Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Інструкції щодо порядку подання та заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки"

 

Наказ Державного комітету статистики України
від 28 вересня 2005 року N 289

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2005 р. за N 1200/11480

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою удосконалення державних статистичних спостережень з охорони навколишнього середовища НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо порядку подання та заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки", що додається.

2. Дію затвердженої пунктом 1 цього наказу Інструкції поширити на підприємства, організації та установи, де утворюються, оброблюються та утилізуються відходи I - III класів небезпеки, з 1 січня 2006 року.

3. Скасувати наказ Мінстату України від 23 липня 1993 року N 162 "Про затвердження форм державної статистичної звітності по статистиці навколишнього середовища".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Міністра охорони
навколишнього природного
середовища України 

 
 
П. М. Ігнатенко
 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 28 вересня 2005 р. N 289

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2005 р. за N 1200/11480 


 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо порядку подання та заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки"

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок подання та заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки" (далі - форма N 1-небезпечні відходи).

1.2. Форму N 1-небезпечні відходи подають до 20 січня підприємства, організації та установи, де утворюються, оброблюються та утилізуються відходи I - III класів небезпеки (далі - об'єкти статистичного спостереження). Коло об'єктів статистичного спостереження формується органами державної статистики.

1.3. Якщо до реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів включені структурні підрозділи підприємства, які розташовані в різних населених пунктах чи районах міста, то такі структурні підрозділи повинні подавати форму N 1-небезпечні відходи окремо від головного підприємства за місцезнаходженням. Головне підприємство в такому разі у формі звіту інформацію щодо цього структурного підрозділу не відображає.

1.4. До небезпечних відходів належать відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними. Небезпечні відходи містять такі речовини, що мають небезпечні властивості - токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, високу реакційну здатність, або містять збудників інфекційних хвороб.

1.5. Небезпечні відходи поділяються на 4 класи небезпеки:

I клас - надзвичайно небезпечні

II клас - високо небезпечні

III клас - помірно небезпечні

IV клас - мало небезпечні.

1.6. У державному статистичному спостереженні за формою N 1-небезпечні відходи відображаються відходи I - III класів небезпеки, у тому числі продукція, яка непридатна та містить шкідливі речовини (уключаючи пестициди, які стали непридатними чи заборонені до застосування).

1.7. До форми не включаються дані про шкідливі речовини (продукти, сполуки), що являють собою готову продукцію, яка підлягає подальшому використанню, напівфабрикати, призначені за технологією виробництва для подальшої переробки з метою одержання готової продукції, а також небезпечні відходи, які надходять у водні об'єкти зі стічними водами та викидаються в атмосферне повітря і які відображаються у формах статистичної звітності N 2-тп (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" та N 2-тп (водгосп) "Звіт про використання води". Разом з тим у звіті повинні відображатися утворення, знешкодження, складування і т. ін. небезпечних речовин, уловлених (одержаних) у процесі очистки газів і стічних вод, які відходять від джерел забруднення на відповідних спорудах та установках.

1.8. Форма N 1-небезпечні відходи заповнюється на основі первинного обліку відходів. Первинний облік відходів ведуть підприємства відповідно до типових форм первинної облікової документації (картки, журнали, анкети) з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації. При заповненні форми необхідно використовувати паспорт відходів, прибутково-видаткові документи (прибуткові та видаткові ордери, акти про прийняття матеріалів, накладні на відпуск небезпечних матеріалів та речовин, картки і відомості складського обліку, документи на вивіз відходів з підприємства та інш.). При відсутності первинного обліку форма заповнюється на основі даних розрахунків матеріального балансу та іншої наявної інформації. У цьому разі до форми додаються відповідні розрахунки.

1.9. Небезпечні відходи відображаються у формі в довільній послідовності. Якщо в бланку форми кількість рядків недостатня, то для відображення всіх небезпечних відходів I - III класів небезпеки, наявних на підприємстві, додатково заповнюється необхідна кількість бланків.

1.10. Небезпечні відходи, включаючи люмінесцентні лампи, відображаються у звіті в тоннах з трьома десятковими знаками. Для визначення маси люмінесцентних ламп необхідно вагу однієї лампи помножити на загальну кількість ламп. У разі неможливості встановлення ваги лампи пропонуємо використовувати середню вагу однієї лампи, що дорівнює 0,3 кг.

2. Порядок заповнення граф форми

 

2.1. У графах А та Б форми звіту відображаються код та найменування небезпечних відходів, які заповнюються згідно з Номенклатурою небезпечних відходів (далі - Номенклатура) (додаток 1). Номенклатура небезпечних відходів складена на основі Державного класифікатора відходів, чинного від 01.10.96 (ДК 005-96), затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 29.02.96 N 89, і включає лише ті відходи, які мають небезпечні властивості. Якщо ж найменування небезпечних відходів у Номенклатурі відсутнє, то його необхідно знайти в Державному класифікаторі відходів і відобразити у формі.

2.2. У формі відображаються найбільш деталізовані найменування небезпечних відходів, тобто такі, у яких цифровий індекс (дві останні цифри справа) восьмизначного коду Державного класифікатора відходів не дорівнює "00".

2.3. Якщо ж небезпечні відходи не включені до Державного класифікатора відходів, то в такому разі вони повинні бути відображені у звіті з кодом 9999.9.9.99 та найменуванням "інші небезпечні відходи".

2.4. У графі В форми арабськими цифрами вказується клас небезпеки відходів. Класи небезпеки відходів визначаються виробниками, тобто технологічними виробничими лабораторіями підприємств, відповідно до нормативно-правових актів, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України.

2.5. У графах Г та Д відображаються відповідно код та найменування фізичного стану відходів (додаток 2).

2.6. У графах Е та Ж зазначаються відповідно код та найменування групи небезпечних відходів (додаток 3). Віднесення конкретного відходу до тієї чи іншої групи небезпечних відходів визначається за переважним вмістом відповідного хімічного елемента чи речовини, винесених у назву групи небезпечних відходів. Якщо до складу конкретного відходу входять два чи більше шкідливих хімічних елементи, а також речовини, які належать до різних груп небезпечних відходів, то віднесення цього відходу до відповідної групи проводиться за складовим елементом (сполукою), який має найвищий клас небезпеки. При рівній їх небезпеці віднесення до конкретної групи проводиться за переважною кількістю хімічного елемента (сполуки), який винесено в назву групи небезпечних відходів.

2.7. У графі 1 відображається наявність небезпечних відходів на 01.01 звітного року. Цей показник повинен збігатися з показником графи 16 "наявність відходів на 01.01.200_ р. у спеціально відведених місцях чи об'єктах (полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо) та на території підприємства" звіту за попередній до звітного рік.

2.8. У графі 2 відображається дооблік відходів - збільшення обсягів відходів, які зберігаються у спеціально відведених місцях та на території підприємства, за рахунок виявлення не облікованих раніше відходів під час проведення інвентаризації відходів на підприємстві, уточнення класу небезпеки (наприклад, переведення відходів, наявних на початок року, з одного класу в інший) тощо.

2.9. У графі 3 відображається кількість відходів, які утворилися безпосередньо на підприємстві протягом року без урахування відходів, які надійшли від інших підприємств.

2.10. У графі 4 наводиться кількість відходів, які надійшли від інших підприємств (зі сторони) для здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів з метою підготовки їх для екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення, а також для розміщення у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення). До спеціально відведених місць чи об'єктів належать місця видалення відходів, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо, на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів.

2.11. У графі 5 відображаються небезпечні відходи, які надійшли з інших країн.

2.12. У графі 6 відображається кількість відходів, які були повністю використані для одержання тієї чи іншої продукції на підприємстві, зокрема, як сировини в технологічних процесах, які є джерелом їх утворення, як сировини (напівфабрикатів) для одержання продукції виробничо-технічного призначення, наприклад, таких як паливо, добриво тощо.

2.13. У графі 7 наводиться кількість відходів, які були повністю знешкоджені (знищені) на підприємстві. Частково знешкоджені відходи в цій графі не відображаються. У графі 8 відображаються обсяги спалених небезпечних відходів.

2.14. У графі 9 наводиться кількість відходів, які були передані іншим підприємствам чи заготівельним організаціям. У графі 10 відображаються обсяги відходів, переданих іншим країнам.

2.15. У графі 11 наводиться кількість відходів, які направляються в місця видалення відходів, які належать даному підприємству (сховища, накопичувачі, склади, могильники, полігони /крім полігонів твердих побутових відходів/ та інші), без змішування з іншими видами відходів.

2.16. У графі 12 відображаються дані про відходи, які вивезені на полігони твердих побутових відходів.

2.17. У графі 13 відображається кількість відходів, які направляються на несанкціоновані звалища: кар'єри, яри; а також в інші місця складування, де зберігання відходів пов'язано з можливим змішуванням різних видів відходів. У цій самій графі наводяться відходи, скинуті у водоймища.

2.18. У графі 14 відображається вилучення відходів з інших причин - це зменшення обсягів відходів у сховищах організованого складування та на території підприємств протягом року за рахунок уточнень унаслідок проведення інвентаризації відходів на підприємстві (наприклад, переведення відходів, наявних на початок року, з одного класу в інший), утрати відходів унаслідок витікання або випаровування, крадіжок тощо. З них окремо виділяються відходи, утрачені через витікання або випаровування, які відображаються у графі 15.

2.19. У графі 16 наводиться вся накопичена кількість відходів на 01.01 наступного за звітним роком, які розміщені як на території підприємства, так і за його межами: у сховищах, накопичувачах, складах, могильниках, полігонах, уключаючи полігони твердих побутових відходів, звалищах, які належать підприємству (на спеціально відведених чи орендованих ним територіях).

2.20. Наявність відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо) та на території підприємств на 01.01 наступного за звітним роком (гр. 16) обчислюється за формулою:

наявність відходів у сховищах організованого складування та на території підприємств на 01.01 звітного року (графа 1) + дооблік відходів (графа 2) + фактично утворилось відходів (графа 3) + одержано відходів від інших підприємств (графа 4) - використано відходів (графа 6) - знешкоджено (знищено) відходів (графа 7) - передано іншим підприємствам (графа 9) - відправлено відходів в місця неорганізованого складування за межі підприємства (графа 13) - вилучено (втрачено) відходів з інших причин (графа 14).

У скороченому вигляді ця формула має вигляд:

графа 16 = графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 - графа 6 - графа 7 - графа 9 - графа 13 - графа 14.

2.21. У графі 17 із загального обсягу наявних відходів окремо виділяються відходи, які зберігаються безпосередньо на території підприємства.

2.22. У довідці (рядки 1000 - 1002) відображається інформація про кількість, площу та об'єм сховищ організованого складування (поховання) відходів. Ці показники заповнюють тільки ті підприємства, у віданні яких перебувають спеціалізовані сховища організованого складування (поховання) відходів, на використання яких отримано дозвіл спеціально вповноважених органів.

2.23. Полігони, склади та сховища, які розміщуються на поверхні землі, наводяться у рядку 1001 у гектарах з трьома десятковими знаками, а шламонакопичувачі, відстійники, хвостосховища, могильники - у рядку 1002 - у кубічних метрах з одним десятковим знаком.

2.24. Форма N 1-небезпечні відходи підписується керівництвом підприємства.

 

Директор департаменту статистики
сільського господарства та
навколишнього середовища
 

 
 
О. М. Прокопенко
 


 

 

Додаток 1
до пункту 2.1 Інструкції щодо порядку подання та заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки" 


 

Номенклатура небезпечних відходів

 

 

Код 

Найменування відходів 

Відходи виробництва продукції сільського господарства та мисливства 

0111.1.2.01 

Мінеральні добрива зіпсовані, забруднені або неідентифіковані та їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

0111.1.2.02 

Тваринні та рослинні добрива зіпсовані, забруднені або неідентифіковані та їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

0111.1.2.03 

Засоби хімічного оброблення насіння та захисту рослин (у т. ч. пестициди, інсектициди, гербіциди, фунгіциди, регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби тощо) зіпсовані, заборонені для вживання, забруднені або неідентифіковані та їх залишки 

0111.1.2.04 

Засоби впливу на біологічні процеси (крім живлення) зіпсовані, заборонені для використання, забруднені або неідентифіковані та їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

0111.1.2.05 

Засоби знищення або регулювання росту окремих частин рослин зіпсовані, забруднені або неідентифіковані та їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

0121.1.1.02 

Кормові добавки, які використовуються при відгодівлі худоби, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані та їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням  

0121.2.6.03 

Екскременти, сечовина та гній від худоби 

0122.3.2.01 

Тварини, уражені небезпечними інфекційними захворюваннями або забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами  

Відходи добування вугілля, лігніту, торфу 

1010.2.9.01 

Шлам і хвости фабрик збагачення вугілля 

Відходи добування нафти сирої та газу природного 

1110.1.1.04  

Залишки лужних речовин  

1110.1.1.05  

Залишки кислот  

1110.1.1.06 

Залишки хімічних речовин (у т. ч. поверхнево-активних речовин, детергентів тощо) інших 

1110.2.9.02 

Шлам буровий та відходи, які містять хлориди 

1110.2.9.04 

Шлам буровий, який містить ртуть 

1110.2.9.05 

Шлам та відходи, які містять сірку 

1110.2.9.06 

Нафтошлам механічної очистки вод стічних 

Відходи добування руд металевих 

1310.2.3.03 

Залишки (пил, порошок тощо) від виробництва концентратів залізорудних 

1310.2.3.04 

Залишки (пил, порошок тощо) від виробництва агломерату залізорудного 

1310.2.3.05 

Залишки, які утворилися при відпаленні піритів залізних 

1310.3.1.01 

Агломерат залізорудний доменний, некондиційний 

1310.3.1.02 

Агломерат залізорудний марганцевистий, некондиційний 

1310.3.1.03 

Агломерат залізорудний ванадійовий, некондиційний 

1320.2.3.01 

Залишки фізико-хімічного перероблення руд мідних 

1320.2.3.03 

Шлаки від перероблення сировини для нікелевого виробництва 

1320.2.3.07 

Залишки свинцевовмісні 

1320.2.3.08 

Залишки від збагачення руди цинкової 

1320.2.3.10 

Шлаки олововмісні 

1320.2.3.12 

Шлаки олов'яно-танталові 

1320.2.3.13 

Залишки добування руди марганцевої 

1320.2.3.14 

Пил, який утворюється при добуванні та збагаченні руди металів кольорових (у т. ч. руд магнію, титану, ванадію, руд свинцю та цинку з умістом сурми та арсену) 

1320.2.9.01 

Залишки добування руд та концентратів мідних 

1320.2.9.02 

Залишки збагачення руд та концентратів мідних 

1320.2.9.03 

Залишки добування руд та концентратів нікелевих 

1320.2.9.08 

Залишки добування руд та концентратів свинцю, цинку та олова 

1320.2.9.11 

Залишки добування кобальтовмісних руд та сполук 

1320.2.9.12 

Залишки добування сировини та сполук хрому (у т. ч. шестивалентного) 

1320.2.9.13 

Залишки добування сировини та сполук вольфраму 

1320.2.9.15 

Залишки добування сировини та сполук барію 

1320.2.9.16 

Залишки добування сировини та сполук стронцію 

1320.2.9.19 

Залишки добування сировини та сполук магнію 

1320.2.9.20 

Залишки добування сировини та сполук молібдену 

1320.2.9.22 

Залишки добування сировини та сполук сурми 

1320.2.9.23 

Залишки добування сировини та сполук ртуті 

1320.3.1.01 

Руди та концентрати мідні, некондиційні 

1320.3.1.02 

Руди та концентрати нікелеві, некондиційні 

1320.3.1.03 

Руди та концентрати алюмінієві, некондиційні 

1320.3.1.07 

Руди та концентрати вісмуту, кадмію, некондиційні 

1320.3.1.08 

Руди та концентрати свинцю, некондиційні 

1320.3.1.10 

Руди та концентрати олова, некондиційні 

1320.3.1.11 

Руди та сировина кобальту, некондиційні 

1320.3.1.12 

Сировина хрому (у т. ч. шестивалентного), некондиційна 

1320.3.1.13 

Сировина та сполуки вольфраму, некондиційні 

1320.3.1.17 

Сировина та сполуки барію, некондиційні 

1320.3.1.18 

Сировина та сполуки стронцію, некондиційні 

1320.3.1.21 

Руди та сполуки магнію, некондиційні 

1320.3.1.22 

Сировина сурм'яна, некондиційна 

1320.3.1.23 

Руди та концентрати молібдену, некондиційні 

1320.3.1.24 

Руди та концентрати цирконові, некондиційні 

1320.3.1.25 

Сировина та сполуки ртуті, некондиційні 

1320.3.1.26 

Руди та концентрати марганцеві, некондиційні 

1320.3.2.01 

Руди та концентрати мідні, забруднені радіонуклідами та/або шкідливими (небезпечними) речовинами 

1320.3.2.02 

Руди та концентрати нікелеві, забруднені радіонуклідами та/або шкідливими (небезпечними) речовинами 

1320.3.2.04 

Руди та концентрати алюмінієві, забруднені радіонуклідами та/або шкідливими (небезпечними) речовинами 

1320.3.2.06 

Сировина та сполуки ртуті, забруднені радіонуклідами та/або шкідливими (небезпечними) речовинами 

1320.3.2.07 

Руди марганцеві, забруднені радіонуклідами та/або шкідливими (небезпечними) речовинами 

Відходи добування іншої продукції копалень (рудників) і кар'єрів 

1430.2.9.01 

Залишки (пил, порошок, дрібні крихти) добування фосфатів 

1430.3.1.01 

Фосфати кальцію природні, фосфати алюмінієво-кальцієві та крейда фосфатна, некондиційні 

1430.3.1.08 

Борати природні та їх концентрати, некондиційні 

1430.3.1.09 

Кислота борна природна, некондиційна 

1440.3.1.01 

Сіль та хлорид натрію чистий, некондиційні 

1450.2.9.09 

Відходи від розроблення кар'єром азбесту (у т. ч. пил порід з домішками азбесту) 

1450.3.1.12 

Азбест некондиційний 

1450.3.2.07 

Азбест, забруднений радіонуклідами та/або шкідливими (небезпечними) речовинами 

Відходи виробництва харчових продуктів та напоїв 

1542.2.9.05 

Відпрацьовані каталізатори, які містять нікель 

Відходи виробництва текстилю 

1710.1.2.03 

Розчинники галогеновані та суміші для розчинення зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

1710.1.2.04 

Суміші розчинників чи речовини органічні, які не містять розчинників галогенованих, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

1710.1.2.05 

Барвники зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

1710.2.6.01 

Шлам чи відходи тверді, які містять розчинники галогеновані 

1710.2.6.02 

Шлам чи відходи тверді, які містять розчинники інші 

1720.2.3.01 

Відходи галогеновані процесів апретування та викінчення 

1720.2.3.02 

Відходи негалогеновані процесів апретування та викінчення 

1720.2.9.14 

Залишки кислоти теогліколевої 

1720.2.9.15 

Залишки, які містять нітроаніліни 

Відходи виробництва шкіри та виробів з неї 

1910.1.2.01  

Розчин дубильний, який містить хром, зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

1910.1.2.02  

Розчин дубильний, який не містить хрому, зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

1910.1.2.03  

Фарби покривні (у т. ч. осад) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

1910.2.6.01  

Шлами, які містять хром  

1910.2.6.02  

Шлами, які не містять хрому  

1910.2.6.03  

Розчини для знежирення шкіри відпрацьовані або зіпсовані  

1910.2.9.05  

Залишки процесу знежирення, які містять розчинники без рідкої фази 

1920.2.1.06  

Обрізки хромовані спилкові  

1920.2.1.07  

Обрізки хромові  

Відходи виробництва деревини та виробів з деревини і корку, виробів з соломи та матеріалів інших 

2000.1.2.07  

Прокат кольорових металів спеціальний зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2000.1.2.10  

Лаки для покриття меблів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2000.1.2.11  

Покриття захисні для деревини органохлоровані зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2000.1.2.12  

Покриття захисні для деревини органометалеві зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2000.1.2.14 

Креозот зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2000.1.2.15  

Клеї зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2000.1.2.16  

Фарби зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2000.1.2.20  

Окис арсену зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2000.1.2.21  

Хлорид ртуті зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2000.1.2.22  

Етилмеркурфосфат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2000.2.2.20  

Залишки від прокату кольорових металів спеціального  

Відходи виробництва целюлози, паперу і паперових виробів 

2111.1.2.05  

Луги сульфатні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2111.2.6.01  

Осад та шлам зеленого лугу (від оброблення чорного лугу)  

2111.2.6.02  

Шлам розчину відбілювального від процесів оброблення гіпохлоритом та хлорування 

2111.2.6.03  

Шлам розчину відбілювального від процесів відбілювання інших 

Відходи виготовлення друкованої продукції та тиражування носіїв інформації із записом 

2210.1.2.04  

Залишки фарб, які містять розчинники галогеновані  

2210.1.2.05  

Залишки фарб, які не містять розчинників галогенованих  

2210.1.2.06  

Залишки фарб, виготовлених на водяній основі 

2210.1.2.07  

Фарба друкувальна, затверділа 

2210.1.2.08  

Залишки тонера поліграфічного (у т. ч. натрони)  

2210.2.6.01  

Шлам від фарб, які містять розчинники галогеновані  

2210.2.6.02  

Шлам від фарб, які не містять розчинників галогенованих  

2210.2.6.03  

Шлам водний, який містить фарбу 

Відходи виробництва коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива 

2310.2.9.05 

Реуси кам'яновугільні, які містять бенз(а)пірен 

2310.2.9.06 

Розчин, який містить сульфіди, роданіди, відпрацьований від вакуумнокарбонатного очищення від сірки коксового газу 

2310.2.9.07 

Розчин, який містить арсен, сульфід, роданід, арсеново-содового очищення газу коксового, відпрацьований 

2310.2.9.08 

Возгони кам'яновугільних пеків, які містять бенз(а)пірен 

2320.2.9.02 

Нафтошлами механічного очищення стічних вод 

2320.2.9.06 

Кислота сірчана відпрацьована 

2320.2.9.08 

Гудрони кислі з устаткування виробництва рідких парафінів 

2320.2.9.09 

Гудрони кислі від виробництва сульфонатних присадок 

2320.2.9.10 

Гудрони кислі від очищення масел 

2320.2.9.11 

Гудрон кислий, який містить сірчану кислоту, нафтопродукти 

2320.2.9.12 

Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 

2320.2.9.13 

Каталізатори інші відпрацьовані 

2320.2.9.26 

Рідини, які містять нафтопродукти 

2320.2.9.27 

Шлам каталізаторний, який містить окис хрому, виробництва ізопрену 

2320.2.9.30 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять тетраетилсвинець 

2330.1.0.06 

Екрани захисні із заліза зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

2330.2.9.07 

Хвости водні, які містять уран та утворюються при переробці уранових концентратів 

2330.2.9.08 

Скиди газові, які містять гексафторид урану та аерозолі, що утворюються при переробці уранових концентратів 

2330.2.9.09 

Метал, стружка, забруднені ураном в процесі виробництва тепловидільних елементів 

Відходи виробництва хімікалій, хімічної продукції та штучного волокна 

2411.2.9.01 

Шлам, який містить ртуть та утворюється в процесі очищення природного газу 

2411.2.9.02 

Кислота сірчана, відпрацьована в процесі виробництва водню 

2412.1.1.02 

Гідразин та його сполуки зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2412.1.1.03 

Пірен зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2412.1.1.04 

Фосфору хлороксид зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2412.1.1.05 

Хромати зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2412.1.1.06 

Натрій нітрит зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2412.1.1.07 

Бром зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2412.2.9.01 

Шлам, який містить сполуки хрому, цинку, магнію тощо 

2412.2.9.04 

Кислота сірчана відпрацьована 

2412.2.9.07 

Каталізатори, що містять благородні метали, відпрацьовані в процесі виробництва барвників органічних 

2412.2.9.08 

Каталізатори інші, відпрацьовані в процесі виробництва барвників органічних 

2412.2.9.16 

Осмол, який містить метанол, аміни, похідні аніліну, виробництва барвників анілінових 

2412.2.9.17 

Осмоли в суміші з вугіллям та барвниками 

2412.2.9.20 

Розчинники, рідини промивальні та розчини маточні органічні галогеновані, відпрацьовані в процесі виробництва барвників органічних 

2412.2.9.21 

Розчинники, рідини промивальні та розчини маточні органічні інші, відпрацьовані в процесі виробництва барвників органічних 

2412.2.9.22 

Відходи, які містять барвники, розчинники, у процесі виробництва барвників 

2412.2.9.23 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять нітроаніліни 

2412.2.9.26 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять тетраетилсвинець 

2412.2.9.27 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять м-хлоранілін 

2412.2.9.28 

Напівфабрикати власного виробництва барвників та пігментів або залишки незакінченого виробництва барвників та пігментів, не придатні для використання за призначенням 

2413.1.1.01 

Фосфор жовтий зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2413.2.9.01 

Шлам, який містить фторорганічні сполуки, що утворюється в процесі виробництва кислоти бромистоводневої 

2413.2.9.07 

Шлам селено-ртутний в сірчано-кислотному виробництві 

2413.2.9.10 

Кислота сірчана, відпрацьована в процесі виробництва гідрату окису калію 

2413.2.9.11 

Кислота сірчана, відпрацьована в процесі виробництва олеуму 

2413.2.9.12 

Кислота сірчиста відпрацьована 

2413.2.9.13 

Кислота хлористоводнева відпрацьована 

2413.2.9.14 

Кислота фтористоводнева відпрацьована 

2413.2.9.15 

Кислота метафосфорна та кислота ортофосфорна, відпрацьовані 

2413.2.9.16 

Кислота азотна та кислота азотиста, відпрацьовані 

2413.2.9.17 

Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 

2413.2.9.18 

Каталізатор, який містить окис ванадію, відпрацьований 

2413.2.9.28 

Розчини соляні, які містять сульфати, сульфіти чи сульфіди, відпрацьовані 

2413.2.9.29 

Солі тверді, які містять сульфати, сульфіти чи сульфіди, відпрацьовані 

2413.2.9.43 

Ртуть на графіті від виробництва соди каустичної 

2413.2.9.44 

Відходи системи конденсації хлоридів, які містять окиси титану, ванадію 

2413.2.9.45 

Відходи солей кадмію, нікелю, свинцю, ванадію, хрому, олова, йоду, міді у виробництві реактивів 

2413.2.9.46 

Шлами марганцеві від виробництва електролітичного двоокису марганцю 

2413.2.9.47 

Каталізатор, який містить ванадій, відпрацьований 

2413.2.9.48 

Каталізатор, який містить окис хрому, відпрацьований 

2413.2.9.49 

Шлам нейтралізації фтор-газів, який містить фтористі солі, виробництва фтористих солей 

2413.2.9.50 

Кремнегель, який містить фтористі солі 

2413.2.9.52 

Каталізатор, який містить сполуки кобальту, цинку, нікелю, відпрацьований 

2413.2.9.53 

Каталізатори інші відпрацьовані 

2413.2.9.54 

Шлам, який містить фосфор, від очищення кислоти фосфорної термічної 

2413.2.9.55 

Суспензія, яка містить фосфор, від очищення газу у виробництві фосфору 

2413.2.9.56 

Матеріали, які містять ртуть, відпрацьовані від виробництва напівпровідників 

2413.2.9.57 

Матеріали обтирочні, які містять ртуть, свинець, від виробництва напівпровідників 

2413.2.9.58 

Відходи, які містять ртуть, свинець, інші від виробництва напівпровідників 

2413.2.9.59 

Відходи, які містять хром, ванадій, від очищення стічних вод виробництва напівпровідників 

2413.2.9.60 

Залишки кубові, які містять моносилани, трихлорсилани, виробництва рідкісних металів 

2413.2.9.61 

Відходи забрудненого чотирихлористого вуглецю в процесі виробництва реактивного чотирихлористого вуглецю 

2413.2.9.65 

Водень фосфористий (фосфін) - побічний продукт, який утворюється в процесі виробництва білого та червоного фосфору 

2413.2.9.66 

Пил, який містить кадмій, у процесі виробництва карбонату кадмію 

2413.2.9.67 

Пил, який містить талій бромід, талій йодит, у процесі виробництва талію броміду, талію йодиту 

2413.2.9.68 

Пил, який містить амоній хлорплатинат, у процесі виробництва реактивів для аналітичної хімії 

2414.1.1.01 

Диметилвінілетинілкарбінол зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2414.1.1.02 

Диметилсульфат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2414.1.1.03 

Метилвінілкетон зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2414.1.1.04 

Пірен зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2414.1.1.05 

Селену діоксид зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2414.1.1.06 

Хлорангідрид трихлороцтової кислоти зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2414.1.1.07 

Хромати зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2414.1.1.08 

Малонодинітрил зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2414.1.1.09 

Алілціанід зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2414.1.1.10 

Бензилціанід зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2414.2.9.06 

Кислота сірчана, відпрацьована в процесі виробництва етилу хлористого, ефіру метилового 

2414.2.9.08 

Кислота соляна, відпрацьована в процесі виробництва метилетилкетону 

2414.2.9.11 

Каталізатор, відпрацьований в процесі виробництва 1,1,1-трихлоретану 

2414.2.9.12 

Каталізатор нікель-хромовий, відпрацьований в процесі виробництва капролактаму 

2414.2.9.13 

Каталізатор, який містить оксид хрому, відпрацьований в процесі виробництва етилену 

2414.2.9.14 

Каталізатор, який містить оксид нікелю, відпрацьований в процесі виробництва бутадієну 

2414.2.9.20 

Натрій сірчистий /сульфід натрію/, відпрацьований в процесі виробництва тіодифеніламіну 

2414.2.9.22 

Кремній чотирихлористий /хлорид кремнію/, відпрацьований в процесі виробництва фенілтрихлорсилану 

2414.2.9.52 

Смола фенольна, що утворюється в процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом 

2414.2.9.55 

Осмол, який містить диметилацеамід, від виробництва диметилацеаміду 

2414.2.9.56 

Осмоли, які містять дихлорценоли, виробництва метанолу 

2414.2.9.57 

Осмол від процесів регенерації диметилформаміду 

2414.2.9.58 

Осмол, який містить бензил хлористий, виробництва бензилу хлористого 

2414.2.9.63 

Головки ефірів та спиртів, що утворюються в процесі виробництва метилетилкетону 

2414.2.9.64 

Вода фенольна від виробництва фенолу кумольним методом 

2414.2.9.66 

Суміш сурми із солями фтору, що утворюється в процесі виробництва хладонів 

2414.2.9.70 

Осмол, який містить гексахлорбензол, виробництва перхлорвуглеводнів 

2414.2.9.71 

Відходи, які містять порофор, виробництва кислот хлорорганічних 

2414.2.9.72 

Осмол, який містить хлорнафталін, виробництва головаксу 

2414.2.9.73 

Осмол броморганічного синтезу, який містить броморганічні сполуки 

2414.2.9.74 

Осмол, який містить фталевий ангідрид, виробництва фталевого ангідриду 

2414.2.9.75 

Осмол, який містить параметоксифенол, виробництва параметоксифенолу 

2414.2.9.76 

Осмол, який містить диметилформамід, виробництва індикатора метилового червоного 

2414.2.9.77 

Кислота сірчана відпрацьована виробництва дитолілметану 

2414.2.9.78 

Відходи, які містять хлорпарафін, виробництва хлорпарафіну 

2414.2.9.79 

Відходи, які містять хлорорганічні сполуки, виробництва кислоти хлорвалеріанової 

2414.2.9.80 

Розчин піридину у воді 

2414.2.9.81 

Рідина зі шламом, яка містить алюміній хлористий з домішком ацетофенону, у процесі виробництва ацетофенону реактивного 

2414.2.9.82 

Емульсія, яка містить фторорганічні сполуки, виробництва комплексонів фосфорорганічних 

2414.2.9.83 

Відходи, які містять дибензиламін, виробництва етилбензиламіну 

2414.2.9.85 

Відходи, які містять солі нікелю, міді, кобальту, виробництва кислоти нітрилаксилової 

2414.2.9.86 

Відходи, які містять сульфокислоти, виробництва сульфокислот 

2414.2.9.87 

Відходи, які містять ацетофенол, у процесі виробництва хімічних реактивів 

2414.2.9.88 

Відходи, які містять діоксан, гептан, у процесі виробництва хімічних реактивів 

2414.2.9.89 

Відходи, які містять фосфіти, виробництва гіпофосфітів 

2414.2.9.90 

Відходи виробництва речовин та продуктів, що містять поліхлоровані біфеніли та поліхлоровані терфеніли, полібромовані біфеніли 

2414.2.9.93 

Кислота сірчана відпрацьована виробництва алкілування 

2414.2.9.95 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять бензальхлорид (дихлорметилбензол) 

2414.2.9.96 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять вінілхлорид 

2414.3.1.01 

Діетилперфторадіпат некондиційний 

2415.2.9.04 

Кислота сірчана, відпрацьована в процесі виробництва аміаку, селітри аміачної 

2415.2.9.05 

Кислота кремнефтористоводнева, відпрацьована в процесі виробництва простого суперфосфату 

2415.2.9.07 

Каталізатор, відпрацьований в процесі виробництва аміаку 

2415.2.9.08 

Каталізатори інші відпрацьовані 

2415.2.9.18 

Каталізатор, який містить сульфід нікелю, відпрацьований 

2415.2.9.19 

Азоту діоксид - побічний продукт виробництва аміаку 

2415.2.9.20 

Азоту оксид - побічний продукт виробництва кислоти азотної 

2416.1.1.11 

Кадмій стеарат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2416.1.1.13 

Пігменти фталоцианітові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2416.1.1.20 

Динітрил перфторрадипінової кислоти зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2416.1.1.21 

Динітрил перфторглутаревої кислоти зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2416.1.1.22 

Кислота тримелітова зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2416.1.1.23 

Метилізоціанат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2416.1.1.24 

Метилендихлорид зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2416.1.1.25 

Перфторізобутилен зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2416.1.1.27 

Фосфору хлороксид зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2416.1.1.29 

Фенілізоціанат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2416.2.9.02 

Кислота соляна, відпрацьована в процесі виробництва полівінілхлориду 

2416.2.9.03 

Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 

2416.2.9.05 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 

2416.2.9.06 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 

2416.2.9.18 

Відходи, які містять полівінілтриметилсилан, хлорбензол, виробництва полівінілтриметилсилану 

2416.2.9.19 

Відходи, які містять полівінілтриметилсилан, циклогексан, виробництва полівінілтриметилсилану 

2416.2.9.20 

Напівфабрикати власного виробництва смол поліефірних або залишки незакінченого виробництва смол поліефірних, не придатні для використання за призначенням 

2416.2.9.23 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять ціанід водню 

2416.2.9.24 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексаметилендіамін (1,6-Діаміногексан) 

2416.2.9.25 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексаметилендіізоціанат (десмодур) 

2416.2.9.26 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять терефталеву кислоту 

2416.2.9.27 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять нітроаніліни 

2416.2.9.28 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять толуїлендіізоціанат 

2417.2.9.10 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 

2417.2.9.11 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 

2417.2.9.12 

Каталізатори, що містять благородні метали, відпрацьовані 

2417.2.9.13 

Каталізатори інші відпрацьовані 

2417.2.9.16 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексаметилендіамін (1,6-Діаміногексан) 

2420.1.1.01 

Ізопропілхлоркарбонат зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2420.2.9.06 

Кислота сірчана очищена, відпрацьована в процесі виробництва ДДТ та хлоралю 

2420.2.9.07 

Кислота соляна, відпрацьована в процесі виробництва хлорофосу 

2420.2.9.08 

Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 

2420.2.9.09 

Каталізатори інші відпрацьовані 

2420.2.9.11 

Залишки кубові, які містять хлорфеноксиоцтову кислоту, виробництва амінної солі 2,4-Д (пестицид) 

2420.2.9.15 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 

2420.2.9.16 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 

2430.2.9.01 

Шлам, який містить хром 

2430.2.9.02 

Шлам, який містить цинк 

2430.2.9.11 

Розчинники, які не містять галогенів (у т. ч. ксилол, нітробензол, толуол, дисульфід вуглецю, ізобутанол, ацетон), відпрацьовані 

2430.2.9.12 

Розчинники, які не містять галогенів, інші відпрацьовані 

2430.2.9.13 

Розчинники, які містять галогени, відпрацьовані 

2430.2.9.18 

Смоли в суміші з толуолом, фенолом, водою, що утворюються в процесі виробництва лаків, фарб 

2430.2.9.22 

Відходи, які містять азбест, масла, бітум, виробництва мастик 

2430.2.9.23 

Відходи, які містять хлорфенол, виробництва плівки лакованої 

2430.2.9.24 

Відходи, які містять кислоту трихлороцтову, ацетон, толуол, виробництва плівки лакованої 

2430.2.9.25 

Суміш дифенілоксиду з дифенілами від виробництва плівки лакованої 

2430.2.9.26 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять динітрофенол 

2441.1.1.01 

Бром зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2441.1.1.02 

Гідразин та його сполуки зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2441.1.1.03 

Диборан зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2441.1.1.05 

Фосфору хлороксид зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2441.1.1.06 

Біхромати зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2441.2.9.03 

Кислота оцтова, відпрацьована в процесі виробництва аспірину 

2441.2.9.06 

Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 

2441.2.9.07 

Каталізатори інші відпрацьовані 

2441.2.9.11 

Розчинники, які не містять галогенів (у т. ч. ацетон, толуол, дисульфід водню), відпрацьовані 

2441.2.9.12 

Розчинники, які не містять галогенів, інші відпрацьовані 

2441.2.9.13 

Розчинники, які містять галогени, відпрацьовані 

2441.2.9.15 

Розчини (основи) виробництва анаприліну 

2441.2.9.16 

Розчини (основи) виробництва адроксону 

2441.2.9.27 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять кислоту тіогліколеву 

2441.2.9.28 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять нафтохінони 

2442.2.9.01 

Шлам, що утворюється в процесі очищення стічних вод на підприємстві в процесі виробництва препаратів фармацевтичних 

2442.2.9.02 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 

2442.2.9.03 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 

2442.2.9.04 

Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 

2442.2.9.05 

Каталізатори інші відпрацьовані 

2451.2.9.02 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 

2451.2.9.03 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 

2451.2.9.04 

Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 

2451.2.9.05 

Каталізатори інші відпрацьовані 

2452.2.9.02 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 

2452.2.9.04 

Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 

2452.2.9.05 

Каталізатори інші відпрацьовані 

2452.2.9.11 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять кислоту тіогліколеву 

2461.2.9.04 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 

2461.2.9.05 

Розчинники, які не містять галогенів (у т. ч. діетиловий спирт, ацетон), відпрацьовані 

2461.2.9.06 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 

2461.2.9.07 

Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 

2461.2.9.08 

Каталізатори інші відпрацьовані 

2461.3.1.01 

Речовини вибухові аміачно-селітряні з тротилом некондиційні 

2461.3.1.02 

Речовини вибухові високобризантні некондиційні 

2461.3.1.03 

Речовини вибухові ініціюючі некондиційні 

2461.3.1.04 

Речовини вибухові перхлоратні некондиційні 

2461.3.1.05 

Речовини вибухові інші некондиційні 

2462.2.9.04 

Рідини, які містять хлорбензол, триізоціанід, трифенілметан, що утворюються в процесі виробництва клею 

2463.2.9.04 

Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 

2463.2.9.05 

Каталізатори інші відпрацьовані 

2464.1.1.03 

Бромід натрію зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2464.1.1.04 

Срібло металеве зіпсоване, забруднене або неідентифіковане, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2464.2.9.01 

Шлам, який містить срібло 

2464.2.9.02 

Матеріали, які містять срібло та його сполуки, відпрацьовані 

2464.2.9.05 

Розчинники, які не містять галогенів (у т. ч. метилетил- та метилізобутилкетони), відпрацьовані 

2464.2.9.06 

Відходи, які містять срібло, що одержані при очищенні відходів фотографічного виробництва на підприємстві 

2464.3.1.06 

Плівка фотографічна та папери, які містять срібло чи сполуки срібла, некондиційні 

2465.1.1.05 

Оксиди заліза зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2465.2.9.02 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 

2465.2.9.03 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 

2465.2.9.04 

Каталізатори, які містять благородні метали, відпрацьовані 

2465.2.9.05 

Каталізатори інші відпрацьовані 

2466.2.9.04 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні галогеновані відпрацьовані 

2466.2.9.05 

Розчинники, рідини промивальні, розчини маточні органічні інші відпрацьовані 

2466.2.9.07 

Каталізатори інші відпрацьовані 

2466.2.9.14 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять тетраетилсвинець 

2470.2.9.08 

Відходи, які містять триетиленгліколь, виробництва волокон поліуретанових 

2470.2.9.09 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексаметилендіамін (1,6-Діаміногексан) 

Відходи виробництва гумових і пластмасових виробів 

2511.1.2.05 

Телур зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2511.2.9.17 

Пил, який містить n-Метилуретан-бензолсульфогідрозин (порофор ЧХЗ-5) 

2512.2.9.09 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять нафтохінони 

2521.2.9.02 

Суміш з домішком сполук свинцю, сурми, кадмію у виробництві полівінілхлоридної плівки та пластикатів 

2521.2.9.03 

Рідини промивальні водні від процесів водяного та парового знежирення пластмасової поверхні 

Відходи виробництва іншої продукції з нерудних матеріалів 

2611.1.1.06 

Сполуки вісмуту зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2611.1.1.08 

Сполуки арсену зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2611.1.1.10 

Фториди зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2611.1.1.11 

Телур зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2623.1.1.09 

Матеріали сировинні цинкомісткі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2623.1.1.11 

Двоокис титану зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2623.2.9.02 

Фуси, які містять фенол, що утворюються в процесі переробки сланців 

2681.1.1.04 

Зв'язка металева з порошку олова, алюмінію та наповнювачів зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2682.2.9.03 

Пил шліфувальний, що утворюється в процесі виробництва виробів азбестових технічних 

Відходи виробництва основних металів 

2711.2.9.17 

Шлаки сталеплавильні ванадієві для виробництва продуктів, що містять ванадій безпосереднього легування 

2711.2.9.42 

Кек залізоарсенистий 

2712.2.9.02 

Шлак феромарганцевий 

2712.2.9.03 

Шлак ферохромовий 

2712.2.9.04 

Шлак ферованадієвий 

2712.2.9.06 

Шлак ферохромовий саморозпадальний 

2712.2.9.07 

Шлак феромарганцевий гранульований 

2712.2.9.12 

Напівфабрикати власного виробництва феросплавів або залишки незакінченого виробництва феросплавів, не придатні для використання за призначенням 

2732.2.9.02 

Пудра алюмінієва, що утворюється від термічних процесів металургії алюмінію (1-ше плавлення) 

2732.2.9.19 

Брухт та відходи алюмінію та сплавів алюмінієвих кускові, що утворюються від процесів виробництва прокату алюмінієвого (напівфабрикатів з алюмінію) 

2733.2.9.01 

Шлак свинцевий (1-ше та 2-ге плавлення), що утворюється від термічних процесів металургії свинцю та олова 

2733.2.9.02 

Шлак свинцево-цинковий (металургійний) (1-ше та 2-ге плавлення), що утворюється від термічних процесів металургії свинцю та олова 

2733.2.9.03 

Шлак сурм'яно-арсеновий (1-ше та 2-ге плавлення), що утворюється від термічних процесів металургії свинцю та олова 

2733.2.9.04 

Шлак свинцево-цинковий гранульований (1-ше та 2-ге плавлення), що утворюється від термічних процесів металургії свинцю та олова 

2733.2.9.05 

Шлаки олов'яномісткі (1-ше та 2-ге плавлення), що утворюються від термічних процесів металургії свинцю та олова 

2733.2.9.06 

Шлак олов'яно-танталовий (1-ше та 2-ге плавлення), що утворюється від термічних процесів металургії свинцю та олова 

2733.2.9.07 

Гран-шлак свинцевий (1-ше та 2-ге плавлення), що утворюється від термічних процесів металургії свинцю та олова 

2733.2.9.08 

Штейн мідний (1-ше та 2-ге плавлення), що утворюється від термічних процесів металургії свинцю та олова 

2733.2.9.11 

Арсенат кальцію, що утворюється від термічних процесів металургії свинцю та олова 

2733.2.9.14 

Пил свинцевомісткий, що утворюється від термічних процесів металургії свинцю та олова 

2733.2.9.15 

Пил арсено-сурм'янистий, що утворюється від термічних процесів металургії свинцю та олова 

2733.2.9.16 

Зола та залишки інші, які містять в основному свинець та його сполуки, що утворюються від термічних процесів металургії свинцю та олова 

2733.2.9.17 

Зола та залишки інші, які містять в основному олово та його сполуки, що утворюються від термічних процесів металургії свинцю та олова 

2733.2.9.27 

Шлак цинкомісткий (гранульований) (1-ше та 2-ге плавлення), що утворюється від термічних процесів металургії цинку 

2733.2.9.36 

Зола та залишки інші, які містять в основному цинк та його сполуки, що утворюються від термічних процесів металургії цинку 

2733.2.9.48 

Брухт та відходи цинку та цинкових сплавів кускові, що утворюються від процесів виробництва цинкового прокату 

2733.2.9.50 

Брухт та відходи олова й свинцево-олов'яних сплавів кускові, що утворюються від процесів виробництва олов'яного та свинцево-олов'яного прокату 

2733.2.9.52 

Шлам, який містить арсен, фосфор 

2733.3.1.01 

Прокат свинцевий некондиційний 

2733.3.1.02 

Брухт свинцевого прокату 

2733.3.1.03 

Прокат цинковий некондиційний 

2733.3.1.04 

Брухт цинкового прокату 

2733.3.1.05 

Прокат олов'яний та свинцево-олов'яний некондиційний 

2733.3.1.06 

Брухт олов'яного та свинцево-олов'яного прокату 

2734.2.9.08 

Шлаки виробництва міді хімічно стабілізовані з високим умістом заліза (понад 20 %), які використовуються переважно в будівництві (1-ше та 2-ге плавлення), що утворюються від термічних процесів металургії міді 

2734.2.9.13 

Пил, який містить оксид цинку та утворюється від термічних процесів металургії міді 

2734.2.9.14 

Зола та залишки інші, які містять в основному мідь та її сплави та утворюються від термічних процесів металургії міді 

2734.2.9.26 

Розчинники, рідини промивальні органічні галогенізовані, відпрацьовані від процесів гідрометалургії міді та сплавів мідних 

2734.2.9.27 

Розчинники, рідини промивальні органічні інші, відпрацьовані від процесів гідрометалургії міді та сплавів мідних 

2734.2.9.27 

Розчинники, рідини промивальні органічні інші, відпрацьовані від процесів гідрометалургії міді та сплавів мідних 

2734.2.9.30 

Шлами від очищення промивальних рідин, що утворюються від процесів гідрометалургії міді та сплавів мідних 

2734.2.9.36 

Брухт та відходи міді кускові, що утворюються від процесів виробництва прокату мідного 

2734.3.1.01 

Брухт та відходи міді рафінованої 

2734.3.1.02 

Брухт та відходи сплавів мідно-цинкових (латуні) 

2734.3.1.04 

Брухт та відходи сплавів мідно-нікельових (купронікелю) або сплаву мідно-нікельовано-цинкового (нейзильберту) 

2734.3.1.06 

Прокат мідний некондиційний 

2734.3.1.07 

Брухт прокату мідного 

2735.2.9.04 

Шлаки вольфрамомісткі (1-ше та 2-ге плавлення), що утворюються від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.05 

Губка кадмієва, що утворюється від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.06 

Кек кадмієвий, що утворюється від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.07 

Окалина кадмієва, що утворюється від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.08 

Штейн нікелевий, що утворюється від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.12 

Возгони кадмієві, що утворюються від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.13 

Зола та залишки інші, які містять в основному ванадій, що утворюються від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.14 

Зола та залишки інші, які містять в основному нікель, що утворюються від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.15 

Зола та залишки інші, які містять в основному ніобій та тантал, що утворюються від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.16 

Зола та залишки інші, які містять в основному вольфрам, що утворюються від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.17 

Зола та залишки інші, які містять в основному молібден, що утворюються від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.18 

Зола та залишки інші, які містять в основному титан, що утворюються від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.19 

Зола та залишки інші, які містять в основному сурму, що утворюються від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.20 

Зола та залишки інші, які містять в основному кобальт, що утворюються від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.24 

Шлам селеновий, одержаний від очищення газу від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.25 

Шлами ртутномісткі, одержані від очищення газу від термічних процесів металургії металів кольорових інших 

2735.2.9.27 

Брухт та відходи кускові, які містять нікель, що утворюються від процесів виробництва прокату з металів кольорових інших 

2735.2.9.28 

Брухт та відходи кускові, які містять вольфрам, що утворюються від процесів виробництва прокату з металів кольорових інших 

2735.2.9.29 

Брухт та відходи кускові, які містять молібден, що утворюються від процесів виробництва прокату з металів кольорових інших 

2735.2.9.31 

Брухт та відходи кускові, які містять магній, що утворюються від процесів виробництва прокату з металів кольорових інших 

2735.2.9.32 

Брухт та відходи кускові, які містять кобальт, що утворюються від процесів виробництва прокату з металів кольорових інших 

2735.2.9.33 

Брухт та відходи, які містять титан, що утворюються від процесів виробництва прокату з металів кольорових інших 

2735.2.9.34 

Брухт та відходи, які містять кадмій, що утворюються від процесів виробництва прокату з металів кольорових інших 

2735.2.9.35 

Брухт та відходи кускові, які містять інші кольорові метали (вісмут, цирконій, сурму, марганець, берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій, реній, талій та ін.), що утворюються від процесів виробництва прокату з металів кольорових 

2735.2.9.38 

Пил обпалу сировини вольфраму, який містить арсен 

2735.2.9.39 

Плав хлористий, який містить хром, марганець, виробництва титану 

2735.2.9.40 

Розплав, який містить окис ванадію, виробництва титану відпрацьований 

2735.2.9.41 

Відходи концентрату торію 

2735.2.9.42 

Кек свинцево-цинковий, що утворюється від термічних процесів металургії нікелю 

2735.2.9.45 

Напівфабрикати власного виробництва металів кольорових інших, їх сплавів та прокату з них або залишки незакінченого виробництва металів кольорових інших, їх сплавів та прокат з них, непридатні для використання за призначенням 

2735.3.1.01 

Брухт прокату магнієвого 

2735.3.1.02 

Брухт прокату титанового 

2735.3.1.03 

Брухт прокату кобальтового 

2735.3.1.05 

Брухт прокату молібденового 

2735.3.1.06 

Брухт прокату вольфрамового 

2735.3.1.07 

Брухт прокату ванадієвого 

2735.3.1.08 

Брухт прокату цирконієвого 

2735.3.1.09 

Брухт прокату ніобієвого 

2741.2.9.05 

Суміші формувальні на основі фуранових смол відпрацьовані 

2741.2.9.06 

Суміші формувальні на мідній основі відпрацьовані 

2742.2.9.05 

Суміші формувальні на основі фуранових смол відпрацьовані 

2742.2.9.06 

Суміші формувальні на мідній основі відпрацьовані 

Відходи виробництва збірних металевих виробів, крім машин і обладнання 

2811.2.1.04 

Стружка сплавів алюмінієвих 

2811.2.1.06 

Обрізки напівфабрикатів зі сплавів алюмінієвих 

2811.2.4.07 

Розчин хромового ангідриду, відпрацьований від процесів очищення електродного дроту перед зварюванням конструкцій 

2811.2.4.08 

Кислота азотна, відпрацьована від процесів очищення електродного дроту перед зварюванням конструкцій 

2820.2.1.13 

Рідини мастильно-охолоджувальні, які містять галогени (неемульговані), відпрацьовані від процесів формування металу (у т. ч. кування, зварювання, пресування, волочіння, токарного оброблення, різання та обпилювання) 

2820.2.1.14 

Рідини мастильно-охолоджувальні, які не містять галогенів (неемульговані), відпрацьовані від процесів формування металу 

2820.2.1.15 

Емульсії для машинного оброблення, які містять галогени, відпрацьовані від процесів формування металу 

2820.2.1.16 

Емульсії для машинного оброблення, які не містять галогенів, відпрацьовані від процесів формування металу 

2820.2.1.17 

Рідини мастильно-охолоджувальні синтетичні, відпрацьовані від процесів формування металу 

2820.2.9.20 

Води промивні хромомісткі, відпрацьовані від гальванічних процесів 

2820.2.9.21 

Води промивні цианомісткі, відпрацьовані від гальванічних процесів 

2820.2.9.22 

Води промивні кислотно-лужні, відпрацьовані від гальванічних процесів 

2820.2.9.26 

Відходи ціанідні (лужні), які містять важкі метали (крім хрому), відпрацьовані при обробленні металів та нанесенні покриттів на метали (наприклад, процеси нанесення цинкового покриття, процеси витравлювання, декапування, фосфатування, лужного знежирення) 

2820.2.9.27 

Відходи ціанідні (лужні), які не містять важких металів (за винятком хрому), відпрацьовані при обробленні металів та нанесенні покриттів на метали 

2820.2.9.28 

Відходи неціанідні, які містять хром, відпрацьовані при обробленні металів та нанесенні покриттів на метали 

2820.2.9.34 

Осад очисних споруд гальванічного виробництва, який містить окиси кольорових тяжких металів 

2820.2.9.35 

Пил, який містить п'ятисірчистий фосфор, у гальванічному виробництві 

2820.2.9.36 

Шлам, який містить нікель, від процесів нікелювання 

2820.2.9.37 

Рідини промивальні водні від процесів водяного та парового знежирення 

2841.1.3.02 

Заготовки з вольфрамо-кобальтових сумішей зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

2841.1.3.09 

Прокат алюмінію зіпсований, забруднений або неідентифікований, який не може бути використаний за призначенням 

Відходи виробництва машин і обладнання, ніде не класифікованих 

2910.1.0.06 

Провідники мідні прямокутного січення, ізольовані мікастрічкою, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

2910.1.0.07 

Матеріали електроізоляційні та вироби ізолювальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

2910.1.0.26 

Матеріали керамічні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2910.1.0.33 

Пластмаси газонаповнені зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2910.2.5.04 

Залишки клеїв, що не придатні до використання за призначенням 

2910.2.5.05 

Залишки лаків, емалей, що не придатні до використання за призначенням 

2940.1.1.01 

Речовини вибухові аміачно-селітряні, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2940.1.1.02 

Речовини вибухові перхлоратні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2940.1.1.03 

Речовини вибухові високобризантні (тен, гексоген, октоген, тетрил) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2940.1.1.04 

Речовини вибухові ініціюючі (теренес, азід свинцю, ртуть гримуча) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

2940.1.1.05 

Ртуть червона зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

Відходи виробництва офісних машинок та комп'ютерів 

3000.1.0.02 

Фоторезисти зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3000.1.0.03 

Фотоматеріали зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

Відходи виробництва електричних машин і апаратів, ніде не класифікованих 

3110.1.0.09 

Олово та його сплави зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

3110.2.9.02 

Брухт міді та сплавів на мідній основі, що утворюється в процесі виробництва провідників струму 

3120.1.0.01 

Окиси марганцю зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3120.1.0.02 

Окиси ртуті зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3120.1.0.03 

Окиси цинку зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3120.1.0.04 

Хлориди цинку зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3120.1.0.06 

Хлориди ртуті зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3120.2.5.03 

Ошурки цинкові 

3120.3.1.02 

Батареї акумуляторні свинцеві некондиційні 

3120.3.1.03 

Елементи сухі ртутні некондиційні 

3130.1.0.06 

П'єзокераміка на основі титанату барію, титанату барію з домішком кобальту зіпсована, забруднена або неідентифікована, яка не може бути використана за призначенням 

3130.1.0.07 

Лаки електроізоляційні на основі синтетичних полімерів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3130.1.0.08 

Лаки електроізоляційні на основі рослинних масел та природних полімерів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3130.1.0.09 

Емалі та компаунди електроізоляційні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3130.1.0.24 

Дефініли хлоровані зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3130.1.0.27 

Азбест та тканини азбестові зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3130.1.0.28 

Заготовки із надпровідників (олова) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

3130.1.0.30 

Заготовки з надпровідників (ванадію), зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

3130.1.0.36 

Листи, стрічки, пластини, дроти з вольфраму зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

3130.1.0.38 

Листи, стрічки, пластини, дроти з молібдену зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

3130.1.0.39 

Листи, стрічки, пластини, дроти з нікелю зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

3130.1.0.41 

Монокристали кремнію леговані зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

3130.1.0.42 

Монокристали германію леговані зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

3130.2.9.02 

Напівфабрикати власного виробництва машин та апаратів електричних інших або залишки незакінченого виробництва машин та апаратів електричних інших, не придатні для використання за призначенням 

Відходи виробництва обладнання й апаратури для радіо, телебачення і зв'язку 

3210.1.0.02 

Барій металічний зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.03 

Кальцій металічний зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.04 

Стронцій металічний зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.07 

Розчини лужні (тринатрійфосфат, силікат калію чи натрію, поверхнево-активні речовини) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.08 

Розчини для травлення (суміш азотної та сірчаної кислот, суміш розчину мурашиної кислоти та перекису водню, кислоти соляна, плавікова) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.15 

Окиси олова зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.16 

Окиси титану зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.19 

Стронцій азотнокислий зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.22 

Окиси барію зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.23 

Окиси стронцію зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.26 

Окиси торію зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.28 

Розчини колоїдні срібломісткі зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.29 

Оксиди фосфору зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.30 

Оксиди бору зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.36 

Гідриди бору зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.1.0.46 

Матеріали для антиблікових покриттів (солі германію) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3210.2.4.01 

Розчини хлорфторвуглеводні відпрацьовані 

3210.2.4.02 

Розчинники галогеновані інші відпрацьовані 

3210.2.4.03 

Розчинники та суміші для розчинення, які не містять галогенованих розчинників, відпрацьовані 

3210.2.4.04 

Шлам чи відходи тверді, які містять галогеновані розчинники 

3210.2.4.05 

Шлам чи відходи тверді, які містять інші розчинники 

3210.2.4.06 

Кислота азотна, відпрацьована від процесів хімічної обробки напівпровідникових пластин 

3210.2.4.07 

Кислота оцтова, відпрацьована від процесів хімічної обробки напівпровідникових пластин 

3210.3.1.01 

Лампи люмінесцентні, лампи дугорозрядні, які містять ртуть та її з'єднання, некондиційні 

Відходи виробництва іншого транспортного обладнання 

3520.1.0.01 

Дисульфід молібдену зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3530.2.4.02 

Розчини кислотні відпрацьовані від процесів хімічного фрезерування 

Відходи виробництва інших промислових товарів, ніде не класифікованих 

3610.1.1.01 

Заготовки з срібла та його сплавів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3630.1.1.01 

Заготовки з титанових сплавів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

3650.1.1.01 

Сіль бертолетова зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3650.1.1.03 

Фосфор червоний зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

3650.1.1.04 

Сульфід сурми зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

Відходи від виробництва та розподілу електричної енергії, газу, пари і гарячої води 

4010.1.2.02 

Каталізатори, що містять дорогоцінні метали, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

4010.1.2.03 

Каталізатори чи інгібітори інші, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

4010.1.2.04 

Кислоти, які застосовують в енергетиці, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

4010.1.2.06 

Поверхнево-активні речовини, які застосовують в енергетиці, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 

4010.2.1.02 

Шлам, одержаний від очищення газу природного, який містить сполуки ртуті 

4010.2.1.03 

Шлам, одержаний від очищення газу природного, який містить сполуки сірки 

4010.2.3.07 

Відходи десульфуризації нафтопродуктів, що містять сполуки сірки (у процесі виробництва енергії електричної) 

4010.2.4.01 

Кислота сірчана відпрацьована 

4010.2.4.02 

Каталізатори відпрацьовані 

4010.2.4.03 

Кислоти, що застосовують в енергетиці, інші, відпрацьовані 

4010.2.9.06 

Нафтошлами (у процесі виробництва енергії електричної) 

Відходи, одержані від добування, очищення та розподілу води 

4101.2.9.06 

Розчини, одержані від регенерування іонообмінників 

4101.3.2.01 

Вода питна, забруднена радіонуклідами та/або шкідливими (небезпечними) технічними чи біологічними речовинами або речовинами, концентрація яких перевищує граничні норми 

4101.3.2.02 

Вода технічна, забруднена радіонуклідами та/або шкідливими (небезпечними) технічними чи біологічними речовинами або речовинами, концентрація яких перевищує граничні норми 

Відходи від будівельних робіт, знесення будівель і споруд та аналогічні відходи, що утворилися внаслідок техногенних катастроф (аварій), природних катастроф та явищ 

4510.1.3.05 

Матеріали та вироби будівельні, що містять азбест, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 

4510.2.9.06 

Конструкції залізобетонні й металеві та деталі із заліза та сталі, зіпсовані (пошкоджені) або неідентифіковані 

4510.2.9.07 

Конструкції та деталі металеві з умістом алюмінію та його сполук, зіпсовані (пошкоджені) або неідентифіковані 

4510.2.9.08 

Конструкції та деталі металеві з умістом міді, свинцю, цинку, олова чи металів кольорових інших та їх сполук, зіпсовані (пошкоджені) чи забруднені або неідентифіковані 

4510.3.2.01 

Продукція будівельна, забруднена радіонуклідами та/або шкідливими (небезпечними) речовинами 

4590.3.2.01 

Уламки пошкоджених або знищених будівель і споруд (у т. ч. мостів, тунелів, доріг, трубопроводів), систем комунікацій та енергопостачання, забруднені радіонуклідами та/або шкідливими (небезпечними) речовинами внаслідок техногенних катастроф (аварій) 

4590.3.2.02 

Відходи інші, забруднені радіонуклідами та/або шкідливими (небезпечними) речовинами або які містять джерела іонізаційних випромінювань, що підлягають збиранню, обробленню та видаленню 

Відходи, пов'язані з послугами транспорту 

6000.2.8.01 

Масла гідравлічні, які містять поліхлорований дифеніл чи поліхлорований терефталат, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.02 

Масла гідравлічні хлоровані інші, що не є емульсіями, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.03 

Масла гідравлічні нехлоровані, що не є емульсіями, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.04 

Масла технічні, що є хлорованими емульсіями, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.05 

Масла технічні, що є нехлорованими емульсіями, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.06 

Масла гідравлічні, які містять тільки масло мінеральне, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.07 

Масла гідравлічні інші, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.08 

Масла та мастила моторні, трансмісійні хлоровані, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.09 

Масла та мастила моторні, трансмісійні нехлоровані, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.10 

Масла та мастила моторні, трансмісійні інші, зіпсовані або відпрацьовані  

6000.2.8.11 

Масла ізоляційні та масла теплопередавання, які містять поліхлорований дифеніл чи поліхлорований терефталат, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.12 

Масла ізоляційні та масла теплопередавання хлоровані інші, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.13 

Масла ізоляційні та масла теплопередавання нехлоровані, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.14 

Масла ізоляційні та масла теплопередавання синтетичні, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.15 

Масла ізоляційні та масла теплопередавання мінеральні, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.16 

Відходи масел трюмних від стічних труб пірса 

6000.2.8.17 

Масла трюмні від судноплавства, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.19 

Шлам масло-, водовідокремлювачів 

6000.2.8.18 

Частинки тверді масло-, водовідокремлювачів 

6000.2.8.20 

Шлам масловловлювачів 

6000.2.9.01 

Каталізатори з умістом дорогоцінних металів, вилучені з транспортних засобів, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.9.02 

Каталізатори, вилучені з транспортних засобів, інші, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.9.04 

Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.9.05 

Батареї нікельово-кадмієві зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.9.06 

Елементи ртутні сухі, зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.9.13 

Залишки від очищення резервуарів для морських перевезень, що містять нафтопродукти 

6000.2.9.15 

Залишки від очищення резервуарів для перевезень залізничним та автомобільним транспортом, що містять нафтопродукти 

6000.2.9.17 

Залишки від очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти 

6000.2.9.19 

Нафтопродукти, забруднені при транспортуванні нафтопроводами 

Відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування та ремонту устаткування, приладів та виробів інших, відходи комунальні та аналогічні неспецифічні промислові інші 

7710.3.1.18 

Матеріали з умістом азбесту, зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.19 

Фарби, емалі, лаки, чорнила, речовини для склеювання зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням 

7710.3.1.20 

Розчинники зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням 

7710.3.1.21 

Кислоти в рідкому та твердому стані зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням 

7710.3.1.22 

Луги зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням 

7710.3.1.23 

Засоби мийні зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням 

7710.3.1.24 

Фотохімікати зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням 

7710.3.1.25 

Батарейки зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26 

Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.27 

Упаковки аерозольні зіпсовані або відпрацьовані 

7720.3.1.01 

Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн 

7720.3.1.02 

Шлам септиків 

7720.3.1.03 

Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші 

7730.3.2.01 

Матеріали пакувальні, абсорбенти, матеріали обтиральні й фільтрувальні та одяг захисний, забруднені радіонуклідами та/або шкідливими (небезпечними) речовинами 

7740.3.1.01 

Трансформатори та конденсатори, які містять поліхлоровані біфеніли чи поліхлоровані терефталати, зіпсовані або відпрацьовані 

7750.3.1.01 

Продукти хімічні та гази в балонах високого тиску, резервуарах для газу скрапленого нафтового та технічних аерозольних контейнерах, зіпсованих, пошкоджених або таких, що іншим чином утратили функціональні або захисні властивості, у т. ч. унаслідок корозії та інших хімічних чинників 

7750.3.1.03 

Продукти хімічні та гази в балонах, які не мають маркування 

7760.3.1.01 

Відходи речовин, що містять тіоціани, ізоціанати та їх сполуки 

7770.3.1.01 

Боєприпаси зіпсовані або неідентифіковані 

7770.3.1.02 

Боєприпаси, у яких закінчився термін придатності 

7770.3.1.03 

Вироби піротехнічні зіпсовані або неідентифіковані 

7770.3.1.04 

Вироби піротехнічні, у яких закінчився термін придатності 

7770.3.1.05 

Речовини та матеріали для детонаторів, у т. ч. ті, що містять карбоніли металів, зіпсовані або неідентифіковані 

7780.3.1.01 

Матеріали, речовини чи продукти, які виробник або постачальник оголошує відходами, що не позначені іншим способом 

Відходи від охорони здоров'я людей чи тварин та/або пов'язаних з цим дослідних робіт 

8510.2.9.03 

Прилади медичного призначення (у т. ч. шприци, термометри, набори для діагностичних аналізів, медичні інструменти тощо), що не відповідають установленим вимогам, відповідним чином не марковані, зіпсовані або використані 

8510.2.9.05 

Відходи, що утворюються при дезінфекції, дезінсекції, дератизації 

8530.2.9.01 

Препарати та речовини фармацевтичні (у т. ч. ветеринарні), засоби та товари лікарські (у т. ч. аерозолі), їх залишки, зіпсовані, прострочені або неідентифіковані 

8530.2.9.02 

Речовини знезаражувальні та антисептичні, зіпсовані, відпрацьовані чи неідентифіковані 

Відходи вторинні від послуг зі збирання, видалення та оброблення відходів 

9010.2.3.01 

Відходи знезараження та (або) очищення вод стічних  

9010.2.3.15 

Шлам гідроксидів металів та шлам інший, одержаний під час оброблення металів у нерозчинному стані 

9010.2.8.01 

Залишок нелеткий та шлак від спалювання відходів, що містять небезпечні речовини 

9010.2.8.02 

Зола летка від спалювання відходів, що містять небезпечні речовини 

9010.2.8.03 

Залишки кубові від спалювання відходів, що містять небезпечні речовини 

9010.2.8.04 

Осад відфільтрований від очищення газу під час спалювання відходів, які містять небезпечні речовини 

9010.2.8.05 

Відходи рідкі на водяній основі від очищення газу та відходи рідкі на водній основі від спалювання відходів, які містять небезпечні речовини, інші 

9010.2.8.06 

Залишки тверді від очищення газу під час спалювання відходів, які містять небезпечні речовини 

9010.2.8.07 

Каталізатори та інгібітори, у т. ч. ті, що містять карбоніли металів (заліза, нікелю, хрому), за винятком класифікованих у групі 40, зіпсовані або відпрацьовані 

9010.2.8.09 

Футерування та вогнетриви, які застосовують під час спалювання відходів, що містять небезпечні речовини, зіпсовані або відпрацьовані 

9010.2.9.10 

Каталізатори зіпсовані або відпрацьовані 

9010.2.9.11 

Вугілля активоване, яке застосовують для очищення топкового газу, зіпсоване або відпрацьоване 

9010.2.9.12 

Шлам гідроксидів металів та шлам інший, одержаний у процесі оброблення металів у нерозчинному стані (у т. ч. чавуну, заліза, нікелю, олова, міді, ртуті, свинцю тощо) 

9030.2.9.04 

Шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових 

9030.2.9.05 

Шлам від очищення вод стічних комунальних (міських) 

9030.2.9.06 

Смоли іонообмінні сатуровані або відпрацьовані 

9030.2.9.07 

Розчини та шлам, одержані від регенерування іонообмінників 

Інші небезпечні відходи, не визначені класифікатором відходів 

9999.9.9.99 

Інші небезпечні відходи, не визначені класифікатором відходів 


 

 

Директор департаменту статистики
сільського господарства та
навколишнього середовища
 

 
 
О. М. Прокопенко
 


 

 

Додаток 2
до пункту 2.5 Інструкції щодо порядку подання та заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки" 


 

Фізичний стан відходів

 

 

Код типу відходу 

Найменування типу відходу 

Твердий 

101 

Агломерат 

102 

Гранулят 

103 

Зола 

104 

Кокс 

105 

Шлак 

106 

Брухт 

107 

Скрап 

108 

Хвости 

109 

Окалина 

110 

Стружка 

111 

Обрізь 

112 

Бій 

113 

Уламки 

114 

Пил 

115 

Порошок 

116 

Сплав 

117 

Грудки 

118 

Куски 

119 

Коагулят 

120 

Гель 

121 

Просів 

122 

Осад 

123 

Відпрацьовані матеріали 

124 

Нерозібране устаткування та обладнання 

199 

Інші 

Рідинний 

201 

Розчин 

202 

Гудрон 

203 

Екстракт 

204 

Пек 

205 

Промивна рідина 

206 

Соапсток 

207 

Дефекат 

208 

Кубовий залишок 

Шламо- або пастоподібний 

301 

Шлам 

302 

Паста 

303 

Гній 

304 

Послід 

305 

Відстій 

306 

Осмол 

Газоподібний 

401 

Газ 

402 

Суміш газів 

403 

Водяна пара 

Сумішевий 

501 

Пульпа 

502 

Аерозоль 

503 

Суспензія 

504 

Гідрозоль 

505 

Дим 

506 

Шихта 


 

 

Директор департаменту статистики
сільського господарства та
навколишнього середовища
 

 
 
О. М. Прокопенко
 


 

 

Додаток 3
до пункту 2.6 Інструкції щодо порядку подання та заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки" 


 

Групи небезпечних відходів

 

 

Код групи відходів 

Найменування групи небезпечних відходів 

Відходи, що містять метали та їх сполуки 

0101 

Відходи, що містять алюміній та його сполуки 

0102 

Відходи, що містять барій та його сполуки, за виключенням сульфату барію 

0103 

Відходи, що містять берилій та його сполуки 

0104 

Відходи, що містять ванадій та його сполуки 

0105 

Відходи, що містять вісмут та його сполуки 

0106 

Відходи, що містять вольфрам та його сполуки 

0107 

Відходи, що містять германій та його сполуки 

0108 

Відходи, що містять залізо та його сполуки 

0109 

Відходи, що містять кадмій та його сполуки 

0110 

Відходи, що містять калій металевий у незв'язаній формі 

0111 

Відходи, що містять кальцій металевий у незв'язаній формі 

0112 

Відходи, що містять кобальт та його сполуки 

0113 

Відходи, що містять літій металевий у незв'язаній формі 

0114 

Відходи, що містять магній металевий у незв'язаній формі 

0115 

Відходи, що містять марганець та його сполуки 

0116 

Відходи, що містять мідь та її сполуки 

0117 

Відходи, що містять молібден та його сполуки 

0118 

Відходи, що містять натрій металевий у незв'язаній формі 

0119 

Відходи, що містять нікель та його сполуки 

0120 

Відходи, що містять ніобій та його сполуки 

0121 

Відходи, що містять олово та його сполуки 

0122 

Відходи, що містять ртуть та її сполуки (у тому числі люмінесцентні лампи) 

0123 

Відходи, що містять свинець та його сполуки (у тому числі батареї акумуляторні цілі чи розламані) 

0124 

Відходи, що містять срібло та його сполуки 

0125 

Відходи, що містять стронцій та його сполуки 

0126 

Відходи, що містять стибій та його сполуки 

0127 

Відходи, що містять тантал та його сполуки 

0128 

Відходи, що містять талій та його сполуки 

0129 

Відходи, що містять титан та його сполуки 

0130 

Відходи, що містять торій та його сполуки 

0131 

Відходи, що містять хром та його сполуки 

0132 

Відходи, що містять цинк та його сполуки 

0133 

Відходи, що містять цирконій та його сполуки 

0134 

Інші відходи, що містять метали та їх сполуки 

Відходи, що містять неметали та їх сполуки 

0201 

Відходи, що містять арсен та його сполуки 

0202 

Відходи, що містять бор та його сполуки 

0203 

Відходи, що містять бром та його сполуки 

0204 

Відходи, що містять кремній та його сполуки (за винятком хлорсиланів і кремнійорганічних мономерів) 

0205 

Відходи, що містять селен та його сполуки 

0206 

Відходи, що містять телур та його сполуки 

0207 

Відходи, що містять неорганічні сульфіди 

0208 

Відходи, що містять фосфор та його неорганічні сполуки 

0209 

Відходи, що містять неорганічні сполуки фтору (за винятком фториду кальцію) 

0210 

Відходи, що містять хлор та його неорганічні сполуки 

0211 

Відходи, що містять солі азотистої кислоти, оксиди азоту 

0212 

Відходи, що містять азиди (солі азотноводневої кислоти) чи речовини вибухового характеру 

0213 

Відходи, що містять солі хлорнуватої кислоти 

0214 

Відходи, що містять солі хлорної кислоти 

0215 

Відходи, що містять неорганічні перекиси 

0216 

Відходи, що містять неорганічні ціаніди 

0217 

Інші відходи, що містять неметали та їх сполуки 

Відходи, що містять карбоніли металів 

0301 

Відходи, що містять карбоніли заліза 

0302 

Відходи, що містять карбоніли кобальту 

0303 

Відходи, що містять карбоніли нікелю 

0304 

Відходи, що містять карбоніли хрому 

Відходи, що містять корозійні речовини 

0401 

Відходи, що містять кислотні розчини чи кислоти у твердому стані, відпрацьовані кислоти 

0402 

Відходи, що містять основні розчини чи основи у твердому стані, відпрацьовані основи, луги 

0403 

Відходи виробництва, приготування та використання мийних та очищувальних засобів на основі неорганічних кислот чи лугів (за виключенням поверхнево-активних речовин (ПАР), мила, детергентів) 

0404 

Відходи, що містять азбест (пил, порошок та волокна), шифер некондиційний чи розламаний 

0405 

Відходи, що містять відпрацьовані каталізатори 

Відходи, що містять органічні аміни, інші органічні азотовмісні сполуки 

0501 

Відходи, що містять аліфатичні аміни 

0502 

Відходи, що містять ароматичні аміни 

0503 

Відходи, що містять ізоціанати 

0504 

Відходи, що містять тіоціани 

0505 

Відходи, що містять органічні ціаніди 

Відходи виробництва та застосування органічної хімії чи такі, що містять органічні сполуки інші 

0601 

Відходи, що містять органічні сполуки сірки 

0602 

Відходи, що містять органічні сполуки фосфору 

0603 

Відходи, що містять органічні сполуки фтору 

0604 

Відходи, що містять органічні сполуки хлору (за виключенням хлорорганічних розчинників та хлорфенолів) 

0605 

Відходи, що містять ефіри 

0606 

Відходи, що містять формальдегід 

0607 

Відходи, що містять креозоти 

0608 

Відходи, що містять феноли та фенолові сполуки (у т. ч. хлорфеноли) 

0609 

Відходи, що містять галогеновані органічні розчинники 

0610 

Відходи, що містять органічні розчинники (за виключенням галогенованих розчинників) 

0611 

Відходи, що містять хлорсилани та кремнійорганічні мономери 

0612 

Відходи, що містять органогалогенні сполуки (за виключенням інертних полімеризованих матеріалів) 

0613 

Відходи, що містять поліциклічні чи гетероциклічні ароматичні органічні сполуки 

0614 

Відходи, що містять поліхлоровані дифеніли, поліхлоровані терфеніли, поліхлоровані нафталіни, полібромовані дифеніли, у тому числі мастила трансформаторні 

0615 

Відходи виробництва, виготовлення та використання хімічних речовин (консервантів) для просочування деревини 

0616 

Відходи виробництва, приготування та використання чорнил, фарб, барвників, пігментів, лаків, оліфи, мастики, друкарської фарби та аналогічної продукції для покриття 

0617 

Відходи виробництва, виготовлення та використання синтетичних смол, каучуку, латексу, пластифікаторів, клеїв та інших зв'язувальних матеріалів 

0618 

Відходи виробництва, приготування та використання хімікатів та фотоматеріалів 

0619 

Відходи оброблення металевих та пластмасових поверхонь включно з відходами гальванічного виробництва 

0620 

Відходи у вигляді смолистих залишків перегонки, дистиляції чи будь-якої піролітичної обробки, процесу 

0621 

Відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим дибензодіоксином 

0622 

Відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим дибензофураном 

0623 

Відходи, що містять бенз(а)пірен та інші поліароматичні вуглеводні 

Відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) 

0701 

Альдрин 

0702 

Дильдрин 

0703 

Ендрин 

0704 

Гептахлор 

0705 

Гексахлорбензол (ГХБ) 

0706 

ДДТ 

0707 

Діоксин 

0708 

Мірекс 

0709 

Токсафен 

0710 

Хлордан 

0711 

Фурани 

0712 

Поліхлордифеніли 

Відходи пестицидів і агрохімікатів, непридатні чи заборонені пестициди 

0801 

Відходи виробництва, приготування та використання пестицидів, не придатні та заборонені до використання, неідентифіковані пестициди 

0802 

Відходи виробництва, приготування та використання агрохімічної продукції іншої, у тому числі не придатної або забороненої до використання 

0803 

Відходи, що містять тару та пакування з-під пестицидів 

Відходи, що містять озоноруйнівні речовини 

0901 

Відходи виробництва, приготування та застосування озоноруйнівних речовин (хлорфторпохідні насичених вуглеводнів - CFC, HCFC; галогени; метилхлороформ - MCF, тетрахлорметан /вуглецю тетрахлорид/) 

0902 

Відходи побутової хімії в аерозольній упаковці, у тому числі препаратів для боротьби з побутовими комахами 

Відходи медичного, ветеринарного чи сільськогосподарського походження, фармацевтичної продукції та від лікування людей чи тварин 

1001 

Прилади медичного призначення, що не відповідають установленим вимогам, відповідним чином не марковані, зіпсовані чи використані (у тому числі шприци, термометри, набори для діагностичних аналізів, медичні інструменти тощо) 

1002 

Відходи виробництва та приготування фармацевтичної продукції 

1003 

Відходи, що містять фармацевтичні чи ветеринарні сполуки та проміжні продукти їх виробництва 

1004 

Відходи, що містять біоциди та фітофармацевтичні речовини 

1005 

Відходи виробництва, приготування та використання біоцидів та фітофармацевтичних препаратів 

1006 

Відходи, що утворюються при дезінфекції, дезінсекції, дератизації 

1007 

Відходи, що містять речовини знезаражувальні та антисептичні, зіпсовані, відпрацьовані чи неідентифіковані 

1008 

Відходи, що містять інфекційні речовини 

1009 

Відходи сільськогосподарського виробництва (за винятком пестицидів та отрутохімікатів, які прийшли у непридатність або заборонені для використання) 

Відпрацьовані нафтопродукти, продукти нафтопереробки 

1101 

Нафтовідходи та нафтошлами 

1102 

Відходи, що містять відпрацьовані та не придатні до використання за їх первинним призначенням мінеральні масла, у тому числі масляні фільтри 

1103 

Відходи, що містять відпрацьовані мастильно-охолоджувальні рідини, масляно-водяні, вуглеводнево-водяні суміші та емульсії 

1104 

Відходи, забруднені нафтопродуктами, - ґрунт, деревина, дрантя  

1105 

Відходи гірничої промисловості і розроблення кар'єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини 

1106 

Відходи, що містять забруднений ґрунт, пісок, глину включно з відходами драгування 

1107 

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок 

1108 

Відходи від очищення промислових та комунальних стічних вод 

1109 

Відходи, що містять тару з-під хімічних речовин, яка не має маркування, або незворотну тару, що забруднена потенційно небезпечними речовинами (крім тари з-під пакування пестицидів) 

1110 

Залишки від операцій з видалення промислових відходів 

Інші відходи 

1201 

Інші відходи 


 

 

Директор департаменту статистики
сільського господарства та
навколишнього середовища
 

 
 
О. М. Прокопенко
 


 

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.