток 2
                   до Положення про Державний
                   реєстр засобів вимірювальної
                   техніки


               ПЕРЕЛІК
          кодів, що характеризують СЗ
         (ДСЗ та ЗСЗ), і пояснення до них


   1. Цифри  коду,  що  характеризують приналежність СЗ до
стандартних зразків властивостей речовин та матеріалів (дві перші
цифри загального коду СЗ):
   01 - фізико-механічні властивості;
   03 - фізико-хімічні властивості;
   05 - теплофізичні властивості;
   07 - електричні властивості;
   09 - магнітні властивості;
   11 - електромагнітні властивості;
   13 - оптичні властивості;
   15 - ядерно-фізичні властивості;
   17 - технічні (експлуатаційні) властивості.

   2. Цифри коду, що характеризують  приналежність  СЗ  до
стандартних зразків складу речовин та матеріалів (дві перші цифри
загального коду СЗ):
   02 - хімічні продукти та реактиви;
   04 - агрохімічні речовини і продукти;
   06 - лікарські засоби і препарати;
   08 - матеріали чорної металургії;
   10 - кольорові метали і сплави;
   12 - руди і концентрати;
   14 - гірничі породи;
   16 - речовини та матеріали для контролю забруднення довкілля;
   18 - продукція сільськогосподарського виробництва;
   20 - будівельні матеріали.

   3. Цифри кодів, що характеризують агрегатний стан СЗ (третя
цифра загального коду СЗ):
   1 - гази;
   2 - рідини;
   3 - тверді речовини.

 Начальник управління
 метрології                      Р.Домницький


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.