Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Порядку складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці

 

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 15 вересня 2005 року N 262

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 жовтня 2005 р. за N 1139/11419

З метою реалізації положень статті 28 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, що додається.

2. Управлінню метрології забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України згідно з чинним законодавством.

3. Керівникам державних наукових метрологічних центрів та територіальних органів Держспоживстандарту України забезпечити дотримання вимог Порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстандарту України від 2 жовтня 1998 року N 770 "Про затвердження Порядку складання переліків засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації і підлягають повірці", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 листопада 1998 року за N 763/3203.

5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника управління метрології Домницького Р. А.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Дрогомирецького В. В.

 

Голова 

М. Негрич 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
О. Ващенко
 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держспоживстандарту України
від 15 вересня 2005 р. N 262

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 жовтня 2005 р. за N 1139/11419 


 

ПОРЯДОК
складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Порядок реалізує положення статті 28 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" і встановлює процедуру складання та погодження переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці.

1.2. Порядок є обов'язковим для підприємств (їх об'єднань), установ і організацій незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які є користувачами засобів вимірювальної техніки (далі - підприємства-користувачі), та державних наукових метрологічних центрів і територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології (далі - метрологічні центри та територіальні органи).

Порядок не поширюється на фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності - власників засобів вимірювальної техніки.

1.3. До переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці (далі - переліки), включають засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у тому числі видаються напрокат і на які поширюється державний метрологічний нагляд, а також:

- вихідні і робочі еталони метрологічних центрів і територіальних органів;

- вихідні еталони підприємств-користувачів;

- засоби вимірювальної техніки, що застосовуються під час державних випробувань, державної метрологічної атестації та повірки засобів вимірювальної техніки, а також під час калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій і для фізичних осіб.

1.4. Контроль за правильністю віднесення зазначених у переліках засобів вимірювальної техніки до таких, що підлягають повірці, проводиться під час погодження переліків, а достовірність інформації - під час проведення державного метрологічного нагляду.

1.5. У територіальних органах призначається посадова особа, відповідальна за погодження переліків.

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ПОГОДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКІВ

 

2.1. Переліки складаються фахівцями метрологічних служб або призначеними особами підприємств-користувачів, які відповідальні за забезпечення єдності вимірювань.

2.2. Переліки складаються за видами вимірювань із зазначенням назви, умовного позначення, метрологічних характеристик та кількості засобів вимірювальної техніки, сфери застосування, назви організації, яка проводить повірку за формою, наведеною в додатку 1.

Окремими рядками у формі переліку вказується загальна кількість засобів вимірювальної техніки даного виду вимірювань, які перебувають в експлуатації на підприємстві-користувачі і підлягають повірці, та кількість засобів вимірювальної техніки, які підлягають повірці у поточному році.

За бажанням підприємств-користувачів до переліку можуть бути включені засоби вимірювальної техніки (окрім зазначених у пункті 1.3), що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.

2.3. Переліки складаються на наступний рік у двох примірниках, підписуються керівниками підприємств-користувачів і з супровідним листом надсилаються на погодження до відповідного територіального органу за місцезнаходженням підприємства-користувача.

У разі проведення повірки засобів вимірювальної техніки в територіальному органі не за місцезнаходженням підприємств-користувачів або в метрологічних центрах та повірочних лабораторіях підприємств чи організацій, які уповноважені на проведення повірки відповідних засобів вимірювальної техніки, переліки таких засобів складаються окремо та надаються на погодження до територіального органу, метрологічного центру або повірочної лабораторії, які будуть здійснювати їх повірку. У цьому разі підприємства-користувачі надають територіальному органу за місцезнаходженням цих підприємств копії погоджених переліків.

2.4. Термін подання переліків на погодження до територіального органу щорічно до 1 грудня поточного року.

Один примірник погодженого переліку зберігається в територіальному органі, другий - на підприємстві-користувачі. Термін зберігання - один рік після закінчення року, на який вони були складені.

2.5. Розгляд та погодження переліків здійснюється у двотижневий термін із дня їх отримання.

Погодження переліків територіальні органи здійснюють безкоштовно.

2.6. За наявності зауважень щодо правильності віднесення зазначених у переліках засобів вимірювальної техніки до таких, що підлягають повірці, повторне їх погодження здійснюється згідно з пунктом 2.5 цього Порядку.

Підприємства-користувачі надають переліки на повторне погодження протягом 10 календарних днів.

2.7. Зміни та (або) доповнення до переліків можуть вноситися підприємствами-користувачами засобів вимірювальної техніки протягом календарного року за умови їх погодження відповідно до пункту 2.5 цього Порядку.

2.8. Територіальні органи ведуть облік підприємств-користувачів, які надали переліки, за формою, наведеною у додатку 2.

2.9. За неподання або несвоєчасне подання переліків на погодження відповідним територіальним органам посадові особи підприємств-користувачів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Начальник управління метрології 

Р. Домницький 


 

 

Додаток 1
до пункту 2.2 Порядку складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці 


 

ПЕРЕЛІК
засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 20__ році

 

 

Погоджую 

  

  

Затверджую

__________________________________________________________
        (посада відповідальної особи організації, що проводить повірку, назва)* 

_____________________
     (код виду вимірювань) 

________________________
           (вид вимірювань) 

____________________________________________________
                       (керівник підприємства-користувача, назва) 

____________________
               (підпис) 

_______________________
           (ініціали, прізвище) 

____________________________________________________ 

__________________
                    (підпис) 

________________________
            (ініціали, прізвище) 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року 

  

  

М. П. 

"___" ____________ 20__ року 

Місцезнаходження _______________________________________ тел: ________________

Код ЄДРПОУ _______________________________________________________________

Поточний рахунок N _________________________________________________________

у ___________________________________________________ МФО _________________

Індивідуальний податковий номер _______________________________________________

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість N ______________________ 

Місцезнаходження ________________________________________ тел: ________________

Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________

Поточний рахунок N ___________________________________________________________

у _____________________________________________________ МФО _________________ 


 

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ПЕРЕЛІКУ

1. Перелік складається в двох примірниках за кожним із наведених нижче видів вимірювань:

01 - вимірювання геометричних величин;

02 - вимірювання механічних величин;

03 - вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об'єму речовин;

04 - вимірювання тиску, вакуумні вимірювання;

05 - вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин;

06 - температурні та теплофізичні вимірювання;

07 - вимірювання часу та частоти;

08 - електричні і магнітні вимірювання;

09 - радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання;

10 - вимірювання акустичних величин;

11 - оптико-фізичні вимірювання;

12 - вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант.

2. Можливість групування в одному переліку декількох видів вимірювань встановлює підприємство (організація), що проводить повірку.

3. При включенні засобів вимірювальної техніки до переліку, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, колонки 2 та 8 не заповнюються. 

4. У колонці 2 вказується нижченаведене умовне позначення сфери застосування або групи ЗВТ відповідно до статей 20 і 28 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність":

1 - роботи із забезпечення охорони здоров'я;

2 - роботи із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян;

3 - контроль якості та безпеки продуктів харчування і лікарських засобів;

4 - контроль стану навколишнього природного середовища;

5 - контроль безпеки умов праці;

6 - геодезичні і гідрометеорологічні роботи;

7 - торговельно-комерційні операції і розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв'язку;

8 - податкові, банківські і митні операції;

9 - облік енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами;

10 - роботи, пов'язані з державною реєстрацією земельних ділянок і нерухомого майна;

11 - роботи із забезпечення технічного захисту інформації;

12 - роботи, що виконуються за дорученням органів прокуратури та правосуддя;

13 - роботи з оцінки відповідності продукції, процесів, послуг;

14 - реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів;

15 - вихідні і робочі еталони метрологічних центрів і територіальних органів;

16 - вихідні еталони підприємств і організацій;

17 - ЗВТ, що застосовуються під час державних випробувань, державної метрологічної атестації та повірки ЗВТ, а також під час калібрування ЗВТ для інших підприємств, організацій і для фізичних осіб.

5. У колонці 11 вказується нижченаведене позначення місця проведення повірки:

- на території підприємства-користувача ЗВТ;

- на території організації, що проводить повірку. 


 

 

N з/п 

Умовне позначення сфери застосування
ЗВТ**
 

Найменування ЗВТ 

Умовне позначення ЗВТ 

Метрологічні характеристики 

Періодичність повірки, міс. 

Кількість ЗВТ 

Дата останньої повірки (місяць, рік) 

Умовне позначення місця проведення повірки 

Підлягає повірці за місяцями у 20   році (од.) 

Код ЗВТ за нормами часу 

Вартість повірки 1 од. ЗВТ без ПДВ за станом на ___*** 

клас точності, розряд, похибка 

діапазон вимірювань 

Усього на обліку 

підлягають повірці у 20__ році 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Загальна кількість ЗВТ з даного виду вимірювань, які перебувають в експлуатації на підприємстві-користувачі і підлягають повірці _________ од.

Підлягають повірці у 20   році __________ од.

Відповідальний за забезпечення єдності вимірювань на підприємстві-користувачі _____________ ___________________________________ тел. _____________
                                                                                                                                                                                                                 (підпис)                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 


 

Керівники повірочних підрозділів організацій, що проводять повірку:

________________________ ________ _____________ ________________________ ________ _____________ ____________________ ________ _____________
            (прізвище, ініціали)                       (дата)                  (підпис)                          (прізвище, ініціали)                     (дата)                (підпис)                    (прізвище, ініціали)                 (дата)               (підпис) 


 

Примітки 1. Колонки 1 - 10 та 12 - 23 заповнює підприємство-користувач, колонки 11, 24, 25 заповнює організація, що проводить повірку.

2. Для декількох ЗВТ у колонці 10 приводиться інтервал між найранішою та найпізнішою датою останньої повірки групи однотипних ЗВТ.

____________
* До цих організацій належать: державні наукові метрологічні центри, територіальні органи та повірочні лабораторії підприємств чи організацій, які уповноважені на проведення повірки відповідних засобів вимірювальної техніки.

** У відповідних рядках колонки 2 дозволяється приводити декілька умовних позначень сфер застосування та групи ЗВТ.

*** Вартість повірки індексується у разі зміни цін, тарифів та у інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Начальник управління метрології 

Р. Домницький 


 

 

Додаток 2
до пункту 2.8 Порядку складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці 


 

Форма ведення обліку

Журнал обліку
підприємств-користувачів, які надали переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці,
на ____ рік

 

 

Назва користувача ЗВТ 

Місцезнаходження, індекс, телефон 

Прізвище та ініціали керівника 

Дата погодження 

Примітка 

  

  

  

  

  


 

 

Начальник управління метрології 

Р. Домницький 


 

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.