Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 11 травня 2006 р. N 267-р

Київ

Про схвалення Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006 - 2010 роках

 

Схвалити Концепцію розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006 - 2010 роках, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 


 

Інд. 33

 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 р. N 267-р 


 

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006 - 2010 роках

 

Сучасний стан технічного регулювання та споживчої політики

 

Сучасний стан технічного регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до продукції або пов'язаних з нею процесів, а також перевірка їх дотримання не відповідає основним положенням законодавства ЄС, внаслідок чого іноземними торговими партнерами не визнаються результати діяльності національних органів з оцінки відповідності та метрології.

Низька інвестиційна привабливість сфери технічного регулювання та захисту прав споживачів не сприяє впровадженню інновацій і сучасних систем управління якістю. Поширення недобросовісної конкуренції призводить до насичення ринку недоброякісною продукцією.

Уповільнення розвитку системи технічного регулювання та захисту прав споживачів спричинено також такими факторами:

використання застарілих стандартів, норм і правил;

невідповідність метрологічного забезпечення виробництва продукції сучасним вимогам;

відсутність державного ринкового нагляду за безпекою товарів, робіт і послуг;

недостатній рівень використання сучасних інформаційних технологій;

недостатнє фінансування сфери технічного регулювання та захисту прав споживачів.

Розв'язання зазначених проблем потребує координації діяльності органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів, належного організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення.

Мета, основні завдання і принципи розвитку сфери технічного регулювання та захисту прав споживачів

 

Мета Концепції полягає у створенні протягом 2006 - 2010 років адаптованої до вимог СОТ і ЄС сучасної системи технічного регулювання та захисту прав споживачів, що сприятиме розвитку економіки, підприємництва, забезпеченню добросовісної конкуренції, захисту життя, здоров'я людини, навколишнього природного середовища, прав споживачів, усуненню технічних бар'єрів у торгівлі.

Для реалізації цієї мети, а також забезпечення захисту прав споживачів необхідно розв'язати такі основні завдання:

удосконалення законодавчої бази з питань технічного регулювання та захисту прав споживачів відповідно до вимог Угоди про технічні бар'єри в торгівлі Світової організації торгівлі, директив ЄС;

удосконалення процедури надання вітчизняним та іноземним користувачам інформації з питань стандартизації, метрології, оцінки відповідності;

забезпечення переходу від системи обов'язкової сертифікації до системи оцінки відповідності згідно з вимогами міжнародних стандартів;

удосконалення національної еталонної бази, метрологічного забезпечення виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг;

впровадження міжнародних стандартів та стандартів держав - членів ЄС відповідно до потреб національної економіки;

сприяння впровадженню суб'єктами господарювання сучасних систем управління якістю у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг;

запровадження державного ринкового нагляду за безпекою товарів, робіт і послуг;

створення ефективного механізму фінансування та матеріально-технічного забезпечення розвитку сфери технічного регулювання та захисту прав споживачів.

Технічне регулювання та захист прав споживачів повинні здійснюватися за такими принципами:

відкритість і прозорість процесу розроблення та прийняття технічних регламентів і застосування процедур оцінки відповідності;

застосування інноваційних підходів до розв'язання проблем;

забезпечення рівності щодо захисту прав вітчизняних та іноземних виробників;

адаптація національного законодавства до вимог законодавства ЄС, Угоди про технічні бар'єри в торгівлі Світової організації торгівлі, запровадження міжнародних і європейських стандартів.

Механізм забезпечення реалізації Концепції

 

Реалізація Концепції здійснюється за такими напрямами:

нормативно-правове забезпечення

внесення змін до Законів України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", "Про метрологію та метрологічну діяльність", розроблення законопроекту про державний ринковий нагляд за безпекою товарів, робіт і послуг, виконання державних програм захисту прав споживачів, стандартизації, розвитку еталонної бази, перегляд чинних державних та галузевих стандартів, забезпечення оперативного надання вітчизняним та іноземним користувачам інформації стосовно стану справ у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності, подальше розроблення технічних регламентів на основі європейських директив, в тому числі з метрології, перехід від обов'язкової сертифікації продукції до оцінки відповідності за вимогами технічних регламентів, розроблення проектів та прийняття нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів, в тому числі стосовно побутових послуг, торгівлі, розгляду скарг і заяв споживачів, проведення перевірки;

організаційне забезпечення

реформування інфраструктури сфери технічного регулювання та захисту прав споживачів, у тому числі структури технічних комітетів стандартизації України та служб надання метрологічних послуг відповідно до міжнародної практики, розмежування функцій обов'язкової сертифікації продукції та державного нагляду;

кадрове забезпечення

формування державного замовлення на підготовку спеціалістів для організацій, що провадять діяльність у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів, методичне забезпечення навчальних програм з підвищення кваліфікації та проведення семінарів із залученням представників навчальних закладів, МОН, Держспоживстандарту, Української асоціації якості, Української асоціації споживачів та інших громадських організацій;

фінансове забезпечення

залучення коштів державного бюджету, підприємств, установ та організацій, заінтересованих у впровадженні сучасних стандартів і застосуванні процедур оцінки відповідності, а також міжнародних фінансових організацій і програм технічної допомоги для виконання програм розвитку еталонної бази, стандартизації, захисту прав споживачів.

Концепція передбачає здійснення заходів згідно з додатком, фінансування яких здійснюється в межах коштів, що передбачаються законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Очікувані результати

Реалізація Концепції сприятиме інноваційному розвитку економіки та залученню інвестицій, створенню сучасної системи технічного регулювання та захисту прав споживачів, вступу України до ЄС і приєднанню до СОТ.

 

Додаток
до Концепції 


 

ЗАХОДИ
щодо реалізації Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006 - 2010 роках

 

1. Забезпечити супроводження розгляду у Верховній Раді України Закону України "Про безпеку продукції".

Держспоживстандарт.

IV квартал 2006 року. 


 

2. Підготувати пропозиції стосовно внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання вітчизняних підприємств і установ до створення систем управління якістю та інших систем відповідно до національних та міжнародних стандартів.

Держспоживстандарт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

IV квартал 2006 року. 


 

3. Розробити законопроект про державний ринковий нагляд за безпекою товарів, робіт і послуг.

Держспоживстандарт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

IV квартал 2006 року. 


 

4. Підготувати пропозиції стосовно внесення змін до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Держспоживстандарт.

IV квартал 2006 року. 


 

5. Підготувати пропозиції щодо розвитку законодавчої бази у сфері захисту прав споживачів, зокрема, з питань надання побутових послуг, визначення порядку проведення перевірки суб'єктів господарювання, маркування, вилучення недоброякісних товарів, розгляду скарг і заяв споживачів.

Держспоживстандарт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2006 - 2010 роки. 


 

6. Розробити з урахуванням директив ЄС, прийняти і впровадити технічні регламенти, зокрема у 2007 році впровадити 3 технічних регламенти, у 2008 - 8, у 2009 - 4 та 2010 році - 5 технічних регламентів.

Держспоживстандарт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади. 


 

7. Переглянути державні та галузеві стандарти колишнього СРСР.

Держспоживстандарт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2006 - 2010 роки. 


 

8. Розробляти та приймати щороку по 1,5 тис. стандартів.

Держспоживстандарт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2006 - 2010 роки. 


 

9. Удосконалити роботу Центру обробки запитів та надання повідомлень стосовно стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності.

Держспоживстандарт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2006 - 2010 роки. 


 

10. Удосконалити державну систему сертифікації продукції.

Держспоживстандарт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2006 - 2010 роки. 


 

11. Скоротити перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації.

Держспоживстандарт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2006 - 2010 роки. 


 

12. Запровадити процедуру декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживачів вимогам, установленим законодавством.

Держспоживстандарт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2006 рік. 


 

13. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

вступу України до Міжнародної організації споживачів.

Держспоживстандарт, МЗС, Мінфін, Мін'юст.

2007 рік; 


 

приєднання України до Метричної конвенції.

Держспоживстандарт.

2008 рік; 


 

утворення акціонерної компанії з питань сертифікації з урахуванням практики держав - членів ЄС.

Держспоживстандарт.

2008 - 2010 роки; 


 

надання науково-дослідній організації із стандартизації статусу, національного органу із стандартизації.

Держспоживстандарт.

2010 рік. 


 

14. Реформувати структуру технічних комітетів стандартизації України з урахуванням структури технічних комітетів Міжнародної організації із стандартизації та Європейського комітету із стандартизації.

Держспоживстандарт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2007 - 2010 роки. 


 

15. Сприяти підвищенню ефективності калібрувальної діяльності.

Держспоживстандарт.

2007 рік. 


 

16. Розмежувати функції сертифікації і державного нагляду та утворити органи державного ринкового нагляду на базі підрозділів державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, державного метрологічного нагляду і територіальних органів у справах захисту прав споживачів.

Держспоживстандарт.

2008 - 2010 роки. 


 

17. Забезпечувати підвищення кваліфікації спеціалістів з питань технічного регулювання та захисту прав споживачів.

МОН, Держспоживстандарт.

2006 - 2010 роки. 


 

18. Налагодити співробітництво з міжнародними і європейськими організаціями з питань технічного регулювання та захисту прав споживачів щодо підготовки відповідних спеціалістів, проводити семінари і конференції із залученням спеціалістів зазначених організацій.

Держспоживстандарт.

2006 - 2010 роки. 


 

19. Розробити і здійснити заходи щодо реалізації Угоди про визнання вимірювальних та калібрувальних можливостей національних метрологічних інститутів.

Держспоживстандарт.

2006 рік. 


 

20. Забезпечити виконання в рамках Плану дій Україна - ЄС вимог щодо вільного переміщення промислової продукції на ринок ЄС з метою підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Держспоживстандарт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2006 - 2010 роки. 


 

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.