Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 1 березня 2006 р. N 228

Київ

Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2006 - 2010 роки

 

На виконання Указу Президента України від 13 липня 2005 р. N 1105 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму розвитку еталонної бази на 2006 - 2010 роки, що додається.

2. Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики інформувати до 1 березня починаючи з 2007 року Кабінет Міністрів України про стан виконання Програми, затвердженої цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 


 

Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2006 р. N 228


 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку еталонної бази на 2006 - 2010 роки

 

Загальна частина

 

Еталонна база є науково-технічною основою забезпечення єдності вимірювання у державі, що сприяє розвитку наукової та виробничої сфер економіки, міжнародної торгівлі, захисту інтересів споживачів.

Еталонна база включає державні первинні та вторинні еталони одиниць вимірювання, стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - стандартні зразки), стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів (далі - довідкові дані).

Результати аналізу свідчать, що для забезпечення єдності вимірювання у машинобудівній та приладобудівній промисловості, у витратометрії, підвищення точності обліку енергоресурсів, посилення контролю безпеки атомних електростанцій необхідно створити додаткові і удосконалити існуючі державні первинні та вторинні еталони.

Широке використання засобів вимірювальної техніки зумовлює потребу у відповідній кількості конкретних еталонів одиниць вимірювання (далі - еталони) та визначення вимог до їх технічних характеристик.

Близько 40 відсотків державних еталонів функціонує понад 10 років, ступінь їх зносу становить 70 - 80 відсотків. Це зумовлено наявністю в їх складі електронних та електромеханічних високоточних приладів з обмеженим строком експлуатації.

Здійснення технічного та метрологічного контролю за інформацією, пов'язаною з відліком часу, потребує постійного вдосконалення технічної бази державного еталона одиниць часу і частоти, подальшого розвитку Державної служби єдиного часу і еталонних частот, її організаційних структур, що забезпечують єдність (простежуваність) вимірювання часу і частоти, підвищення точності національної шкали часу.

До Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що застосовуються в Україні, занесено 1029 типів державних стандартних зразків.

Результати аналізу потреби у застосуванні стандартних зразків, проведеного Головним центром Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів разом з Національною академією наук, науково-дослідними інститутами та організаціями Мінагрополітики, МОЗ, Мінпромполітики, Мінфіну, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади і Державною пробірною службою, свідчать про необхідність збільшення кількості типів додаткових стандартних зразків.

Для задоволення потреби національної економіки в стандартних довідкових даних відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" утворено Державну службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів, яка здійснює міжрегіональну і міжгалузеву координацію робіт, пов'язаних з визначенням і впровадженням у практику стандартних та рекомендованих довідкових даних.

Фонд стандартних та рекомендованих довідкових даних в Україні включає у кілька десятків разів менше нормативних документів, ніж відповідні фонди розвинутих країн. Істотним недоліком системи забезпечення єдності вимірювання є відсутність достатньої кількості стандартних довідкових даних. Це призводить, зокрема, до фінансових втрат під час здійснення торгово-комерційних операцій, помилок під час розроблення нових матеріалів, конструювання та проектування технологічних процесів і систем, неточностей вимірювання під час проведення моніторингу навколишнього природного середовища.

Мета і основні завдання

 

Мета Програми полягає у забезпеченні задоволення потреб споживачів метрологічних послуг, а також захисту споживачів і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювання.

Основними завданнями Програми є:

створення і вдосконалення державних первинних та вторинних еталонів;

забезпечення функціонування державних еталонів та проведення їх звіряння на міжнародному рівні;

удосконалення технічної бази та забезпечення функціонування Державної служби єдиного часу і еталонних частот, Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

створення державних стандартних зразків і визначення стандартних довідкових даних.

Для виконання завдань Програми здійснюються заходи, наведені у додатку.

Фінансове забезпечення

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" за рахунок коштів державного бюджету в межах призначень, передбачених Держспоживстандарту з цією метою.

Загальний обсяг фінансування Програми, який становить 76042 тис. гривень, визначено на підставі відповідних розрахунків (у цінах на 1 серпня 2005 р.).

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Організаційне забезпечення

 

Державним замовником Програми є Держспоживстандарт, який в установленому порядку визначає виконавців заходів, укладає з ними договори та здійснює контроль.

Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу:

створити 29 і вдосконалити 24 державних первинних еталони, створити 21 і вдосконалити 5 вторинних еталонів для забезпечення єдності вимірювання у державі;

підвищити точність відтворення одиниць часу і частоти, розробити сучасні ефективні системи передачі шкали часу і еталонних частот споживачам і порівняння шкали часу України та інших держав, передачі еталонних сигналів споживачам каналами телебачення;

створити 154 типи державних стандартних зразків;

розробити 45 нормативних документів, що визначають стандартні довідкові дані;

забезпечити функціонування Державної служби єдиного часу і еталонних частот, Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

підвищити рівень національної безпеки;

удосконалити систему технічного регулювання;

створити метрологічну інфраструктуру, що відповідає потребам ринкової економіки;

створити умови для інноваційного розвитку національної економіки;

зменшити витрати матеріальних ресурсів, у тому числі енергетичних;

проводити наукові дослідження із створення новітніх технологій;

створити умови для вступу до СОТ та доступу вітчизняної продукції на міжнародний ринок;

підвищити рівень метрологічного забезпечення виробництва продукції, наукових досліджень з дотриманням вимог нормативно-правових актів з метрології;

використовувати сучасні методи вимірювання і засоби вимірювальної техніки у процесі розроблення перспективних технологій;

привести можливості еталонної бази і системи передачі розмірів одиниць вимірювання у відповідність з потребами економіки;

посилити контроль за станом охорони здоров'я, безпеки умов праці, якості та безпеки харчових продуктів і лікарських засобів, станом навколишнього природного середовища, обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів);

створити умови для проведення звіряння державних еталонів на міжнародному рівні;

розвивати взаємовигідну міжнародну торгівлю.

 

Додаток
до Програми 


 

ЗАХОДИ
щодо розвитку еталонної бази на 2006 - 2010 роки

 

(тис. гривень)

Найменування заходу 

Орієнтовний обсяг фінансування

У тому числі за роками 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

1. Створення і вдосконалення державних первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювання: 

  

  

  

  

  

  

1) геометричних величин 

3665 

115 

957 

971 

921 

701 

2) механічних величин 

4540 

145 

1187 

1204 

1137 

867 

3) параметрів потоку, витрати, рівня, об'єму речовини 

1860 

59,5 

486,5 

492 

468 

354 

4) тиску 

2980 

92 

778 

790 

750 

570 

5) фізико-хімічного складу і властивостей речовин 

930 

28 

243 

247 

233 

179 

6) температурних і теплофізичних величин 

2121 

69 

552 

560 

532 

408 

7) одиниць часу і частоти 

2128 

67 

556 

562 

536 

407 

8) електричних і магнітних величин 

3667 

115 

958 

971 

922 

701 

9) радіотехнічних і радіоелектронних величин 

2195 

69 

575 

584 

553 

414 

10) акустичних величин 

918 

27 

240 

245 

230 

176 

11) оптико-фізичних величин 

3413 

108 

892 

903 

856 

654 

12) характеристик іонізувальних випромінювань і ядерних констант 

4045 

131,1 

1056,9 

1069 

1014 

774 

Разом 

32462 

1025,6 

8481,4 

8598 

8152 

6205 

2. Забезпечення функціонування державних еталонів 

11669 

749 

2610 

2696 

2784 

2830 

3. Проведення звірянь державних еталонів на міжнародному рівні 

1744 

111 

390 

404 

416 

423 

Разом 

13413 

860 

3000 

3100 

3200 

3253 

4. Створення і вдосконалення технічної бази Державної служби єдиного часу і еталонних частот 

7505 

  

2100 

2000 

1800 

1605 

5. Створення державних стандартних зразків: 

  

  

  

  

  

  

1) властивостей матеріалів 

610 

50 

50 

400 

60 

50 

2) складу речовин і матеріалів:

  

  

  

  

  

  

хімічних речовин, реактивів та продуктів, розчинів іонів металів і неметалів та органічних речовин 

1695 

20 

445 

380 

480 

370 

пестицидів і агрохімікатів 

390 

10 

70 

100 

90 

120 

продукції сільськогосподарського виробництва, харчової продукції, тари і пакування 

525 

10 

150 

170 

100 

95 

матеріалів чорної металургії 

1067 

  

200 

200 

300 

367 

кольорових металів і сплавів 

1085 

10 

220 

235 

380 

240 

руд і концентратів 

525 

15 

100 

150 

170 

90 

палива і нафтопродуктів 

130 

30 

100 

  

  

  

6. Створення державних стандартних зразків складу речовин і матеріалів для: 

  

  

  

  

  

  

1) здійснення контролю забруднення повітря 

320 

20 

100 

80 

80 

40 

2) проведення мікробіологічних досліджень рідини і тканини людини 

50 

10 

  

20 

10 

10 

Разом 

6397 

175 

1435 

1735 

1670 

1382 

7. Визначення стандартних довідкових даних про фізичні сталі, що використовуються для: 

 

 

 

 

 

 

1) забезпечення точності вимірювання характеристик іонізувальних випромінювань 

200 

  

60 

90 

30 

20 

2) витратометрії та обліку газів і розрахунку показників якості 

245 

  

80 

95 

40 

30 

3) проведення дослідження ступеня розчинності у воді компонентів повітря, природного газу та нафти 

140 

  

50 

30 

30 

30 

4) виробництва пластмас  

175 

  

25 

70 

70 

10 

8. Визначення стандартних довідкових даних стосовно: 

  

  

  

  

  

  

1) властивостей конструкційних матеріалів 

140 

  

70 

35 

35 

  

2) термодинамічних властивостей технічно важливих газів і рідин 

315 

  

105 

100 

60 

50 

3) властивостей матеріалів для сцинтиляційної техніки 

140 

  

25 

20 

  

95 

4) властивостей розчинів для екологічних досліджень, фармацевтики і хімічних технологій 

280 

  

70 

70 

100 

40 

Разом 

1635 

  

485 

510 

365 

275 

9. Забезпечення функціонування: 

  

  

  

  

  

  

Державної служби єдиного часу і еталонних частот 

11500 

  

2300 

2670 

3100 

3430 

Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів 

2000 

50 

400 

450 

530 

570 

Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

250 

  

50 

60 

65 

75 

Разом 

13750 

50 

2750 

3180 

3695 

4075 

10. Проведення підготовки і перепідготовки кадрів у сфері метрології та метрологічної діяльності 

880 

  

220 

220 

220 

220 

Усього

76042 

2110,6

18471,4

19343

19102

17015


 

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.