Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 1 березня 2006 р. N 229

Київ

Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006 - 2010 роки

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Державну програму стандартизації на 2006 - 2010 роки, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 


 

Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2006 р. N 229 


 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
стандартизації на 2006 - 2010 роки

 

Загальна частина

 

Стандартизація відіграє значну роль у забезпеченні виробництва конкурентоспроможної і доброякісної продукції, захисту навколишнього природного середовища, ощадливого використання природних та інших ресурсів як основи сталого розвитку національної економіки.

Національна система стандартизації створювалася в умовах переходу до ринкової економіки, нестабільної економічної та фінансової ситуації та на основі розгалуженої системи стандартизації колишнього СРСР.

В Україні прийнято 6113 нормативних документів у сфері стандартизації, з яких 2516 гармонізовано з міжнародними та європейськими стандартами. Діє також близько 19 тис. міждержавних стандартів, з яких гармонізовано 10,3 відсотка. У той же час міжнародними організаціями стандартизації прийнято майже 20 тис. стандартів, які використовуються у разі здійснення міжнародної торгівлі у відповідності з вимогами СОТ, та діє понад 16 тис. нормативних документів європейських організацій стандартизації, що застосовуються державами - членами Європейського Союзу та їх торговими партнерами.

Проте існуюча система стандартизації не відповідає вимогам міжнародних організацій стандартизації стосовно здійснення міжнародної торгівлі, що зумовлено рядом проблем, зокрема таких:

застосування значної кількості нормативних документів колишнього СРСР;

недотримання суб'єктами стандартизації вимог національного стандарту ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000 "Кодекс усталених правил стандартизації" та національного стандарту ДСТУ 1.13:2001 "Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України";

недостатня активність суб'єктів господарювання у фінансуванні розроблення національних стандартів, неналежним чином координується діяльність технічних комітетів стандартизації, що призводить до зниження рівня підготовки проектів нормативних документів;

значне відставання у виконанні завдань, визначених Програмою інтеграції України до Європейського Союзу, щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими;

обмеженість участі у роботі міжнародних та регіональних організацій із стандартизації.

Мета і завдання Програми

 

Мета Програми полягає у забезпеченні розвитку національної системи стандартизації, її відповідності вимогам Угоди про технічні бар'єри в торгівлі та гармонізації із системою стандартизації Європейського Союзу.

Завданнями Програми є:

розроблення механізму міжгалузевої координації, поліпшення планування робіт із стандартизації;

забезпечення відповідності нормативних документів вимогам міжнародної стандартизації та виконання положень цих документів усіма суб'єктами стандартизації;

удосконалення інформаційного забезпечення, актуалізація і поновлення головного фонду нормативних документів Держспоживстандарту, створення бібліографічних і повнотекстових баз даних та розширення використання електронних версій документів;

спрощення процедур стандартизації шляхом застосування під час прийняття національних стандартів усіх методів, передбачених міжнародними документами.

Напрями виконання Програми

 

Програма виконується за такими напрямами:

нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення, що передбачає удосконалення процедури планування робіт із стандартизації, розроблення нормативно-правового акта щодо умов виконання всіма суб'єктами стандартизації Кодексу усталеної практики розроблення, затвердження і застосування стандартів, Угоди про технічні бар'єри в торгівлі стосовно надання повідомлень (нотифікацій) торговим партнерам України щодо розроблення проектів нормативних документів, зокрема для запровадження в Україні технічних регламентів, які базуються на директивах Європейського Союзу, на процеси, що визначають якість, безпечність та довговічність продукції (зварювання, нанесення покриттів, зберігання сільськогосподарської продукції тощо), у сфері інформаційних технологій, на методи контролю сільськогосподарської та харчової продукції, продукції металургійного комплексу, легкої промисловості, товарів широкого вжитку, а також обліку паливно-енергетичних ресурсів;

оптимізація фонду нормативних документів, зокрема перевірка фонду міждержавних стандартів і приведення його у відповідність з потребами національної економіки; удосконалення стандартів з науково-технічної термінології; перегляд або скасування республіканських стандартів та галузевих стандартів колишнього СРСР;

удосконалення інформаційного забезпечення, зокрема створення бібліографічних і повнотекстових баз даних національних стандартів, легалізація електронних копій нормативних документів, забезпечення розвитку та ефективного функціонування Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі (ISONET).

Крім того, потребують удосконалення стандарти з науково-технічної термінології.

Заходи щодо забезпечення розвитку національної системи стандартизації здійснюються згідно з додатком 1.

Механізм виконання Програми

 

Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на Держспоживстандарт, який є її державним замовником.

До виконання Програми можуть в установленому порядку залучатися технічні комітети стандартизації, науково-дослідні і наукові установи та організації.

Кількість стандартів, які необхідно розробити згідно з планом заходів щодо забезпечення розвитку національної системи стандартизації як гармонізовані з європейськими та міжнародними стандартами за галузями національної економіки та сферами діяльності, центральні органи виконавчої влади, відповідальні за їх розроблення, і орієнтовні обсяги фінансування цих робіт наведено у додатку 2. Кошти на фінансування робіт із стандартизації розподіляються між центральними органами виконавчої влади згідно з додатком 3.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, орієнтовний загальний обсяг яких становить 109950 тис. гривень.

Передбачені обсяги фінансування індексуються та у разі потреби коригуються за об'єктами.

Контроль за виконанням Програми

 

Безпосередній контроль за здійсненням заходів, передбачених Програмою, ефективним та цільовим використанням коштів покладається на Держспоживстандарт, який щороку до 1 березня наступного періоду починаючи з 2007 року подає звіт про результати виконання Програми Кабінетові Міністрів України.

Внесення у разі потреби змін до заходів Програми здійснюється в установленому порядку за поданням Держспоживстандарту.

За результатами виконання Програми Держспоживстандарт у тримісячний строк складає остаточний звіт та узагальнений висновок.

Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

упровадження міжнародних та європейських стандартів з метою гармонізації законодавства України із законодавством ЄС;

створення фондів нормативних документів в усіх галузях національної економіки, які відповідатимуть її потребам;

використання результатів стандартизації;

створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та добросовісної конкуренції, поліпшення захисту людей від шкідливих і небезпечних факторів, а навколишнього природного середовища від негативного впливу.

 

Додаток 1
до Програми 


 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо забезпечення розвитку національної системи стандартизації на 2006 - 2010 роки

 

(тис. гривень)

 

Найменування заходу 

Орієнтовний обсяг фінансування 

У тому числі за роками 

Відповідальні за виконання 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

 

Нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Розроблення нормативних документів у сфері захисту прав споживачів, систем управління якістю та екологічного управління, проведення оцінки відповідності продукції, а також організаційно-методичних та загальнотехнічних стандартів 

2600 

450 

500 

550 

550 

550 

Держспоживстандарт 

2. 

Розроблення і затвердження: 

3100 

550 

600 

650 

650 

650 

- " - 

 

порядку прийняття замовлень центральних органів виконавчої влади на розроблення стандартів за кошти державного бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормативно-правового акта з питань дотримання вимог стандартів ДСТУ ISO/IEC Guide 59, ДСТУ 1.13 та інших основних стандартів національної системи стандартизації 

 

 

 

 

 

 

- " - 

3. 

Розроблення національних стандартів як гармонізованих з міжнародними та європейськими, кількість яких наведена у додатку 2 до Програми 

78250 

9600 

12750 

16200 

19000 

20700 

Держспоживстандарт
інші центральні органи виконавчої влади за визначеними сферами технічного регулювання  

 

Оптимізація фонду нормативних документів 

25000 

5000 

10000 

4000 

3000 

3000 

 

4. 

Перегляд нормативних документів, які встановлюють правила: розроблення і впровадження національних та міжнародних стандартів
розроблення, погодження та реєстрації технічних умов 

 

 

 

 

 

 

Держспоживстандарт
Мінекономіки  

5. 

Проведення аналізу фонду національних та міждержавних стандартів у різних галузях та сферах діяльності, приведення його структури у відповідність з потребами національної економіки з урахуванням прийнятих національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, удосконалення стандартів з науково-технічної термінології, перегляд або скасування республіканських стандартів та галузевих стандартів колишнього СРСР 

 

 

 

 

 

 

центральні органи виконавчої влади за визначеними сферами технічного регулювання
технічні комітети стандартизації  

 

Удосконалення інформаційного забезпечення 

1000 

100 

150 

200 

250 

300 

 

6. 

Організація механізму комплектування головного фонду нормативними документами міжнародних та регіональних організацій із стандартизації, інженерних товариств стандартами промислово розвинутих держав 

 

 

 

 

 

 

Держспоживстандарт  

7. 

Створення бібліографічних та повнотекстових баз даних технічних регламентів, національних і міждержавних нормативних документів у сферах стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та метрології 

 

 

 

 

 

 

Держспоживстандарт  

8. 

Створення веб-порталу "Інформаційні ресурси у сфері стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та метрології" 

 

 

 

 

 

 

- " - 

9. 

Розвиток локальної мережі та створення розгалуженої інформаційної мережі з метою запровадження інформаційних технологій для розроблення, проведення експертизи, погодження проектів національних, регіональних та міжнародних стандартів 

 

 

 

 

 

 

- " - 

10. 

Розроблення порядку отримання та використання електронних копій нормативних документів 

 

 

 

 

 

 

- " - 

11. 

Забезпечення розвитку та ефективного функціонування Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі (ISONET) 

 

 

 

 

 

 

Держспоживстандарт
інші центральні органи виконавчої влади за визначеними сферами технічного регулювання  

 

Усього 

109950 

15700 

24000 

21600 

23450 

25200 

 


 

 

Додаток 2
до Програми 


 

КІЛЬКІСТЬ
стандартів, що підлягають розробленню як гармонізовані, за галузями економіки та орієнтовний обсяг фінансування роботи

 

 

 

Сектор економіки, сфера діяльності, вироби 

Відповідальні за розроблення 

Загальна кількість стандартів 

У тому числі за роками 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень 

У тому числі за роками 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

1. 

Стандарти основоположні 

Держспоживстандарт 

285 

40 

50 

60 

65 

70 

2605 

320 

425 

540 

620 

700 

2. 

Метрологія та вимірювання, випробування 

- " - 

435 

65 

70 

95 

100 

105 

3970 

520 

595 

855 

950 

1050 

3. 

Система охорони здоров'я 

Держспоживстандарт
МВС
Мінприроди
МОЗ
МНС

410 

55 

70 

85 

95 

105 

3755 

440 

595 

765 

905 

1050 

4. 

Захист довкілля, безпека 

- " -

555 

80 

95 

115 

130 

135 

5065 

640 

805 

1035 

1235 

1350 

5. 

Машинобудування 

Держспоживстандарт
Мінпромполітики
Мінпаливенерго
Мінтрансзв'язку 

1160 

160 

205 

245 

270 

280 

10595 

1280 

1745 

2205 

2565 

2800 

6. 

Енергетика, електротехніка 

- " - 

850 

120 

150 

180 

200 

200 

7755 

960 

1275 

1620 

1900 

2000 

7. 

Електроніка та телекомунікації 

Держспоживстандарт
Мінпромполітики
Мінпаливенерго
Мінтрансзв'язку 

840 

115 

145 

175 

195 

210 

7680 

920 

1230 

1575 

1855 

2100 

8. 

Товари широкого вжитку 

- " - 

665 

95 

115 

140 

155 

160 

6070 

760 

980 

1260 

1470 

1600 

9. 

Хімічна промисловість 

- " - 

175 

25 

30 

35 

40 

45 

1600 

200 

255 

315 

380 

450 

10. 

Металеві вироби 

- " - 

390 

55 

70 

80 

90 

95 

3560 

440 

595 

720 

855 

950 

11. 

Неметалеві вироби 

- " - 

760 

105 

135 

160 

175 

185 

6935 

840 

1145 

1440 

1660 

1850 

12. 

Інформаційні технології 

Держспоживстандарт
Мінтрансзв'язку 

330 

45 

60 

70 

75 

80 

3010 

360 

510 

630 

710 

800 

13. 

Транспорт (переміщення вантажів, пакування) 

- " - 

595 

85 

105 

125 

140 

150 

5530 

680 

895 

1125 

1330 

1500 

14. 

Сільське господарство, харчова промисловість 

Держспоживстандарт
Мінагрополітики 

220 

30 

40 

45 

50 

55 

2010 

240 

340 

405 

475 

550 

15. 

Будівництво та будівельна індустрія 

Мінбуд 

900 

125 

160 

190 

210 

215 

8215 

1000 

1360 

1710 

1995 

2150 

 

Усього 

 

8570 

1200 

1500 

1800 

2000 

2070 

78250 

9600 

12750 

16200 

19000 

20700 


 

 

Додаток 3
до Програми 


 

РОЗПОДІЛ
коштів для виконання робіт із стандартизації

 

 

Найменування центрального органу виконавчої влади 

Обсяг фінансування за роками, тис. гривень 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Держспоживстандарт 

8500 

8500 

9000 

9500 

10000 

МОЗ 

 

195 

335 

450 

500 

МВС 

 

100 

150 

210 

225 

Мінприроди 

 

130 

310 

405 

515 

МНС

 

155 

465 

595 

810 

Мінпромполітики 

100 

1375 

2840 

4065 

4550 

Мінпаливенерго 

 

425 

710 

950 

1000 

Мінтрансзв'язку 

 

170 

275 

355 

400 

Мінагрополітики 

 

340 

405 

475 

550 

Мінбуд 

1000 

1360 

1710 

1995 

2150 

Усього 

9600 

12750 

16200 

19000 

20700 


 

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.