Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінтрансзв'язку України
від 14 квітня 2006 р. N 349


 

ПОЛОЖЕННЯ
про метрологічну службу Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації

 

Положення про метрологічну службу Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації (далі - Положення) розроблено на основі Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" і Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.02.2005 р. N 53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за N 307/10587 (далі - Типове положення).

Положення погоджено листом Держспоживстандарту України від 11.10.2005 N 8771-6-4/25.

Положення визначає структуру, загальні положення, головні завдання, функції і права усіх підрозділів метрологічної служби (далі - МС) Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації (далі - Держзв'язку) незалежно від форм власності та виду діяльності.

1. Загальні положення

 

1.1. В даному Положенні використовуються терміни та визначення відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Закону України "Про телекомунікації", Закону України "Про поштовий зв'язок", ДСТУ 2681-94 "Метрологія. Терміни та визначення", РМГ 29-99 "Метрология. Термины и определения", а також додаткові терміни, які вживаються у такому значені:

державна метрологічна система - сукупність законодавчих та інших нормативно-правових актів, організаційної структури, наукової, технічної та нормативної бази з метрології, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань у державі;

галузь "Зв'язок" - сукупність підприємств, об'єднань підприємств, організацій, установ, що входять до сфери управління Держзв'язку, підприємств, які незалежно від форм власності здійснюють свою діяльність у сфері передавання інформації і надання послуг зв'язку споживачам на підставі ліцензій;

єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в узаконених одиницях вимірювань, а похибки вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за встановлені межі;

споживач зв'язку - юридична чи фізична особа, яка користується послугами зв'язку;

метрологічна діяльність галузі "Зв'язок" - діяльність метрологічних служб підприємств, операторів зв'язку, яка пов'язана із забезпеченням єдності вимірювань та спрямована на створення, правильний вибір і застосування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), метрологічних правил і норм, виконання інших метрологічних робіт, необхідних для досягнення єдності і необхідної точності вимірювань з метою забезпечення високої якості послуг зв'язку, захисту споживачів зв'язку від наслідків використання недостовірних результатів вимірювань, підвищення ефективності виробництва, прискорення технічного прогресу в галузі зв'язку;

метрологічна служба - сукупність суб'єктів та їх підрозділів, діяльність яких спрямована на забезпечення єдності вимірювань та здійснення метрологічного контролю і нагляду;

метрологічний контроль включає такі роботи:

- атестація калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств і організацій;

- метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;

- калібрування засобів вимірювальної техніки;

- метрологічна експертиза документації та атестація методик виконання вимірювань;

метрологічний нагляд - нагляд за забезпеченням єдності вимірювань;

нормативний документ з метрології - документ, який встановлює правила, положення, інші вимоги чи норми, що стосуються метрології та метрологічної діяльності;

оператор зв'язку - оператор телекомунікацій, провайдер телекомунікацій або оператор поштового зв'язку;

підприємства галузі зв'язку - оператори телекомунікацій, провайдери телекомунікацій або оператори поштового зв'язку, підприємства, наукові, навчальні, конструкторські, проектно-конструкторські організації, їх сукупність або об'єднання, а також інші підприємства, організації, установи, що входять до сфери управління Держзв'язку.

1.2. МС Держзв'язку є складовою частиною МС країни і виконує комплекс робіт із забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань з метою захисту юридичних і фізичних осіб від наслідків використання недостовірних результатів вимірювань, підвищення ефективності виробництва продукції, спрямованого на прискорення технічного прогресу в галузі зв'язку.

1.3. Структура і штати МС Держзв'язку, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій галузі зв'язку визначаються їх керівниками відповідно до обсягів робіт і з урахуванням того, що роботи із забезпечення єдності вимірювань, у тому числі калібрування і ремонт ЗВТ, належать до основних видів робіт, а підрозділи МС за умовами праці і заробітної плати - до основних виробничих, науково-дослідних, конструкторських, проектно-конструкторських чи технологічних підрозділів.

1.4. Організацію робіт з метрологічної діяльності в системі Держзв'язку покладено на заступника директора Держзв'язку, який курирує діяльність у сфері метрологічного забезпечення (далі - МЗ), а на підприємствах галузі зв'язку - на відповідальну особу, яка керує технічною політикою підприємства.

1.5. Загальне керівництво діяльністю МС Держзв'язку і роботами з МЗ покладається на Управління стандартизації, сертифікації та метрології Держзв'язку і головного метролога Держзв'язку.

1.6. У своїй діяльності МС Держзв'язку керується чинним законодавством, стандартами та іншими нормативними документами (далі - НД) державної системи забезпечення єдності вимірювань, відповідними наказами центрального органу виконавчої влади з метрології - Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики (далі - ЦОВМ), вказівками і наказами Держзв'язку, галузевими НД і цим Положенням.

1.7. Завдання, функції, права, підпорядкованість, структура і відповідальність підрозділів МС, головної і базових організацій метрологічної служби (ГОМС і БОМС), а також підприємств галузі зв'язку, визначаються відповідними положеннями, які розробляються з урахуванням цього Положення.

1.8. Положення про МС узгоджуються, затверджуються відповідними керівниками та вводяться в дію в порядку згідно з додатком 1.

1.9. Рішення Держзв'язку з питань МЗ і вимоги галузевих НД є обов'язковими для виконання операторами зв'язку, які надають послуги зв'язку на мережі загального користування і підприємствами, що входять до сфери управління Держзв'язку.

1.10. Форми взаємодії МС підприємств і державної МС регламентуються Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншими чинними нормативно-правовими актами України і НД з метрології.

1.11. МС Держзв'язку може розробляти та затверджувати нормативні документи з метрології, що конкретизують і не суперечать НД та нормативно-правовим актам ЦОВМ, та які проходять метрологічну експертизу у метрологічних центрах.

1.12. МС, які проводять атестацію методик виконання вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, мають бути уповноважені у державній метрологічній системі відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Головні та базові організації, які проводять державні приймальні випробування ЗВТ, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, мають бути уповноважені у державній метрологічній системі відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Повірочні лабораторії підприємств та організацій, які проводять повірку ЗВТ, мають бути уповноважені у державній метрологічній системі відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Калібрувальні та вимірювальні лабораторії підприємств та організацій, які проводять відповідно калібрування ЗВТ для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб, вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду, мають бути атестовані у державній метрологічній системі відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

1.13. Фінансування діяльності МС Держзв'язку у відповідності до статті 39 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, які виділяються на її утримання, а також за рахунок коштів, отриманих за створення наукових, науково-дослідних робіт, а також за надання метрологічних послуг.

Фінансування діяльності МС підприємств галузі зв'язку здійснюється за рахунок коштів цих підприємств.

1.14. Відповідальність за стан МЗ, дотримання метрологічних норм і правил, за невиконання або неналежне виконання підрозділами МС Держзв'язку покладених на них функцій, а також за перевищення делегованих їм прав, несуть їхні керівники відповідно до чинного законодавства.

2. Структура метрологічної служби Держзв'язку

 

2.1. Метрологічна служба Держзв'язку являє собою централізовану систему і складається з таких ланок (додаток 2):

- заступник директора Держзв'язку, який курирує діяльність у сфері МЗ;

- Управління стандартизації, сертифікації та метрології Держзв'язку (УССМ);

- головний метролог Держзв'язку;

- ГОМС - Одеський науково-дослідний інститут зв'язку (ОНДІЗ);

- БОМС:

Український науково-дослідний інститут зв'язку (УНДІЗ);

Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення (УНДІРТ);

Науково-інженерний центр лінійно-кабельних споруд Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (НІЦ ЛКС ДУІКТ);

- метрологічні служби підприємств галузі зв'язку та їх підрозділів.

2.2. Головний метролог Держзв'язку призначається наказом Мінтрансзв'язку і підпорядковується безпосередньо начальнику УССМ.

2.3. Головна і базові організації МС атестуються у відповідності до Порядку проведення атестації головних та базових організацій метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 29.06.2005 N 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.07.2005 за N 750/11030.

2.4. Структура і штати МС підприємств галузі зв'язку та їх підрозділів визначаються відповідними керівниками підприємств, виходячи з обсягів робіт з МЗ і з урахуванням рекомендацій з розрахунку чисельності штатів МС (додаток 3).

3. Основні завдання метрологічної служби Держзв'язку

 

3.1. Основними завданнями МС Держзв'язку є:

3.1.1. Забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань.

3.1.2. Визначення концепції розвитку метрологічної служби галузі, координація і здійснення робіт з МЗ розробок, виробництва, випробувань і експлуатації вимірювальних систем, засобів, послуг зв'язку, ЗВТ та інших сфер діяльності у галузі зв'язку.

3.1.3. Розроблення планів реалізації концепції розвитку метрологічної служби галузі зв'язку.

3.1.4. Складання і затвердження галузевих перспективних та щорічних планів робіт у сфері забезпечення єдності вимірювань та контроль за їх виконанням.

3.1.5. Розроблення та реалізація заходів щодо впровадження систем управління якістю в метрологічних підрозділах галузі зв'язку відповідно до вимог міжнародних та національних стандартів;

3.1.6. Організація і здійснення метрологічного контролю та нагляду.

3.1.7. Здійснення взаємодії з ЦОВМ та органами Державної метрологічної служби з питань забезпечення єдності вимірювань.

3.1.8. Координація і контроль діяльності ГОМС і БОМС.

3.1.9. Розроблення і реалізація галузевих і міжгалузевих програм з МЗ, що спрямовані на вдосконалення МЗ і підвищення ефективності робіт метрологічної служби, організація і контроль за їх виконанням.

3.1.10. Підготовка пропозицій до планів державної та галузевої стандартизації і розроблення планів робіт з удосконалення галузевої нормативної бази з метрології.

3.1.11. Організація і проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектів стандартів, науково-дослідних, конструкторських, проектно-конструкторських робіт, звітів про науково-дослідні роботи.

3.1.12. Участь у розробці та впровадженні державних і галузевих стандартів та інших НД з питань МЗ.

3.1.13. Організація проведення акредитації калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств галузі зв'язку.

3.1.14. Організація і проведення робіт, необхідних для забезпечення єдності вимірювань на підприємствах галузі зв'язку.

3.1.15. Розроблення і впровадження сучасних методів вимірювання і ЗВТ, автоматизованого контрольно-вимірювального устаткування, вимірювально-інформаційних систем і робочих еталонів.

3.1.16. Участь у роботах з міжнародного співробітництва в галузі метрології.

3.1.17. Організація підготовки і підвищення кваліфікації кадрів метрологічних служб підприємств галузі зв'язку.

3.1.18. Організація галузевих нарад, семінарів, конференцій, виставок з питань МЗ.

3.2. Розподіл завдань, що покладаються на МС Держзв'язку, між окремими підрозділами МС, їх функції та права визначаються даним Положенням.

4. Обов'язки та права УССМ з МЗ галузі зв'язку

 

4.1. На УССМ покладаються такі обов'язки:

4.1.1. Контроль за здійсненням єдиної технічної політики галузі зв'язку у сфері забезпечення єдності вимірювань.

4.1.2. Організація проведення аналізу стану вимірювань у галузі та визначення основних напрямків подальшого розвитку МЗ.

4.1.3. Організація розроблення основних напрямів діяльності, програм та координаційних планів з МЗ в системі Держзв'язку.

4.1.4. Контроль за розробленням планів з МЗ, що розробляються головною і базовими організаціями МС, та здійснення контролю за їх виконанням.

4.1.5. Затвердження планів-графіків з проведення галузевого метрологічного контролю і нагляду.

4.1.6. Організація розроблення, затвердження і впровадження НД, що регламентують діяльність з МЗ.

4.1.7. Взаємодія з ЦОВМ, з МС інших центральних органів виконавчої влади з питань міжгалузевої координації планів з МЗ.

4.1.8. Забезпечення участі головного метролога, головної і базових організацій МС галузі зв'язку в роботах з міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері метрології. Контроль за впровадженням стандартів і рекомендацій Міжнародної організації законодавчої метрології (МОЗМ), Міжнародної організації із стандартизації (МОС), Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) у сфері метрології.

4.1.9. Підготовка до розгляду науково-технічною радою і колегією Держзв'язку питань щодо стану та удосконалення МЗ.

4.1.10. Складання і представлення керівництву Держзв'язку звітів, доповідей, проектів наказів та інших документів з питань МЗ.

4.1.11. Планування і сприяння в проведенні нарад, семінарів, конференцій, виставок з питань МЗ.

4.1.12. Організація метрологічного контролю і нагляду за розробленням, виробництвом, станом, застосуванням і ремонтом ЗВТ, а також за впровадженням і дотриманням метрологічних правил.

4.1.13. Здійснення контролю за усуненням недоліків у сфері МЗ, виявлених при проведенні державного метрологічного контролю і нагляду.

4.2. Для виконання своїх обов'язків з МЗ УССМ надаються такі права:

4.2.1. Залучати ГОМС та БОМС, окремих фахівців до виконання робіт з МЗ.

4.2.2. Здійснювати контроль у сфері МЗ, отримувати в установленому порядку від підприємств галузі зв'язку всі необхідні матеріали з питань МЗ.

4.2.3. Подавати пропозиції керівництву Держзв'язку щодо визначення головної і базових організацій МЗ, про заохочення працівників метрологічної служби, про накладення стягнень або притягнення до відповідальності працівників, винних у порушенні метрологічних норм і правил.

4.2.4. Брати участь у розгляді суперечностей, що стосуються оцінки діяльності МС Держзв'язку.

4.2.5. Бути представником за дорученням Держзв'язку в органах ЦОВМ та інших організаціях з питань МЗ.

5. Обов'язки та права головного метролога Держзв'язку

 

5.1. На головного метролога Держзв'язку покладені такі обов'язки:

5.1.1. Здійснення єдиної технічної політики галузі зв'язку у сфері забезпечення єдності вимірювань.

5.1.2. Аналіз та оцінка стану метрологічного забезпечення галузі за результатами узагальнення інформації головних і базових організацій МС, МС підприємств та організацій та визначення основних напрямків подальшого розвитку МЗ.

5.1.3. Координація проектів планів з МЗ, що розробляються головною і базовими організаціями МС, та здійснення контролю за їх виконанням.

5.1.4. Участь у розробці, узгодженні і впровадженні НД, що регламентують питання з МЗ.

5.1.5. Взаємодія з ЦОВМ, з МС інших центральних органів виконавчої влади з питань МЗ.

5.1.6. Контроль за впровадженням стандартів і рекомендацій Міжнародної організації законодавчої метрології (МОЗМ), міжнародної організації з стандартизації (МОС), Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) у сфері метрології.

5.1.7. Видача за результатами метрологічного нагляду приписів щодо припинення та усунення порушень метрологічних норм і правил.

5.1.8. Участь в проведенні державного метрологічного контролю і нагляду за діяльністю підприємств галузі зв'язку.

5.1.9. Планування підготовки і підвищення кваліфікації кадрів МС.

5.1.10. Підготовка до розгляду науково-технічною радою і колегією Держзв'язку питань щодо стану та удосконалення МЗ.

5.1.11. Складання і представлення керівництву Держзв'язку звітів, доповідей, проектів наказів та інших документів з питань МЗ.

5.1.12. Організація планування і сприяння в проведенні нарад, семінарів, конференцій, виставок з питань МЗ.

5.1.13. Організація розробки та атестація методик виконання вимірювань.

5.1.14. Організація проведення метрологічного контролю за розробкою, виробництвом, станом, застосуванням і ремонтом ЗВТ, а також за впровадженням і дотриманням метрологічних правил.

5.1.15. Організація здійснення контролю за усуненням недоліків у сфері МЗ, виявлених при проведенні державного метрологічного контролю і нагляду.

5.1.16. Узгодження та затвердження методик атестації, повірки, калібрування, методик виконання вимірювань.

5.2. Для виконання своїх обов'язків з МЗ головному метрологу Держзв'язку надаються такі права:

5.2.1. Залучати (за договором) підприємства, організації, окремих фахівців до виконання робіт з МЗ.

5.2.2. Бути представником за дорученням Держзв'язку в органах ЦОВМ та інших організаціях з питань МЗ.

5.2.3. Вести листування з організаціями з питань, що відносяться до компетенції головного метролога.

5.2.4. Видавати за результатами метрологічного нагляду приписи з питань стану і застосування ЗВТ, впровадження і дотримання метрологічних правил.

5.2.5. Запитувати необхідні матеріали з МЗ від підприємств і організацій галузі зв'язку.

5.2.6. Вносити пропозиції про скасування нормативних документів, наказів, розпоряджень, прийнятих керівниками підприємств, що суперечать чинному законодавству, державним чи галузевим стандартам.

5.2.7. Вносити пропозиції керівництву Держзв'язку про заохочення працівників метрологічної служби за якісну організацію робіт з МЗ, впровадження сучасних прогресивних методів вимірювань, а також вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, винних у порушенні метрологічних норм і правил.

6. Головна організація метрологічної служби Держзв'язку

 

6.1. ГОМС призначається наказом Мінтрансзв'язку для координації робіт із забезпечення єдності вимірювань у сфері своєї діяльності та методичного керівництва БОМС і МС підприємств та організацій.

6.2. ГОМС визначається з числа провідних науково-виробничих (виробничих) об'єднань, науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних організацій, які мають висококваліфікований персонал з метрології в галузі зв'язку і необхідну технічну базу.

У ГОМС, для виконання покладених завдань, може бути створений самостійний підрозділ, який очолюється головним метрологом, що призначається на посаду і звільняється з неї наказом керівника підприємства за погодженням із головним метрологом Держзв'язку.

6.3. ГОМС виконує всі роботи, пов'язані із забезпеченням єдності вимірювань, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на її утримання на відповідний рік, згідно з її розрахунками, а також коштів, одержаних за надання метрологічних послуг.

6.4. На ГОМС покладаються такі функції:

6.4.1. Розроблення та узгодження з УССМ технічної політики у сфері МЗ.

6.4.2. Проведення систематичного аналізу матеріалів щодо стану МЗ галузі, що подаються БОМС.

6.4.3. Вивчення потреби галузі в робочих ЗВТ і робочих еталонах.

6.4.4. Здійснення координації та організаційно-методичного керівництва базовими організаціями МС щодо проведення ними науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДР і ДКР) у сфері МЗ.

6.4.5. Планування та участь у проведенні державних приймальних випробувань ЗВТ, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, у розробленні та реалізації заходів з МЗ їх виробництва та експлуатації.

6.4.6. Участь у розробленні методів вимірювань і ЗВТ, у створенні комплексів повірочного і калібрувального обладнання для галузі зв'язку, узгодження пропозицій щодо їх розроблення та виготовлення разом із зацікавленими підприємствами і організаціями.

6.4.7. Проведення робіт з розроблення, уніфікації, стандартизації та атестації методик виконання вимірювань.

6.4.8. Розгляд та підготовка пропозицій щодо узгодження проектів державних і галузевих стандартів з МЗ, участь у розробленні НД з метрології.

6.4.9. Організація МЗ випробувань.

6.4.10. Організація і проведення атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій підприємств галузі зв'язку.

6.4.11. Виконання робіт з МЗ вимірювальних інформаційних систем, автоматизованих систем керування технологічними процесами.

6.4.12. Зберігання і підтримання на належному рівні робочих еталонів, комплексів повірочного і калібрувального обладнання.

6.4.13. Участь у розв'язанні суперечностей, що виникають у роботі МС підприємств галузі зв'язку.

6.4.14. Організація і проведення метрологічної експертизи проектів стандартів, технічних умов, технічних завдань, проектної, конструкторської, технологічної документації, звітів з НДР та інших нормативних документів з МЗ.

6.4.15. Організація і проведення метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту ЗВТ.

6.4.16. Розробка калібрувальних тавр та контролю за правильністю їх використання, зберігання і знищення.

6.4.17. Організація обліку підприємств, що виготовляють і ремонтують ЗВТ, а також МС і лабораторій, що акредитовані на право проведення метрологічних робіт в галузі.

6.4.18. Створення інформаційно-довідкової системи з метрології.

6.4.19. Участь за завданнями Держзв'язку в роботах з міжнародного співробітництва в сфері метрології. Контроль впровадження і дотримання стандартів і рекомендацій Міжнародної організації законодавчої метрології (МОЗМ), міжнародної організації з стандартизації (МОС), Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК).

6.4.20. Розроблення проектів НД, що регламентують організацію робіт з МЗ, їх узгодження і затвердження.

6.4.21. Організація і проведення семінарів, конференцій, нарад і виставок за тематикою удосконалення системи МЗ галузі зв'язку.

6.4.22. Взаємодія з державними науковими метрологічними центрами і центрами стандартизації, метрології та сертифікації ЦОВМ з питань, що відносяться до компетенції ГОМС.

6.4.23. Сприяння територіальним органам ЦОВМ під час проведення ними державного метрологічного контролю і нагляду.

6.4.24. Розроблення і представлення до УССМ проектів наказів, розпоряджень і вказівок з питань МЗ.

6.4.25. Участь у роботах комісій для проведення метрологічного контролю і нагляду за діяльністю МС.

6.4.26. Участь у роботах з підвищення кваліфікації працівників МС галузі.

6.4.27. Розроблення та атестація методик виконання вимірювань.

6.5. Для виконання своїх обов'язків ГОМС надаються такі права:

6.5.1. Контролювати роботу БОМС і МС підприємств галузі зв'язку з питань МЗ, розроблення, випробування, використання продукції, інших видів діяльності. Вимагати від керівників підприємств усунення виявлених недоліків.

6.5.2. Залучати (за договором) МС підприємств та окремих фахівців до виконання робіт з МЗ.

6.5.3. Одержувати від БОМС, підприємств галузі зв'язку необхідну інформацію з питань МЗ для проведення метрологічного контролю та атестації калібрувальних і вимірювальних лабораторій.

6.5.4. Вирішувати за дорученням Держзв'язку з ЦОВМ питання, що пов'язані з МЗ.

6.5.5. Видавати МС підприємств галузі зв'язку розпорядження, спрямовані на запобігання чи усунення порушень метрологічних норм і правил.

6.5.6. Брати участь у вирішенні розбіжностей, що стосуються діяльності МС підприємств галузі зв'язку.

6.5.7. Вносити до Держзв'язку пропозиції про заохочення працівників МС і про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні метрологічних норм і правил.

7. Базові організації метрологічної служби

 

7.1. Загальні положення

7.1.1. БОМС призначається наказом Мінтрансзв'язку, за узгодженням з ГОМС, для виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань у сфері своєї діяльності, координації і методичного керівництва МС підприємств галузі зв'язку відповідного напряму діяльності.

7.1.2. БОМС визначається з числа провідних підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій галузі, у складі яких утворюється підрозділ на чолі з головним метрологом. Головний метролог БОМС призначається наказом керівника підприємства (організації).

7.1.3. Відповідальним за виконання завдань, що покладені на БОМС, є керівник підприємства (організації).

7.1.4. Свою роботу БОМС здійснює під керівництвом УССМ, головного метролога Держзв'язку та організаційно-методичним керівництвом ГОМС.

7.1.5. БОМС виконує усі роботи, пов'язані із забезпеченням єдності вимірювань, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на їх утримання на відповідний рік, згідно з їх розрахунками, а також коштів, одержаних за надання метрологічних послуг.

7.2. На БОМС покладаються такі функції у закріпленій сфері діяльності:

7.2.1. Проведення аналізу стану вимірювань і МЗ. Розробка на його основі і внесення до ГОМС пропозицій з основних напрямів удосконалення МЗ, а також розвитку і підвищення ефективності МС підприємств.

7.2.2. Встановлення оптимальних міжкалібрувальних інтервалів ЗВТ.

7.2.3. Організація і проведення МА, повірки, калібрування і ремонту ЗВТ за відповідним напрямом.

7.2.4. Розроблення та атестація методик виконання вимірювань за відповідним напрямом.

7.2.5. Проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектної, конструкторської, технологічної документації, проектів стандартів, звітів про НДР.

7.2.6. Організація і проведення метрологічного контролю та нагляду за забезпеченням єдності вимірювань.

7.2.7. Сприяння територіальним органам ЦОВМ у здійсненні ними державного метрологічного контролю і нагляду.

7.2.8. Вивчення експлуатаційних властивостей ЗВТ, узагальнення результатів цієї роботи і внесення пропозицій щодо підвищення якості та надійності ЗВТ.

7.2.9. Розроблення і впровадження стандартів та інших НД, що регламентують питання МЗ.

7.2.10. Розроблення пропозицій до проектів планів галузевої стандартизації.

7.2.11. Організація і здійснення метрологічного контролю і нагляду за діяльністю МС підприємств галузі зв'язку.

7.2.12. Участь в організації і проведенні конференцій, семінарів і нарад з питань МЗ.

7.2.13. Складання за завданням УССМ та ГОМС звітів і довідок про стан МЗ підприємств галузі зв'язку у сфері своєї діяльності.

7.3. БОМС надані такі права у закріпленій сфері діяльності:

7.3.1. Здійснювати метрологічний контроль та нагляд на підприємствах галузі зв'язку, а також вимагати від керівників усунення виявлених недоліків.

7.3.2. Отримувати від підприємств необхідні для виконання своїх обов'язків матеріали з питань МЗ та необхідні матеріали для розробки заходів щодо питань удосконалення їх МЗ.

7.3.3. Брати участь у розгляді розбіжностей, що стосуються діяльності МС підприємств.

7.3.4. Надсилати МС підприємств розпорядження щодо усунення порушень норм і правил МЗ.

7.3.5. Вносити керівникам підприємств пропозиції про анулювання НД, наказів і розпоряджень, що суперечать чинному законодавству з питань метрології.

7.3.6. Вносити пропозиції щодо заохочення працівників МС, а також про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні метрологічних норм і правил.

8. Метрологічні служби підприємств галузі зв'язку

 

8.1. МС підприємств галузі зв'язку створюються з метою організації та виконання робіт з МЗ їх діяльності. До МС підприємства входять метрологічний підрозділ та інші структурні підрозділи, які виконують роботи з МЗ. МС підприємств галузі зв'язку підпорядковуються відповідальній особі, яка керує технічною політикою підприємства.

8.2. В своїй роботі МС підприємств галузі зв'язку керуються Законом "Про метрологію та метрологічну діяльність", нормативно-правовими актами України, НД з метрології, даним Положенням, положенням про метрологічну службу підприємства, наказами і галузевими НД.

8.3. МС підприємств галузі зв'язку очолює головний метролог, який призначається на посаду та звільняється з неї наказом керівника підприємства.

8.4. На підприємствах галузі зв'язку з невеликим обсягом робіт з МЗ обов'язки головного метролога можуть покладатись на відповідальну особу іншої посади наказом керівника підприємства.

8.5. На підприємствах галузі зв'язку з великим обсягом робіт з МЗ та територіально розподіленою структурою наказом керівника підприємства призначається відповідальний з МЗ та створюється метрологічний підрозділ (за необхідністю).

8.6. МС підприємства проводить свою роботу в тісній взаємодії з іншими підрозділами підприємства.

8.7. Основними функціями МС підприємств галузі зв'язку є:

8.7.1. Проведення аналізу стану вимірювань на всіх стадіях створення й використання продукції та послуг.

8.7.2. Проведення робіт щодо забезпечення єдності вимірювань, підвищення рівня МЗ.

8.7.3. Визначення оптимальної номенклатури ЗВТ та їх впровадження для забезпечення підвищення ефективності при наданні послуг.

8.7.4. Виконання робіт з впровадження державних, міждержавних і галузевих стандартів та інших НД, що регламентують метрологічні норми і правила.

8.7.5. Письмове повідомлення відповідного територіального органу про діяльність, що пов'язана із застосуванням, виробництвом, ремонтом, продажем та наданням напрокат ЗВТ.

8.7.6. Планування і контроль за своєчасним поданням на повірку ЗВТ, що використовуються у сферах, на які поширюється державний метрологічний нагляд.

8.7.7. Організація і проведення метрологічного контролю і нагляду.

8.7.8. Створення та впровадження сучасних методів вимірювань та ЗВТ.

8.7.9. Розроблення та атестація методик виконання вимірювань.

8.7.10. Організація і проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектної, конструкторської, технологічної документації, проектів стандартів, звітів про науково-дослідні роботи, проектів контрактів і угод.

8.7.11. Розроблення та впровадження стандартів та інших документів, що регламентують питання МЗ розроблення, виробництва, випробувань та використання послуг та продукції.

8.7.12. Участь у проведенні аналізу причин браку та збитків у виробництві, що пов'язані з порушенням метрологічних норм і правил.

8.7.13. Участь у підготовці ЗВТ та випробувального обладнання для робіт із сертифікації продукції.

8.7.14. Організація і проведення метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту ЗВТ, вимірювальних каналів вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами.

8.7.15. Взаємодія з відповідними органами Державної МС.

8.7.16. Зберігання і підтримка на належному рівні робочих еталонів, комплексів повірочного та калібрувального обладнання.

8.7.17. Організація робіт з підготовки і проведення атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій галузевим органом з атестації.

8.7.18. Облік повірочних і калібрувальних тавр та забезпечення їх зберігання і правильного використання.

8.7.19. Оцінювання метрологічних характеристик ЗВТ і характеристик похибок методик виконання вимірювань.

8.7.20. Виконання вимірювань, пов'язаних з усуненням суперечностей між підрозділами, а також високоточних вимірювань, що потребують застосування унікальних ЗВТ, відсутніх в інших підрозділах.

8.7.21. Складання переліків ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, та погодження графіків повірки з державними центрами стандартизації, метрології та сертифікації.

8.8. МС підприємств галузі зв'язку надаються такі права:

8.8.1. Залучати до виконання робіт з МЗ інші підрозділи підприємства.

8.8.2. Отримувати від керівників структурних та виробничих підрозділів інформацію, необхідну для виконання своїх обов'язків.

8.8.3. Видавати виробничим підрозділам приписи щодо припинення та усунення порушень метрологічних норм і правил.

8.8.4. Бути представником за дорученням керівництва підприємства в інших організаціях з питань МЗ.

8.8.5. Подавати керівництву підприємства пропозиції про заохочення працівників за впровадження сучасних методів вимірювань і ЗВТ, а також пропозиції про накладення стягнень і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні метрологічних норм і правил.

8.8.6. Вносити на розгляд керівництву підприємства пропозиції про скасування наказів та розпоряджень, які суперечать чинному законодавству з питань метрологічного забезпечення.

8.8.7. Подавати необхідну інформацію щодо своєї діяльності з питань МЗ до УССМ, головному метрологу Держзв'язку, ГОМС, БОМС.

 

Директор Держзв'язку

Г. Г. Бутенко


 

 

Додаток 1
до п. 1.8 Положення про метрологічну службу Держзв'язку


 

Порядок узгодження і затвердження положень про метрологічну службу в системі Держзв'язку

 

 

Назва документа

Орган узгодження

Орган затвердження

Порядок введення в дію

Положення про метрологічну службу Держзв'язку

Держспоживстандарт України

Мінтрансзв'язку

Наказом Мінтрансзв'язку

Положення про ГОМС Держзв'язку

Держспоживстандарт України

Керівник організації

Наказом по організації

Положення про БОМС Держзв'язку

Національний науковий центр Держспоживстандарту України, головний метролог Держзв'язку

Керівник організації

Наказом по організації

Положення про метрологічну службу підприємств, наукових, конструкторських, дослідних організацій, операторів зв'язку

Територіальний орган Держспоживстандарту України, головний метролог Держзв'язку

Керівник підприємства

Наказом по підприємству


 

Примітка. Положення про метрологічну службу оператора зв'язку, що надає послуги зв'язку за ліцензією, узгоджується з головним метрологом Держзв'язку, з територіальним органом Держспоживстандарту України і затверджується керівником підприємства та вводиться в дію наказом по підприємству з призначенням головного метролога.

  

Додаток 3
до п. 2.4 Положення про метрологічну службу Держзв'язку


 

Рекомендації
з визначення чисельності штату метрологічних служб підприємств та організацій галузі зв'язку

 

Ці Рекомендації призначені для визначення чисельності штату метрологічних служб (далі - МС) підприємств, наукових, конструкторських, науково-дослідних організацій галузі зв'язку, операторів зв'язку.

Рекомендації розроблені відповідно до РМУ 008-2002 "Рекомендації. Метрологія. Збірник норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки", затверджені наказом Держспоживстандарту України від 08.02.2002 р. N 75.

У Рекомендаціях використовується термін "норма часу" - встановлена середня величина витрат праці, що необхідна і достатня для виконання робіт з калібрування (повірки) засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) різними виконавцями за однією і тією ж методикою калібрування (повірки) при заданих організаційно-технічних умовах робочого місця.

При розрахунку чисельності штату МС за основу приймається умовний еквівалент у вигляді нормативу в людино-годинах на одиницю виробу за один рік, що враховує групи ЗВТ за видами вимірювань (таблиця 3.1), а також роботи з метрологічного забезпечення (далі - МЗ) з урахуванням виконання вимог статей 29 - 34 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", у тому числі:

- повірка вихідних еталонів, ремонт ЗВТ власними силами і сторонніми організаціями;

- повний облік ЗВТ і раціональний розподіл їх між структурними підрозділами операторів зв'язку;

- підготовка ЗВТ до повірки і калібрування, проведення калібрування;

- метрологічний контроль стану МЗ в структурних підрозділах операторів зв'язку;

- систематичний аналіз стану МЗ ЗВТ, що знаходяться на балансі операторів зв'язку;

- впровадження державних і галузевих стандартів, а також НД, що регламентують правила і норми МЗ, методики виконання вимірювань, методи і засоби калібрування і повірки;

- проведення метрологічної експертизи конструкторської документації на технічні засоби, що впроваджуються в структури підприємств, наукових, конструкторських, науково-дослідних організацій, операторів зв'язку;

- участь у роботах, що пов'язані з автоматизацією вимірювань і калібрування ЗВТ;

- участь в організації і проведенні метрологічної атестації технічних засобів зв'язку, що впроваджуються в структуру операторів зв'язку;

- взаємодія з територіальними органами Держспоживстандарту України.

Найбільш істотно на трудомісткість робіт з МЗ впливають такі роботи, як калібрування, повірка і ремонт основних груп ЗВТ:

- вимірювання часу і частоти;

- вимірювання електричних і магнітних величин;

- радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання;

- оптико-фізичні вимірювання.

Нормативи в годинах на один засіб вимірювальної техніки за рік за видами вимірювань представлені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Код виду вимірювань

Назва виду вимірювань

Норматив у годинах за рік

09

Радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання

10,0

08

Вимірювання електричних і магнітних величин (у т. ч. щитові)

6,0 (1,0)

07

Вимірювання часу і частоти

6,0

11

Оптико-фізичні вимірювання

6,0

01

Вимірювання геометричних величин

0,9

02

Вимірювання механічних величин

1,0

03

Вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин

1,0

04

Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання

0,8

05

Вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин

0,8

06

Температурні і теплофізичні вимірювання

0,9

10

Вимірювання акустичних величин

0,9

12

Вимірювання характеристик іонізуючих вимірювань та ядерних констант

3,0

Примітка 1. Трудомісткість на метрологічне забезпечення індикаторних пристроїв у розрахунок не включена.

Примітка 2. В пункті 2 у дужках зазначений норматив на щитові прилади.


 

Приклади розрахунку чисельності штату МС за даними конкретної регіональної філії ВАТ "Укртелеком" і конкретного підприємства філії первинної мережі ВАТ "Укртелеком" приведені відповідно в таблицях 3.2 і 3.3.

Таблиця 3.2 - Приклад N 1 розрахунку чисельності штату метрологічної служби за даними конкретної регіональної філії ВАТ "Укртелеком"

Код виду вимірювань

Назва виду вимірювань

Кількість ЗВТ (шт.)

Норматив у годинах за рік

Загальні трудові витрати за рік (год.)

01

Вимірювання геометричних величин

26

1,1

28,6

02

Вимірювання механічних величин

19

1.2

22,8

03

Вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин

397

1,1

436,7

04

Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання

543

1,0

543,0

05

Вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин

37

1,3

48,1

06

Температурні і теплофізичні вимірювання

25

1,2

30,0

07

Вимірювання часу і частоти

91

6,0

546,0

08

Вимірювання електричних і магнітних величин (у т. ч. щитові)

6280, у т. ч. щитові 4100

6,0 (1,0)

17180,0

09

Радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання

956

10,0

9560,0

10

Вимірювання акустичних величин

20

1,2

24,0

11

Оптико-фізичні вимірювання

6

6,0

36,0

12

Вимірювання характеристик іонізуючих вимірювань і ядерних констант

10

3,2

32,0

Всього: 28487,2


 

Таким чином, чисельність штату працівників МС складає: 28487,2 : 2002 = 14,3 одиниць. Де 2002 - річна норма робочого часу на 2003 рік.

Таблиця 3.3 - Приклад N 2 розрахунку чисельності штату МС за даними конкретного підприємства філії первинної мережі ВАТ "Укртелеком"

Код виду вимірювань

Назва виду вимірювань

Кількість ЗВТ (шт.)

Норматив у годинах за рік

Загальні трудові витрати за рік (год.)

01

Вимірювання геометричних величин

21

1,1

23,1

02

Вимірювання механічних величин

333

1,2

395,6

03

Вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин

207

1,1

227,7

04

Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання

268

1,0

268,0

05

Вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин

48

1,3

62,4

06

Температурні і теплофізичні вимірювання

50

1,2

60,0

07

Вимірювання часу і частоти

77

6,0

462,0

08

Вимірювання електричних і магнітних величин (у т. ч. щитові)

1787, у т. ч. щитові 763

6,0 (1,0)

6907,0

09

Радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання

2226

10,0

22260,0

10

Вимірювання акустичних величин

-

-

-

11

Оптико-фізичні вимірювання

67

6,0

402,0

12

Вимірювання характеристик іонізуючих вимірювань і ядерних констант

11

3,2

35,2

Всього: 31093,0


 

Таким чином, чисельність штату працівників МС складає: 31093 : 2002 = 15,5 одиниць. Де 2002 - річна норма робочого часу на 2003 рік.

____________


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.