Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ПРИЙНЯТО та надано чинності
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 19 квітня 2006 р. N 130 


 

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Послуги міського електричного транспорту. Показники якості

 

СОУ 60.2-3363588-0002:2006

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 

Цей стандарт установлює номенклатуру показників якості послуг, які надаються міським електричним транспортом, та основні вимоги щодо їх застосування для управління якістю пасажирських перевезень та вдосконалення транспортного обслуговування споживачів.

Цей стандарт розроблений на розвиток ДСТУ 3279 і має використовуватися під час укладання договорів про організацію надання транспортних послуг між замовниками та перевізниками відповідно до вимог [1].

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2610-94 Пасажирські автомобільні перевезення. Терміни та визначення

ДСТУ 3279-95 Стандартизація послуг. Основні положення

ГОСТ 25869-90 Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические требования (Розпізнавальні знаки та інформаційне забезпечення рухомого складу пасажирського наземного транспорту, пунктів зупинок та пасажирських станцій. Загальні технічні вимоги)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

 

У цьому стандарті використані терміни, установлені в ДСТУ 2610: транспортні послуги, маршрут, пасажир, розклад руху, інтервал руху.

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 надання транспортної послуги

 

Діяльність перевізника, яка необхідна для забезпечення транспортної послуги

3.2 якість транспортних послуг

 

Сукупність характеристик транспортних послуг, що визначають їх придатність задовольняти потреби споживачів у транспортних послугах

3.3 показник якості

 

Характеристика одного або декількох споживацьких властивостей послуги, які складають її якість

3.4 замовник транспортної послуги

 

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та (або) уповноважені ними юридичні особи, які замовляють транспортні послуги

3.5 споживач транспортної послуги

 

Фізична або юридична особа, яка отримує транспортну послугу

3.6 перевізник

 

Юридична особа, яка в установленому законодавством порядку надає транспортні послуги, здійснюючи експлуатацію та утримання об'єктів міського електричного транспорту

3.7 недовипуск

 

Випадок невиконання перевізником плану випуску транспортних засобів на встановлені маршрути

3.8 затримка руху

 

Випадок призупинки на маршруті руху транспортних засобів на час, що перевищує встановлений інтервал руху

3.9 вибуття з руху

 

Випадок, коли транспортний засіб, який був випущений на маршрут, припинив перевезення пасажирів та не відновив їх упродовж встановленого часу роботи на маршруті відповідно до розкладу руху

3.10 тимчасове вибуття з руху

 

Випадок, коли транспортний засіб, який був випущений на маршрут, призупинив перевезення пасажирів на не передбачений розкладом руху період часу та відновив такі перевезення

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1 Надання транспортних послуг міським електричним транспортом повинно здійснюватися відповідно до вимог законодавства України про міський електричний транспорт та нормативних документів, які регламентують його роботу.

4.2 Номенклатура показників якості послуг міського електричного транспорту включає обов'язкові показники, наведені в таблиці 5.1, і рекомендовані, наведені в таблиці 5.2.

4.3 Вимоги обов'язкових показників якості транспортних послуг забезпечують основні права та інтереси споживачів і належать до безумовного їх виконання перевізником.

4.4 Рекомендовані показники якості транспортних послуг встановлені з урахуванням вимог нормативних документів в сфері послуг міського електротранспорту та вимог європейських стандартів щодо надійності і регулярності перевезень.

4.5 Рекомендовані показники якості транспортних послуг, встановлені цим стандартом, застосовуються під час укладання договорів про організацію надання транспортних послуг між замовником і перевізником.

Конкретні значення цих показників визначаються з урахуванням:

- фінансових можливостей перевізника та замовника;

- виду транспортного засобу (трамвайний вагон або тролейбус);

- кількості транспортних засобів;

- технічних та експлуатаційних характеристик транспортних засобів;

- технічних та експлуатаційних характеристик систем енергозабезпечення міського електричного транспорту та колійного господарства;

- видів перевезень (міські, приміські, міжміські);

- спроможності перевізника забезпечити необхідний обсяг пасажироперевезень протягом доби, в тому числі в години максимальних навантажень;

- кліматичних та інших місцевих умов та факторів.

4.6 Контроль обов'язкових показників якості здійснюється відповідно до Закону України "Про міський електричний транспорт" [1] та Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом [2].

4.7 Контроль рекомендованих показників якості здійснюється замовником або перевізником шляхом фактичного обліку і диспетчеризації роботи транспортних засобів.

4.8 Рівень якості наданих послуг вважається забезпеченим, якщо за результатами контролю фактичні значення показників якості відповідають вимогам чинного законодавства та договору між замовником і перевізником.

4.9 Період, на який встановлюються рекомендовані показники якості, визначається договором між замовником і перевізником.

5 ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

 

5.1 Показники якості послуг міського електричного транспорту та вимоги до них наведені в таблицях 5.1 та 5.2.

Таблиця 5.1 - Обов'язкові показники якості

Номер з/п 

Назва показника  

Вимоги до показника 

Технічний стан транспортних засобів 

Відповідність технічного стану транспортних засобів вимогам [3, 4] 

Технічний стан трамвайних колій 

Відповідність технічного стану трамвайних колій та колійних облаштувань вимогам [3] 

Технічний стан контактної мережі 

Відповідність технічного стану контактної мережі вимогам [3] 

Безпечність перевезень 

Забезпечення перевізником вимог [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

Інформаційне забезпечення 

Забезпечення перевізником вимог ГОСТ 25869 та [2, 3, 9, 10] 

Наявність розкладу руху на встановлених маршрутах (лініях) 

Забезпечення перевізником вимог [3] 

Доступний для усіх споживачів порядок справляння плати за проїзд 

Забезпечення перевізником вимог [10] 


 

Таблиця 5.2 - Рекомендовані показники якості послуг

Номер
з/п 

Назва показника 

Позначення 

Одиниця виміру 

Визначення показника 

Наповненість салону транспортного засобу 

П 

Число осіб 

Не більше 4 осіб на 1 м2 площі підлоги, призначеної для пасажирів, що стоять, при всіх зайнятих місцях для сидіння 

Регулярність руху на маршруті 

Р 

Відсоток 

Р = 100 · Крф / Крз

де Крф - кількість фактично виконаних рейсів;
Крз - запланована кількість рейсів.

Показник Р встановлюється для кожного маршруту 

Дотримання розкладу руху на маршруті 

Д 

Відсоток 

Д = 100 · Кр / Крф

де Кр - кількість рейсів, виконаних за розкладом.

Показник Д встановлюється для кожного маршруту 

Допустиме відхилення від розкладу руху 

ВХ 

Хвилина 

Запізнення - не більше 2
Випередження (нагін) - не більше 1

Показник ВХ встановлюється для кожного транспортного засобу, що перебуває в русі 

Допустимий недовипуск 

Н 

Кількість випадків 

Показник Н встановлюється для кожного депо 

Допустима кількість затримок руху з вини перевізника 

ЗР 

Кількість випадків 

Показник ЗР встановлюється для кожного перевізника 

6.1 

Допустима кількість затримок руху з вини підрозділу перевізника, що забезпечує експлуатацію транспортних засобів  

ЗРп 

Відсоток 

ЗРп = 100 · Сп / ЗР

де Сп - кількість затримок руху з вини підприємства, що експлуатує транспортний засіб;

Показник ЗРп встановлюється для кожного депо 

6.2 

Допустима кількість затримок руху з вини служби енергозабезпечення 

ЗРЕ 

відсоток 

ЗРЕ = 100 · СЕ / ЗР

де СЕ - кількість затримок руху з вини служби енергозабезпечення.

Показник ЗРЕ встановлюється для служб енергозабезпечення 

6.3 

Допустима кількість затримок руху з вини служби колійного господарства 

ЗРкг 

відсоток 

ЗРкг = 100 · Скг / ЗР

де Скг - кількість затримок руху з вини служби колійного господарства.

Показник ЗРкг встановлюється для служби колійного господарства 

Допустима кількість випадків вибуття транспортних засобів з руху 

В 

відсоток 

В = 100 · Т / Н

де Т - кількість транспортних засобів, що вибули з руху, одиниць.
Н - кількість транспортних засобів, випущених на лінію, одиниць.

Показник В встановлюється для кожного депо 

Допустима кількість тимчасових вибуттів транспортних засобів з руху 

ТВ 

відсоток 

ТВ = 100 · Тт / Н

де Тт - кількість транспортних засобів, що тимчасово вибули з руху, одиниць.
Н - кількість транспортних засобів, випущених на лінію, одиниць.

Показник ТВ встановлюється для кожного депо. 


 

  

Додаток А 


 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

1 Закон України "Про міський електричний транспорт" // від 29 червня 2004 р. N 1914-IV

2 Правила надання населенню послуг з перевезень міським електричним транспортом // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1735

3 Правила експлуатації трамвая та тролейбуса // Затв. наказом Державного комітету житлово-комунального господарства України від 10.12.96 р. N 103

4 Правила дорожнього руху України // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306

5 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів // Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345

6 Положення про організацію виробничих інструктажів та навчанню водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів // Затв. наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.01.2004 N 12

7 Галузеві комунальні норми ГКН 02.05.009-01 Організація оперативного контролю за безпекою руху // Затв. наказом Держбуду України від 05.04.2002 N 69

8 Положення про порядок експлуатації трамвая та тролейбуса на маршрутах з важкими умовами руху. Затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.97 р. N 58

9 Правила розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту // Затв. наказом Державного комітету житлово-комунального господарства України від 15.05.95 р. N 21

10 Правила користуванням трамваєм та тролейбусом у містах України // Затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 18.11.97 р. N 22 (із змінами та доповненнями).

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.