Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            04.10.2005 N 349

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 грудня 2005 р.
                   за N 1477/11757


       Про затвердження Порядку переоформлення
    та видачі дублікатів спеціальних дозволів (ліцензій)
        на користування надрами у 2005 році


   На виконання пунктів 17 та 18 Порядку надання спеціальних
дозволів  (ліцензій)  на  користування надрами, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30.08 2005 N 827,
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Порядок переоформлення та видачі дублікатів
спеціальних дозволів (ліцензій)  на  користування  надрами  у
2005 році, що додається.

   2. Наказ  Держкомприродресурсів  від  14.05.2004  N  29
"Про затвердження Порядку переоформлення та видачі
дублікатів  спеціальних  дозволів  на  користування надрами",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України  18.06.2004  за
N 747/9346, визнати таким, що втратив чинність.

   3. Державній геологічній службі (Гурський Д.С.) забезпечити
подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
наказу  "Про  затвердження  Порядку переоформлення та видачі
дублікатів спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами
у 2005 році".

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Лизуна С.О.

 Міністр                        П.Ігнатенко


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   навколишнього природного
                   середовища України
                   04.10.2005 N 349

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 грудня 2005 р.
                   за N 1477/11757               ПОРЯДОК
        переоформлення та видачі дублікатів
         спеціальних дозволів (ліцензій)
        на користування надрами у 2005 році


   1. Переоформлення спеціального дозволу (ліцензії)

   1.1. Спеціальний  дозвіл  (ліцензія)  (далі  -  дозвіл)
переоформляється у разі:
   - реорганізації юридичної особи (користувача надрами) шляхом
приєднання до іншої юридичної особи, злиття її з іншою юридичною
особою відповідно до законодавства;
   - реорганізації юридичної особи (надрокористувача) шляхом її
поділу або виділення з неї іншої юридичної особи відповідно до
законодавства,  якщо  новостворена  юридична особа має намір
продовжити користування надрами згідно з  дозволом,  наданим
попередньому надрокористувачу;
   - якщо юридична особа (надрокористувач) виступає засновником
юридичної особи, утвореної з метою продовження діяльності на
наданій їй у користування ділянці надр, за умови, що новоствореній
відповідно  до законодавства юридичній особі передано майно,
необхідне для користування надрами, згідно з дозволом, наявності
необхідної ліцензії на провадження видів господарської діяльності,
пов'язаної з користуванням надрами, якщо частка юридичної особи
(надрокористувача) у статутному фонді новоствореної юридичної
особи становить не менше 50 відсотків на час передачі права
користування надрами;
   - передачі права користування надрами від юридичної особи
(надрокористувача), яка є основним підприємством, юридичній особі,
яка є її дочірнім підприємством, а  також  передачі  права
користування ділянкою надр від юридичної особи (надрокористувача),
яка є дочірнім підприємством, юридичній особі, яка є основним
підприємством, за умови, що такій юридичній особі передано майно,
необхідне для користування ділянкою надр, а також наявності в цієї
юридичної  особи  необхідних  ліцензій  на провадження видів
господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами;
   - придбання суб'єктом господарювання у порядку, передбаченому
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), майна (майнового комплексу)
суб'єкта господарювання (надрокористувача) - банкрута, необхідного
для продовження користування надрами згідно з умовами дозволу, за
умови, що він може  бути  надрокористувачем  відповідно  до
законодавства;
   - зміни найменування юридичної особи (надрокористувача), а
також зміни прізвища та/або імені, та/або по батькові фізичної
особи (надрокористувача).

   1.2. У разі переоформлення дозволу зміна умов користування
надрами, визначених у дозволі та угоді, можлива тільки за згодою
надрокористувача та органу, який надає дозволи.

   1.3. Для  переоформлення  дозволу  новостворений  суб'єкт
підприємницької діяльності зобов'язаний протягом десяти робочих
днів з дати включення його до Єдиного  державного  реєстру
підприємств та організацій України або заміни свідоцтва про
державну реєстрацію фізичної особи - підприємця  подати  до
Мінприроди заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що
підлягає переоформленню.
   Крім того, до заяви додаються:
   а) у разі реорганізації:
   - нотаріально  завірена  копія  свідоцтва  про  державну
реєстрацію новоствореної юридичної особи;
   - нотаріально завірені копії установчих документів (статут -
у разі наявності, установчий договір або засновницький договір),
які містять положення про правонаступництво щодо користування
надрами;
   - нотаріально завірена копія передавального акта, складеного
у відповідності до вимог законодавства, який засвідчує факт
передачі новоствореній юридичній особі прав та обов'язків щодо
користування надрами;
   - ксерокопія довідки про включення новоствореної юридичної
особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України;
   - інформація  (у  формі  довідки,  яка  складається
надрокористувачем і засвідчується його підписом та печаткою) щодо
виконання особливих умов дозволу, що підлягає переоформленню, та
програми робіт, виконання якої було обумовлено угодою про умови
користування надрами;
   - інформація  (у  формі  довідки,  яка  складається
надрокористувачем і засвідчується його підписом та печаткою) щодо
кількості  залишкових  запасів  корисної копалини на початок
поточного року за встановленими формами статистичної звітності
(для об'єктів, на які були надані дозволи на користування надрами
з метою видобування корисних копалин);
   б) у разі зміни прізвища та/або імені, та/або по батькові
фізичної особи-надрокористувача:
   - нотаріально  завірена  копія  свідоцтва  про  державну
реєстрацію фізичної особи - підприємця;
   - ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
платника податків( за наявності);
   - інформація  (у  формі  довідки,  яка  складається
надрокористувачем і засвідчується його підписом та печаткою) щодо
виконання особливих умов дозволу, що підлягає переоформленню, та
програми робіт, виконання якої було обумовлено угодою про умови
користування надрами;
   - інформація  (у  формі  довідки,  яка  складається
надрокористувачем і засвідчується його підписом та печаткою) щодо
кількості залишкових запасів корисної  копалини  на  початок
поточного року за встановленими формами статистичної звітності
(для об'єктів, на які були надані дозволи на користування надрами
з метою видобування корисних копалин).

   1.4. Мінприроди після отримання заяви про переоформлення
дозволу та документів, що  додаються  до  неї,  на  вимогу
надрокористувача видає йому відповідну довідку про прийняття
документів на переоформлення дозволу.

   1.5. Мінприроди протягом тридцяти робочих днів  з  дати
надходження заяви про переоформлення дозволу та документів, що
додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлений на новому
бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про його
переоформлення, або надати заявникові вмотивовану відмову  в
переоформленні.

   1.6. Дозвіл переоформляється на термін дії, що залишився від
терміну дії попереднього дозволу.

   1.7. Надрокористувачі, які подали  заяву  та  відповідні
документи про переоформлення дозволу в установлені терміни, можуть
провадити діяльність щодо користування надрами на підставі довідки
про прийняття заяви про переоформлення дозволу, яка видається
Мінприроди. Не переоформлений в установлений термін дозвіл є
недійсним і не дає права на користування надрами.

   1.8. Підставами  для  прийняття  рішення  про відмову в
переоформленні дозволу є:
   - неповний пакет документів, поданих заявником;
   - недостовірність даних, поданих заявником;
   - подання документів щодо переоформлення дозволу в термін, що
перевищує десять робочих днів з дня включення нового підприємства
до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
   - виявлення підстав, зазначених у пункті 19 Порядку надання у
2005 році спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2005
N 827 (далі - Порядок).
   У разі, якщо при переоформленні дозволу виявлено підстави для
його призупинення або анулювання, передбачені пунктами 19 та 20
Порядку, дія цього дозволу підлягає призупиненню
або анулюванню у встановленому порядку.

   2. Видача дубліката дозволу на користування надрами

   2.1. У  разі втрати дозволу надрокористувач зобов'язаний
звернутися до Мінприроди із заявою про видачу дубліката дозволу з
доданням до заяви документів, які згідно із законодавством є
такими, що підтверджують втрату дозволу.
   Мінприроди після отримання заяви про видачу дубліката дозволу
та  відповідних  документів,  доданих  до  неї,  на  вимогу
надрокористувача видає йому відповідну довідку про прийняття
документів для видачі дубліката дозволу.
   Якщо дозвіл не придатний для користування внаслідок його
пошкодження, надрокористувач подає до Мінприроди заяву про видачу
дубліката  дозволу і не придатний для користування оригінал
дозволу.

   2.2. Дублікат дозволу видається протягом десяти робочих днів
з дати одержання заяви про видачу дубліката та відповідних
документів.

   2.3. Надрокористувач, який  подав  заяву  та  відповідні
документи для видачі дубліката дозволу може провадити діяльність
щодо користування надрами на підставі довідки про прийняття заяви
про видачу дубліката дозволу, яка видається Мінприроди.

 Голова Державної
 геологічної служби                  Д.С.Гурський


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.