Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

 

ПОСТАНОВА

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 26 жовтня 2005 р. № 1031

Про затвердження Порядку визначення товарів,
що ввозяться на митну територію України
для використання у промисловому виробництві
моторних транспортних засобів

Відповідно до Митного тарифу України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України
Ю. ЄХАНУРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2005 р. № 1031

ПОРЯДОК
визначення товарів,
що ввозяться на митну територію України
для використання у промисловому виробництві
моторних транспортних засобів

1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення товарів, що ввозяться на митну територію України, до яких у графі “Назва” Митного тарифу України застосовуються терміни “що використовуються(ється) для промислового складання моторних транспортних засобів” та “для промислового складання моторних транспортних засобів” і які використовуються вітчизняними підприємствами у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, класифікованих згідно з УКТЗЕД за товарними позиціями 8701–8705 (далі — моторні транспортні засоби).

2. Для визначення товарів згідно з пунктом 1 цього Порядку підприємства з виробничими потужностями, які забезпечують промислове виробництво моторних транспортних засобів з обов’язковим виконанням виробничих та технологічних операцій із зварювання (виготовлення методами нероз’ємного з’єднання), фарбування та складання кузова (кабіни), складання моторного транспортного засобу, проведення контрольного випробування виготовлених моторних транспортних засобів або виконують затверджену Кабінетом Міністрів України інвестиційну програму чи погоджену з Мінпромполітики та Мінекономіки програму створення протягом трьох років потужностей, які необхідні для виконання відповідних виробничих та технологічних операцій, подають Мінпромполітики:

1) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

2) копію ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом автомобілів та автобусів (після набрання чинності рішенням про затвердження ліцензійних умов);

3) засвідчену в установленому порядку копію документа, який підтверджує право на виробництво моторних транспортних засобів певної марки на підставі зареєстрованого права інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг), або договору, що дає право на використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) під час виробництва транспортних засобів;

4) технічні умови на моторні транспортні засоби, заплановані для промислового виробництва;

5) завірені підписом керівника та печаткою підприємства відомості про систему управління та контролю за якістю виробництва на підприємстві згідно з вимогами державних норм і стандартів;

6) засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує право власності підприємства чи оренди ним або використання за кооперацією виробничих приміщень і обладнання;

7) завірені підписом керівника та печаткою підприємства відомості про наявність на підприємстві введеного в експлуатацію обладнання чи його оренди або використання за кооперацією, необхідного для проведення робіт із зварювання та фарбування кузова (кабіни), складальних операцій та контрольного випробування виготовлених транспортних засобів.

Підприємства, які виконують затверджену Кабінетом Міністрів України інвестиційну програму чи погоджену з Мінпромполітики та Мінекономіки програму створення протягом трьох років потужностей, які необхідні для виконання відповідних виробничих та технологічних операцій, подають копію відповідної програми;

8) копію сертифіката відповідності, виданого органом державної системи сертифікації (УкрСЕПРО) на моторні транспортні засоби, для промислового виробництва яких підприємство планує ввозити товари;

9) копію свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI);

10) перелік товарів, необхідних для промислового виробництва моторних транспортних засобів.

Підприємства з виробництва комплектувальних виробів, які згідно з технічними описами, погодженими з виробниками моторних транспортних засобів, зазначеними в абзаці першому цього пункту, поставляють їм на договірних засадах вироби, що використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, подають Мінпромполітики документи, визначені підпунктами 1, 5, 6 і 10 цього пункту, а також:

а) погоджений з виробником транспортних засобів комплект документації на виготовлення комплектувальних виробів до моторних транспортних засобів;

б) копію договору (контракту) з виробником моторних транспортних засобів на поставку комплектувальних виробів, що використовуються у промисловому виробництві таких засобів;

в) технічні умови на комплектувальні вироби, для виготовлення яких підприємство планує ввозити товари та на поставку яких воно уклало договір.

3. Після перевірки поданих підприємствами документів Мінпромполітики за погодженням з Держмитслужбою в місячний строк з дня їх надходження затверджує для кожного підприємства перелік товарів, що використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів (далі — перелік), за формою згідно з додатком і у тижневий строк подає його Держмитслужбі та Державній податковій адміністрації, а у разі відмови у затвердженні надсилає підприємству обґрунтоване повідомлення.

4. Держмитслужба надсилає у тижневий строк перелік митницям для використання під час митного оформлення відповідних товарів.

5. У разі виникнення потреби у внесенні зміни до переліку підприємство подає проект відповідного рішення Мінпромполітики, яке в двотижневий строк приймає його з дотриманням вимог пункту 3 цього Порядку.

Рішення про внесення зміни надсилається Держмитслужбі, Державній податковій адміністрації та митницям в строки, визначені у пунктах 3 і 4 цього Порядку.

6. Підприємство щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, та до 1 лютого наступного року подає Мінпромполітики звіт про цільове використання товарів, ввезених згідно з переліком. Форму звіту про цільове використання товарів затверджує Мінпромполітики за погодженням з Держмитслужбою.

7. Мінпромполітики затверджує звіт підприємства і в тижневий строк надсилає його Держмитслужбі та Державній податковій адміністрації.

8. У разі нецільового використання включених до переліку товарів, що ввезені в Україну для промислового виробництва моторних транспортних засобів, винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

                Додаток   
              до Порядку

              ЗАТВЕРДЖЕНО
              Заступник Міністра
              промислової політики України

              ____________________________

              ____ ____________ 200__ р.

 

ПЕРЕЛІК


товарів, що ввозяться
_______________________________________
                              (найменування підприємства)

для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів,
класифікованих згідно з УКТЗЕД
за позиціями 8701–8705

Код згідно з УКТЗЕД

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Примітка

_______________________________________________ ____________ __________________________
       (найменування посади керівника підприємства)           (підпис)            (ініціали та прізвище)

м. п.

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.