Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

від 15 березня 2006 року N 461

Про затвердження Класифікатора державного майна

 

На виконання пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності" наказую:

1. Затвердити Класифікатор державного майна, що додається.

2. Директору Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування (О. Синенко):

довести цей наказ до відома органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності;

оприлюднити Класифікатор державного майна на веб-сайті Фонду державного майна України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України Лєдомську С. Ю.

 

Голова Фонду 

В. Семенюк 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна України
від 15 березня 2006 р. N 461 


 

Класифікатор державного майна

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Класифікатор державного майна розроблено на виконання пункту 7 Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою КМУ від 30 листопада 2005 року N 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності".

Класифікатор державного майна (далі - Класифікатор) призначений для використання органами виконавчої влади, іншими державними органами, які здійснюють управління об'єктами державної власності, органами, уповноваженими здійснювати управління об'єктами державної власності, що забезпечують діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, а також балансоутримувачами державного майна.

Впровадження Класифікатора державного майна забезпечує:

- проведення інвентаризації державного майна;

- ведення обліку об'єктів державної власності;

- здійснення контролю за ефективним використанням державного майна;

- удосконалення механізму управління об'єктами державної власності;

- проведення моніторингу структурних змін у державному секторі економіки.

Об'єктами класифікації у Класифікаторі державного майна є:

структурна компонента (СК) - сукупність речей, що утворює єдине ціле та дає змогу використовувати його за призначенням, а саме: виконувати роботи, надавати послуги в єдиному (замкнутому) технологічному процесі (підрозділи, що забезпечують провадження окремої виробничої та невиробничої діяльності, філіали, представництва, відділення тощо);

державне майно (ДМ) - окрема річ, а також майнові права та обов'язки, власником яких є держава.

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ

 

Класифікаційні угруповання структурних компонентів наведені у додатку 1 цього Класифікатора.

Кожна позиція класифікаційних угруповань СК містить тризначний цифровий код і назву СК.

Загальна структура цифрового коду СК має такий вигляд:

XXX, де 

  

X00 

- розділ; 

XXX 

- підрозділ. 


 

Розділи ідентифікуються цифровим кодом з двома нулями наприкінці.

Код підрозділу включає в себе код розділу та однозначний код підрозділу.

Утворення класифікаційних угруповань СК наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Класифікаційне угруповання 

Код СК 

Назва класифікаційного угруповання СК 

Розділ 

100 

Соціальна сфера 

Підрозділ 

101 

Об'єкти житлового фонду 


 

На рівні класифікаційного угрупування "підрозділ" забезпечується деталізація класифікаційних угруповань.

Рівень "підрозділ" має значення від "01" до "99". Значення "99" завжди означає інші угруповання.

 

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

 

Класифікаційні угруповання державного майна (ДМ) наведені у додатку 2 цього Класифікатора та поділяються на такі групи:

I. Нерухоме майно (нерухомі речі):

- будівлі;

- інженерні споруди;

- земельні ділянки;

- незавершене будівництво;

- інше майно (речі), на яке поширюється режим нерухомої речі.

II. Рухоме майно (рухомі речі):

- транспортні засоби;

- обладнання, устаткування, інвентар та інше рухоме майно.

III. Інше особливе майно.

Нерухоме майно - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (будівлі, споруди). Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.

Будівлі - споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти та інше.

Інженерні споруди - об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів та інше.

Інженерні споруди класифікуються в основному за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням об'єкта.

До інженерних споруд відносяться: транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні споруди та інше.

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Незавершене будівництво - об'єкти, які розпочаті будівництвом і не прийняті в експлуатацію, включаючи законсервовані об'єкти.

Рухоме майно - речі, які можна вільно переміщувати у просторі.

Транспортні засоби - машини і (чи) пристрої, призначені для перевезення людей і (або) вантажу, а також для перевезення і приводу встановленого на них обладнання, що призначене для виконання спеціальних функцій.

Обладнання - технічна споруда, механізм, насос, привід, прилад і таке інше.

Устаткування - усі види технологічних агрегатів, машин, механізмів і інших об'єктів, що беруть участь у процесі виробництва шляхом виконання тих або інших технологічних функцій.

Малоцінні та швидкозношувані предмети (інвентар) - предмети (інвентар), строк корисного використання яких більше одного року або одного операційного циклу (за умови, що операційний цикл більше одного року), зокрема: спеціальні інструменти, спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством кошторисною ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного строку використання таких об'єктів).

Кожна позиція класифікаційних угруповань ДМ містить цифровий код і назву ДМ. Загальна структура цифрового коду ДМ має такий вигляд:

Y

XXXX.X, де 

  

 

- секція; 

 

X 

- розділ; 

 

XX 

- підрозділ; 

 

XXX 

- група; 

 

XXXX 

- клас; 

 

XXXX.X 

- підклас. 


 

Для виділення груп майна (нерухоме, рухоме тощо), яким належать об'єкти класифікації, введена "секція" і позначена вона римськими цифровими кодами.

Глибша деталізація класифікаційних угруповань ДМ (розділ, підрозділ, група, клас та підклас) позначається арабськими цифровими кодами.

Секції та розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом.

Код підрозділу складається з коду розділу та однозначного коду підрозділу.

Код групи складається з коду підрозділу та однозначного коду групи.

Код класу складається з коду групи та однозначного коду класу.

Частина класу поділяється на підкласи.

Код підкласу складається з коду класу та відокремленого від нього крапкою коду підкласу.

Утворення класифікаційних угруповань ДМ наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Класифікаційне угруповання 

Код ДМ 

Назва класифікаційного угруповання ДМ

Секція  

НЕРУХОМЕ МАЙНО (НЕРУХОМІ РЕЧІ) 

Розділ 

БУДІВЛІ 

Підрозділ 

11 

Будівлі житлові 

Група 

111 

Будинки одноквартирні 

Клас 

1110 

Будинки одноквартирні 

Підклас 

1110.1 

Будинки одноквартирні масової забудови 


 

На рівні класифікаційного угрупування "підклас" забезпечується деталізація класифікаційних угруповань. Рівень "підклас" має значення від "1" до "9". Значення "'9" завжди означає інші угруповання.

Ведення Класифікатора державного майна здійснює Фонд державного майна України. Підставою для змін у Класифікаторі державного майна можуть бути пропозиції органів, уповноважених здійснювати управління об'єктами державної власності.

 

Додаток 1
до Класифікатора державного майна 


 

Класифікація структурних компонентів

 

 

Код СК 

Назва СК 

100 

Соціальна сфера 

101 

Об'єкти житлового фонду

Цей підрозділ включає:
- житлово-комунальні господарства
- житлові будинки квартирного типу
- житлові будинки садибного типу
- будинки житлові готельного типу
- гуртожитки
- будинки дитини
- будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни та праці
- будинки нічного перебування
- заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
- заклади для бездомних громадян і безпритульних дітей
- заклади соціального піклування інші 

102 

Об'єкти охорони здоров'я

Цей підрозділ включає:
- лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів
- поліклініки, амбулаторії, консультації та пункти медичного обслуговування тощо
- заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі
- лікувально-діагностичні та лікувально-реабілітаційні центри
- аптечні заклади
- станції медичного обслуговування
- санітарно-епідеміологічні станції
- ізолятори
- наркологічні заклади
- інститути гігієни та медичної екології
- інститути охорони здоров'я дітей та підлітків 

103 

Об'єкти відпочинку та туризму

Цей підрозділ включає:
- заклади та бази відпочинку
- туристичні бази, пансіонати
- лікувально-оздоровчі комплекси, санаторії та санаторії-профілакторії
- дитячі табори 

104 

Об'єкти торгівлі та громадського харчування

Цей підрозділ включає:
- торговельні комплекси роздрібної та оптової торгівлі (центри, магазини, крамниці, лавки, павільйони та інше)
- ринки, павільйони для ярмарків
- автозаправні станції
- установи громадського харчування (їдальні, буфети, кафе, ресторани)
- бази складські підприємств торгівлі та громадського харчування (овочесховища, фруктосховища, картоплесховища) 

105 

Об'єкти побутового обслуговування

Цей підрозділ включає:
- будинки побуту, хімчистки, пральні, перукарні тощо
- ательє мод
- лазні, лазне-оздоровчі комплекси, душеві, сауни, бані
- майстерні по ремонту одягу та взуття, годинників та телерадіоапаратури
- громадські туалети 

106 

Об'єкти культової та релігійної діяльності

Цей підрозділ включає:
- об'єкти релігійної діяльності (церкви, собори, каплиці, мечеті, синагоги тощо)
- крематорії, похоронні бюро, ритуальні зали, цвинтарі, кладовища
- пам'ятники меморіальні, надмогильники 

107 

Об'єкти історії, культури та мистецтва

Цей підрозділ включає:
- об'єкти культури, мистецтва, архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки тощо загальнонаціонального значення
- історичні об'єкти
- об'єкти культурної спадщини
- видовищні зали (театри, кінотеатри, концертні зали, цирки та ін.)
- центри культури і дозвілля (казино, ігорні будинки, палаци, клуби, танцювальні майданчики тощо)
- об'єкти для публічних показів і вистав
- архіви
- бібліотеки, музеї, виставки тощо
- об'єкти кінематографу 

108 

Об'єкти фізичної культури та спорту

Цей підрозділ включає:
- фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, басейни, тенісні корти, тири тощо
- спортивні школи
- навчально-спортивні центри
- спортивні та тренажерні комплекси
- легкоатлетичні манежі
- майданчики гімнастичні, тренажерні
- спортивні бази 

109 

Об'єкти освіти та науки

Цей підрозділ включає:
- загальноосвітні та спеціальні навчальні заклади (школи, гімназії, ліцеї, коледжі, колегіуми, школи-інтернати тощо)
- навчально-виховні комплекси
- дошкільні та позашкільні навчальні заклади тощо
- середні навчальні заклади, училища
- професійно-технічні та вищі навчальні заклади (технікуми, інститути, університети, академії, консерваторії, тощо)
- заклади післядипломної освіти
- науково-дослідні установи та проектно-пошукові установи, лабораторії
- навчально-виробничі бази
- навчально-реабілітаційні центри 

112 

Об'єкти ветеринарної діяльності

Цей підрозділ включає:
- ветеринарні заклади, ветлікарні
- лабораторії ветеринарної медицини
- консультативно-ветеринарні пункти
- ізолятори для собак
- ізолятори для хворих забійних тварин
- віварії для тварин 

199 

Інші об'єкти соціальної сфери

Цей підрозділ включає:
- інші об'єкти соціальної сфери, які не класифіковані у цьому розділі 

200 

Інженерна інфраструктура 

201 

Об'єкти інфраструктури автомобільного транспорту

Цей підрозділ включає:
- об'єкти автотранспортного обслуговування (АТП тощо)
- автостанції, автовокзали
- транспортно-експедиційні об'єкти
- станції технічного обслуговування автомобілів
- штрафні майданчики 

202 

Об'єкти інфраструктури залізничного транспорту

Цей підрозділ включає:
- майнові комплекси об'єктів залізничного транспорту з їх інфраструктурою
- служби управління залізницями
- вокзали, станції
- депо та станції (пункти) технічного обслуговування залізничного транспорту тощо 

203 

Об'єкти інфраструктури авіаційного транспорту

Цей підрозділ включає:
- аеропорти, аеродроми та аероклуби
- об'єкти управління повітряним транспортом
- об'єкти обслуговувальних та допоміжних служб повітряного транспорту 

204 

Об'єкти інфраструктури морського та річкового транспорту

Цей підрозділ включає:
- порти, причали всіх категорій і призначень, вокзали річкові та морські
- доки, плавдоки
- об'єкти з забезпечення управління річковими та морськими судохідництвами
- судноплавні інспекції
- об'єкти ремонтних і обслуговувальних виробництв річкового та морського транспорту
- маяки
- об'єкти річкового та морського транспорту тощо 

205 

Об'єкти інфраструктури міського електротранспорту

Цей підрозділ включає:
- депо і ремонтні об'єкти міського електротранспорту
- лінії трамвайно-тролейбусного транспорту
- метрополітени, міський електротранспорт, фунікулери тощо 

206 

Об'єкти інфраструктури зв'язку

Цей підрозділ включає:
- поштові відділення тощо
- засоби урядового, фельд'єгерського та спеціального зв'язку
- станції та системи телефонні
- радіотелевізійні передавальні центри, а також об'єкти, що забезпечують зв'язком органи законодавчої та виконавчої влади
- радіоканали та телевізійні канали
- лінії зв'язку і передач
- експлуатаційно-технічні лінії та вузли зв'язку 

207 

Об'єкти системи комунікацій та електромереж

Цей підрозділ включає:
- об'єкти міських газопроводів, каналізації, теплотраси, водопроводи
- об'єкти систем електрозабезпечення
- магістральні та міждержавні електричні мережі
- атомні електростанції, гідроелектростанції, теплоелектроцентралі
- трансформаторні підстанції
- об'єкти магістральних і розподільчих ліній електропередач великої протяжності
- лінії електропередач, кабельні лінії передач 

208 

Об'єкти меліоративної системи

Цей підрозділ включає:
- дамби та подібні водозахисні об'єкти
- об'єкти гідротехнічні та насосні станції
- акведуки
- канали магістральні зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних та колекторно-дренажних систем
- трубопровідні системи водозабезпечення
- водосховища, водоспуски, водоприймачі, водозливи, водозабори, водомірні пости
- аварійні водоскиди, аванкамери 

209 

Об'єкти нафторозподільної та газорозподільної системи

Цей підрозділ включає:
- об'єкти нафторозподільних та газорозподільних систем
- магістральні нафто- і газопроводи та магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговують потреби держави в цілому, підземні нафто- та газосховища
- газорегуляторні пункти 

299 

Інші об'єкти інженерної інфраструктури

Цей підрозділ включає:
- інші об'єкти інженерної інфраструктури, які не класифіковані у цьому розділі 

300 

Об'єкти цивільної оборони, мобілізаційний ресурс, національної безпеки та оборони 

301 

Об'єкти цивільної оборони, мобілізаційний ресурс

Цей підрозділ включає:
- об'єкти цивільної оборони (бомбосховища тощо)
- майнові комплекси, що забезпечують постійне розміщення і зберігання державних резервів і мобілізаційних запасів
- майнові комплекси хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, що забезпечують розміщення і зберігання мобілізаційних запасів 

302 

Об'єкти національної безпеки та оборони

Цей підрозділ включає:
- об'єкти національної безпеки та оборони
- військові частини, комендатури охорони і забезпечення
- майнові комплекси по виготовленню та ремонту всіх видів зброї, яка є на озброєнні Збройних Сил України, Служби безпеки України
- майнові комплекси, що забезпечують діяльність у сфері обігу зброї та радіоактивних речовин
- склади для зберігання зброї та техніки
- майнові комплекси по випуску наркотичних, бактеріологічних, біологічних, психотропних, сильнодіючих хімічних та отруйних засобів (крім аптек)
- полігони, об'єкти для захоронення твердих промислових та побутових відходів, скотомогильники
- контрольно-рятувальні служби, технічні служби
- геологічні, картографічні, гідрометеорологічні служби
- служби за станом навколишнього середовища 

400 

Об'єкти виробничого та господарського призначення 

401 

Майнові комплекси промислового виробництва

Цей підрозділ включає:
- цілісні майнові комплекси промислового виробництва
- виробничі цеха, майстерні, дільниці 

402 

Об'єкти сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

Цей підрозділ включає:
- об'єкти для тваринництва (корівники, конюшні, свинарники)
- об'єкти для птахівництва
- об'єкти тепличного господарства
- лісівництва та звірівництва
- майнові комплекси з лісовідновлення, лісорозведення та охорони лісу, їх підрозділи (лісозаводи, лісопункти, лісокомплекси, лісосклади, лісорозсадники, лісонасінні бази)
- підрозділи по переробці деревини, пилорами
- зерносховища, силососховища, сіновали
- об'єкти для садівництва, виноградарства, виноробства
- рибоуловлювачі, рибопітомники та інші об'єкти рибного господарства
- об'єкти лісомисливського господарства, мисливські дільниці тощо 

403 

Об'єкти господарського та невиробничого призначення

Цей підрозділ включає:
- об'єкти господарські невиробничого призначення, житлового та комунального господарства тощо 

499 

Інші об'єкти виробничого та господарського призначення

Цей підрозділ включає:
- інші об'єкти виробничого та господарського призначення, не класифіковані у цьому розділі 

500 

Об'єкти для здійснення регуляторної діяльності 

501 

Об'єкти для забезпечення фінансової діяльності, кредитування, страхування та пенсійного забезпечення

Цей підрозділ включає:
- об'єкти фінансового обслуговування (банки тощо)
- кредитні установи
- об'єкти для забезпечення страхування та пенсійного забезпечення 

502 

Об'єкти для забезпечення діяльності структур, що займаються державним управлінням загального характеру в економічній та соціальній галузі

Цей підрозділ включає:
- об'єкти (структурні підрозділи, філії, відділення, представництва) органів державного та місцевого управління, контролюючих органів тощо
- резиденції, митниці, відділи реєстрації актів, нотаріальні контори тощо 

503 

Об'єкти для забезпечення діяльності структур у сфері міжнародних відносин

Цей підрозділ включає:
- закордонні представництва, дипломатичні установи, консульські установи 

504 

Об'єкти для забезпечення діяльності органів прокуратури, судової системи та системи з виконання покарань

Цей підрозділ включає:
- об'єкти (структурні підрозділи, філії, відділення, представництва) органів правосуддя, прокуратури
- кримінально-виконавчі інспекції
- дільниці для ув'язнення
- приймальник-розподільник для неповнолітніх
- пенітенціарні заклади (тюрми, виправні колонії)
- слідчі ізолятори, блок-ізолятори, штрафні ізолятори 

505 

Об'єкти охорони громадського порядку і безпеки

Цей підрозділ включає:
- об'єкти (структурні підрозділи, філії, відділення, представництва) органів охорони громадського порядку і безпеки
- об'єкти прикордонної служби
- відділення спецміліцій, дільничних інспекторів міліції, МРЕВ, УМВС, пости ДАІ
- центри кінологічних служб
- пожежні депо тощо 

506 

Об'єкти для забезпечення діяльності громадських організацій

Цей підрозділ включає:
- структурні підрозділи органів для забезпечення діяльності громадських організацій
- районні та міські відділи громадських організацій тощо 

599 

Інші об'єкти для здійснення регуляторної діяльності

Цей підрозділ включає:
- інші об'єкти для здійснення регуляторної діяльності, не класифіковані у цьому розділі 

600 

Об'єкти незавершеного будівництва

Цей підрозділ включає:
- об'єкти, що перебувають у недобудованому стані, включаючи законсервовані об'єкти 

700 

Земельні ділянки

Цей підрозділ включає:
- окремі земельні ділянки, на яких не розташовані будівлі, споруди
- земельні угіддя, пасовища, виноградники тощо 

999 

Інші об'єкти

Цей підрозділ включає:
- інші структурні компоненти, не класифіковані раніше. 


 

 

Додаток 2
до Класифікатора державного майна 


 

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

 

 

Код ДМ 

Назва ДМ 

I 

НЕРУХОМЕ МАЙНО, НЕРУХОМІСТЬ (НЕРУХОМІ РЕЧІ) 

1 

БУДІВЛІ 

11 

Будівлі житлові 

111 

Будинки одноквартирні 

1110 

Будинки одноквартирні
Цей клас включає:
- відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки та т. ін.
Цей клас включає також:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці
Цей клас не включає:
- нежитлові сільськогосподарські будинки (1271) 

1110.1 

Будинки одноквартирні масової забудови 

1110.2 

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 

1110.3 

Будинки садибного типу 

1110.4 

Будинки дачні та садові 

112 

Будинки з двома та більше квартирами 

1121 

Будинки з двома квартирами
Цей клас включає:
- відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами
Цей клас не включає:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (1110) 

1121.1 

Будинки двоквартирні масової забудови 

1121.2 

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 

1122 

Будинки з трьома та більше квартирами
Цей клас включає:
- інші житлові будинки з трьома та більше квартирами
Цей клас не включає:
- гуртожитки (1130)
- готелі (1211)
- туристичні бази, табори та будинки відпочинку (1212) 

1122.1 

Будинки багатоквартирні масової забудови 

1122.2 

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 

1122.3 

Будинки житлові готельного типу 

113 

Гуртожитки 

1130 

Гуртожитки
Цей клас включає:
- житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, сирітські будинки, притулки для бездомних та т. ін.
Цей клас не включає:
- лікарні, клініки (1264)
- в'язниці, казарми (1274) 

1130.1 

Гуртожитки для робітників та службовців 

1130.2 

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 

1130.3 

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 

1130.4 

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 

1130.5 

Будинки дитини та сирітські будинки 

1130.6 

Будинки для біженців, притулки для бездомних 

1130.9 

Будинки для колективного проживання інші 

12 

Будівлі нежитлові 

121 

Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 

Будівлі готельні
Цей клас включає:
- готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні заклади з надання житла з рестораном або без нього
Цей клас включає також:
- окремі ресторани та бари
Цей клас не включає:
- ресторани в житлових будинках (1122)
- туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку (1212)
- ресторани в торгових центрах (1230) 

1211.1 

Готелі 

1211.2 

Мотелі 

1211.3 

Кемпінги 

1211.4 

Пансіонати 

1211.5 

Ресторани та бари 

1212 

Інші будівлі для тимчасового проживання
Цей клас включає:
- туристичні бази, гірські притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
Цей клас не включає:
- готелі та подібні заклади з надання житла (1211)
- парки для дозвілля та розваг (2412) 

1212.1 

Туристичні бази та гірські притулки 

1212.2 

Дитячі та сімейні табори відпочинку 

1212.3 

Центри та будинки відпочинку 

1212.9 

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 

122 

Будівлі офісні 

1220 

Будівлі офісні
Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, урядових та відомчих департаментів та т. ін.
Цей клас включає також:
- центри для з'їздів та конференцій, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі
Цей клас не включає:
- офіси в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей 

1220.1 

Будівлі органів державного та місцевого управління 

1220.2 

Будівлі фінансового обслуговування 

1220.3 

Будівлі органів правосуддя 

1220.4 

Будівлі закордонних представництв 

1220.5 

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 

1220.9 

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 

123 

Будівлі торговельні 

1230 

Будівлі торговельні
Цей клас включає:
- торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів та т. ін.
Цей клас включає також:
- підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні та інше)
- приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
- підприємства побутового обслуговування
Цей клас не включає:
- невеликі магазини в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей
- ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)
- лазні та пральні (1274) 

1230.1 

Торгові центри, універмаги, магазини 

1230.2 

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 

1230.3 

Станції технічного обслуговування автомобілів 

1230.4 

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. 

1230.5 

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 

1230.6 

Будівлі підприємств побутового обслуговування 

1230.9 

Будівлі торговельні інші 

124 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку 

1241 

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі
Цей клас включає:
- будівлі цивільних та військових аеропортів, міського електротранспорту, залізничних станцій, автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерних та підіймальних станцій канатних доріг
- будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.
Цей клас включає також:
- ангари для літаків, будівлі залізничних блокпостів, локомотивні та вагонні депо, трамвайні та тролейбусні депо
- телефонні кіоски
- будівлі маяків
- диспетчерські будівлі повітряного транспорту
Цей клас не включає:
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
- резервуари, силоси та товарні склади (1252)
- залізничні колії (2121, 2122)
- злітно-посадкові смуги аеродромів (2130)
- телекомунікаційні лінії та щогли (2213, 2224)
- нафтотермінали (2303) 

1241.1 

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 

1241.2 

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 

1241.3 

Будівлі міського електротранспорту 

1241.4 

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 

1241.5 

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі 

1241.6 

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 

1241.7 

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін. 

1241.8 

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 

1241.9 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 

1242 

Гаражі
Цей клас включає:
- гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки
Цей клас включає також:
- навіси для велосипедів
Цей клас не включає:
- автостоянки в будівлях, що використовуються, головним чином, для інших цілей
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230) 

1242.1 

Гаражі наземні 

1242.2 

Гаражі підземні 

1242.3 

Стоянки автомобільні криті 

1242.4 

Навіси для велосипедів 

125 

Будівлі промислові та склади 

1251 

Будівлі промислові
Цей клас включає:
- криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства та т. ін. за їх функціональним призначенням
Цей клас не включає:
- резервуари, силоси та склади (1252)
- будівлі сільськогосподарського призначення (1271)
- комплексні промислові споруди (електростанції, нафтопереробні заводи та т. ін.), які не мають характеристик будівель (230) 

1251.1 

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 

1251.2 

Будівлі підприємств чорної металургії 

1251.3 

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 

1251.4 

Будівлі підприємств легкої промисловості 

1251.5 

Будівлі підприємств харчової промисловості 

1251.6 

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 

1251.7 

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 

1251.8 

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 

1251.9 

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 

1252 

Резервуари, силоси та склади
Цей клас включає:
- резервуари та ємності
- резервуари для нафти та газу
- силоси для зерна, цементу та інших сипких мас
- холодильники та спеціальні склади
Цей клас включає також:
- складські майданчики
Цей клас не включає:
- сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства (1271)
- водонапірні башти (2222)
- нафтотермінали (2303) 

1252.1 

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 

1252.2 

Резервуари та ємності інші 

1252.3 

Силоси для зерна 

1252.4 

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 

1252.5 

Склади спеціальні товарні 

1252.6 

Холодильники 

1252.7 

Складські майданчики 

1252.8 

Склади універсальні 

1252.9 

Склади та сховища інші 

126 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

1261 

Будівлі для публічних виступів
Цей клас включає:
- кінотеатри, концертні будівлі, театри та т. ін.
- зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів
- казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради та т. ін.
Цей клас не включає:
- музеї, художні галереї (1262)
- спортивні зали (1265)
- парки для відпочинку та розваг (2412) 

1261.1 

Театри, кінотеатри та концертні зали 

1261.2 

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 

1261.3 

Цирки 

1261.4 

Казино, ігорні будинки 

1261.5 

Музичні та танцювальні зали, дискотеки 

1261.9 

Будівлі для публічних виступів інші 

1262 

Музеї та бібліотеки
Цей клас включає:
- музеї, виставки, художні галереї, бібліотеки та технічні центри
Цей клас включає також:
- будівлі архівів
- будівлі зоологічних та ботанічних садів
Цей клас не включає:
- пам'ятки історії (1273) 

1262.1 

Музеї, виставки та художні галереї 

1262.2 

Бібліотеки, книгосховища 

1262.3 

Технічні центри 

1262.4 

Планетарії 

1262.5 

Будівлі архівів 

1262.6 

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 

1263 

Будівлі навчальних та дослідних закладів
Цей клас включає:
- будівлі для дошкільного та початкового навчання, отримання середньої освіти (дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії тощо), спеціалізовані (фахові) школи, професійно-технічні навчальні заклади
- будівлі для вищих навчальних закладів, науково-дослідних закладів, лабораторій
Цей клас включає також:
- спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами
- заклади для фахової перепідготовки
- метеорологічні станції, обсерваторії
Цей клас не включає:
- гуртожитки для студентів та учнів (1130)
- бібліотеки (1262)
- лікарні навчальних закладів (1264) 

1263.1 

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 

1263.2 

Будівлі вищих навчальних закладів 

1263.3 

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 

1263.4 

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 

1263.5 

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

1263.6 

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 

1263.7 

Будівлі закладів з фахової перепідготовки 

1263.8 

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 

1263.9 

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 

1264 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
Цей клас включає:
- заклади з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам
- санаторії, профілакторії, спеціалізовані лікарні, психіатричні диспансери, пологові будинки, материнські та дитячі реабілітаційні центри
Цей клас включає також:
- лікарні навчальних закладів, шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил
- будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування, функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів донорського грудного молока та т. ін.
Цей клас не включає:
- будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів (1130) 

1264.1 

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 

1264.2 

Лікарні профільні, диспансери 

1264.3 

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 

1264.4 

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 

1264.5 

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил 

1264.6 

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 

1264.9 

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 

1265 

Зали спортивні
Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються в спортивних цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки або хокейні майданчики та т. ін.), що передбачають переобладнання з улаштуванням трибун для глядачів, терас для видовищ та демонстраційних цілей та т. ін.
Цей клас не включає:
- багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів (1261)
- спортивні майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, наприклад, тенісні корти, відкриті плавальні басейни тощо (2411) 

1265.1 

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. 

1265.2 

Басейни криті для плавання 

1265.3 

Хокейні та льодові стадіони криті 

1265.4 

Манежі легкоатлетичні 

1265.5 

Тири 

1265.9 

Зали спортивні інші 

127 

Будівлі нежитлові інші 

1271 

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства
Цей клас включає:
- будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси та т. ін.
Цей клас не включає:
- споруди зоологічних та ботанічних садів (2412) 

1271.1 

Будівлі для тваринництва 

1271.2 

Будівлі для птахівництва 

1271.3 

Будівлі для зберігання зерна 

1271.4 

Будівлі силосні та сінажні 

1271.5 

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 

1271.6 

Будівлі тепличного господарства 

1271.7 

Будівлі рибного господарства 

1271.8 

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 

1271.9 

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 

1272 

Будівлі для культової та релігійної діяльності
Цей клас включає:
- церкви, каплиці, мечеті, синагоги та т. ін.
Цей клас включає також:
- цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії
Цей клас не включає:
- світські релігійні будівлі, що використовуються як музеї (1262)
- культові та релігійні будівлі, що не використовуються за призначенням, а є пам'ятками історії та архітектури (1273) 

1272.1 

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін. 

1272.2 

Похоронні бюро та ритуальні зали 

1272.3 

Цвинтарі та крематорії 

1273 

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою
Цей клас включає:
- будівлі історичні та такі, що охороняються державою і не використовуються для інших цілей
Цей клас включає також:
- старовинні руїни, що охороняються державою, археологічні розкопки
- будівлі меморіального, художнього і декоративного призначення, статуї
Цей клас не включає:
- музеї (1262) 

1273.1 

Пам'ятки історії та архітектури 

1273.2 

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 

1273.3 

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 

1274 

Будівлі інші, не класифіковані раніше
Цей клас включає:
- виправні заклади, в'язниці, слідчі ізолятори, армійські казарми, будівлі міліцейських та пожежних служб
Цей клас включає також:
- будівлі, такі як автобусні зупинки, громадські туалети, пральні, лазні, господарські будівлі, кіностудії та т. ін.
Цей клас не включає:
- телефонні кіоски (1241)
- госпіталі виправних закладів, в'язниць, збройних сил (1264)
- військові інженерні споруди (2420) 

1274.1 

Казарми збройних сил 

1274.2 

Будівлі міліцейських та пожежних служб 

1274.3 

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 

1274.4 

Будівлі лазень та пралень 

1274.5 

Будівлі з облаштування населених пунктів 

1274.6 

Господарські будівлі 

1274.7 

Кіностудії 

1999.9 

Інші будівлі 

  

Цей підклас включає:
- інші будівлі, не класифіковані у відповідному розділі 

2 

ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ 

21 

Транспортні споруди 

211 

Автостради, вулиці та дороги 

2111 

Автостради
Цей клас включає:
- автомобільні шляхи та дороги для магістральних трас, включаючи перехрестя та транспортні розв'язки в різних рівнях
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок
Цей клас не включає:
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
- мости та естакади (2141)
- тунелі та метро (2142) 

2111.1 

Дороги автомобільні магістральні 

2111.2 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на автострадах 

2112 

Вулиці та дороги
Цей клас включає:
- міські та сільські вулиці, позаміські дороги та будь-які шляхи (включаючи відкриті транспортні розв'язки, стоянки, перехрестя, об'їзні та окружні дороги), наприклад, проспекти, алеї, провулки, обхідні дороги, під'їзні дороги, польові дороги, доріжки для верхової та велосипедної їзди, майдани, тротуари та пішохідні зони
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок 

2112.1 

Вулиці та дороги міст і населених пунктів 

2112.2 

Позаміські, об'їзні та окружні дороги 

2112.3 

Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств 

2112.4 

Доріжки для велосипедної та верхової їзди 

2112.5 

Майдани, тротуари та пішохідні зони 

2112.6 

Польові дороги 

2112.7 

Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств 

2112.8 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах 

2112.9 

Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші 

212 

Залізниці 

2121 

Залізниці магістральні
Цей клас включає:
- залізничні колії магістральні, під'їзні колії, стрілки, залізничні переїзди, станційні та сортувальні колії
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
Цей клас не включає:
- залізничні вокзали (1241)
- залізничні мости (2141)
- залізничні тунелі (2142) 

2121.1 

Залізничні колії магістральні 

2121.2 

Під'їзні, станційні та сортувальні колії 

2121.3 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 

2121.9 

Споруди для обслуговування магістральних залізниць інші 

2122 

Залізниці місцеві
Цей клас включає:
- залізничні колії метрополітенів (підземні, наземні, надземні); залізниці підвісні та на естакадах, міські системи доріг для громадського рейкового транспорту, наприклад, трамвайні колії
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 

2122.1 

Залізничні колії метрополітенів 

2122.2 

Трамвайні колії 

2122.3 

Залізниці підвісні та на естакадах 

2122.4 

Залізничні колії промислових підприємств 

2122.5 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 

2122.9 

Споруди місцевого рейкового транспорту інші 

213 

Злітно-посадкові смуги 

2130 

Злітно-посадкові смуги
Цей клас включає:
- злітно-посадкові смуги для злету, посадки або маневрування та стоянки літальних апаратів
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
Цей клас не включає:
- будівлі аеродромів (1241) 

2130.1 

Злітно-посадкові смуги для злету та посадки 

2130.2 

Злітно-посадкові смуги для маневрування та стоянки літаків та інших літальних апаратів 

2130.3 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації злітно-посадкових та стоянкових смуг 

2130.9 

Споруди для обслуговування злітно-посадкових та стоянкових смуг інші 

214 

Мости, естакади, тунелі та метро 

2141 

Мости та естакади
Цей клас включає:
- автодорожні та залізничні мости з металу, залізобетону або інших матеріалів, включаючи конструкції естакад
Цей клас включає також:
- пересувні мости, віадуки, мости польових доріг, пішохідні мости
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 

2141.1 

Автомобільні мости, шляхопроводи та естакади надземні 

2141.2 

Залізничні мости та естакади надземні 

2141.3 

Мости комбіновані 

2141.4 

Мости польових доріг 

2141.5 

Мости пересувні, наплавні та пороми 

2141.6 

Мости пішохідні 

2141.7 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації мостів та естакад 

2141.9 

Мости та естакади інші 

2142 

Тунелі та метро
Цей клас включає:
- тунелі автомобільних доріг, залізниць та метрополітенів
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 

2142.1 

Тунелі автодорожні 

2142.2 

Тунелі залізничні 

2142.3 

Тунелі комбіновані 

2142.4 

Тунелі метрополітенів 

2142.5 

Тунелі пішохідні 

2142.6 

Переходи підземні 

2142.7 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації тунелів та метро 

2142.9 

Тунелі та подібні споруди інші 

215 

Порти, канали, греблі та інші водні споруди 

2151 

Порти та судноплавні канали
Цей клас включає:
- морські та річкові портові споруди (причали, доки, пристані, моли тощо)
- судноплавні канали
- споруди на ріках та каналах (шлюзи, мости-канали, тунелі-канали, обладнання берегів)
Цей клас включає також:
- військові порти
- водні споруди суднобудівної промисловості (стапелі, камери, басейни та т. ін.)
Цей клас не включає:
- будівлі маяків (1241)
- дамби та подібні споруди для утримання води (2152)
- берегові та прибережні нафтові термінали (2303) 

2151.1 

Портові споруди морські 

2151.2 

Портові споруди річкові 

2151.3 

Канали судноплавні 

2151.4 

Шлюзи та інші судноплавні споруди на річках і каналах 

2151.5 

Споруди суднобудівної промисловості 

2151.6 

Порти військові 

2151.9 

Портові та судноплавні споруди інші 

2152 

Дамби
Цей клас включає:
- дамби та подібні водозахисні споруди таких галузей, як гідроенергетика, зрошення, регулювання водних потоків, захист від паводків
Цей клас включає також:
- захисні дамби, загати, захисні насипні споруди
Цей клас не включає:
- шлюзи (2151)
- гідроелектростанції (2302) 

2152.1 

Дамби гідроенергетичні 

2152.2 

Дамби для зрошення і регулювання водних потоків 

2152.3 

Водозахисні споруди теплових електростанцій 

2152.4 

Водозахисні споруди атомних електростанцій 

2152.5 

Дамби, греблі, загати та інші водозахисні насипні споруди 

2153 

Акведуки, зрошувальні та осушувальні споруди
Цей клас включає:
- зрошувальні канали та інші споруди, що постачають воду у землеробстві
- акведуки
Цей клас включає також:
- дренажні та зливові споруди
Цей клас не включає:
- акведуки, що є історичними пам'ятками (1273)
- дамби (2152)
- водопроводи (2212, 2222) 

2153.1 

Акведуки, дюкери 

2153.2 

Канали магістральні зрошувальних систем 

2153.3 

Споруди систем водозабезпечення землеробства 

2153.4 

Споруди осушувальних систем 

2153.5 

Споруди зливових мереж 

2153.9 

Споруди зрошувального та осушувального господарства інші 

22 

Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі 

221 

Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі 

2211 

Магістральні нафтопроводи та газопроводи
Цей клас включає:
- магістральні надземні, підземні або підводні трубопроводи для транспортування нафтопродуктів та газу
Цей клас включає також:
- насосні станції
Цей клас не включає:
- водопроводи (2212, 2222)
- міські газові мережі (2221)
- споруди для завантаження та зберігання нафтопродуктів (2303) 

2211.1 

Нафтопроводи магістральні 

2211.2 

Газопроводи магістральні 

2211.3 

Конденсатопроводи та продуктопроводи магістральні 

2211.4 

Насосні станції на магістральних нафто-
та газопроводах 

2211.5 

Споруди зв'язку на магістральних нафто- 
та газопроводах 

2211.9 

Споруди для магістрального трубопровідного транспорту інші 

2212 

Магістральні водопроводи
Цей клас включає:
- магістральні надземні, підземні або підводні трубопроводи для транспортування води
Цей клас включає також:
- насосні, фільтраційні станції та станції по відведенню води
Цей клас не включає:
- зрошувальні канали та акведуки (2153)
- місцеві трубопроводи для води (2222) 

2212.1 

Водоводи магістральні та відводи від них 

2212.2 

Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах 

2212.3 

Споруди зв'язку та обслуговування на магістральних водопроводах 

2213 

Магістральні телекомунікаційні лінії
Цей клас включає:
- магістральні надземні, підземні або підводні телекомунікаційні лінії, релейні системи радіо і телебачення та кабельні мережі, релейні вишки та споруди для радіокомунікацій
Цей клас не включає:
- магістральні лінії електропередачі (2214)
- міські телекомунікаційні мережі (2224) 

2213.1 

Лінії та вузли магістрального телефонного зв'язку 

2213.2 

Релейні системи телебачення та магістральні кабельні мережі 

2213.3 

Споруди та системи радіозв'язку 

2213.9 

Споруди телекомунікацій інші 

2214 

Магістральні лінії електропередачі
Цей клас включає:
- магістральні електричні лінії (повітряні та підземні) високої напруги або електричні розподільні лінії середньої напруги
Цей клас включає також:
- трансформаторні станції та підстанції, опори
Цей клас не включає:
- системи освітлення доріг (2111, 2112)
- місцеві електричні розподільні лінії та допоміжні пристрої (2224) 

2214.1 

Магістральні лінії електропередачі кабельні - КЛЕП високої напруги 

2214.2 

Магістральні лінії електропередачі повітряні - ЛЕП високої напруги 

2214.3 

Лінії електричні розподільні середньої напруги 

2214.4 

Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі 

2214.9 

Споруди магістральних систем електрозабезпечення інші 

222 

Місцеві трубопроводи та комунікації 

2221 

Місцеві газорозподільні системи
Цей клас включає:
- місцеві надземні та підземні трубопроводи для транспортування газу 

2221.1 

Місцеві трубопроводи для транспортування газу 

2221.2 

Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем 

2222 

Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів
Цей клас включає:
- місцеві трубопроводи для транспортування води, пари або стисненого повітря
Цей клас включає також:
- водонапірні башти, колодязі, фонтани
Цей клас не включає:
- зрошувальні установки (2153)
- водоочисні установки (2223) 

2222.1 

Місцеві водопровідні мережі 

2222.2 

Місцеві теплові мережі 

2222.3 

Місцеві мережі для транспортування пари та стисненого повітря 

2222.4 

Водяні свердловини, колодязі, бювети 

2222.5 

Водонапірні башти, фонтани 

2222.9 

Споруди місцевих трубопровідних систем інші 

2223 

Місцеві каналізаційні системи
Цей клас включає:
- водостічні мережі та каналізаційні колектори
Цей клас включає також:
- установки для перероблення стічних вод 

2223.1 

Місцеві каналізаційні та водостічні мережі 

2223.2 

Колектори каналізаційні 

2223.3 

Установки для перероблення стічних вод 

2224 

Місцеві електро- та телекомунікаційні системи
Цей клас включає:
- місцеві електромережі і телекомунікаційні лінії (повітряні або підземні) та допоміжні споруди (трансформаторні станції і підстанції, телеграфні стовпи та т. ін.)
Цей клас включає також:
- місцеві телевізійні кабельні мережі та колективні антени 

2224.1 

Місцеві електросилові мережі 

2224.2 

Тролейбусні лінії 

2224.3 

Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж 

2224.4 

Місцеві телекомунікаційні лінії 

2224.5 

Місцеві телевізійні кабельні мережі 

2224.9 

Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші 

23 

Комплексні промислові споруди 

230 

Комплексні промислові споруди 
Ця група включає:
- комплексні промислові споруди (електростанції, збагачувальні фабрики тощо), що не мають характерних ознак будинків 

2301 

Споруди гірничопромислових та добувних підприємств
Цей клас включає:
- установки та споруди для шахт, видобування вуглеводневих покладів, розробки гірських порід, добування, перероблення та збагачення рудної сировини, гравійних кар'єрів та т. ін. (наприклад, завантажувальні та розвантажувальні станції, копри шахт та т. ін.)
- гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи та т. ін.
Цей клас включає також:
- споруди підприємств лісозаготівельної промисловості
Цей клас не включає:
- офісні будівлі (1220)
- виробничі будівлі заводів, майстерень з дахом (1251) 

2301.1 

Споруди підприємств нафтодобувної та газової промисловості 

2301.2 

Шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю 

2301.3 

Споруди підприємств торф'яної промисловості 

2301.4 

Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва чорних металів 

2301.5 

Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва кольорових металів 

2301.6 

Споруди підприємств з добування рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів 

2301.7 

Споруди підприємств виробництва будівельних матеріалів (гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи та т. ін.) 

2301.8 

Споруди підприємств лісозаготівельної промисловості 

2301.9 

Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші 

2302 

Споруди підприємств електроенергетики
Цей клас включає:
- гідравлічні або теплові електростанції та установки для виробництва електроенергії, наприклад, електростанції, що працюють на вугіллі, атомні та вітрові електростанції
Цей клас включає також:
- підприємства зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів
- печі для спалювання відходів
Цей клас не включає:
- дамби (2152)
- електролінії, включаючи трансформаторні станції та підстанції (2214) 

2302.1 

Електростанції гідравлічні та гідроакумуляційні 

2302.2 

Електростанції теплові 

2302.3 

Електростанції атомні 

2302.4 

Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії 

2302.5 

Споруди підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів 

2302.6 

Споруди підприємств зі спалювання відходів 

2302.9 

Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші 

2303 

Споруди підприємств хімічної промисловості
Цей клас включає:
- установки, що утворюють хімічні, нафтохімічні або нафтопереробні підприємства
Цей клас включає також:
- портові термінали для нафтопродуктів
- коксохімічні заводи 

2303.1 

Споруди підприємств содової, хлорної промисловості та з виробництва пластичних мас 

2303.2 

Споруди підприємств лакофарбової промисловості та побутової хімії 

2303.3 

Споруди нафтохімічних та нафтопереробних підприємств 

2303.4 

Споруди коксохімічних заводів 

2303.5 

Споруди підприємств з виробництва продуктів основного органічного синтезу та синтетичного каучуку 

2303.6 

Термінали для нафтопродуктів портові та прибережні 

2303.9 

Споруди підприємств хімічної промисловості інші 

2304 

Споруди підприємств металургійної промисловості, не класифіковані раніше
Цей клас включає:
- установки, що утворюють підприємства металургійної промисловості, такі як доменні печі, прокатні стани, ливарні цехи та т. ін. 

2304.1 

Споруди агломераційного та доменного виробництва 

2304.2 

Споруди сталеплавильного виробництва 

2304.3 

Споруди прокатного виробництва 

2304.4 

Споруди трубного та метизного виробництва 

2304.5 

Споруди феросплавного виробництва 

2304.6 

Споруди вогнетривкого виробництва 

2304.7 

Споруди підприємств кольорової металургії 

2304.9 

Споруди підприємств металургійної промисловості інші 

24 

Інші інженерні споруди 

241 

Споруди спортивного та розважального призначення 

2411 

Стадіони, спортивні поля та майданчики
Цей клас включає:
- спортивні майданчики, обладнані для занять спортом на відкритому повітрі, такими як футбол, бейсбол, регбі, водний спорт тощо; треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту
Цей клас не включає:
- зали спортивні (1265)
- ігрові майданчики, парки відпочинку та розваг, майданчики для гри в гольф, причальні пристрої для яхтсменів (2412) 

2411.1 

Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі 

2411.2 

Треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту 

2411.3 

Споруди для занять водним спортом 

2412 

Інші споруди спортивного та розважального призначення
Цей клас включає:
- парки відпочинку і розваг та інші споруди під відкритим небом, включаючи установки для сходження (лижні тропи тощо), майданчики для гри в гольф, льотні поля, кінні центри, причальні пристрої для яхтсменів, споруди, що використовуються головним чином для мореплавного спорту та пляжів
Цей клас включає також:
- громадські сади і парки, зоологічні та ботанічні сади
Цей клас не включає:
- гірські притулки (1212)
- станції підвісних та канатних доріг (1241)
- будівлі, що використовуються для публічних виступів (1261)
- будівлі зоологічних та ботанічних садів (1262)
- зали спортивні (1265) 

2412.1 

Споруди для мореплавних видів спорту та відпочинку 

2412.2 

Споруди для зимових та гірських видів спорту та відпочинку 

2412.3 

Льотні поля та поля для парашутного спорту 

2412.4 

Споруди кінних центрів 

2412.5 

Громадські сади та парки для розваг і відпочинку 

2412.6 

Споруди зоологічних та ботанічних садів 

2412.7 

Майданчики для гри в гольф 

242 

Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше 

2420 

Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше
Цей клас включає:
- військові інженерні споруди, наприклад, форти, блокгаузи, бункери, стрільбища, військові випробувальні центри тощо
- інженерні споруди, не класифіковані раніше, включаючи ділянки для запуску супутників
- інженерні споруди цивільної оборони, мобілізаційного ресурсу, бомбосховища тощо
Цей клас включає також:
- відвали гірничих розробок
- полігони складування побутових відходів
- огородження
Цей клас не включає:
- будівлі аеропортів (1241)
- казарми (1274)
- військові порти (2151) 

2420.1 

Військові випробувальні центри 

2420.2 

Військові полігони та стрільбища 

2420.3 

Військові інженерні фортифікаційні споруди 

2420.4 

Космодроми та дільниці для запуску супутників 

2420.5 

Полігони складування побутових відходів 

2420.6 

Споруди по знешкодженню та захороненню шкідливих промислових відходів 

2420.7 

Відвали гірничих розробок 

2420.8 

Споруди цивільної оборони, мобілізаційного ресурсу (бомбосховища тощо) 

2420.9 

Споруди автозаправних станцій 

2421.1 

Огородження 

2999.9 

Інші інженерні споруди
Цей підклас включає:
- інші споруди, не класифіковані у відповідному розділі 

3 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 

31 

Землі за основним цільовим призначенням 

3100.1 

Землі сільськогосподарського призначення
Цей підклас включає:
- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)
- землі, зайняті окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках 

3100.2 

Землі житлової та громадської забудови
Цей підклас включає:
- земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування
- землі, зайняті зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів 

3100.3 

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення
Цей підклас включає:
- природні території та об'єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва) 

3100.4 

Землі оздоровчого призначення
Цей підклас включає:
- землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей 

3100.5 

Землі рекреаційного призначення
Цей підклас включає:
- земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації 

3100.6 

Землі історико-культурного призначення
Цей підклас включає:
- землі історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників, меморіальних парків, меморіальних (цивільних та військових) кладовищ, могил, історичних або меморіальних садиб, будинків, споруд і пам'ятних місць, пов'язаних з історичними подіями
- городища, кургани, давні поховання, пам'ятні скульптури та мегаліти, наскальні зображення, поля давніх битв, залишки фортець, військових таборів, поселень і стоянок, ділянки історичного культурного шару укріплень, виробництв, каналів, шляхів
- архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, залишки стародавнього планування і забудови міст та інших населених пунктів, споруди цивільної, промислової, військової, культової архітектури, народного зодчества, садово-паркові комплекси, фонова забудова 

3100.7 

Землі лісового фонду
Цей підклас включає:
- землі, зайняті лісовими фондами 

3100.8 

Землі, зайняті зеленими насадженнями за межами населених пунктів
Цей підклас включає:
- несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісового фонду, землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації тощо)
- землі, зайняті полезахисними лісовими смугами, захисними насадженнями на смугах відводу залізниць, захисними насадженнями на смугах відводу автомобільних доріг 

3101.0 

Землі водного фонду та водні об'єкти 

3101.1 

Землі, зайняті водними об'єктами (морями, річками, озерами, болотами, а також островами)
Цей підклас включає:
- землі, зайняті морями, річками, озерами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами 

3101.2 

Землі, зайняті водними об'єктами (водосховищем, ставком, каналом, іншими водоймами)
Цей підклас включає:
- землі, зайняті водосховищами, ставками, каналами та іншими водоймами 

3101.3 

Землі, зайняті прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, береговими смугами водних шляхів
Цей підклас включає:
- землі, зайняті прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм
- землі, зайняті гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів
- землі під берегоукріплювальними спорудами й насадженнями
- землі, зайняті захисними насадженнями на смугах відводу каналів, гідротехнічних споруд та водних об'єктів 

3101.9 

Інші землі водного фонду
Цей підклас включає:
- інші землі водного фонду, не класифіковані у відповідному класі 

3102.1 

Землі промисловості
Цей підклас включає:
- землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд 

3102.2 

Земельні ділянки для потреб, пов'язаних з користуванням надрами (кар'єри, копальні, свердловини тощо)
Цей підклас включає:
- землі для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин; будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод; створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.); задоволення інших потреб 

3102.3 

Землі транспорту, зв'язку, енергетики
Цей підклас включає:
- землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту
- землі під спорудами та устаткуванням енергетичного, гаражного і паливороздавального господарства, автовокзалами, автостанціями, лінійними виробничими спорудами, службово-технічними будівлями, станціями технічного обслуговування, автозаправними станціями, автотранспортними, транспортно-експедиційними підприємствами, авторемонтними заводами, базами, вантажними дворами, майданчиками контейнерними та для перечеплення, службовими та культурно-побутовими будівлями й іншими об'єктами, що забезпечують роботу автомобільного транспорту
- землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг
- землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту
- землі під відокремленими трамвайними коліями та їх облаштуванням, метрополітеном, коліями і станціями фунікулерів, канатними дорогами, ескалаторами, трамвайно-тролейбусними депо, вагоноремонтними заводами, спорудами енергетичного і колійного господарства, сигналізації і зв'язку, службовими і культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи міського електротранспорту
- землі під аеропортами, аеродромами, відокремленими спорудами (об'єктами управління повітряним рухом, радіонавігації та посадки, очисними та іншими спорудами), службово-технічними територіями з будівлями та спорудами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту; вертольотними станціями, включаючи вертольотодроми, службово-технічними територіями з усіма будівлями та спорудами; ремонтними заводами цивільної авіації, аеродромами, вертольотодромами, гідроаеродромами та іншими майданчиками для експлуатації повітряних суден; службовими об'єктами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту
- землі під морськими портами з набережними, майданчиками, причалами, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням, об'єктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту; гідротехнічними спорудами і засобами навігаційної обстановки, судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радіоцентрами, службовими та культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, що обслуговують морський транспорт
- землі під портами, спеціалізованими причалами, пристанями і затонами з усіма технічними спорудами та устаткуванням, що обслуговують річковий транспорт
- землі під будівлями, береговими навігаційними знаками та іншими спорудами для обслуговування водних шляхів, судноремонтними заводами, ремонтно-експлуатаційними базами, майстернями, судноверф'ями, відстійно-ремонтними пунктами, складами, матеріально-технічними базами, інженерними мережами, службовими та культурно-побутовими будівлями, іншими об'єктами, що забезпечують роботу річкового транспорту
- землі під пасажирськими вокзалами, павільйонами і причалами
- землі під судноплавними каналами, судноплавними, енергетичними та гідротехнічними спорудами, службово-технічними будівлями
- земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку
- землі під вузлами зв'язку, радіоцентрами і радіостанціями
- землі, надані під електрогенеруючі об'єкти (атомні, теплові, гідроелектростанції, електростанції з використанням енергії вітру і сонця та інших джерел), під об'єкти транспортування електроенергії до користувача
- земельні ділянки, надані під наземні і надземні трубопроводи та їх споруди, а також під наземні споруди підземних трубопроводів 

3102.4 

Землі оборони
Цей підклас включає:
- землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України 

3199.9 

Землі іншого призначення
Цей підклас включає:
- землі іншого призначення, не класифіковані у відповідному підрозділі та підкласі 3299.9 

3299.9 

Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі
Цей підклас включає:
- земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі 

4 

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО (будівлі та споруди, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані)
Цей розділ включає:
- об'єкти, які розпочаті будівництвом і не прийняті в експлуатацію
- законсервовані об'єкти та/або утримуються на балансах підприємств 

41 

Будівлі, що перебувають у недобудованому стані
Цей підрозділ включає:
- будівлі, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані, включаючи законсервовані об'єкти 

4100.1 

Будівлі виробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані 

4100.2 

Будівлі житлового фонду, що перебувають у недобудованому стані 

4109.9 

Будівлі невиробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані, інші 

42 

Споруди, що перебувають у недобудованому стані
Цей підрозділ включає:
- споруди, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані, включаючи законсервовані об'єкти 

4200.1 

Споруди житлового фонду, що перебувають у недобудованому стані 

4200.2 

Споруди виробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані 

4209.9 

Споруди невиробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані, інші 

4999.9 

Інші об'єкти незавершеного будівництва
Цей підклас включає:
- інші об'єкти незавершеного будівництва, не класифіковані у відповідному розділі 

5 

ІНШЕ МАЙНО (РЕЧІ), НА ЯКЕ ПОШИРЕНО РЕЖИМ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ
Цей розділ включає:
режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації 

5000.1 

Повітряні судна 

5000.2 

Морські та річкові судна 

5000.3 

Космічні об'єкти 

5000.4 

Залізничні транспортні засоби 

5000.5 

Автомобільні транспортні засоби 

5000.6 

Електротранспортні засоби 

5000.7 

Сільськогосподарська техніка 

5999.9 

Інші речі (майно), права на які підлягають державній реєстрації 

II 

РУХОМЕ МАЙНО (РЕЧІ) 

6 

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
Цей розділ включає:
- транспортні засоби, права на які не підлягають державній реєстрації, а саме:
- апарати літальні повітряні та космічні
- експериментальні повітряні судна, якщо вони призначені для проведення випробувань, дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт
- морські, річкові та інші плавучі засоби
- рухомий склад залізничного транспорту
- рухомий склад автомобільного транспорту
- рухомий склад електротранспортних засобів
- виробничі транспортні засоби (вагонетки, автокари, електрокари тощо)
- інші транспорті засоби усіх видів (мотоцикли, велосипеди) 

6000.1 

Авіаційна техніка 

6000.2 

Морські, річкові судна та інші плавучі засоби 

6000.3 

Космічні апарати 

6000.4 

Залізничні транспортні засоби, рухомий склад залізниці 

6000.5 

Автомобільний транспортні засоби 

6000.6 

Електротранспортні засоби 

6000.7 

Сільськогосподарська техніка 

6000.8 

Виробничі (відомчі) транспортні засоби (вагонетки, автокари, електрокари тощо) 

6999.9 

Транспортні засоби інші 

7 

ОБЛАДНАННЯ, УСТАТКУВАННЯ, ІНВЕНТАР ТА ІНШЕ РУХОМЕ МАЙНО 

71 

Обладнання, устаткування (у тому числі прилади і машини) 

711 

Обладнання та устаткування соціальної сфери
Ця група включає:
- обладнання та устаткування (у тому числі прилади і машини), що використовується:
- у житлових будинках квартирного та садибного типу
- у сфері охорони здоров'я (аптечних закладах, лікарнях, поліклініках, амбулаторіях, медпунктах, оздоровпунктах тощо)
- у сфері відпочинку та туризму (лікувально-оздоровчих комплексах, санаторіях та санаторіях-профілакторіях, закладах відпочинку та туризму)
- у сфері торгівлі та громадського харчування (магазинах, крамницях, павільйонах, їдальнях, ресторанах тощо)
- у сфері побутового обслуговування (будинках побуту, хімчистках, пральнях, лазне-оздоровчих комплексах, саунах, банях тощо)
- у сфері культової та релігійної діяльності (церквах, каплиці, мечеті, синагогах, ритуальних залах, крематоріях тощо)
- у сфері історії, культури та мистецтва (театрах, концертних залах, музеях, бібліотеках тощо)
- у сфері фізичної культури та спорту (спортивних школах, стадіонах, басейнах, фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих комплексах тощо)
- у сфері освіти та науки (загальноосвітніх та спеціальних закладах, вищих навчальних закладах, дитячих дошкільних та позашкільних закладах тощо)
- у ветеринарній діяльності
- інше обладнання та устаткування (у тому числі прилади і машини), що використовується у об'єктах соціальної сфери 

7110.1 

Обладнання та устаткування житлового фонду 

7110.2 

Обладнання та устаткування охорони здоров'я 

7110.3 

Обладнання та устаткування відпочинку та туризму 

7110.4 

Обладнання та устаткування торгівлі та громадського харчування 

7110.5 

Обладнання та устаткування побутового обслуговування 

7100.6 

Обладнання та устаткування культової та релігійної діяльності 

7110.7 

Обладнання та устаткування історії, культури та мистецтва 

7110.8 

Обладнання та устаткування фізичної культури та спорту 

7110.9 

Обладнання та устаткування освіти та науки 

7112.1 

Обладнання та устаткування ветеринарної діяльності 

7119.9 

Інше обладнання та устаткування соціальної сфери 

712 

Інженерна інфраструктура
Ця група включає:
- обладнання та устаткування (у тому числі прилади і машини), що використовується в інфраструктурі:
- транспортного забезпечення (автомобільного, залізничного, авіаційного, морського та річкового), включаючи міський електротранспорт
- в системах комунікацій та електромереж, меліоративних системах, нафторозподільній та газорозподільній системах
- інше обладнання та устаткування (у тому числі прилади і машини), що використовується в об'єктах інженерної інфраструктури 

7120.1 

Обладнання та устаткування інфраструктури автомобільного транспорту 

7120.2 

Обладнання та устаткування інфраструктури залізничного транспорту 

7120.3 

Обладнання та устаткування інфраструктури авіаційного транспорту 

7120.4 

Обладнання та устаткування інфраструктури морського та річкового транспорту 

7120.5 

Обладнання та устаткування інфраструктури міського електротранспорту 

7120.6 

Обладнання та устаткування інфраструктури зв'язку 

7120.7 

Обладнання та устаткування системи комунікацій та електромереж 

7120.8 

Обладнання та устаткування меліоративної системи 

7120.9 

Обладнання та устаткування нафторозподільної та газорозподільної системи 

7129.9 

Інше обладнання та устаткування інженерної інфраструктури 

713 

Обладнання та устаткування цивільної оборони, мобілізаційний ресурс, національної безпеки та оборони
Ця група включає:
- обладнання та устаткування (у тому числі прилади і машини), що використовується у сфері цивільної оборони, мобілізаційного ресурсу, національної безпеки та оборони
- інше обладнання та устаткування (у тому числі прилади і машини) цивільної оборони, мобілізаційного ресурсу, національної безпеки та оборони
Ця група включає також:
- обладнання та устаткування (у тому числі прилади і машини), яке використовується у сфері цивільної оборони для забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру 

7130.1 

Обладнання та устаткування цивільної оборони, мобілізаційний ресурс 

7130.2 

Обладнання та устаткування національної безпеки та оборони 

7139.9 

Інше обладнання та устаткування цивільної оборони, мобілізаційний ресурс, національної безпеки та оборони 

714 

Обладнання та устаткування виробничого призначення 

  

Ця група включає:
- обладнання та устаткування (у тому числі прилади і машини), яке використовується:
- в промисловому виробництві, включаючи сільськогосподарську діяльність
- в лісівництві та рибному господарстві (підрозділах лісовідновлення та лісорозведення тощо)
- інше обладнання та устаткування (у тому числі прилади і машини) виробничого призначення 

7140.1 

Обладнання та устаткування промислового виробництва 

7140.2 

Обладнання та устаткування сільського господарського призначення, лісівництва та рибного господарства 

7149.9 

Інше обладнання та устаткування виробничого призначення 

715 

Обладнання та устаткування для здійснення регуляторної діяльності
Ця група включає:
- обладнання та устаткування (у тому числі прилади і машини), яке використовується в діяльності органів виконавчої влади з підготовки, публічного обговорення, погодження, видання, виконання та відслідковування ефективності дії регуляторних актів 

7150.1 

Обладнання та устаткування для забезпечення фінансової діяльності, кредитування, страхування та пенсійного забезпечення 

7150.2 

Обладнання та устаткування для забезпечення діяльності структур, що займаються державним управлінням загального характеру в економічній та соціальній галузі 

7150.3 

Обладнання та устаткування для забезпечення діяльності структур у сфері міжнародних відносин 

7150.4 

Обладнання та устаткування для забезпечення діяльності органів прокуратури, судової системи та системи з виконання покарань 

7150.5 

Обладнання та устаткування охорони громадського порядку і безпеки 

7150.6 

Обладнання та устаткування для забезпечення діяльності громадських організацій 

7159.9 

Інше обладнання та устаткування для здійснення регуляторної діяльності 

716 

Вимірювальні прилади та пристрої
Ця група включає:
- прилади та пристрої навігаційні, метеорологічні, геофізичні, геодезичні, океанографічні
- апаратура радіолокаційна, радіонавігаційна та апаратура дистанційного радіокерування
- засоби служби єдиного часу
- прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування
- прилади та пристрої для вимірювання, перевірки, випробувань та керування суднами, літальними апаратами інші
- годинники на приладових дошках та годинники аналогічного типу для транспортних засобів
- лічильники часу
- годинники спеціалізовані
- годинники для електрогодинникових систем (системи розподілення й уніфікування часу)
- годинники електричні
- системи хронометричні
- таймери, реєстратори часу, лічильники часу стоянки автомобілів; вимикачі з годинниковим механізмом чи хронометром інші 

7160.1 

Прилади та пристрої для вимірювання 

7160.2 

Годинники та хронометри 

7199.9 

Інше обладнання та устаткування (у тому числі прилади і машини)
Цей підклас включає:
- інше обладнання, устаткування та прилади, не класифіковані у відповідному підрозділі 

72 

Малоцінні та швидкозношувані предмети (інвентар)
Цей розділ включає:
- предмети виробничого призначення, що служать для полегшення виробничих операцій під час роботи (робочі столи, верстаки, прилавки тощо); устаткування, що сприяє охороні праці (групові огородження машин тощо), місткості для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, ларі, чани, засіки тощо); шафи торгові та стелажі; інвентарна тара
- інструменти для машин, оброблення металу, оброблення деревини, буріння, пресування, штампування
- інструменти ручні сільськогосподарські
- інструменти ручні з пневматичним чи убудованим електродвигуном
- пилки, лампи паяльні, замки та запори
- предмети конторського і господарського обзаведення, меблі, офісне обладнання, такі як гардероби, шафи, дивани, столи, стільці, неспалимі шафи і ящики, друкарські та бухгалтерські машини, обладнання копіювальне та розмножувальне, машини для сортування, рахування, пакування монет, машини адресувальні та штемпелювальні
Цей розділ не включає:
- предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до робочих машин 

7200.1 

Виробничий інвентар, прилади, інструменти (верстаки, прилавки, вентилятори, електропечі, замки, запори тощо) 

7200.2 

Господарський інвентар, меблі, офісне обладнання (шафи, дивани, столи, стільці, шафи і ящики, друкарські машинки, розмножувальні апарати, килими тощо) 

7299.9 

Інші малоцінні та швидкозношувані предмети 

73 

Фонди бібліотек, органів науково-технічної документації, архівів, музеїв та подібних установ
Цей підрозділ включає:
- фонд бібліотечний
- видання нотні
- книжкові видання
- брошури, видання періодичні та тривалі
- видання картографічні, образотворчі, офіційно-документальні
- цінності музейні
- джерела образотворчі (живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво та фотографія)
- пам'ятники меморіальні
- інші фонди бібліотек, органів науково-технічної документації, архівів, музеїв та подібних установ 

7300.1 

Книги 

7300.2 

Культурні та музейні цінності 

7399.9 

Інші фонди бібліотек, органів науково-технічної документації, архівів, музеїв та подібних установ 

7999.9 

Інше рухоме майно
Цей підклас включає:
- інше рухоме майно (окрема річ), не класифіковане у відповідному розділі та у секції ІІІ (Інші особливі об'єкти) 

III 

ІНШІ ОСОБЛИВІ ОБ'ЄКТИ 

8 

Інші особливі об'єкти 

81 

Військове майно (озброєння, бойова техніки та боєприпаси)
Цей підрозділ включає:
- військове майно, до якого належать передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова та інша техніка, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв'язку тощо
- боєприпаси артилерійські та стрілецькі, бомби авіаційні та їх складові одиниці, гранати, бойові частини, боєголовки та вибухові компоненти керованих (некерованих) ракет та снарядів, міни наземні та фугаси, міни морські та їх компоненти, торпеди та їх компоненти, бомби глибинні та їх компоненти, військова піротехніка, пристрої підривні, речовини вибухові та парохи, піропатрони та пристосування приводні та їх складові одиниці, інструменти та обладнання спеціальні для знешкодження наземних та підводних боєприпасів, капсулі, підривники, вибухові компоненти та інше приладдя для боєприпасів, спеціальне обладнання для експлуатації та обслуговування боєприпасів
- складові частини військового майна, у тому числі вузли, агрегати, блоки, окремі комплектуючі вироби, прилади, деталі, елементи тощо 

8100.1 

Військове майно (озброєння, бойова техніки та боєприпаси) 

82 

Особливі об'єкти цивільних прав
Цей підрозділ включає:
- продукцію (результат діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості та призначений для використання споживачем), плоди, доходи
- тварини (сільськогосподарські, домашні, зоопаркові, лабораторні, дикі, циркові тварини та хутрові звірі, службові собаки, домашня і дика птиця, бджоли, риба, жаби, молюски, раки, шовкопряди, інші представники фауни та біологічні об'єкти - ембріони, інкубаційні яйця, запліднена ікра тощо)
- майнові права та обов'язки (цінні папери, об'єкти права інтелектуальної власності тощо)
- валютні цінності (валюта України; іноземна валюта; платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах)
- культурні цінності, такі як об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, підлягають збереженню, відтворенню та охороні і створені понад 50 років тому
- предмети і документи, що пов'язані з розвитком суспільства та держави, історією науки, мистецтва і техніки, а також з життям і діяльністю видатних осіб, державних, політичних і громадських діячів
- оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, картини та малюнки повністю ручної роботи на будь-якій основі та з будь-яких матеріалів
- оригінальні художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів
- гравюри, естампи, літографії та їх оригінальні друковані форми, твори декоративно-прикладного мистецтва, у тому числі вироби традиційних народних промислів та інші художні вироби зі скла, кераміки, дерева, металу, кістки, тканини та інших матеріалів
- складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва
- рідкісні рукописи, друковані видання і документальні пам'ятки, у тому числі інкунабули та інші видання, що являють собою історичну, художню, наукову та культурну цінність
- архівні документи, уключаючи кіно-, фото-, фотодокументи та відеопам'ятки;
- унікальні та рідкісні музичні інструменти
- старовинні монети та інші предмети колекціонування
- предмети, що одержані в результаті археологічних розкопок, ордени, медалі, печатки, різноманітні види зброї
- археологічні об'єкти культурної спадщини, такі як рештки життєдіяльності людини (нерухомі об'єкти культурної спадщини: городища, кургани, залишки старовинних поселень, стоянки, укріплення, військові табори, виробництва, іригаційні споруди, шляхи, могильники, культові місця та споруди, їх залишки чи руїни, мегаліти, печери, наскальні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, а також пов'язані з ними рухомі предмети), що містяться під земною поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації про зародження і розвиток цивілізації
- готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання
- конвертовані валюти тощо 

8200.1 

Продукти, плоди, доходи 

8200.2 

Тварини 

8200.3 

Майнові права та обов'язки (цінні папери, об'єкти права інтелектуальної власності тощо) 

8200.4 

Валютні цінності, гроші 

8299.9 

Інші особливі об'єкти цивільних прав 

83 

Зелені насадження
Цей підрозділ включає: 
- зелені та декоративні насадження на вулицях, площах, у парках, садах, скверах, на території підприємств, у дворах житлових будинків тощо
- мальовниче розташування елементів озеленення у смузі відводу дороги, полезахисних лісових смуг, захисні насадження на смугах відводу залізниць, на смугах відводу каналів, гідротехнічних споруд та водних об'єктів
- плодово-ягідні насадження на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках, наприклад, культури кісточкові, горіхоплідні, сім'ячкові, цитрусові
- виноградники
- культури лікарські трав'янисті, напівчагарникові та ліановидні, трави багатолітні інші
- насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей
- культури овочеві багатолітні
- культури ефіроолійні, такі як трав'янисті багатолітні, чагарникові, деревовидні інші
Цей підрозділ включає також:
- усі штучні багаторічні насадження, незважаючи на їх вік (дерева та кущі) 

8300.1 

Зелені насадження у межах населених пунктів 

8300.2 

Зелені насадження полезахисних лісових смуг, захисні насадження на смугах відводу залізниць, на смугах відводу автомобільних доріг, на смугах відводу каналів, гідротехнічних споруд та водних об'єктів 

8300.3 

Плодово-ягідні насадження на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках 

8300.4 

Виноградники 

8300.5 

Лікарські культури, трави 

8300.6 

Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей 

8300.7 

Культури овочеві 

8300.8 

Культури ефіроолійні 

8399.9 

Інші зелені насадження 

9999.9 

Інше майно
Цей підклас включає:
- інше майно, не класифіковане у відповідному Класифікаторі. 


 

 

Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування
 


 
О. Синенко
 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.