Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 2 листопада 2006 р. N 1524
                Київ

          Про затвердження Положення
       про Міністерство охорони навколишнього
         природного середовища України


   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити   Положення  про  Міністерство  охорони
навколишнього природного середовища України, що додається.

   2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
України:

   подати у тримісячний строк пропозиції щодо приведення актів
Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою;

   привести власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою.

   3. Ця постанова набирає чинності з 20 листопада 2006 року.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 33


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 2 листопада 2006 р. N 1524

              ПОЛОЖЕННЯ
       про Міністерство охорони навколишнього
         природного середовища України


   1. Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України (Мінприроди) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого  спрямовується  та  координується  Кабінетом
Міністрів України.

   Мінприроди є  головним  (провідним)  органом  у  системі
центральних  органів  виконавчої  влади  з  питань  охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів, екологічної безпеки,
заповідної справи, поводження з відходами, формування, збереження
та використання екологічної мережі, геологічного вивчення та
забезпечення  раціонального  використання  надр,  а  також
топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

   2. Мінприроди у своїй діяльності керується  Конституцією
та законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної  Ради  України,  прийнятими
відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

   У межах своїх повноважень Мінприроди організовує виконання
актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією.

   Мінприроди узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх
на розгляд Кабінету Міністрів України.

   3. Основними завданнями Мінприроди є:

   забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення та  охорони  природних  ресурсів  (землі,  надр,
поверхневих  та  підземних вод, атмосферного повітря, лісів,
тваринного і рослинного світу та природних ресурсів територіальних
вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної
зони України), поводження з відходами  (крім  поводження  з
радіоактивними  відходами), небезпечними хімічними речовинами,
пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї
компетенції радіаційної безпеки, розвитку мінерально-сировинної
бази, заповідної справи, формування, збереження та використання
екологічної   мережі,   геологічного   вивчення   надр,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

   здійснення управління та  регулювання  у  сфері  охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення та охорони природних ресурсів, геологічного вивчення
надр, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції
радіаційної безпеки, організації охорони і використання територій
та  об'єктів  природно-заповідного фонду України, формування,
збереження та використання екологічної мережі;

   здійснення державного  контролю  за  додержанням  вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища,
раціональне використання, відтворення  та  охорону  природних
ресурсів, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну
безпеку,  охорону  та  використання  територій  та  об'єктів
природно-заповідного фонду, формування, збереження та використання
екологічної мережі, з питань поводження з  відходами  (крім
поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними
речовинами, пестицидами та агрохімікатами, а також забезпечення
здійснення  державного  геологічного  контролю,  державного
геодезичного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною
діяльністю.

   4. Мінприроди відповідно до покладених на нього завдань:

   1) готує пропозиції щодо формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання,  відтворення  та  охорони  природних  ресурсів,
поводження з відходами  (крім  поводження  з  радіоактивними
відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та
агрохімікатами, екологічної та  в  межах  своєї  компетенції
радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та
використання екологічної мережі, геологічного вивчення  надр,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

   2) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

   3) відповідно  до законодавства забезпечує розроблення і
виконання державних програм з питань  охорони  навколишнього
природного середовища, формування національної екологічної мережі,
забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної
безпеки,  раціонального  використання, відтворення та охорони
природних ресурсів, геологічного  вивчення  та  раціонального
використання  надр,  топографо-геодезичної  та  картографічної
діяльності, сприяє розробленню регіональних програм із зазначених
питань та координує їх виконання;

   4) бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні заходів
щодо  адаптації  законодавства  України  до  законодавства
Європейського Союзу;

   5) реалізує єдину науково-технічну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення та охорони природних ресурсів, екологічної та в межах
своєї компетенції  радіаційної  безпеки,  заповідної  справи,
формування,  збереження  та  використання екологічної мережі,
геологічного  вивчення  надр,   топографо-геодезичної   та
картографічної діяльності, бере участь у формуванні національної
системи  науково-технічної  інформації,  виступає  замовником
науково-дослідних робіт з питань, що належать до його компетенції;

   6) координує здійснення органами виконавчої влади заходів з
питань, що належать до компетенції Мінприроди;

   7) відповідно до законодавства організовує та  проводить
державну екологічну експертизу, експертизу програм, планів та
проектів з геологічного вивчення надр;

   8) організовує  в  межах  своїх  повноважень  проведення
моніторингу  навколишнього природного середовища, геологічного
середовища і мінерально-сировинної бази, забезпечує формування та
функціонування географічних, екологічних, геологічних та інших
інформаційних систем;

   9) забезпечує ведення державних кадастрів  рослинного  і
тваринного  світу, бере участь у веденні державного водного
кадастру;

   10) забезпечує ведення державного балансу запасів корисних
копалин, державних кадастрів родовищ і проявів корисних копалин,
формування Державного фонду родовищ корисних копалин України та
Державного фонду надр, проведення державної експертизи та оцінку
запасів корисних копалин, передачу розвіданих родовищ корисних
копалин для промислового освоєння;

   11) бере участь у вдосконаленні системи обліку, звітності та
державної статистики з питань, що належать до його компетенції;

   12) затверджує або погоджує у межах  своїх  повноважень
правила, нормативи, норми з охорони навколишнього природного
середовища, проведення геологічних досліджень, пошуку, розвідки та
оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, екологічної безпеки,
поводження з відходами, топографо-геодезичних та картографічних
досліджень і робіт, аналізує практику їх застосування, бере участь
у розробленні інших правил, нормативів, норм;

   13) бере в установленому порядку участь у проведенні робіт із
стандартизації,  сертифікації,  акредитації,  метрологічного
забезпечення у сфері охорони навколишнього природного середовища,
геологічного  вивчення надр, використання природних ресурсів,
екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

   14) встановлює згідно із законодавством ліміти та квоти на
спеціальне використання природних ресурсів та розміщення відходів,
нормативи  допустимих  рівнів  шкідливого впливу фізичних та
біологічних факторів на стан навколишнього природного середовища,
видає дозволи на спеціальне використання природних ресурсів,
викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне
середовище,  розміщення  відходів,  транскордонне  переміщення
об'єктів рослинного та тваринного світу, а також контролює їх
додержання та приймає відповідні рішення щодо зупинення їх дії або
анулювання;

   15) видає в установленому порядку спеціальні дозволи на
користування  ділянками  надр  та  у  випадках, передбачених
законодавством,  проводить  ліцензування  відповідних  видів
господарської діяльності;

   16) забезпечує в межах своїх повноважень погодження вибору
земельних ділянок для розміщення об'єктів, місць розташування
об'єктів та проектів відведення земельних ділянок;

   17) розробляє відповідно до законодавства нормативи зборів
(платежів) за  спеціальне  використання  природних  ресурсів,
забруднення    навколишнього    природного    середовища,
геолого-розвідувальні роботи, виконані за  рахунок  державного
бюджету,  геологічну,  топографо-геодезичну  та  картографічну
продукцію (матеріали, інформацію, дані тощо), а також порядок їх
стягнення;

   18) здійснює   методичне   забезпечення   організації
еколого-аудиторської діяльності, видає  сертифікати  на  право
проведення екологічного аудиту, веде реєстр екологічних аудиторів
та юридичних осіб, що мають право на проведення екологічного
аудиту;

   19) забезпечує  в  межах  своїх  повноважень  збереження
ландшафтного та біологічного різноманіття, розвиток заповідної
справи, управління охороною і використанням територій та об'єктів
природно-заповідного фонду, формування, збереження і використання
національної  екологічної  мережі, підготовку пропозицій щодо
створення нових та розширення  території  існуючих  об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, ведення
Червоної книги України та Зеленої книги України;

   20) організовує відповідно  до  законодавства  проведення
державних випробувань пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та
іноземного виробництва, здійснює державну реєстрацію пестицидів і
агрохімікатів, затверджує переліки пестицидів і агрохімікатів,
дозволених для використання в Україні, встановлює регламенти їх
застосування, здійснює акредитацію установ та організацій, які
проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів, видає
дозволи на ввезення на митну територію України, виробництво
дослідних партій і використання незареєстрованих пестицидів та
агрохімікатів для державних випробувань, наукових досліджень та в
інших випадках, передбачених законодавством;

   21) організовує  і  координує  в  установленому  порядку
проведення геологічних досліджень на території України, в межах її
територіальних  вод,  континентального  шельфу  та  виключної
(морської) економічної зони, виконання робіт з геологічного,
геофізичного,      геохімічного,      гідрогеологічного,
інженерно-геологічного, еколого-геологічного вивчення, проведення
астрономо-геодезичних, гравіметричних,  картовидавничих  робіт,
аерокосмічних  зйомок,  а  також  топографо-геодезичних  та
картографічних робіт загальнодержавного  призначення,  ведення
Державного картографо-геодезичного фонду України;

   22) забезпечує проведення державної реєстрації та ведення
обліку робіт з геологічного вивчення надр, топографо-геодезичних
та картографічних робіт;

   23) бере участь у прогнозуванні та визначенні потреби в
мінерально-сировинних   і   паливно-енергетичних   ресурсах,
геологічних, топографо-геодезичних і картографічних послугах;

   24) веде державний облік та здійснює моніторинг підземних
вод, проводить спостереження за  ендогенними  і  екзогенними
геологічними процесами;

   25) організовує   проведення   наукових   досліджень,
науково-методичних робіт з питань прогнозування, пошуку і розвідки
родовищ  корисних  копалин,  забезпечує  під  час проведення
геолого-розвідувальних робіт  використання  нової  техніки,
впровадження новітніх технологій;

   26) визначає  в  установленому  порядку  зміст та обсяг
інформації, яка підлягає обов'язковій передачі до Державного
інформаційного   геологічного  фонду  України,  Державного
картографо-геодезичного  фонду  України,  порядок  обліку  і
користування такою інформацією та розпоряджається нею;

   27) бере участь у виконанні робіт з розвитку національної
системи сейсмічних спостережень та підвищення рівня  безпеки
проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах України;

   28) забезпечує  роботу  міжвідомчих комісій з визначення
переможців конкурсів на отримання  спеціальних  дозволів  на
користування нафтогазоносними надрами, з організації укладення та
виконання угод про розподіл продукції, а також Комісії у справах
першовідкривачів родовищ корисних копалин та Міжвідомчої комісії у
справах першовідкривачів родовищ корисних копалин при Державній
комісії по запасах корисних копалин;

   29) бере   в   установленому   порядку   участь   у
топографо-геодезичному і картографічному забезпеченні проведення
земельної реформи, делімітації та демаркації державного кордону,
забезпеченні інших потреб держави, створенні банків  і  баз
геопросторових даних;

   30) забезпечує  створення  та ведення Державного реєстру
географічних  назв  та  забезпечує  діяльність  Міжвідомчої
науково-методичної ради з питань географічних назв;

   31) здійснює відповідно до законодавства державний контроль
за додержанням правил, нормативів, норм, лімітів, квот, умов
дозволів та ліцензійних умов у сфері використання та охорони
природних ресурсів (землі, надр, поверхневих та підземних вод,
атмосферного повітря, лісів, тваринного і рослинного світу та
природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони України), вимог екологічної
та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, режиму територій
та об'єктів природно-заповідного фонду, а також у сфері поводження
з відходами (крім поводження  з  радіоактивними  відходами),
небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

   32) здійснює відповідно до законодавства державний контроль
за  повнотою  геологічного  вивчення  надр,  своєчасністю  і
правильністю  державної  реєстрації  робіт з їх геологічного
вивчення, наявністю спеціальних дозволів, додержанням під час
дослідно-промислової  експлуатації  родовищ  корисних  копалин
технологій, які забезпечують необхідне їх вивчення і виключають
можливість пошкодження родовищ, а також за виконанням рекомендацій
державної експертизи  з  оцінки  запасів  корисних  копалин,
збереженням  розвідувальних  гірничих  виробок  і свердловин,
геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, що
можуть бути використані для дальшого вивчення надр (державний
геологічний  контроль),  а  також  державний  контроль  за
топографо-геодезичною,  картографічною  діяльністю  (державний
геодезичний нагляд);

   33) здійснює  відповідно  до  законодавства  міжнародне
співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

   34) організовує  в  межах  своїх  повноважень роботу із
залученням міжнародної технічної допомоги;

   35) бере в межах своєї компетенції участь у плануванні та
здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру та реагування на них;

   36) здійснює  в  межах  своїх  повноважень  екологічне
інформаційне забезпечення;

   37) вживає в межах своєї компетенції заходів щодо створення
екологічних передумов для сталого розвитку України;

   38) сприяє  розвитку  екологічної освіти та екологічному
вихованню населення, затверджує положення про громадський контроль
у сфері охорони навколишнього природного середовища;

   39) забезпечує  в  межах  своїх  повноважень підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників;

   40) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами  державної  власності,  що належать до сфери його
управління;

   41) бере у межах своїх повноважень участь у реалізації
антимонопольної політики;

   42) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної  готовності  держави  у  межах  визначених
законодавством повноважень;

   43) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Міністерства, урядових органах державного
управління у складі Міністерства, його територіальних органах, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
його управління;

   44) виконує інші повноваження  та  функції,  передбачені
законодавством.

   5. Мінприроди має право:

   1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;

   2) застосовувати у випадках, передбачених законодавством,
економічні санкції до підприємств, установ та організацій за
порушення вимог законодавства, подавати позови про відшкодування
збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення, складати
протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення;

   3) передавати відповідно до законодавства  правоохоронним
органам матеріали про виявлені правопорушення;

   4) залучати в установленому порядку спеціалістів органів
виконавчої влади, підприємств, установ  та  організацій  (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
компетенції Міністерства;

   5) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до компетенції Міністерства;

   6) давати керівникам підприємств, установ та організацій
обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень
законодавства  з  питань  охорони  навколишнього  природного
середовища, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної
безпеки,   заповідної   справи,  топографо-геодезичної  та
картографічної діяльності;

   7) обстежувати в установленому порядку підприємства, установи
та організації, військові та оборонні об'єкти, об'єкти органів
внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання
покарань, СБУ та Держприкордонслужби з метою перевірки додержання
вимог щодо охорони  навколишнього  природного  середовища  і
відтворення  природних  ресурсів,  екологічної та радіаційної
безпеки;

   8) відповідно до своєї компетенції обмежувати та зупиняти в
установленому порядку діяльність підприємств, установ, організацій
та об'єктів або вносити до Кабінету Міністрів України відповідні
подання щодо припинення діяльності, якщо вона провадиться з
порушенням правил, нормативів, норм з охорони  навколишнього
природного середовища, екологічної та радіаційної безпеки.

   6. Мінприроди здійснює свої повноваження безпосередньо та
через утворені в його складі урядові органи державного управління,
орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища Автономної Республіки Крим, територіальні  органи,
інспекції, установи та організації, що належать до сфери його
управління.

   7. Мінприроди під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав та
міжнародними організаціями.

   8. Мінприроди у межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає  накази,  організовує  і
контролює їх виконання.

   Міністерство у разі потреби видає разом з іншими центральними
і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

   Нормативно-правові акти Мінприроди підлягають реєстрації в
порядку, встановленому законодавством.

   У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінприроди є
обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами
місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями, громадянами.

   9. Мінприроди очолює Міністр, який призначається на посаду та
звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою
України за поданням Прем'єр-міністра України.

   Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

   Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за
поданням Міністра.

   Один із заступників Міністра за посадою є Головним державним
інспектором України з охорони навколишнього природного середовища.

   Міністр:

   1) здійснює керівництво Мінприроди, на  виконання  вимог
законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні
пріоритети та стратегічні напрями його роботи і шляхи досягнення
поставлених цілей, несе персональну відповідальність за виконання
покладених на Міністерство завдань;

   2) подає в установленому порядку  на  розгляд  Кабінету
Міністрів  України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, що розробляються Мінприроди
та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується через Міністра охорони навколишнього
природного середовища;

   3) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;

   4) вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
подання про призначення на посаду і  звільнення  з  посади
заступників  Міністра,  керівників  та заступників керівників
центральних  органів  виконавчої  влади,  діяльність  яких
спрямовується і координується через Міністра;

   5) розподіляє за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України
обов'язки між своїми заступниками;

   6) підписує нормативно-правові акти Мінприроди;

   7) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінприроди;

   8) вносить  в установленому порядку Кабінетові Міністрів
України подання про призначення на посаду та звільнення з посади
керівників, урядових органів державного управління, що діють у
складі Міністерства;

   9) затверджує за поданням  керівників  урядових  органів
державного управління, що діють у складі Міністерства, та за
погодженням з Віце-прем'єр-міністром України граничну чисельність,
а також погоджує структуру, штатний розпис та кошторис зазначених
органів;

   10) представляє в  установленому  порядку  подання  щодо
відзначення державними нагородами працівників центрального апарату
Мінприроди, урядових органів державного управління у  складі
Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінприроди;

   11) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності заступників Міністра;

   12) приймає за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України
рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних
органів Міністерства, призначає на посаду та звільняє з посади в
установленому порядку їх керівників, а також затверджує положення
про зазначені органи або їх статути;

   13) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади
керівника органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього
природного середовища Автономної Республіки Крим;

   14) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Мінприроди,  у  тому  числі  керівників
самостійних структурних підрозділів Міністерства за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром України;

   15) укладає   та   розриває   за   погодженням   з
Віце-прем'єр-міністром  України  відповідно  до  законодавства
контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Міністерства;

   16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

   Через Міністра  спрямовується  і  координується Кабінетом
Міністрів України діяльність Держводгоспу, Держкомлісгоспу та
Держкомзему.

   10. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції Мінприроди, обговорення  основних  напрямів  його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра
(голова колегії), його заступників, керівників урядових органів
державного управління, утворених у складі Мінприроди, керівників
підприємств, установ та організацій, що належать  до  сфери
управління  Міністерства,  а  також представників відповідних
комітетів Верховної Ради України, органів  державної  влади,
установ, громадських організацій, науковців та інших осіб за їх
згодою.

   Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.

   Організаційною формою  роботи  колегії  є  засідання.
Періодичність проведення засідань колегії визначаться Міністром.

   Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінприроди.

   11. Для розгляду наукових рекомендацій з основних питань
діяльності Міністерства та інших пропозицій при Мінприроди можуть
утворюватися науково-технічна рада, інші консультативно-дорадчі
органи.

   Склад зазначених органів та положення про них затверджує
Міністр.

   12. Гранична   чисельність   працівників   Мінприроди
затверджується Кабінетом Міністрів України.

   Структуру центрального апарату Мінприроди затверджує Міністр
за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України. Положення про
структурні підрозділи центрального апарату Міністерства затверджує
Міністр.

   Штатний розпис і кошторис Мінприроди затверджує Міністр за
погодженням з Мінфіном.

   13. Мінприроди є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.