Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

              Н А К А З

             01.02.2005 N 30

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 лютого 2005 р.
                   за N 262/10542


      Про затвердження Порядку продажу (видачі)
    контрольних марок для маркування офтальмологічних
     виробів та їх паспортів, Порядку ведення обліку
    суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю
     офтальмологічними виробами та Порядку ведення
     журналу прийнятих до продажу та реалізованих
           офтальмологічних виробів


   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
16 грудня  2004 року  N 1675  "Про  впорядкування  обігу 
офтальмологічних виробів"
  Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Порядок продажу (видачі) контрольних марок для
маркування офтальмологічних виробів та їх паспортів (додається).

   2. Затвердити  Порядок   ведення   обліку   суб'єктів
господарювання, які здійснюють торгівлю офтальмологічними виробами
(додається).

   3. Затвердити Порядок ведення журналу прийнятих до продажу та
реалізованих офтальмологічних виробів (додається).

   4. Управлінню контролю безпеки споживчого ринку забезпечити
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

   5. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності
постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року
N 1675 "Про впорядкування обігу офтальмологічних виробів".

   6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
Департамент споживчої політики  та  захисту  прав  споживачів
(Козлов П.Б.).

   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Боденчука О.С.

 Голова                         Л.Школьник


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарт
                   України
                   01.02.2005 N 30

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 лютого 2005 р.
                   за N 262/10542


               ПОРЯДОК
    продажу (видачі) контрольних марок для маркування
       офтальмологічних виробів та їх паспортів


           1. Загальні положення

   1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 16 грудня 2004 року N 1675 
"Про  впорядкування  обігу офтальмологічних виробів" з метою
впорядкування процесу продажу (видачі) контрольних марок для
маркування офтальмологічних виробів (далі - контрольні марки) та
їх паспортів.

   1.2. Видача суб'єктам господарювання контрольних марок та
паспортів здійснюється державним підприємством (далі - Державне
підприємство) визначеним відповідно із вимогами пункту 7 Основних
вимог  до  маркування  офтальмологічних виробів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року
N 1675 . Опис та зразок контрольної марки для
маркування  офтальмологічних  виробів  та  опис  паспорту
офтальмологічного виробу наведені у додатках 1 та 2 цього Порядку.

   1.3. Цей Порядок установлює процедуру подання документів,
необхідних для одержання контрольних марок і паспортів.

   1.4. Право на одержання контрольних марок та паспортів мають
виготовлювачі  офтальмологічних виробів, які безпосередньо їх
виготовляють (складають), та безпосередні імпортери.

        2. Подання документів, необхідних
      для одержання контрольних марок та паспортів

   2.1. Для одержання контрольних марок заявники подають такі
документи:
   а) заяву про одержання контрольних марок для маркування
офтальмологічних виробів та їх паспортів за формою, наведеною у
додатку 3 до цього Порядку (у двох примірниках);
   б) перелік офтальмологічних виробів із зазначенням кількості
таких виробів за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку;
   в) копії  статуту,  установчого  договору  (у  випадках,
передбачених законодавством) та свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності, а фізичні особи - копію
свідоцтва про державну реєстрацію;
   г) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (для юридичних осіб) або про
присвоєння ідентифікаційного номеру (для фізичних осіб);
   ґ) копію свідоцтва про державну реєстрацію офтальмологічних
виробів;
   д) копію   підтвердження   про   державну  реєстрацію
офтальмологічних виробів (для заявників-імпортерів);
   е) копію сертифіката відповідності на офтальмологічні вироби
або свідоцтва про визнання відповідності;
   є) оригінал та копію контракту, за яким ввозиться партія
офтальмологічних виробів (для заявників-імпортерів);
   ж) пронумерований перелік документів, поданих для отримання
контрольних марок та паспортів.

   2.2. Документи, вказані у підпунктах "б", "г", "е", "є", "ж"
пункту 2.1 цього Порядку, посвідчуються нотаріально або органом
який їх видав.

   2.3. Одночасно з поданням заяви пред'являються документи, що
посвідчують фізичну особу заявника або посвідчують особу та
підтверджують повноваження представників юридичної особи.

   2.4. Під час другого й наступних звернень з питань одержання
контрольних марок та паспортів документи, зазначені в підпунктах
"в", "г" пункту 2.1 цього Порядку, заявниками не подаються.

   2.5. Оригінали документів, указані в підпункті "є" пункту 2.1
цього Порядку, повертаються заявнику разом з рішенням про видачу
або відмову у видачі контрольних марок та паспортів.

   2.6. Документи, передбачені у підпунктах "б" та "ж" пункту
2.1 цього Порядку, подаються у паперовій та електронній формах.

   2.7. За достовірність наданих документів відповідає заявник.

   2.8. Забороняється  вимагати  від  заявника документи та
відомості, непередбачені цим Порядком.

   2.9. Працівник  відповідного  підрозділу  уповноваженої
організації здійснює попередній розгляд документів, перевіряючи їх
комплектність, правильність  оформлення  (наявність  підписів,
печаток), відповідність затвердженим формам.

   2.10. Якщо заява на одержання контрольних марок та паспортів
і додані до неї документи відповідають установленим вимогам, то на
другому примірнику цієї заяви, що залишається у заявника, робиться
відмітка про одержання заяви і доданих до неї документів із
зазначенням дати й номера вхідної реєстрації цих документів.

   2.11. У той самий день прийняті до розгляду заяви та додані
до них документи заносяться до журналу обліку заяв.

   2.12. У разі невідповідності заяви про одержання контрольних
марок та паспортів і доданих до неї документів установленим
вимогам вони повертаються заявнику.

    3. Розгляд поданих документів та підготовки рішення
     про видачу або про відмову у видачі контрольних
            марок та паспортів

   3.1. Метою розгляду поданих документів є визначення наявності
в заявників правових підстав для продажу (видачі) їм контрольних
марок та паспортів.

   3.2. Проведення розгляду включає:
   перевірку документів, які вказані в пункті 2.1 цього Порядку;
   перевірку інформації, яка міститься в поданих документах;
   перевірку обґрунтованості заявленої на одержання кількості
контрольних марок та паспортів на відповідні офтальмологічні
вироби.

   3.3. Залежно від результатів розгляду готується рішення про
видачу контрольних марок та паспортів або рішення про відмову у
видачі контрольних марок та паспортів за формами, які наведені в
додатках 5 та 6 до цього Порядку.
   Рішення про видачу контрольних марок та паспортів або про
відмову у видачі контрольних марок та  паспортів  видається
заявникам лише в письмовій формі.

   3.4. Рішення про видачу контрольних марок та паспортів або
рішення про відмову у видачі контрольних марок та паспортів
видається заявнику протягом трьох робочих днів з наступного дня
після прийняття заяви до опрацювання.

   3.5. У рішенні про видачу контрольних марок та паспортів
одержувачу контрольних марок та паспортів має бути зазначено дату
та реєстраційний номер його облікової справи.
   У рішенні про видачу контрольних марок та паспортів також
зазначаються найменування офтальмологічних виробів, серія і номер
контрольних марок, маркуванню якими вони підлягають, а також
номери паспортів на офтальмологічні вироби.

   3.6. Рішення про відмову у видачі контрольних марок та
паспортів має містити мотивоване обґрунтування.

   3.7. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
контрольних марок та паспортів є:
   виявлення недостовірності інформації, яка міститься у поданих
документах;
   невідповідність поданих   документів   вимогам  чинного
законодавства України;
   подання неповного переліку документів, вказаних у пункті 2.1
цього Порядку.

   3.8. Рішення про видачу контрольних марок та паспортів або
рішення про відмову у видачі контрольних марок та паспортів
підписується  керівником  Державного  підприємства  або  його
заступником.

   3.9. Письмове рішення про відмову у видачі контрольних марок
та паспортів оформляється у двох примірниках, один з  яких
зберігається в Державному підприємстві, а інший - у одержувача
контрольних марок та паспортів.
   На обох примірниках рішення про відмову у видачі контрольних
марок та паспортів одержувач контрольних марок та паспортів
ставить свій підпис.

   3.10. Рішення про відмову у видачі контрольних марок та
паспортів реєструються у журналі обліку.

   3.11. Рішення про відмову у видачі контрольних марок та
паспортів може бути оскаржене в установленому порядку.

    4. Продаж (видача) контрольних марок та паспортів

   4.1. Видача  контрольних марок та паспортів здійснюється
Державним підприємством після прийняття відповідного рішення.
   Заявник повинен оплатити встановлену вартість контрольних
марок та паспортів протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення
про їх видачу та отримати їх.

   4.2. На підтвердження сплати вартості контрольних марок та
паспортів заявник подає до Державного підприємства, яке прийняло
рішення  про  їх  видачу,  копію  платіжного  документа про
перерахування відповідної суми коштів з відміткою банківської
установи.

   4.3. Державне підприємство видає контрольні марки та паспорти
в день одержання від заявника копії платіжного документа про
оплату їх вартості.

   4.4. Державне підприємство видає заявнику контрольні марки та
паспорти в тій кількості, вартість якої сплачено, але не більше
кількості контрольних марок та паспортів, зазначеної у рішенні про
їх видачу.

   4.5. Видача контрольних марок та паспортів здійснюється:
   представникам юридичних  осіб  за  умови  подання  ними
відповідних документів, що підтверджують їх повноваження, зокрема
довіреності на одержання контрольних марок та паспортів, та
пред'явлення документа, що посвідчує особу одержувача;
   фізичним особам - суб'єктів підприємницької діяльності, за
умови подання документа, що посвідчує його особу.

           5. Прикінцеві положення

   5.1. Будь-яка посередницька діяльність щодо одержання та
розповсюджування контрольних марок та паспортів забороняється.

   5.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків
працівники, які здійснюють продаж (видачу) контрольних марок та
паспортів  відповідають  у  порядку,  установленому  чинним
законодавством України.

   5.3. Продавці  офтальмологічних  виробів,  які  мають
нереалізовані залишки офтальмологічних виробів, здійснюють їх
реалізацію без наявності контрольних марок та паспортів протягом
90 календарних днів з дати набуття чинності постановою Кабінету
Міністрів України від 16 грудня 2004 року N 1675.
   Після закінчення зазначеного періоду, суб'єкти господарювання
мають право одноразово отримати відповідну кількість контрольних
марок та паспортів на такі вироби у порядку, передбаченому цим
Порядком,  на  підставі  акта  інвентаризації   залишків
офтальмологічних виробів, засвідченого підписом посадової особи та
печаткою продавця юридичної особи,  або  особистим  підписом
продавця-фізичної особи.

 Начальник управління контролю
 безпеки споживчого ринку                 П.Козлов


                   Додаток 1
                   до пункту 1.2 Порядку
                   продажу (видачі) контрольних
                   марок для маркування
                   офтальмологічних виробів
                   та їх паспортів


             ОПИС ТА ЗРАЗОК
         контрольної марки для маркування
           офтальмологічних виробів


   1. Контрольна марка для офтальмологічних виробів має такі
реквізити:

   1.1. Власну  серію,  що  складається з двох літер, які
визначаються згідно з переліком, встановленим пунктом 2 Основних
вимог  до  маркування  офтальмологічних виробів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 N  1675
( 1675-2004-п ).

   1.2. Власний порядковий номер, що складається з дев'яти цифр.

   1.3. Напис: "Окуляри / Оправи окулярні / Лінзи окулярні /
Контактні лінзи".

   2. Контрольні марки для маркування офтальмологічних виробів
виготовляються з паперу вагою 70 +- 3 г/кв.м і мають такі розміри:
  довжина 15 мм +- 0,25 мм,
  ширина 10 мм +- 0,25 мм.

   3. Контрольна марка має світло-зелений колір та захищена від
копіювання відповідним фоновим малюнком та іншими способами,
узгодженими між виробником контрольної марки та замовником.

   4. Схематичне  зображення  зразка  марки  для маркування
офтальмологічних виробів

------------------------------------------------------------------
| Окуляри / Оправи окулярні / Лінзи окулярні / Контактні лінзи |
|                                |
|ЛК       000000000                    |
|                                |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління контролю
 безпеки споживчого ринку                 П.Козлов


                   Додаток 2
                   до пункту 1.2 Порядку
                   продажу (видачі) контрольних
                   марок для маркування
                   офтальмологічних виробів
                   та їх паспортів


                ОПИС
        паспорту офтальмологічного виробу


   1. Паспорт офтальмологічного виробу містить таку інформацію:

   1.1. Номер і серія контрольної марки, яка наклеюється на
офтальмологічний виріб (або його комплектувальні частини).

   1.2. Найменування і тип виробу.

   1.3. Номінальні значення основних параметрів виробу.

   1.4. Гарантований строк експлуатації виробу.

   1.5. Відомості про виготовлювача виробу та його складових.

   1.6. Відомості про країну походження виробу.

   1.7. Реквізити нормативного документа, на  основі  якого
виготовлено виріб.

   1.8. Відомості про його державну реєстрацію.

   1.9. Наявні або можливі обмеження щодо використання виробу.

   1.10. Необхідні умови зберігання та експлуатації виробу.

   2. Бланки паспортів офтальмологічних виробів виготовляються з
паперу вагою не менше 150 +- 3 г/кв.м і мають такі розміри:
   довжина 110 мм +- 0,25 мм,
   ширина 100 мм +- 0,25 мм.

   3. Паспорт друкується на спеціальному бланку, що має власний
номер та захищений від тиражування у спосіб, узгоджений між
виробником і замовником відповідних бланків. Фоновий колір бланка
світло-зелений.

 Начальник управління контролю
 безпеки споживчого ринку                 П.Козлов


                   Додаток 3
                   до пункту 2.1 Порядку
                   продажу (видачі) контрольних
                   марок для маркування
                   офтальмологічних виробів
                   та їх паспортів


            Заява N ___________
     про одержання контрольних марок для маркування
       офтальмологічних виробів та їх паспортів


Дата звернення _____________
Заявник __________________________________________________________
 (для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за
__________________________________________________________________
ЄДРПОУ; для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, серія,
__________________________________________________________________
  номер паспорта, коли та ким виданий, ідентифікаційний номер)

Місцезнаходження (місце проживання) ______________________________
__________________________________________________________________

   Кількість офтальмологічних  виробів, на які заявник хоче
отримати контрольні марки ________________________________________
                   (цифрами та літерами)

   Кількість контрольних марок, які заявник хоче одержати для
маркування офтальмологічних виробів:

   Серії "ЛК" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "ЛС" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "ЛІ" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "ОП" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "ОД" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "ОІ" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "КО" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "КІ" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)

   Кількість паспортів  офтальмологічних  виробів,  які хоче
отримати заявник _________________________________________________
               (цифрами та літерами)

   Керівник організації-заявника
 ___________________________________       ________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)       (підпис, печать)

   Для заявника - фізичної особи        ________________
                           (підпис)

 Начальник управління контролю
 безпеки споживчого ринку                 П.Козлов


                   Додаток 4
                   до пункту 2.1 Порядку
                   продажу (видачі) контрольних
                   марок для маркування
                   офтальмологічних виробів
                   та їх паспортів


               ПЕРЕЛІК
           офтальмологічних виробів
    (до заяви N ________ від _____________ про одержання
            контрольних марок)


-----------------------------------------------------------------
|Но-|Найменування |Виробник| Код |Кількість,|Номер та дата  |
|мер|офтальмологіч-|    |УКТЗЕД|  шт.  |видачі свідоцтва |
|з/п|ного виробу  |    |   |     | про державну  |
|  |       |    |   |     |  реєстрацію  |
|---+--------------+--------+------+----------+-----------------|
| 1 |   2    |  3  | 4  |  5   |    6     |
-----------------------------------------------------------------

   Підпис та печатка заявника (юридичної особи) ________________

   Підпис заявника (фізичної особи) ____________________________

 Начальник управління контролю
 безпеки споживчого ринку                 П.Козлов


                   Додаток 5
                   до пункту 3.3 Порядку
                   продажу (видачі) контрольних
                   марок для маркування
                   офтальмологічних виробів
                   та їх паспортів


               РІШЕННЯ
      про видачу контрольних марок та паспортів


   до заяви N ______________       від __________________

   Реєстраційний N __________________   від __________________
                        (дата реєстрації
                        облікової справи)
   Одержувач ___________________________________________________
         (для юридичних осіб - повне найменування,
__________________________________________________________________
 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; для фізичних осіб - прізвище,
__________________________________________________________________
 ім'я та по батькові заявника, серія та номер паспорта, коли та
__________________________________________________________________
        ким виданий, ідентифікаційний номер)

Місцезнаходження (місце проживання) ______________________________
Кількість контрольних марок, які одержувач отримав для маркування
офтальмологічних виробів

   Серії "ЛК" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "ЛС" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "ЛІ" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "ОП" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "ОД" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "ОІ" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "КО" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)
   Серії "КІ" __________________________________________________
            (цифрами та літерами)

   Кількість паспортів на офтальмологічні вироби, які отримав
одержувач ________________________________________________________
           (цифрами та літерами)


------------------------------------------------------------------
|Номер|Найме- |Код  |Кількість|Серії  |Номери  |Кіль- |Номери|
| з/п |нування|УКТЗЕД|контроль-|контроль-|контроль-|кість |пас- |
|   |офталь-|   |них   |них   |них   |пас- |портів|
|   |моло- |   |марок  |марок  |марок (з |портів|   |
|   |гічного|   |     |     |N - до N)|   |   |
|   |виробу |   |     |     |     |   |   |
|   |    |   |     |     |     |   |   |
|-----+-------+------+---------+---------+---------+------+------|
|   |    |   |     |     |     |   |   |
------------------------------------------------------------------

   Усього найменувань:
   Контрольні марки та паспорти отримав
 _______________________________________   _____________________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові      (підпис, дата)
  заявника або його представника)
 ________________________________________  _____________________
(П.І.Б. керівника Державного підприємства)   (підпис, печатка)

 Начальник управління контролю
 безпеки споживчого ринку                 П.Козлов


                   Додаток 6
                   до пункту 3.3 Порядку
                   продажу (видачі) контрольних
                   марок для маркування
                   офтальмологічних виробів
                   та їх паспортів


               РІШЕННЯ
    про відмову у видачі контрольних марок та паспортів


   до заяви N ___________        від ____________________
   Реєстраційний N ____________     від ____________________

__________________________________________________________________
 (для юридичних осіб - повне найменування, для фізичних осіб -
       прізвище, ім'я та по батькові заявника)

відмовлено у видачі контрольних марок у зв'язку з ________________
__________________________________________________________________
відмовлено у видачі паспортів у зв'язку з ________________________
__________________________________________________________________

Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений
__________________________________________________________________
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові заявника
           або його представника)

        __________________________________
             (підпис, дата)


__________________________________________   ___________________
(П.І.Б. керівника Державного підприємства)   (підпис, печатка)

 Начальник управління контролю
 безпеки споживчого ринку                 П.КозловНазад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.