Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Орієнтовна ціна за одну сторінку стандарту складає 57 гривень до 30.06.2024 р. та може змінюватись.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

       ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

              Н А К А З

            25.10.2006 N 311

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 листопада 2006 р.
                   за N 1219/13093


     Про затвердження Порядку проведення перевірок
    у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг,
     у тому числі ресторанного господарства, якості
   продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки
     продукції, а також додержання правил торгівлі
            та надання послуг


   На виконання Закону України "Про захист прав споживачів"
та інших нормативно-правових актів, які регулюють
відносини у сфері захисту прав споживачів, Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити  Порядок  проведення перевірок у суб'єктів
господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного
господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо
безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання
послуг, що додається.

   2. Департаменту споживчої політики, захисту прав споживачів
та державного нагляду (Соколова О.П.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

   3. Управлінню справами та контролю за використанням майна
(Грицик В.І.) у 5-денний термін після державної реєстрації цього
наказу  забезпечити  його  тиражування  та  надсилання  до
територіальних органів у  справах  захисту  прав  споживачів
Держспоживстандарту  України  в  Автономній  Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.

   4. Керівникам територіальних органів у справах захисту прав
споживачів  забезпечити  належне  виконання  підпорядкованими
структурними підрозділами вимог зазначеного Порядку.

   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Т.в.о. Голови                     І.Б.Саєвич


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   25.10.2006 N 311

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 листопада 2006 р.
                   за N 1219/13093


               ПОРЯДОК
     проведення перевірок у суб'єктів господарювання
    сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного
   господарства, якості продукції, додержання обов'язкових
     вимог щодо безпеки продукції, а також додержання
        правил торгівлі та надання послуг


           1. Загальні положення

   1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення державного
контролю посадовими особами Держспоживстандарту України та його
територіальних органів у сфері захисту  прав  споживачів  в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - посадові особи) за додержанням законодавства про захист
прав споживачів суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг,
у тому числі ресторанного  господарства  (далі  -  суб'єкти
господарювання).

   1.2. Порядок розроблений відповідно до вимог Закону України
"Про  захист  прав  споживачів"  та  інших
нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють
відносини у сфері захисту прав споживачів. У цьому Порядку терміни
вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про захист
прав споживачів".

   1.3. Перевірки  діяльності   суб'єктів   господарювання
проводяться  з  метою  контролю стану дотримання ними вимог
законодавства про захист прав споживачів щодо якості та безпеки
продукції,  правил  торгівлі  та  послуг, надання споживачам
необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про
продукцію.
   Перевірки проводяться  посадовими  особами  на  підставі
затвердженого  тематичного  плану  роботи  Держспоживстандарту
України, його територіальних органів у справах захисту прав
споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі (далі - органи у справах захисту прав споживачів), а
також   на  виконання  наказів,  розпоряджень,  доручень
Держспоживстандарту України.
   Тематичний план роботи щодо вивчення стану споживчого ринку
складається на квартал  відповідно  до  завдань,  визначених
Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів
України, Держспоживстандартом  України.  У  разі  надходження
обґрунтованих пропозицій щодо вивчення стану реалізації споживачам
продукції на ринку від місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, а також інших органів і установ, які
здійснюють державний контроль та нагляд вони враховуються у
тематичному   плані   роботи   територіальних   органів
Держспоживстандарту України.
   Позапланові перевірки суб'єктів господарювання проводяться
посадовими особами виключно на підставі отриманих від споживачів
звернень (скарг) про порушення суб'єктами господарювання вимог
законодавства про захист прав споживачів.

   1.4. Перевірки проводяться посадовими особами за наявності в
них  службових посвідчень та направлень на право проведення
перевірки суб'єктів господарювання (додаток).
   Посадові особи  під  час проведення перевірки здійснюють
державний контроль стану дотримання суб'єктами господарювання
вимог законодавства України про захист прав споживачів та мають
право:
   безперешкодно відвідувати  та  обстежувати  відповідно до
законодавства будь-які виробничі, складські, торговельні та інші
приміщення суб'єктів господарювання;
   відбирати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку
у суб'єктів господарювання зразки товарів, сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на
місці  або  проведення  незалежної  експертизи у відповідних
лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення
таких робіт згідно із законодавством;
   проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із
споживачами за реалізовану продукцію згідно з порядком, визначеним
Кабінетом Міністрів України;
   одержувати безоплатно  від суб'єктів господарювання копії
необхідних документів, які характеризують  якість  продукції,
сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються
для виробництва цієї продукції, а також супровідних документів на
продукцію, що перебуває в реалізації;
   уживати в установленому порядку передбачені законодавством
заходи до суб'єктів господарювання, які допустили порушення прав
споживачів, та вносити відповідні пропозиції щодо їх подальшої
діяльності і притягнення до відповідальності винних в порушенні
прав споживачів.

   1.5. Суб'єкт господарювання під час проведення посадовими
особами перевірки має право:
   вимагати від посадових осіб додержання вимог законодавства
України під час здійснення ними державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів;
   ознайомлюватись з документами, які є підставою для проведення
перевірки;
   не допускати до проведення перевірки посадових осіб, у яких
відсутні належним чином оформлені документи, що надають право її
проводити;
   ознайомлювати посадових осіб з переліком відомостей,  що
становлять  комерційну  таємницю  суб'єкта господарювання, та
вимагати їх нерозголошення;
   одержувати та ознайомлюватись із матеріалами перевірки в
порядку, визначеному чинним законодавством;
   давати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або
заперечення, що додаються до акта перевірки;
   оскаржувати в  установленому  законодавством  порядку дії
посадових осіб при проведенні перевірок та видані приписи про
припинення порушень прав споживачів.

   1.6. У разі потреби до перевірок можуть залучатися, за їх
згодою, у  межах  повноважень,  передбачених  законодавством,
представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування,
правоохоронних органів, інших органів контролю, а також споживачі
та представники громадських організацій.

   1.7. У направленні на право проведення перевірки суб'єктів
господарювання в обов'язковому порядку зазначаються: дата видачі
направлення; прізвище та ініціали посадової(-их) особи(осіб),
якій(-им) доручено провести перевірку; місце проведення перевірки;
назва  суб'єкта  господарювання  (зазначається  після початку
перевірки згідно з наданим цим суб'єктом господарювання свідоцтвом
про державну реєстрацію або патентом на здійснення підприємницької
діяльності, або свідоцтвом про сплату єдиного податку); тематичне
завдання перевірки; термін дії направлення.
   Направлення на право  проведення  перевірки  підписується
керівником органу у справах захисту прав споживачів, а в разі
відсутності (відпустка, хвороба, відрядження) - його заступником
та скріплюється гербовою печаткою.
   Ненадання цих документів суб'єкту господарювання або  їх
надання з порушенням вимог, установлених у цьому пункті, є
підставою для недопущення посадових осіб до проведення перевірки.

   1.8. Реєстрація направлень на право проведення перевірки
проводиться у журналі реєстрації направлень на право проведення
перевірки. Направленню на право проведення перевірки надаються:
серія, порядковий номер, а також порядковий номер відповідно до
нумерації записів у журналі реєстрації направлень.
   Журнал реєстрації направлень на право проведення перевірки
має бути прошнурований, пронумерований, завірений підписом та
скріплений гербовою печаткою.

         2. Порядок проведення перевірок

   2.1. Перед  початком  перевірки  суб'єкта  господарювання
посадові особи, які проводять перевірку, представляються  та
інформують керівника (власника) суб'єкта господарювання (особу,
яка його заміщає) або особу, яка здійснює реалізацію продукції у
разі відсутності керівника (власника) суб'єкта господарювання
(особи, яка його заміщає), про мету перевірки.
   У разі  проведення  перевірки шляхом негласної закупівлі
продукції або інших методів контролю спостережного характеру, які
здійснюються до початку перевірки, оголошення про контрольну
перевірку  та  інформування  керівника  (власника)  суб'єкта
господарювання (особи, яка його заміщає) про мету перевірки
проводиться відразу після виконання  відповідних  контрольних
процедур.

   2.2. Посадові особи, які проводять перевірку, від керівника
(власника) суб'єкта господарювання (особи, яка його заміщає)
одержують відомості щодо характеристики суб'єкта господарювання, у
тому числі щодо: назви; поштової адреси; номера телефону (факсу);
прізвища, ім'я та по батькові керівника (власника); дозвільних
документів на провадження певного виду діяльності; режиму роботи;
свідоцтва  про державну реєстрацію; свідоцтва про реєстрацію
платника податків; даних про банківські реквізити.

   2.3. Посадові особи, які проводять перевірку, у залежності
від  виду діяльності суб'єкта господарювання та завдання на
перевірку перевіряють і  аналізують  стан  дотримання  вимог
законодавства під час придбання, замовлення або використання
споживачами продукції, яка реалізується на території України.

   2.4. Під час проведення позапланової перевірки встановлюються
обставини, які призвели до порушення вимог законодавства про
захист прав споживачів.

   2.5. У разі створення перешкод посадовим особам спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів у проведенні перевірки якості продукції, а також правил
торговельного  та інших видів обслуговування складається акт
перевірки, у якому фіксується факт створення перешкод у проведенні
перевірки.

      3. Порядок оформлення матеріалів перевірки

   3.1. За результатами проведеної перевірки складається акт за
формою, затвердженою наказом Держстандарту України від 27.11.2000
N 679  "Про затвердження форм актів перевірок
дотримання законодавства про захист прав споживачів, про рекламу,
відповідної постанови та рішень", який зареєстрований у Мін'юсті
України 20.12.2000 за N 929/5150.

   3.2. При описі виявлених порушень вимог законодавства повинні
бути зазначені нормативно-правові акти чи нормативні документи,
вимоги яких порушені, їх повне найменування та реєстраційний
номер.
   Зміст порушення має бути конкретизований  та  викладений
відповідно до норм законодавства.
   Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових
актів та документів не допускаються.
   Опис порушень закінчується аргументованими  висновками  з
посиланням на відповідні законодавчі, нормативно-правові акти та
нормативні документи.

   3.3. Акт складається у двох примірниках:
   перший - оригінал залишається у органі, який здійснював
перевірку;
   другий - передається під підпис суб'єкту господарювання,
діяльність якого перевірялася.
   У разі необхідності до акта перевірки додаються вкладені
аркуші із зазначенням номера аркуша, номера акта перевірки та дати
перевірки, які є невід'ємною частиною акта.

   3.4. У  разі,  якщо  перевіркою  встановлено  реалізацію
продукції, якість якої не відповідає вимогам нормативно-правових
актів чи документів або/та яка реалізовувалася з порушенням вимог
законодавства про захист прав споживачів, в обов'язковому порядку
заповнюється табл. 1 або 2 акта перевірки, де проставляються номер
і дата складання акта.

   3.5. З метою недопущення можливості додаткових записів записи
в акті перевірки ведуться на всьому полі аркуша. Незаповнені місця
в акті, укладених аркушах та таблицях перекреслюються значком "Z".
Скорочення слів, назв та інше, крім загальноприйнятих абревіатур,
не допускається.
   Виправлення в  акті,  укладених  аркушах  та  таблицях
допускаються лише за умови їх погодження підписом осіб, що беруть
участь у перевірці.

   3.6. За наслідками перевірки та з метою припинення порушень
законодавства про захист прав споживачів посадовою особою, яка
проводила перевірку, керівнику суб'єкта господарювання дається
припис, який є невід'ємною частиною акта перевірки.
   Заходи припису керівнику суб'єкта господарювання, направлені
на забезпечення суб'єктом господарювання належних умов своєї
діяльності у відповідності до вимог нормативно-правових актів і
документів, повинні бути сформульовані конкретно і в стислій
формі.
   Терміни виконання припису визначаються в кожному конкретному
випадку, виходячи з реальних можливостей суб'єкта господарювання,
умов його діяльності та кількості і характеру порушень, але вони
не можуть перевищувати термінів, установлених законодавчими та
нормативно-правовими актами.

   3.7. До акта перевірки можуть додаватися документи, копії
документів, проміжний акт, акти про відбір зразків, пояснення
тощо, які є невід'ємною частиною акта перевірки.

   3.8. Оригінал акта та його копія підписуються:
   посадовими особами, які проводили перевірку;
   особами, які брали участь у перевірці;
   особами, у  присутності яких проведено перевірку та які
ознайомлені з актом.
   Поряд з підписом осіб зазначаються їх прізвища та ініціали.

   3.9. Представник суб'єкта господарювання (керівник, особа,
яка його заміщає, а в разі їх відсутності - особа, яка реалізує
продукцію) має право під час підписання акта письмово надати
заперечення, пояснення до акта перевірки. У разі відмови підписати
акт  посадова  особа  територіального  органу, яка проводила
перевірку, робить запис в акті про те, що зазначена особа
ознайомлена із змістом акта і від його підпису відмовилася.

   3.10. У разі відмови представника суб'єкта господарювання від
підпису, що підтверджує отримання акта для вручення керівникові
суб'єкта господарювання, його копія протягом 3 робочих днів після
реєстрації направляється поштою з повідомленням про вручення за
місцем знаходженням суб'єкта, діяльність якого перевірялась.

   3.11. Реєстрація  актів  перевірок проводиться у журналі
реєстрації актів перевірок. Акту перевірки надаються: серія,
порядковий номер, а також порядковий номер відповідно до нумерації
записів у журналі реєстрації актів.
   Журнал реєстрації актів перевірок повинен бути прошнурований,
пронумерований, завірений  підписом  та  скріплений  гербовою
печаткою.

   4. Рішення, які приймаються за результатами перевірки

   4.1. За  результатами  перевірки відповідно до виявлених
порушень посадовими особами, які проводили перевірку, приймаються
рішення про:
   4.1.1. Складання протоколу про вчинення адміністративного
правопорушення.  Протокол  про  вчинення  адміністративного
правопорушення складається у порядку, визначеному Кодексом України
про адміністративні правопорушення.
   4.1.2. Заборону реалізації продукції:  на  яку  відсутні
   документи, що  засвідчують  її  відповідність  вимогам
нормативних документів;
   на яку в нормативно-правових актах чи нормативних документах
встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя,
здоров'я, майна споживачів та охорони навколишнього природного
середовища, якщо продукцію внесено до переліку продукції, що
підлягає обов'язковій сертифікації, але яка не має сертифіката
відповідності (свідоцтва про визнання відповідності);
   ввезеної на  територію  України  без  документів,  які
підтверджують її належну якість;
   на яку  строк придатності не зазначено або зазначено з
порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк
придатності яких минув;
   яка є фальсифікованою.
   4.1.3. Припинення відвантаження та реалізацію продукції, що
не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних
документів, - до усунення виявлених недоліків.

   4.2. За  результатами  перевірки відповідно до виявлених
порушень керівником органу у справах захисту прав споживачів або
його заступником приймаються рішення про:
   4.2.1. Видання суб'єкту господарювання обов'язкового  для
виконання припису про припинення порушень прав споживачів.
   4.2.2. Тимчасове   припинення   діяльності   суб'єктів
господарювання (секцій, відділів), складів підприємств оптової і
роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності,
що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують
правила торгівлі та надання  послуг,  умови  зберігання  та
транспортування товарів, - до усунення виявлених недоліків.
   4.2.3. Заборону шляхом опломбування у порядку, передбаченому
законодавством,   користуватися   виробничими,  складськими,
торговельними та іншими приміщеннями суб'єктів господарювання, а
також несправними, з неправильними показаннями, з пошкодженим
повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії якого
закінчився, засобами вимірювальної техніки, за допомогою яких
здійснюється обслуговування споживачів, з подальшим повідомленням
про  це  територіальним  органам  спеціально  уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації,
метрології та сертифікації.
   4.2.4. Подання до суду позову щодо захисту прав споживачів.
   4.2.5. Передання матеріалів перевірки на дії осіб, що містять
ознаки злочину, органам дізнання чи досудового слідства.
   4.2.6. Накладення на винних осіб адміністративних стягнень за
порушення законодавства про захист прав споживачів.

   4.3. З контролю акт перевірки знімається після отримання
інформації про зарахування суми адміністративних чи фінансових
стягнень до бюджету або/та письмового підтвердження про виконання
припису щодо усунення виявлених порушень.
   У разі, якщо суб'єкт господарювання своєчасно не  надав
письмового підтвердження про виконання припису щодо усунення
виявлених порушень або не виконав такий припис, керівником органу
у  справах  захисту прав споживачів приймається рішення про
проведення повторної перевірки.
   За результатами повторної перевірки приймаються передбачені
законодавством відповідні рішення.

         5. Порядок оскарження прийнятих
         за результатами перевірки рішень

   5.1. Скарга на дії посадових осіб при проведенні перевірок, а
також на видані приписи про припинення порушень прав споживачів
подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі,
що не позбавляє  суб'єкта  господарювання  права  звернутися
безпосередньо до суду, а в разі незгоди з рішенням прийнятим за
наслідками розгляду скарги - до суду.

   5.2. Скарги подаються до органу у справах захисту прав
споживачів, який проводив перевірку, керівник якого протягом 3
робочих днів зобов'язаний забезпечити пересилання  скарги  з
відповідними  матеріалами перевірки та поясненнями з питань,
порушених у скарзі, до вищого органу у порядку підлеглості.

   5.3. Рішення посадових осіб, визначені у пункті 4.1, можуть
бути скасовані керівником органу у справах захисту прав споживачів
у разі визнання їх такими, що прийняті з порушенням вимог чинного
законодавства.

   5.4. Дії посадових осіб при проведенні перевірок, а також
приписи про припинення порушень прав споживачів можуть бути
оскаржені суб'єктом господарювання у 14 - денний строк від початку
проведення перевірки або видання припису.
   Скарги, подані з порушенням цього строку, не розглядаються.
   Пропущений з поважної причини строк може бути поновлений
органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу, у разі подання
клопотання про поновлення пропущеного строку з обґрунтуванням
причин пропуску.


                   Додаток
                   до Порядку проведення
                   перевірок у суб'єктів
                   господарювання сфери
                   торгівлі і послуг,
                   у тому числі ресторанного
                   господарства, якості
                   продукції, додержання
                   обов'язкових вимог
                   щодо безпеки продукції,
                   а також додержання правил
                   торгівлі та надання
                   послуг

              (Державний
              Герб
              України)

     Державний комітет України з питань технічного
        регулювання та споживчої політики

  ____________________________________________________________
  (назва державного органу у справах захисту прав споживачів,
  ____________________________________________________________
       його місцезнаходження, телефон, факс)

   Серія __________________


             НАПРАВЛЕННЯ N
         на право проведення перевірки

        від "___" _______________ 20__ р.


   На підставі  ст.  26  Закону  України "Про захист прав
споживачів" посадовій(им) особі(ам) органу у справах захисту прав
споживачів _______________________________________________________
          (посада, прізвище та ініціали)
__________________________________________________________________

доручається здійснити  державний  контроль  за  додержанням
законодавства  про  захист  прав  споживачів  у  суб'єктів
господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного
господарства,    які    розташовані    на    території
__________________________________________________________________
       (місто, район, назва населеного пункту)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
     (назва суб'єкта господарювання, яка зазначається
        після початку проведення перевірки)

з питань _________________________________________________________
__________________________________________________________________
         (тематичне завдання перевірки)
__________________________________________________________________

         Дійсне з ______________ до _____________ 20__ р.

   Направлення дійсне при пред'явленні службового посвідчення.

   Працівники суб'єкта господарювання повинні створити умови для
виконання  робіт,  пов'язаних  з  перевіркою, та забезпечити
здійснення заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень.

   За створення перешкод у  проведенні  перевірки  суб'єкти
господарювання,  посадові особи та громадяни притягуються до
відповідальності згідно з законодавством (ст. 23 Закону України
"Про захист прав споживачів" та ст. 188-2 Кодексу України про
адміністративні правопорушення).

 ____________________________         ____________________
 (посада особи, яка направляє   (підпис)  (ініціали, прізвище)
    на перевірку)

 М.П.

 Директор департаменту
 споживчої політики,
 захисту прав споживачів
 та державного нагляду                О.П.Соколова


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.