Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
     ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

              Н А К А З

             01.02.2005 N 29

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 березня 2005 р.
                   за N 278/10558


      Про затвердження Порядку обліку позитивних
      результатів повірки засобів вимірювальної
       техніки, на які поширюється державний
            метрологічний нагляд


   На виконання пункту 9 статті 28 та пунктів 2, 3 статті 29
Закону України "Про внесення змін до Закону  України  "Про
метрологію та метрологічну діяльність" від 15 червня 2004 року
N 1765 ( 1765-15 ) і з метою унеможливлення  фальсифікації
оформлення позитивних результатів повірки, оперативного контролю
стану і придатності до застосування засобів вимірювальної техніки
під  час  проведення  державного  метрологічного  нагляду
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Порядок обліку позитивних результатів повірки
засобів  вимірювальної техніки, на які поширюється державний
метрологічний нагляд (далі - Порядок), що додається.

   2. Державному  підприємству  "Всеукраїнський  державний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів"  (далі  -  Укрметртестстандарт),
керівникові   Головного  метрологічного  центру  державної
метрологічної служби України Мухаровському М.Я.:
   забезпечити організацію та контроль за обліком проведених
повірок засобів вимірювальної техніки відповідно до Порядку;
   надавати консультації та роз'яснення з питань застосування
Порядку.

   3. Управлінню метрології (Домницький Р.А.):
   протягом трьох  місяців  забезпечити організацію розробки
проекту переліку  засобів  вимірювальної  техніки,  позитивні
результати повірки яких підлягають обліку відповідно до Порядку,
із зазначенням міжповірочних інтервалів на ці засоби вимірювальної
техніки;
   результати експериментального впровадження  автоматизованої
інформаційно-аналітичної  системи  обліку  повірок  засобів
вимірювальної техніки розглянути на засіданні Науково-технічної
комісії з метрології та нараді з представниками територіальних
органів Держспоживстандарту України.

   4. Метрологічним  центрам  та  територіальним  органам
Держспоживстандарту України, повірочним лабораторіям організацій
та підприємств, уповноваженим на право проведення повірок засобів
вимірювальної техніки забезпечити впровадження обліку проведених
повірок засобів вимірювальної техніки відповідно до Порядку.

   5. Управлінню державного нагляду (Кухар А.Г.) забезпечити
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Моргуна О.А.

 Голова                         Л.Школьник


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   01.02.2005 N 29

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 березня 2005 р.
                   за N 278/10558


               ПОРЯДОК
     обліку позитивних результатів повірки засобів
      вимірювальної техніки, на які поширюється
         державний метрологічний нагляд


           1. Загальні положення

   1.1. Цей Порядок встановлює правила  обліку  результатів
проведених повірок засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), які
проходять первинну та періодичну повірку і на які поширюється
державний метрологічний нагляд.

   1.2. Експлуатація, випуск з серійного виробництва, ремонт,
продаж або прокат ЗВТ, результати повірки яких не обліковані
відповідно до вимог цього Порядку, не допускається.

   1.3. Облік  позитивних  результатів повірок ЗВТ ведеться
метрологічними  центрами   та   територіальними   органами
Держспоживстандарту України, повірочними лабораторіями організацій
та підприємств, уповноважених на право проведення повірок ЗВТ
(далі - уповноважені організації), відповідно до цього Порядку.

   1.4. Повірка  ЗВТ  здійснюється у порядку, передбаченому
Національним стандартом України ДСТУ 2708-99  "Повірка  засобів
вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення."

        2. Облік проведених повірок засобів
           вимірювальної техніки

   2.1. Облік  проведених  повірок  ЗВТ  здійснюється  із
використанням  автоматизованої інформаційно-аналітичної системи
обліку повірок засобів вимірювальної техніки (далі - АІС), до
складу  якої  входять технічні засоби обробки інформації та
програмне забезпечення.

   2.2. Облік  проведених  повірок  ведеться  уповноваженими
організаціями шляхом занесення до АІС даних щодо ЗВТ, результатів
повірки ЗВТ, власників (користувачів) ЗВТ, державних повірників
(повірників), їх атестації, державних інспекторів з метрологічного
нагляду, уповноважених організацій.

  2.3.  Занесення  даних  до  АІС  здійснюється  з  метою
систематизації  обліку та надання юридичної сили  позитивним
результатам повірки ЗВТ та документам, що їх засвідчують.

   2.4. Під  час  державного  метрологічного  нагляду  за
забезпеченням  єдності  вимірювань  державні  інспектори  з
метрологічного нагляду використовують дані АІС для встановлення
відповідності відомостей, зазначених у пункті 2.2 цього Порядку,
даним, що містяться в АІС.
   Забезпечення державних інспекторів з метрологічного нагляду
необхідним обладнанням для використання даних АІС покладається на
територіальні органи Держспоживстандарту України.

   2.5. Організація та контроль за обліком проведених повірок
відповідно до цього Порядку здійснюється Державним підприємством
"Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,
сертифікації, якості та захисту прав  споживачів"  (далі  -
Укрметртестстандарт).

           3. Обліковий штрих-код

   3.1. Для обліку позитивних результатів повірки ЗВТ в АІС та
формування баз даних АІС використовується обліковий штрих-код.

   3.2. Обліковий штрих-код - це прямокутник із самоклеючого
паперу довжиною 70 мм та шириною 10 мм, що складається з
повірочної та облікової частин.
   Повірочна частина  облікового  штрих-коду довжиною 40 мм
містить такі реквізити:
   номер облікового  штрих-коду та відповідний цьому номеру
штрихкод;
   напис "Повірка засобу вимірювальної техніки".
   Облікова частина облікового штрих-коду довжиною 30 мм містить
номер облікового штрих-коду та відповідний цьому номеру штрих-код.

   3.3. Облікові  штрих-коди  використовуються  державними
повірниками, при здійсненні повірок ЗВТ разом з використанням
відповідного повірочного тавра.
   Повірочна частина облікового штрих-коду наклеюється на ЗВТ
або у відповідний розділ технічної (експлуатаційної) документації,
або на свідоцтво про повірку в залежності від того, куди,
відповідно  до  вимог, передбачених нормативними документами,
наноситься відбиток повірочного тавра.
   Якщо відбиток повірочного тавра наноситься в кількох місцях,
повірочна частина облікового штрих-коду наклеюється одним  з
перерахованих вище способів з урахуванням технічних можливостей
такого наклеювання.
   Державний повірник  (повірник)  наклеює повірочну частину
облікового штрих-коду так, щоб штрих-код, розміщений на ньому,
можна  було  вільно  зчитати за допомогою технічних засобів
зчитування штрих-кодів.
   Облікова частина  облікового  штрих-коду  наклеюється  у
відповідну графу додатка до акта здавання-приймання робіт з
проведення повірки ЗВТ, форма якого міститься у додатку 1 до цього
Порядку. Рекомендована форма акта здавання-приймання робіт з
проведення повірки ЗВТ наведена в додатку 2 до цього Порядку.

   3.4. Обліковий  штрих-код  не  може  бути підтвердженням
позитивного результату повірки ЗВТ у разі якщо:
   номер облікового штрих-коду згідно інформації, яка міститься
у даних АІС, не відповідає даним повіреного ЗВТ;
  номер облікового штрих-коду вилучений з АІС у зв'язку з
закінченням терміну міжповірочного інтервалу.

   3.5. Облікові штрих-коди уповноваженим організаціям видаються
Укрметртестстандартом за договорами, укладеними між ними, на
підставі заявки, поданої за формою, наведеною у додатку 3 до цього
Порядку.
   Уповноважені організації  видають  облікові  штрих-коди
державним повірникам (повірникам), атестованим у встановленому
порядку, та ведуть облік руху облікових штрих-кодів у журналі
видачі та отримання облікових штрих-кодів, рекомендована форма
якого наведена у додатку 4 до цього Порядку.

   3.6. Організація та контроль за обігом облікових штрих-кодів
здійснюється Укрметртестстандартом.

   3.7. Роботи з виготовлення, видачі облікових штрих-кодів та
забезпечення функціонування АІС здійснюються на договірних засадах
між  Укрметртестстандартом  та  уповноваженими  організаціями
відповідно до вимог законодавства.

   3.8. Інформація з баз даних АІС безперешкодно надається на
вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і слідства та інших
органів державної влади (посадових осіб) -  у  зв'язку  із
здійсненням ними повноважень, визначених законодавством України.

 В.о. директора Департаменту
 споживчої політики
 та захисту прав споживачів                П.Козлов


                   Додаток 1
                   до Порядку обліку позитивних
                   результатів повірки засобів
                   вимірювальної техніки,
                   на які поширюється державний
                   метрологічний нагляд


               Додаток
         до акта здавання-приймання робіт
          N ___ від __.__. 200 __ р.


------------------------------------------------------------------
| Код |Наймену-|Вид ЗВТ| Обліковий|Завод-| Уточнення | Табельний |
| ЗВТ | вання |Еталон/| штрих-код| ський|міжповіроч-|  номер  |
|   |  ЗВТ |робочий|     | номер|  ного  | державного|
|   |    |еталон,|     | ЗВТ | інтервалу,| повірника |
|   |    | ЗВТ |     |   |  років |      |
|-----+--------+-------+----------+------+-----------+-----------|
|-----+--------+-------+----------+------+-----------+-----------|
|-----+--------+-------+----------+------+-----------+-----------|
|-----+--------+-------+----------+------+-----------+-----------|
|-----+--------+-------+----------+------+-----------+-----------|
------------------------------------------------------------------

   Внесено до АІС " ___ " ________ 200 __ року Оператором АІС
__________________________________________________________________
             (підпис, П.І.Б.)

 В.о. директора Департаменту
 споживчої політики та захисту
 прав споживачів                    П.Б.Козлов


                   Додаток 2
                   до Порядку обліку позитивних
                   результатів повірки засобів
                   вимірювальної техніки,
                   на які поширюється державний
                   метрологічний нагляд


Виконавець _____________________________  Замовник __________________________________
      (найменування організації,          (найменування або П.І.Б.
          уповноваженої                замовника)
________________________________________  ___________________________________________
     на право проведення повірки)   (Номер і дата видачі свідоцтва про державну
                      ___________________________________________
Місцезнаходження _______________________     реєстрацію СПД - фізичної особи)
Телефон ________________________________
р/р ____________________________________  Місцезнаходження __________________________
в ______________________________________  Телефон ___________________________________
МФО ___________, код ЄДРПОУ ____________  р/р _______________________________________
                      В _____________________, МФО ______________
ІПН ____________________________________  код _______________________________________
Свідоцтво платника ПДВ N _______________     (ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер)
                      ІПН _______________________________________
                      Свідоцтво платника ПДВ N __________________
                      Номер картки (у Виконавця) ________________


          -------------------------------
       АКТ N | | |         | | |
          -------------------------------
         від " ____" __________ 200_ року

         здавання-приймання робіт згідно
   із ___________________________________________________
    (договором, гарантійним листом, графіком повірки)

         N __ від "___" _______ 200_ року


   Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця
_________________________________________________________________,
          (посада, прізвище, ініціали)

з одного боку, та представник Замовника
__________________________________________________________________
          (посада, прізвище, ініціали)

з другого боку, уклали цей акт про те, що Виконавцем у повному
обсязі проведена повірка засобів вимірювальної техніки (надані
послуги):
------------------------------------------------------------------
|  Відділ   |    Сектор    |    Код місця роботи  |
------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
| Код  | Назва та  |Еталон,|Кількість,|Вартість |Сума,|Брак,|Табельний |
| засобу |  умовне  |робочий|  шт.  | повірки |грн. | шт. | номер  |
|вимірюва-| позначення |еталон,|     |  за  |   |   |державного|
| льної  |  засобу  | засіб |     | одиницю,|   |   |повірника |
|техніки |вимірювальної|вимірю-|     |  грн. |   |   |     |
|     |  техніки  |вальної|     |     |   |   |     |
|     |       |техніки|     |     |   |   |     |
|---------+-------------+-------+----------+---------+-----+-----+----------|
|---------+-------------+-------+----------+---------+-----+-----+----------|
--------------------------------+----------+---------+-----+-----+-----------
              Разом------------     |-----+------
            ПДВ (20%)           |-----|
             Всього           -------


Вартість робіт     визначена     відповідно      до
__________________________________________________________________
сторонами узгоджена і складає: ________ грн. _____ коп. ПДВ (20%)
________ грн. _____ коп., всього ____________ грн. _____ коп..

Сума всього (прописом) ___________________________________________

Засоби вимірювальної техніки після повірки

   Виконавець здав           Замовник прийняв
__________________________      ____________________________
  (прізвище, ініціали,       (прізвище, ініціали, підпис)
     підпис)

 В.о. директора Департаменту
 споживчої політики та захисту
 прав споживачів                     П.Козлов


                   Додаток 3
                   до Порядку обліку позитивних
                   результатів повірки засобів
                   вимірювальної техніки,
                   на які поширюється
                   державний метрологічний
                   нагляд


  Від Виконавця             Від Замовника
___________________________   _______________________________
 (прізвище, ініціали,        (прізвище, ініціали,
     підпис)              підпис)

   М.П.               М.П.

                   Керівнику ДП
                   "Укрметртестстандарт"
                   ____________________________
                       (П.І.Б.)


               ЗАЯВКА

   Прошу видати облікові штрих-коди ____________________________
__________________________________________________________________
  (найменування організації, уповноваженої на право проведення
           повірки ЗВТ, код ЄДРПОУ)
у кількості _____________ штук.

Дата __________________.


Керівник __________________________________   _________________
       (найменування організації,      (підпис, П.І.Б.)
     уповноваженої на право проведення
           повірки ЗВТ)

Головний
бухгалтер _________________________________   _________________
       (найменування організації,      (підпис, П.І.Б.)
     уповноваженої на право проведення
           повірки ЗВТ)

   М.П.

 В.о. директора Департаменту
 споживчої політики та захисту
 прав споживачів                     П.Козлов


                   Додаток 4
                   до Порядку обліку позитивних
                   результатів повірки засобів
                   вимірювальної техніки,
                   на які поширюється
                   державний метрологічний
                   нагляд


               ЖУРНАЛ
       видачі і отримання облікових штрих-кодів


   _____________________________________________________
       (найменування організації, уповноваженої
         на право проведення повірки ЗВТ)

   _____________________________________________________
         (П.І.Б. особи, відповідальної
        за зберігання облікових штрих-кодів)


----------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата |  П.І.Б.  |Кількість| Розписка | Дата  | П.І.Б.  |Кількість|  Розписка   |
|видачі| державного |облікових|державного |повернен-|відповідаль-|облікових| відповідальної |
|   | повірника, |штрих-ко-|повірника в|  ня  | ної особи,|штрих-ко-|особи в отриманні|
|   |який отримав|дів та їх| отриманні |     |яка отримала|дів та їх|  облікових  |
|   | облікові | номери | облікових |     | облікові | номери |  штрих-кодів  |
|   | штрих-коди |     |штрих-кодів|     | штрих-коди |     |         |
|------+------------+---------+-----------+---------+------------+---------+-----------------|
|   |      |     |      |     |      |     |         |
|------+------------+---------+-----------+---------+------------+---------+-----------------|
|   |      |     |      |     |      |     |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------

 В. о. директора Департаменту
 споживчої політики та захисту
 прав споживачів                     П.Козлов

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.