Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

від 12 квітня 2006 року N 135

Про галузевий орган із сертифікації

 

З метою упорядкування процесу сертифікації продукції та атестації виробництв у дорожньому господарстві України, надання практичної допомоги дорожнім організаціям з питань забезпечення якості та в розвиток наказу Укравтодору від 29.08.2003 N 445 "Про введення відомчої сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити галузевий орган із сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів, конструктивних елементів автомобільних доріг та штучних споруд "Дорсертифікація" у складі ДНТЦ "Дор'якість".

2. ДНТЦ "Дор'якість" (Русін Р. М.):

2.1. До 18.04.2006 подати на погодження Управлінню науково-технічної політики пропозиції щодо складу комісії із сертифікації.

2.2. До 20.04.2006 затвердити погоджений склад комісії із сертифікації.

2.3. Забезпечити умови для ефективного функціонування галузевого органу сертифікації.

3. Затвердити Положення про орган із сертифікації, Порядок проведення сертифікації, Перелік дорожньо-будівельних матеріалів, що повинні мати сертифікати відповідності, Перелік техніки та виробництв, що підлягають обов'язковій відомчій атестації (додаються).

4. Управлінню науково-технічної політики (Андрєєв С. І.) здійснювати інспекційний контроль за діяльністю органу, сприяти впровадженню організаційно-методичних засад та правил сертифікації дорожньої продукції.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Климпуша М. Д.

 

Голова 

В. М. Гуржос 


 

 

Додаток
до наказу Державної служби автомобільних доріг України
від 12 квітня 2006 р. N 135 


 

Перелік
дорожньо-будівельних матеріалів, що повинні мати сертифікати відповідності

 

1. Щебінь для поверхневих обробок, щебенево-мастикового асфальтобетону, асфальтобетону верхніх шарів, бітумно-емульсійних технологій.

2. Бітум для асфальтобетонів верхніх шарів дорожнього покриття, поверхневих обробок, тонкошарових покриттів, приготування бітумних емульсій.

3. Бітумна емульсія для поверхневих обробок і емульсійно-мінеральних сумішей.

4. Гідроізоляційні матеріали для штучних споруд на автомобільних дорогах.

5. Фарби для розмітки доріг.

6. Геосинтетичні матеріали.

 

Додаток
до наказу Державної служби автомобільних доріг України
від 12 квітня 2006 р. N 135 


 

Перелік
техніки та виробництв, що підлягають обов'язковій відомчій атестації

 

1. Машини для влаштування розмітки проїзної частини автомобільних доріг.

2. Асфальтобетонні виробництва.

3. Виробництво щебеневої продукції.

4. Виробництво бітумних емульсій.

5. Виробництво дорожніх знаків.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної служби автомобільних доріг України
від 12 квітня 2006 р. N 135 


 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД "ДОРСЕРТИФІКАЦІЯ"

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

 

Це Положення про орган із сертифікації (далі - Положення) поширюється на діяльність галузевого органу із добровільної сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів, конструктивних елементів автомобільних доріг та штучних споруд "Дорсертифікація" (далі - Орган).

Положення встановлює організаційну структуру, склад, функції, права, обов'язки, відповідальність Органу та його взаємодію з іншими органами і організаціями.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

Положення розроблено відповідно до нормативних документів:

ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення";

ГСТУ 218-21476215-093-2002 "Положення про підтвердження відповідності у дорожньому господарстві";

ГСТУ 218-21476215-094-2002 "Правила проведення сертифікації продукції у дорожньому господарстві";

ГСТУ 218-21476215-103-2003 "Правила проведення технічного нагляду";

ГСТУ 218-21476215-104-2003 "Правила проведення атестації виробництва";

ДСТУ ЕМ 45011-98 "Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції".

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

3.1 Орган створено на підставі Закону України від 17 травня 2001 р. N 2406-III "Про підтвердження відповідності", наказів Укравтодору "Про галузевий орган сертифікації" та "Про введення відомчої сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів" від 29.08.2003 N 445 і рішення Держстандарту України від 25.01.2002.

3.2 Орган є незалежним від розробника, виробника, постачальника, споживача продукції і має компетентність, яка дозволяє проводити сертифікацію згідно із заявленим переліком показників дорожньо-будівельної продукції, на відповідність до яких проводиться сертифікація.

3.3 Орган проводить роботи із сертифікації продукції у законодавчо нерегульованій сфері згідно з переліком продукції, що сертифікується Органом поза державною системою сертифікації, і на підставі нормативних документів на продукцію та методів випробувань.

3.4 Політика і процедури, відповідно до яких провадить свою діяльність Орган, а також порядок їх упровадження повинні бути недискримінаційні.

3.5 Послуги Органу повинні бути загальнодоступні для всіх заявників, чия діяльність потрапляє в заявлену їм сферу діяльності. Неприпустиме встановлення неприйнятних фінансових або інших умов. Надавання послуг постачальникові не повинно бути зумовлено виробничими потужностями та фінансовими можливостями постачальника або його членством в будь-якій асоціації чи групі, так само як і сертифікація не повинна залежати від кількості уже виданих сертифікатів. Орган повинен обмежувати свої вимоги, оцінку і рішення щодо сертифікації тими питаннями, які мають конкретне відношення до певної сфери сертифікації.

3.6 Критерії, за якими оцінюють продукцію постачальника, повинні відповідати вимогам, встановленим у стандартах на цю продукцію. Рішення щодо видачі сертифікатів видаються на підставі протоколів засідання комісії з сертифікації.

3.7 Контроль за діяльністю Органу здійснює Державна служба автомобільних доріг України.

4 СТРУКТУРА ТА СКЛАД ОРГАНУ

 

4.1 Структура (додаток А) та склад Органу забезпечує виконання функцій відповідно до вимог, що ставляться перед органами із сертифікації.

4.2 Орган сертифікації може бути окремим підрозділом ДНТЦ "Дор'якість" або формуватися з його працівників на громадських засадах.

4.3 Склад комісії з сертифікації утворює керівник ДНТЦ "Дор'якість" за погодженням з Управлінням науково-технічної політики Укравтодору.

4.4 Голова комісії є керівником Органу.

Голова комісії здійснює управління діяльністю Органу та несе відповідальність за його функціонування перед Укравтодором.

Голова комісії у своїй діяльності підзвітний керівнику ДНТЦ "Дор'якість" і Державній службі автомобільних доріг України.

За рішенням комісії до її діяльності на договірних засадах залучаються періодично або постійно фахівці акредитованих випробувальних лабораторій, територіальних органів метрології і стандартизації, атестованих підприємств та споживачів продукції. Договори підписує керівник ДНТЦ "Дор'якість" і керівник Органу.

4.5 Відомості щодо кваліфікації, практичного досвіду роботи та повноважень персоналу Органу наведені в реєстраційних картках за місцем діяльності.

5 ФУНКЦІЇ ОРГАНУ ТА ЙОГО ПІДРОЗДІЛІВ

 

5.1 Безпосереднім виконавцем функцій Органу є комісія з сертифікації, яка виконує такі основні функції:

здійснює сертифікацію закріпленої за ним номенклатури продукції та несе відповідальність за дотримання правил сертифікації;

розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації закріпленої продукції та атестації виробництв;

визначає схему та порядок проведення сертифікації закріпленої продукції;

організовує та проводить сертифікацію закріпленої продукції;

організовує та проводить атестацію виробництв;

організовує та проводить обстеження виробництв;

здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією та її виробництвом;

здійснює технічний нагляд за виробництвом;

видає, скасовує або припиняє дію сертифікатів відповідності;

надає на договірній основі методичну допомогу підприємствам у підготовці до акредитації їх випробувальних лабораторій, сертифікації продукції (далі - сертифікації продукції), атестації виробництва та розробці систем якості;

формує політику Органу та здійснює контроль за її проведенням;

розробляє пропозиції щодо розширення обсягу робіт Органу;

розробляє пропозиції щодо удосконалення роботи Органу;

бере участь у проведенні внутрішніх перевірок ефективності забезпечення якості;

здійснює обмін досвідом виконання робіт із сертифікації з іншими органами та організаціями;

створює, за необхідності, у складі Органу додаткові структурні підрозділи.

5.2 Виконавчі групи здійснюють такі функції:

формують та актуалізують фонд нормативних документів, що використовуються під час сертифікації продукції;

розробляють організаційно-методичні та нормативні документи Органу;

приймають та розглядають заявки на сертифікацію продукції, готують рішення згідно з ними та взаємодіють із заявниками під час проведення сертифікації;

проводять відбір та ідентифікацію зразків для випробувань;

проводять аналіз наданих документів та протоколів випробувань;

проводять обстеження та атестацію виробництва;

ведуть облік сертифікованої продукції та сертифікатів відповідності;

взаємодіють з акредитованими випробувальними лабораторіями;

оформляють та видають сертифікати відповідності, атестати виробництва;

проводять або організовують проведення технічного нагляду за виробництвом та випробуваннями сертифікованої продукції;

готують рішення про скасування або припинення дії виданих сертифікатів відповідності та інформацію заявнику про прийняті Органом рішення;

погоджують проведення коригуючих заходів з усунення причин невідповідностей та порушень встановлених вимог, що виявлені під час проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції;

проводять експертизу нормативних документів на продукцію, що сертифікується, та змін до них;

проводять експертизу претензій та рекламацій від споживачів на продукцію, що сертифікована Органом;

беруть участь у роботі технічного комітету із стандартизації продукції;

інформують виготовлювачів та постачальників сертифікованої продукції про заплановані зміни нормативних документів на цю продукцію;

здійснюють нагляд за проведенням випробувань продукції, що сертифікується, з метою забезпечення об'єктивності та достовірності результатів випробувань;

ведуть облік сертифікованої продукції і сертифікатів відповідності;

здійснюють технічний нагляд за атестованим виробництвом;

ведуть діловодство;

організовують підвищення кваліфікації та атестацію персоналу;

приймають до розгляду апеляції з питань сертифікації продукції.

6 ПРАВА ОРГАНУ

 

Орган має право:

6.1 Визначати схеми (моделі) проведення сертифікації продукції, які не суперечать вимогам нормативних документів.

6.2 Встановлювати схеми (моделі) проведення сертифікації продукції, що доповнюють та конкретизують загальний порядок та правила з урахуванням специфіки продукції.

6.3 Визначати терміни проведення робіт із сертифікації продукції та атестації виробництв, у тому числі з технічного нагляду.

6.4 Залучати до роботи із сертифікації продукції інші акредитовані органи та організації, а також територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації.

6.5 Направляти Укравтодору пропозиції щодо розширення переліку продукції, що підлягає сертифікації.

6.6 Брати участь у роботі технічних комітетів із стандартизації продукції та методів її випробувань і технічних комітетів із стандартизації суміжних галузей.

6.7 Одержувати від органів і організацій та виготовлювачів сертифікованої продукції інформацію щодо їх діяльності в галузі сертифікації, забезпечення якості сертифікованої продукції.

6.8 Друкувати інформаційні матеріали в галузі сертифікації продукції та атестації виробництв-виготовлювачів продукції, що не містять конфіденційної інформації.

6.9 Направляти апеляції до комісії з апеляцій Національного органу з сертифікації.

7 ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНУ

 

Орган зобов'язаний:

7.1 Дотримуватись у повному обсязі правил та порядку сертифікації продукції, що встановлені Порядком проведення сертифікації.

7.2 Видавати атестати виробництв продукції на підставі позитивних результатів атестації на відповідність вимогам нормативних документів та порядку сертифікації конкретного виду продукції.

7.3 Бути неупередженим до постачальників продукції.

7.4 Відповідати за рішення щодо надання, підтримання, розширення, призупинення дії чи скасування сертифікації.

7.5 Направляти зразки продукції на випробування з метою сертифікації тільки в акредитовані лабораторії (центри).

7.6 Забезпечувати винесення кожного рішення щодо сертифікації особами, які не брали участь в оцінюванні.

7.7 Гарантувати конфіденційність, об'єктивність та неупередженість дій пов'язаних з ним органів.

7.8 Заявляти про свої повноваження тільки у видах діяльності, що входять до Переліків продукції, техніки та виробництв.

7.9 Сповіщати не пізніше ніж за шість місяців всі підприємства, яким надано право застосування сертифіката відповідності та атестоване виробництво, про заплановані зміни у стандартах, які поширюються на сертифіковану продукцію, а також сприяти підприємствам у своєчасному проведенні робіт із сертифікації продукції щодо відповідності новим вимогам.

7.10 Погоджувати з Укравтодором зміни структури.

7.11 Здійснювати внутрішні перевірки своєї відповідності вимогам нормативних документів з документальним оформленням результатів перевірки.

7.12 Надавати інформацію про результати внутрішніх перевірок особам, які здійснюють інспекційний контроль діяльності Органу.

Створювати необхідні умови для представників Укравтодору під час здійснення ними інспекційного контролю за діяльністю Органу та не чинити їм перешкод під час його проведення.

7.13 Вести облік всіх пред'явлених рекламацій та претензій споживачів до сертифікованої продукції.

7.14 Вести облік відомостей про кваліфікацію, навчання та професійний досвід співробітників.

7.15 У разі публікації інформаційного матеріалу про сертифіковану ним продукцію зазначати, що він зареєстрований та функціонує.

7.16 Забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.

7.17 Підтримувати в робочому стані систему реєстрації, протоколювання та зберігання нормативних та звітних документів: сертифікатів, атестатів, відомостей про субпідрядників та виготовлювачів, інших документів.

7.18 Надавати Укравтодору звіти про свою діяльність:

щомісяця (до 5 числа наступного місяця)

- копії виданих сертифікатів з протоколами комісії;

- інформацію щодо рекламацій та претензій споживачів та інших контролюючих органів;

щокварталу (до 10 числа наступного місяця) перелік випробувальних лабораторій, що взаємодіють з Органом;

щороку

- підсумкові результати роботи Органу;

- виконання положень документів, що подавались на реєстрацію об'єкта.

7.19 Забезпечувати умови для неможливості фальсифікації сертифікатів відповідності.

8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНУ

 

8.1 Орган в особі керівника несе відповідальність за:

функціонування органу із сертифікації продукції згідно з чинними правилами, які викладені у нормативних документах та документах Органу;

розголошення конфіденційної інформації;

порушення правил сертифікації;

своєчасність атестації співробітників Органу;

правильність рішень, які приймаються за результатами внутрішніх перевірок Органу.

8.2 Відповідальність співробітників Органу передбачена в посадових інструкціях.

9 ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНУ З УКРАВТОДОРОМ ТА ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

9.1 Взаємодія Органу з Укравтодором здійснюється в галузі:

реєстрації Органу;

інспекційного контролю за діяльністю Органу;

розгляду та прийняття рішень щодо апеляцій;

надання інформації щодо виданих сертифікатів відповідності та атестатів виробництв продукції.

9.2 Взаємодія Органу з іншими організаціями здійснюється на підставі угод або договорів.

9.3 Орган взаємодіє з підприємствами, продукція яких сертифікується поза державною системою сертифікації.

9.4 Порядок взаємодії Органу з Національним органом із сертифікації та іншими організаціями грунтується на положеннях ГСТУ 218-21476215-094-2002 "Правила проведення сертифікації продукції у дорожньому господарстві" та документах Органу.

 

Додаток А 


 

СТРУКТУРНА СХЕМА ОРГАНУ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної служби автомобільних доріг України
від 12 квітня 2006 р. N 135 


 

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

 

1.1 Цей документ (далі - Порядок) визначає загальні вимоги до порядку здійснення сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів, конструктивних елементів автомобільних доріг та штучних споруд (далі - сертифікації дорожньо-будівельної продукції), а також встановлює загальні положення, правила та процедури, які повинні виконуватись при сертифікації дорожньо-будівельної продукції.

1.2 Документ обов'язковий для незалежного органу із сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів, конструктивних елементів автомобільних доріг та штучних споруд "ДОРСЕРТИФІКАЦІЯ" (далі - Орган) поза державною системою сертифікації продукції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

Порядок розроблено у відповідності до таких нормативних документів:

ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення";

ДСТУ 3412-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації";

ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції";

ДСТУ EN 45011-98 "Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції";

ГСТУ 218-21476215-093-2002 "Положення про підтвердження відповідності у дорожньому господарстві";

ГСТУ 218-21476215-094-2002 "Правила проведення сертифікації продукції у дорожньому господарстві";

ГСТУ 218-21476215-103-2003 "Правила проведення технічного нагляду";

ГСТУ 218-21476215-104-2003 "Правила проведення атестації виробництва".

3 ВИЗНАЧЕННЯ

 

Терміни та їх визначення, що використовуються в документі, відповідають ДСТУ 2462.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1 Сертифікацію дорожньо-будівельної продукції проводять згідно з цим Порядком.

4.2 Об'єктами сертифікації є дорожньо-будівельна продукція, що застосовується в системі Укравтодору (перелік продукції, що підлягає обов'язковій відомчій сертифікації, затверджується наказом Укравтодору).

4.3 Сертифікація дорожньо-будівельної продукції проводиться Органом на відповідність вимогам нормативних або інших документів.

4.4 Всі роботи із сертифікації дорожньо-будівельної продукції виконуються на договірній основі із замовником.

4.5 Порядок проведення сертифікації дорожньо-будівельної продукції в загальному випадку включає:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію;

- прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації;

- відбирання, ідентифікація та випробування зразків продукції;

- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

- видача сертифіката відповідності та внесення сертифікованої продукції в Реєстр Органу;

- визнання іноземних сертифікатів, що підтверджують відповідність імпортованої продукції вимогам діючих в Україні нормативних документів;

- технічний нагляд за сертифікованою дорожньо-будівельною продукцією;

- надання Укравтодору інформації щодо результатів роботи із сертифікації дорожньо-будівельної продукції.

5 ПРАВИЛА СЕРТИФІКАЦІЇ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

5.1 Подання заявки на сертифікацію продукції

 

5.1.1 Для проведення сертифікації дорожньо-будівельної продукції заявник подає Органу заявку. Форма заявки наведена в додатку А. Зміст додаткових відомостей (п. 4 заявки) залежить від обраної, за погодженням із заявником, схеми сертифікації і наводиться Органом.

5.1.2 Для виконання робіт, пов'язаних із сертифікацією дорожньо-будівельної продукції, наказом директора ДНТЦ "Дор'якість" створюється виконавча група, наказ погоджується з Укравтодором.

5.2 Розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації

 

5.2.1 Заявку розглядає виконавча група Органу, яка:

- реєструє заявку в журналі обліку та заводить окрему справу із сертифікації дорожньо-будівельної продукції, що виготовляється підприємствами, включаючи іноземні, в якій надалі зберігається усе листування та внутрішні документи Органу відносно продукції цього підприємства (організації);

- проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення її реквізитів відповідно вимогам п. 5.1.1;

- визначає схему сертифікації дорожньо-будівельної продукції відповідно до поданої заявки, визначає акредитовану випробувальну лабораторію, яка повинна провести випробування дорожньо-будівельної продукції згідно із заявкою, узгоджує терміни проведення окремих видів робіт із сертифікації та їх вартість;

- визначає перелік необхідних додаткових документів, які повинен надати заявник для проведення сертифікації згідно із заявкою;

- готує та подає на підпис керівнику Органу документи встановленого зразка для підписання фінансового договору із заявником на проведення обумовлених робіт із сертифікації;

- готує та подає на підпис керівнику Органу проект рішення згідно з поданою заявкою. Форма рішення наведена в додатку Б;

- направляє або передає заявнику рішення за заявкою.

5.2.2 Розподіл обов'язків між виконавчими підрозділами при виконанні робіт виконує керівник Органу.

5.2.3 Термін розгляду заявки та прийняття рішення по ній не повинен перевершувати 10 діб з дня її реєстрації.

Копія підписаного рішення за заявкою зберігається у справі сертифікації продукції.

5.2.4 Коли для прийняття рішення потрібні додаткові дані про заявлену продукцію або її виробника, для одержання яких необхідна поглиблена експертиза супровідних документів, обстеження виробництва або інші непередбачені дії, Орган за згодою заявника може встановити інший термін розгляду заявки.

5.2.5 Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення сертифікації заявленої дорожньо-будівельної продукції, Орган надає заявникові обгрунтовану інформацію щодо неможливості проведення сертифікації.

У разі незгоди заявника з рішенням Органу заявник може подати апеляцію згідно з розділом 6 даного Порядку.

5.3 Правила визначення схеми сертифікації дорожньо-будівельної продукції

 

5.3.1 Схема сертифікації заявленої продукції визначається Органом за погодженням заявника до початку робіт із сертифікації.

5.3.2 Визначення схеми сертифікації залежить від виду та обсягу продукції, стану виробництва, системи управління якістю, діючої на виробництві, та інших вихідних даних.

5.3.3 При визначенні схеми Орган керується рекомендаціями ГСТУ 218-21476215-94-2003 з урахуванням специфіки сертифікації дорожньо-будівельної продукції. Можуть бути використані такі схеми:

а) Сертифікат на одиничний виріб дорожньо-будівельної продукції видається на підставі позитивних результатів випробувань цього виробу, що проведені акредитованою випробувальною лабораторією. Сертифікат відповідності видається на кожний виріб. Інші роботи (обстеження виробництва, атестація виробництва, оцінка системи якості) Органом не проводяться.

б) Сертифікат на партію дорожньо-будівельної продукції видається на підставі позитивних результатів випробувань, проведених акредитованою випробувальною лабораторією на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, встановлених Органом згідно з нормативною документацією на продукцію. Сертифікат відповідності видається на партію продукції з наведенням розміру сертифікованої партії. Обсяг партії зазначається заявником у заявці на сертифікацію.

в) Сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну дії сертифіката, та ліцензійна угода на право його застосування на дорожньо-будівельну продукцію, що виробляється серійно протягом встановленого в ліцензійній угоді терміну, видається Органом на підставі позитивних результатів випробувань, проведених акредитованою лабораторією на зразках продукції, відібраних у порядку та кількості, встановлених згідно з нормативною документацією на продукцію, та оцінки системи контролю якості. Технічний нагляд проводиться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлюються Органом. У разі необхідності проводиться перевірка виробництва. Сертифікат відповідності надається з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою.

г) Сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну дії сертифіката, та ліцензійна угода на право його застосування протягом встановленого в ліцензійної угоді терміну, видається Органом на підставі обстеження виробництва, позитивних результатів випробувань, проведених акредитованою лабораторією на зразках продукції, відібраних в порядку та кількості, встановлених згідно з нормативною документацією на продукцію, проводиться оцінка системи контролю якості. Технічний нагляд включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції в порядку, що визначений Органом. Сертифікат відповідності надається з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва.

5.4 Атестація виробництва дорожньо-будівельної продукції

 

Атестація виробництва проводиться згідно з ГСТУ 218-21476215-104-2003.

Атестація виробництва проводиться Органом на його вимогу або з ініціативи підприємства.

Атестація виробництва здійснюється з метою оцінки технічних можливостей підприємств, забезпечення стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам нормативної документації, що на неї поширюється.

5.4.1 Порядок здійснення робіт з атестації виробництва передбачає:

- подання заявки;

- попередня оцінка;

- складання програми та методики атестації;

- перевірка виробництва і атестація його технічних можливостей;

- технічний нагляд за атестованим виробництвом.

5.4.2 Подання заявки

У випадку коли атестація виробництва запроваджується за ініціативою підприємства, воно складає заявку за формою, наведеною в додатку Б ГСТУ 218-21476215-104-2003, яку направляє до Органу разом з двома примірниками інструкції з атестації технічних можливостей та відомостями про виробництво.

5.4.3 Попередня оцінка

Попередня оцінка виконується комісією із сертифікації продукції. Склад комісії затверджує директор ДНТЦ "Дор'якість".

5.4.4 Попередня оцінка вміщує:

- експертизу вихідних матеріалів, наданих підприємством;

- складання висновку щодо готовності підприємства до атестації виробництва.

5.4.5 Експертиза вихідних матеріалів вміщує:

1) Перевірку відповідності показників і характеристик продукції, установлених технічною документацією, вимогам стандартів та інших нормативних документів, що поширюються на технологічні процеси її виготовлення.

2) Оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною документацією для забезпечення впевненості в повній відповідності продукції, яка випускається, вимогам стандартів, що на неї поширюються.

3) Перевірку відповідності переліку показників технічних можливостей виробництва, що атестується, переліку показників та характеристик продукції, що випускається.

4) Оцінку повноти програми випробувань для підтвердження технічних можливостей виробництва, що атестується.

5) Оцінку правильності вибору головних етапів технологічного процесу.

6) Оцінку слушності методів випробувань для підтвердження технічних можливостей виробництва, що атестується.

7) Наявність системи контролю якості виготовлення в ході технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів та комплектуючих виробів.

8) Перевірку показників точності засобів вимірювальної техніки та контролю, що застосовуються, вимогам конструкторської та технологічної документації щодо дозволених відхилень показників та характеристик.

9) Перевірку наявності метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, які застосовуються.

5.4.6 За результатами попередньої оцінки складається висновок про готовність підприємства до атестації виробництва та доцільність проведення подальших етапів робіт. Висновок підписує керівник комісії з сертифікації.

5.4.7 Складання програми та методики атестації

Програма та методика атестації розробляється комісією з сертифікації. Програма та методика атестації затверджується керівником Органу.

Програма та методика атестації повинні вміщати об'єкти перевірки, процедури перевірки та правила прийняття рішень.

5.4.8 Перевірка виробництва та атестація його технічних можливостей

Основним завданням перевірки виробництва є оцінка відповідності інформації, що наведена у вихідних матеріалах, фактичному стані безпосередньо на підприємствах, а також проведення необхідних випробувань для атестації технічних можливостей виробництва.

Перевірка здійснюється комісією експертів відповідно до затвердженої програми та методики атестації.

За результатами перевірки комісія протягом 15 днів складає звіт, який містить аналіз результатів перевірки та обгрунтовані висновки. Звіт повинен вміщати:

- відомості про всі вироби, що використовувались для підтвердження технічних можливостей виробництва;

- таблицю меж підтверджених технічних можливостей;

- одержані результати випробувань та стислу інформацію щодо виявлених відмов, дефектів та ін.

Звіт підписують всі члени комісії і затверджує керівник Органу.

На підставі позитивних висновків комісії Орган оформляє атестат виробництва за формою, наведеною в додатку Г ГСТУ 218-21476215-104-2003, і реєструє його в Реєстрі Органу.

Термін дії атестата встановлюється Органом, але не більше ніж на два роки.

5.4.9 Технічний нагляд за атестованим виробництвом

Протягом терміну дії атестата Орган здійснює нагляд за стабільністю якості виготовлення продукції. Процедура технічного нагляду обирається відповідно до методів атестації виробництва.

За результатами технічного нагляду Орган може зупинити тимчасово або остаточно дію атестата виробництва.

У випадку якщо дію атестата зупинено, поновлення його дії здійснюється за рішенням Органу після проведення підприємством заходів щодо усунення причин виявлених невідповідностей.

5.5 Оцінка системи контролю якості

 

5.5.1 Оцінка системи контролю якості виробництва продукції, яка сертифікується, проводиться з метою забезпечення впевненості Органу в тому, що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів, всі технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а підприємство вживає заходів для виготовлення якісної продукції на постійній основі.

5.5.3 Результати оцінки системи контролю якості впливають на вибір схеми сертифікації і термін дії ліцензійної угоди.

5.6 Обстеження виробництва

 

Порядок обстеження виробництва встановлюється Органом з урахуванням вимог ГСТУ 218-21476215-104-2003.

Обстеження виробництва - перевірка та оцінка наявності необхідних умов для виробництва конкретної продукції, які забезпечують її випуск згідно з вимогами нормативних документів, дія яких поширюється на цю продукцію, з метою встановлення відповідності виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовлювати продукцію згідно з чинними нормативними документами, надання рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом продукції.

Необхідність проведення обстеження виробництва визначає Орган за згодою заявника під час прийняття рішення за заявкою на атестацію продукції.

Роботи з обстеження виробництва здійснюються комісією Органу у складі, як правило, не більше 3 фахівців, один з яких призначається головою комісії. У складі комісії повинен бути фахівець з розробки та (або) технології виробництва продукції. До складу не входять представники підприємств, а також інших підприємств (організацій), які можуть бути зацікавлені в результатах атестації.

Склад комісії затверджується керівником Органу.

Обстеження виробництва складається з таких етапів:

• попередня оцінка;

• перевірка і оцінка виробництва;

• оформлення результатів.

5.6.1 Попередня оцінка

На етапі попередньої оцінки комісією на підприємство надсилається опитувальна анкета за рекомендованою формою додатка А та перелік матеріалів, документів щодо продукції, які потрібно надати комісії разом із заповненою опитувальною анкетою.

Зміст анкети - конфіденційна інформація, призначена тільки для використання Органом.

За результатами попередньої оцінки комісія складає висновок, який містить результати аналізу даних опитувальної анкети, аналіз вимог нормативних документів на продукцію, що атестується, порівняно з вимогами нормативних документів, чинних в Україні, аналіз інших вихідних матеріалів і документів та визначає доцільність (недоцільність) проведення подальших етапів робіт. Висновок підписує голова та члени комісії і затверджує керівник Органу.

У разі негативного висновку Орган повідомляє про це заявника і на час проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей припиняє роботи за заявкою. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надсилання Органу переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій.

У разі позитивного висновку комісія складає програму обстеження виробництва за рекомендованою формою додатка Б, що затверджується керівником Органу.

5.6.2 Проведення перевірки і оцінка виробництва

Проведення перевірки на підприємстві включає: вступну нараду, обстеження виробництва відповідно до затвердженої програми, заключну нараду.

Вступна нарада проводиться на підприємстві. На ній присутні: члени комісії, керівництво та персонал підприємства. Під час вступної наради:

• рекомендують членів комісії керівництву підприємства;

• розглядають мету та завдання перевірки, програму обстеження виробництва;

• установлюють форми спілкування членів комісії з керівництвом та працівниками підприємства;

• вирішують питання підготовки і надання комісії необхідних документів, матеріалів, довідок та ін.

За результатами вступної наради складається протокол, який підписується головою комісії.

Під час обстеження виробництва збираються фактичні дані про виробництво та елементи системи якості шляхом:

• опитування персоналу та аналізу його діяльності;

• аналізу документів, що використовуються на підприємстві;

• аналізу технологічних процесів та оцінки виробництва;

• здійснення спостереження за діяльністю функцій підрозділів та аналізу цієї діяльності;

• аналізу заходів щодо забезпечення якості на виробництві.

Для кожного елемента системи якості встановлюються:

• наявність задокументованих процедур (методик) із зазначенням назви та позначення документа;

• дотримання процедур (методик);

• забезпечення в разі виконання процедур (методик) відповідності виготовленої продукції встановленим вимогам.

Перевірку здатності підприємства забезпечувати виробництво продукції, що відповідає вимогам нормативної документації, здійснюють шляхом аналізу:

• нормативних документів;

• технологічних документів;

• методик (процедур) проведення робіт, інструкцій та ін.;

• робочої документації (протоколи випробувань, звіти служби контролю якості, плани контролю, робочі журнали, форми реєстрації спостережень);

• відповідності стану засобів технологічного оснащення;

• відповідності стану випробувального обладнання, засобів та вимірювальної техніки;

• відповідності підготовки персоналу тощо.

Дані, що свідчать про наявність невідповідностей, повинні фіксуватись з метою вивчення та аналізу навіть тоді, коли вони не входять до переліку питань, які передбачено програмою обстеження виробництва.

Ці матеріали передаються головою комісії керівнику виробництва для усунення недоліків.

Під час обстеження виробництва комісією можуть бути відібрані зразки продукції для проведення випробувань.

Заключна нарада проводиться в останній день перевірки.

На нараді мають бути присутні комісія та керівництво підприємства, а також працівники, які залучались до процесу перевірки.

На заключній нараді голова комісії доводить до відома присутніх:

• зауваження комісії;

• висновок про стан виробництва продукції, що сертифікується;

• рекомендації.

Нарада оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Зміст протоколу доводиться до керівника підприємства під розписку.

Результати перевірки оформляються актом обстеження виробництва за рекомендованою формою додатка В.

Акт обстеження містить:

• відомості про Орган (назва, адреса, реєстраційний номер) та перевірене підприємство (назва, адреса);

• відомості про підстави для проведення перевірки;

• мету та завдання перевірки;

• склад комісії;

• склад представників підприємства;

• вказівки про конфіденційність інформації;

• вихідні дані про підприємство;

• результати обстеження, включаючи систему якості;

• результати спостережень, зауваження та висновки про невідповідність;

• оцінку виробництва (перевірка ступеня відповідності виробництва заданим вимогам);

• висновок щодо можливості (неможливості) випуску заявленої продукції;

• рекомендації щодо усунення недоліків;

• рекомендації щодо періодичності технічного нагляду;

• відомості про направлення акта.

Акт в термін не більше 15 днів з дня заключної наради підписується головою і членами комісії та затверджується керівником Органу.  

Перший примірник надається керівнику підприємства-заявника, другий залишається Органу.

За позитивних результатів обстеження виробництва після проведення всіх робіт заявнику видається сертифікат відповідності.

Повторне обстеження, в разі негативного результату, проводиться як за повною, так і за скороченою процедурою, тільки на елементи, які мали невідповідності.

Апеляція, в разі незгоди з висновками комісії, підприємством-заявником оформляється не пізніше одного місяця з дати прийняття рішення.

5.7 Правила відбору зразків дорожньо-будівельної продукції для сертифікаційних випробувань

 

5.7.1 Відбір зразків дорожньо-будівельної продукції для випробувань проводиться Органом або за його дорученням іншою, незалежною від виробника організацією.

Кількість зразків (проб) дорожньо-будівельної продукції для випробувань та правила їх відбирання встановлюються Органом згідно з вимогами нормативної документації на продукцію. У разі відсутності цих вимог, кількість зразків (проб) дорожньо-будівельної продукції встановлюється Органом довільно.

5.7.2 Відбір зразків проводиться у присутності відповідальних осіб замовника із числа продукції, прийнятої службою технічного контролю.

Відбір зразків оформляється актом (додаток Г.1). Якщо зразки відправляються на випробування в різні випробувальні лабораторії, складаються окремі акти відбору зразків (проб).

5.7.3 Один примірник акта залишається у замовника, один надається Органу та по одному примірнику разом із зразками - у випробувальну лабораторію.

Заявник передає зразки дорожньо-будівельної продукції для випробувань у випробувальні лабораторії за свій рахунок.

5.8 Склад технічної документації, яка надається заявником для проведення сертифікаційних випробувань

 

Склад технічної документації встановлюється Органом.

5.8.1 Заявник надає Органу такі документи:

- нормативні документи на продукцію, зареєстровані у встановленому порядку;

- свідоцтво про приймання або інший документ, який підтверджує якість продукції та фактичне значення показників продукції;

- акт відбору зразків;

- акт постановки продукції на виробництво згідно з ГОСТ 15.001-88;

- копію останнього протоколу періодичних випробувань;

- додаткові документи на вимогу Органу або випробувальної лабораторії залежно від виду дорожньо-будівельної продукції.

5.9 Проведення випробувань дорожньо-будівельної продукції з метою сертифікації

 

5.9.1 Випробування продукції з метою сертифікації проводиться випробувальною лабораторією, що акредитована на право проведення видів випробувань, які передбачені нормативними документами на продукцію, або на право проведення випробувань цієї продукції.

Якщо випробувальна лабораторія акредитована лише на технічну компетентність, випробування продукції здійснюється тільки під наглядом представника Органу або уповноваженої ним незалежної від виробника організації. У даному випадку протокол повинен бути підписаний цим представником та затверджений представником Органу, який доручив проведення випробувань цій лабораторії. Затверджувальний підпис повинен бути завірений печаткою.

5.9.2 При позитивних результатах протоколи випробувань передаються Органу і в копії - заявнику.

5.9.3 У разі отримання негативних результатів випробування з метою сертифікації припиняються, інформація про негативні результати подається заявнику та Органу, який скасовує заявку.

Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки та надання Органу переконливих доказів проведення підприємством коригувальних заходів щодо усунення причин, що викликали невідповідність.

5.10 Ідентифікація продукції

 

5.10.1 Ідентифікація продукції проводиться представником Органу або, за його рішенням, іншої незалежної від виробника організації під час відбору зразків продукції на сертифікаційні випробування в присутності представника підприємства-заявника.

5.10.2 Ідентифікація продукції передбачає перевірку відповідності продукції нормативній, технічній та товаросупровідній документації, її маркування, пакування, зберігання та транспортування.

5.10.3 За результатами ідентифікації складається акт у формі згідно з додатком Г.2.

5.11 Пломбування та оформлення акта про зберігання зразка-свідка сертифікованої продукції

 

5.11.1 Зразок-свідок сертифікованої продукції, відібраний згідно із встановленими в Органі правилами, зберігається Органом або, за його дорученням, випробувальною лабораторією чи іншою організацією на випадок необхідності повторення випробувань, підтвердження показників дорожньо-будівельної продукції, рішення арбітражних та інших конфліктних питань. Термін зберігання зразка-свідка - протягом строку дії сертифіката.

5.11.2 Пломбування зразка-свідка дорожньо-будівельної продукції здійснює представник Органу під час відбору зразків продукції для сертифікаційних випробувань. Пломбування проводиться таким чином, щоб запобігти заміні чи доступу до продукції без пошкодження пломби.

5.11.3 Акт про пломбування та зберігання зразка-свідка продукції (додаток Г.3) затверджується керівником Органу та зберігається в документації Органу і на Підприємстві (організації), де знаходиться зразок-свідок.

5.11.4 Витрати, пов'язані із зберіганням зразка-свідка, покладаються на рахунок замовника.

5.12 Видача сертифіката відповідності, надання ліцензії та занесення сертифікованої продукції до реєстру Органу

 

5.12.1 Сертифікат відповідності видається виключно Органом. Сертифікат видається на одиночний виріб, на партію продукції або на продукцію, що випускається підприємством серійно, протягом строку, встановленого ліцензійною угодою.

5.12.2 За наявності протоколів з позитивними результатами випробувань, позитивної оцінки контролю якості, атестата виробництва, акта попереднього обстеження виробництва, залежно від прийнятої схеми (моделі) сертифікації, Орган оформляє сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Органу та видає заявнику.

Форма сертифіката відповідності наведена в додатку Д.

5.12.3 Строк дії сертифіката на продукцію, що випускається підприємством серійно протягом терміну, що встановлений ліцензійною угодою, визначає Орган з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво, але не більше як на три роки.

Термін, що встановлений ліцензією, не продовжується.

Порядок надання нової ліцензії, замість того, що втратила силу, визначає Орган в кожному конкретному випадку.

5.13 Технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції при її виробництві

 

5.13.1 Технічний нагляд за стабільністю показників, що підтверджені сертифікатом відповідності під час виготовлення продукції, здійснює Орган.

За пропозицією Органу нагляд може проводитись акредитованою випробувальною лабораторією.

5.13.2 Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюються Органом під час проведення сертифікації.

5.13.3 За результатами нагляду Орган може зупинити або скасувати дію ліцензії чи сертифіката у випадках:

- порушення вимог, що ставляться до продукції;

- порушення вимог з технології виробництва і контролю дорожньо-будівельної продукції.

5.13.4 Інформація про зупинку дії або скасування сертифіката відповідності доводиться Органом до відома заявника.

Дія сертифіката відповідності припиняється з моменту виключення його з Реєстру Органу.

5.14 Забезпечення об'єктивності сертифікації (атестації)

 

5.14.1 Всі рішення щодо видачі сертифікатів продукції та атестації виробництв приймаються комісійно. Підставою для їх видачі є протокол засідання виконавчої групи, підписаний всіма членами групи.

5.15 Інформація щодо результатів сертифікації продукції

 

5.15.1 Орган веде облік виданих ним сертифікатів та щомісяця звітує перед Укравтодором.

6 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

6.1 Орган та організації, що діють за його дорученням, несуть відповідальність за розголошення професійної таємниці відносно конфіденційності інформації.

7 АПЕЛЯЦІЇ

 

7.1 Розгляд апеляції здійснюється згідно з вимогами ГСТУ 218-21476215-094-2002 "Правила проведення сертифікації продукції у дорожньому господарстві".

7.2 Якщо заявник бажає опротестувати заходи щодо розгляду його заявки на сертифікацію продукції, невизнання сертифіката або рішення про скасування ліцензії, він повинен подати письмову апеляцію до Органу не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Копія заяви передається в Укравтодор.

Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

Апеляційна комісія призначається в кожному випадку окремо. Її склад погоджує Укравтодор і затверджує директор ДНТЦ "Дор'якість".

7.3 Апеляція розглядається апеляційною комісією Органу не пізніше 15 днів після її одержання.

7.4 Апеляційна комісія повинна мати такі документи:

- апеляцію заявника;

- листування щодо спірного питання між заявником та Органом, технічну документацію на продукцію (у разі необхідності);

- зразки або фотознімки продукції.

Документація надається членам апеляційної комісії Органом не пізніше як за два тижні до засідання комісії.

7.5 Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії.

7.6 Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії в повному складі.

7.7 Рішення комісії письмово доводиться до відома заявника, Укравтодору та Органу.

7.8 Витрати, пов'язані з розглядом апеляції, несе кожна із сторін.

7.9 У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії, заявник має право звернутися до комісії з апеляцій Національного органу з сертифікації.

8 РОЗРАХУНКИ МІЖ ОРГАНОМ ТА ЗАЯВНИКОМ

 

8.1 Розрахунки проводяться згідно з вимогами Правил визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затверджених наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 31.03.99 за N 194/3487.

8.2 Усі роботи із сертифікації продукції оплачуються заявником за договорами на проведення робіт, що укладаються з Органом.

8.3 Витрати заявника на проведення робіт із сертифікації відносяться на собівартість продукції.

8.4 Оплаті підлягають:

- послуги Органу;

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією і атестованим виробництвом та періодичні (контрольні) випробування.

8.5 Вартість технічного нагляду визначається на основі собівартості робіт, що виконуються під час його проведення, і калькулюється організацією, на яку покладено проведення технічного нагляду.

8.6 Ліцензійні платежі за право застосування сертифіката відповідності проводяться заявником на підставі ліцензійної угоди, що укладається між ним та Органом.

 

 Додаток А


 

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД "ДОРСЕРТИФІКАЦІЯ"

Україна, 03160, м. Київ-160, вул. Каунаська, 3

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації продукції

 

 

    1 __________________________________________________________________________________
                                (назва підприємства-виробника, постачальника (далі - заявник), адреса, код ЄДРПОУ)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада)
заявляє, що ___________________________________________________________________________
                                                                                 (назва продукції, код ОКП)
виготовлена у вигляді виробу одноразового виготовлення, виготовлена або планується до виготовлення у вигляді партії в кількості _________________________, випускається
                                                                                                          (шт., т, м2, м3 та ін.)
серійно* за ___________________________________________________________________________
                                                                              (назва та позначення нормативного документа виробника)
відповідає вимогам ____________________________________________________________________
                                                                                (позначення та назва нормативних документів)
і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам наведених нормативних документів за правилами органу із сертифікації.

    2 Випробування з метою сертифікації прошу провести в ___________________________________
                                                                                                                                                                  (назва акредитованої
_____________________________________________________________________________________
                               випробувальної лабораторії, адреса. За відсутності відомостей, цей пункт не наводиться)

    3 Заявник зобов'язується:
     - виконувати усі умови сертифікації;
    - забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що підтверджені сертифікатом відповідності;
     - сплатити всі витрати за проведення сертифікації.

     4 Додаткові відомості ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

     Керівник підприємства ________________________________________________
                                                                                            (підпис) (ініціали та прізвище)
     Головний бухгалтер ___________________________________________________
                                                                                             (підпис) (ініціали та прізвище)
     Печатка                                                                    Дата 


 

 

Додаток Б 


 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДНТЦ "Дор'якість"
____________ (П. І. Б.)
"___" ____________ 200_ р. 


 

 

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ
ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД "ДОРСЕРТИФІКАЦІЯ"

Україна, 03160, м. Київ-160, вул. Каунаська, 3

РІШЕННЯ

 

N _______ від "___" ____________ 200_ р.

за заявкою на проведення сертифікації продукції

Розглянувши заявку ____________________________________________________________________
                                                                                                       (назва підприємства-виробника,
____________________ від ____________ на сертифікацію ___________________________________
постачальника продукції)                        (дата)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (назва продукції, код ОКП)
повідомляємо:

1 Сертифікація буде проведена на відповідність продукції вимогам ____________________________
                                                                                                                                                                               (позначення
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            та назва нормативних документів)

2 Схема (модель) сертифікації міститиме (непотрібне викреслити):
- обстеження виробництва;
- атестацію виробництва продукції, що сертифікується;
- випробування продукції з метою сертифікації;
- технічний нагляд.

3 Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведені ______________________________
                                                                                                                                                                               (назва та адреса
_____________________________________________________________________________________
                                                                         акредитованих випробувальних лабораторій)
_____________________________________________________________________________________

4 Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції здійснюватиме __________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (назва організації та її адреса)

Періодичність проведення та форми технічного нагляду повідомлятимуться додатково

8 Роботи проводяться на підставі ________________________________________________________
                                                                                                                           (господарських договорів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                або інших угод)

Керівник органу
із сертифікації продукції 

___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище) 

  

Дата 

Члени комісії: 

____________________________
____________________________
(підписи) (ініціали та прізвища) 


 

 

 

Додаток В 


 

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

 

 

від "___" ____________ 200_ р.
N __________________ 


 

 

Орган з сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів, конструктивних елементів автомобільних доріг та штучних споруд "ДОРСЕРТИФІКАЦІЯ при ДНТЦ "Дор'якість", зареєстрований за адресою: Україна, 03160, м. Київ-160, вул. Каунаська, 3, що названий надалі "органом із сертифікації" та
представлений ________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
цим надає ____________________________________________________________________________
                                                                                    (назва підприємства - виробника продукції)
зареєстрованому за адресою: ____________________________________________________________,
що назване надалі "ліцензіатом" та представлене ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
ліцензію на право застосування сертифіката відповідності, зареєстрованого в Реєстрі органу із сертифікації "___" ____________ 200_ р. за N _________ щодо продукції, зазначеної в

сертифікаті і виготовленої ліцензіатом протягом строку дії цієї ліцензійної угоди, на підставі нижченаведеного:

1 ЛІЦЕНЗІАТ

    1.1 Зобов'язується виконувати усі умови сертифікації продукції.

  1.2 Зобов'язується забезпечити відповідність випущеної та поставленої продукції усім вимогам нормативних документів на продукцію, що наведені в сертифікаті відповідності, а також зразкам, що пройшли випробування з метою сертифікації.

    1.3 Зобов'язується забезпечити безперешкодний доступ представникам, що уповноважені органом із сертифікації продукції, до усіх дільниць виробництва сертифікованої продукції без попереднього повідомлення.

  1.4 Зобов'язується попередньо сповіщати орган із сертифікації продукції про всі модернізації (модифікації) продукції, зміни в її конструкції (складі), технології виготовлення, методах випробувань та контролю, правилах приймання, що намічаються. Здійснює намічені модернізацію (модифікацію) та інші зміни тільки за згодою органу, що видав сертифікат.

    1.5 Зобов'язується вести облік усіх рекламацій (претензій) на сертифіковану продукцію та негайно повідомляти про них орган із сертифікації продукції.

    1.6 Зобов'язується сплачувати у встановленому порядку всі витрати, що пов'язані з проведенням робіт із сертифікації продукції, відповідно до прийнятої схеми (моделі).

За право застосування сертифіката відповідності ліцензіат зобов'язується відраховувати на розрахунковий рахунок органу із сертифікації при ДНТЦ "Дор'якість"
______________________________________________________________________________________
                                                                     (розмір платежу у відсотках, періодичність виплат)
від обсягу реалізації сертифікованої продукції (без ПДВ та акцизного збору).

     1.7 Має право використовувати інформацію про сертифіковану продукцію з метою реклами.

  1.8 Має право подати апеляцію до органу із сертифікації з усіх розбіжностей, пов'язаних з сертифікацією продукції.

2 ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ

  2.1 Зобов'язується виконувати технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції власними силами або силами уповноважених до виконання цих робіт представників органу із сертифікації, територіальних центрів стандартизації та метрології Держстандарту України, інших організацій.

    2.2 Зобов'язується завчасно, не пізніше як за шість місяців, інформувати рекомендованим листом (або іншим аналогічним способом) ліцензіата про зміни, що намічаються, чинних нормативних документів, якими встановлені обов'язкові вимоги.

3 ІНШІ УМОВИ

     3.1 Ця угода вступає в дію з _________ і залишається в силі до ______________________________
                                                                             (дата)                                                                      (дата, але не більше трьох років)
поки не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією із сторін за умови повідомлення про це іншої сторони у встановлені терміни.

    3.2 У разі виникнення питання про скасування ліцензії встановлюються такі терміни залежно від причин:

Ситуація, що потребує попередження про скасування ліцензії 

Термін завчасного попередження про скасування ліцензії 

Бажання виробника припинити дію ліцензійної угоди 
Органом із сертифікації продукції виявлено небезпеку продукції для споживачів
Забезпечення відповідності продукції новим вимогам нормативних документів
Невиконання фінансових зобов'язань за договором з виконавцем робіт 

30 днів 
Не встановлюється 
 
За домовленістю 
 
30 днів 


 

    Повідомлення про скасування ліцензії направляється другій стороні рекомендованим листом (або в інший спосіб) з наведенням причин скасування і дати припинення дії.

    3.3 У разі якщо ліцензіат сповіщає орган із сертифікації про власну непідготовленість, прийняти нові вимоги у встановлені терміни, порушує терміни або якщо результати випробувань продукції на відповідність зміненим вимогам негативні, ліцензія вважається скасованою з часу введення в дію нових вимог.

  3.4 Юридична відповідальність за якість сертифікованої продукції встановлюється чинним законодавством України.

Від органу із сертифікації
продукції:
Директор ДНТЦ "Дор'якість"
 
___________________________
       (підпис) (ініціали та прізвище) 

Від ліцензіата:
 
____________________________
                                  (посада)
____________________________
        (підпис) (ініціали та прізвище) 

               Печатка 

                Печатка 

Керівник органу із сертифікації
___________________________
        (підпис) (ініціали та прізвище) 

  


 

 

 

Додаток Г.1 


 

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД "ДОРСЕРТИФІКАЦІЯ"

Україна, 03160, м. Київ-160, вул. Каунаська, 3

АКТ
ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ

 

 

від "___" ____________ 200_ р.

      На ________________________________________________________________________________
                                                                       (назва підприємства, місце відбирання зразків)
мною, представником органу із сертифікації, заявником ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
у присутності _________________________________________________________________________
відібрані зразки продукції згідно з порядком та правилами відбору
згідно з вимогами ______________________________________________________________________
для проведення сертифікаційних випробувань на відповідність
вимогам ______________________________________________________________________________

Назва продукції 

Один. виміру 

Розмір партії 

Дата виготовлення 

Маса продукції в споживчому пакуванні

Кількість зразків 

для випробувань 

для зразків-свідків 

  

  

  

  

  

  

  


 

Представник органу із сертифікації _________________________

Представник підприємства-виробника _____________________


 

 

Додаток Г.2 


 

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД "ДОРСЕРТИФІКАЦІЯ"

Україна, 03160, м. Київ-160, вул. Каунаська, 3

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

 

 

Ідентифікація  _________________________________________________________________________

що випускається _______________________________________________________________________

Дата ___________________ Місто ________________________________________________________

      Представник органу із сертифікації  ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та уповноважений представник заявника  _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
склали цей акт як свідоцтво про те, що ____________________________________________________
яка (який, яке) випускається за ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
технології виготовлення, визначеної ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

умов виробництва, визначених __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
методів приймання, контролю та випробувань, маркування, пакування, зберігання і транспортування, визначених ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відібрані та опечатані (опломбовані) зразки ________________________________________________
__________________________ ідентифіковані і можуть бути представлені на випробування з метою сертифікації.

                        Представник органу із сертифікації ______________________________

                        Представник заявника ________________________________________ 


 

 

Додаток Г.3 


 

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД "ДОРСЕРТИФІКАЦІЯ"

Україна, 03160, м. Київ-160, вул. Каунаська, 3

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу із сертифікації
____________________________
____________________________
Печатка _____________________
"___" ____________ 200_ р. 


 

АКТ
ПРО ПЛОМБУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКА-СВІДКА
продукції за заявкою N _____ на сертифікацію продукції

 

 

Зразок-свідок продукції _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

виготовлення _________________________________________________________________________
відповідає зразкам цієї продукції, які піддавались випробуванню
з метою сертифікації в __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

              ОПЛОМБОВАНИЙ
______________________________
печаткою із зображенням
______________________________
______________________________

                 Підпис _______________ 


 
 
 
(дійсне зображення печатки)

Дата _________________ 


 

РОЗМІЩЕНИЙ (ПЕРЕДАНИЙ) ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ В

_____________________________________________________________________________________

на термін до __________________________________________________________________________

відповідальний за зберігання ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник організації, яка забезпечує зберігання зразка-свідка

_______________________
(посада, прізвище та ініціали)  

________________
(підпис)  

__________________
(дата) 


 

        Печатка 


 

____________ 

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.