Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації

 

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 16 травня 2007 року N 93

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 липня 2007 р. за N 820/14087

Відповідно до статті 17, пункту 2 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 N 868, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 29 грудня 1999 року N 62 "Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2000 року за N 40/4261.

3. Департаменту з питань захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Адміністрації Держспецзв'язку забезпечити в установленому порядку подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Фролова О. В.

 

Голова Служби 

Ю. Б. Чеботаренко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. О. Костусєв
 

Міністр освіти і науки
України
 

 
С. М. Ніколаєнко
 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 16 травня 2007 р. N 93

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 липня 2007 р. за N 820/14087 


 

ПОЛОЖЕННЯ
про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації

 

1. Загальна частина

 

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про інформацію"; постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", документів нормативно-технічного характеру з технічного захисту інформації, визначає порядок проведення експертизи у цій сфері.

1.2. Державна експертиза в сфері технічного захисту інформації (далі - експертиза) проводиться з метою дослідження, перевірки, аналізу та оцінки об'єктів експертизи щодо можливості їх використання для забезпечення технічного захисту інформації (далі - ТЗІ).

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які є суб'єктами експертизи.

Суб'єктами експертизи є:

юридичні та фізичні особи, які виступають замовниками експертизи (далі - Замовники);

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація);

підрозділи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підприємства, установи та організації, які проводять експертизу (далі - Організатори);

державні органи, які проводять експертизу в сфері свого управління;

фізичні особи - виконавці експертних робіт з ТЗІ (далі - Експерти).

1.4. Об'єктами експертизи є:

комплексні системи захисту інформації (далі - КСЗІ), які є невід'ємною складовою частиною інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ІТС);

технічні та програмні засоби, які реалізують функції ТЗІ (далі - засоби ТЗІ).

1.5. Експертиза може бути первинною, додатковою та контрольною.

Первинна експертиза є основним видом експертизи і передбачає виконання Організатором усіх потрібних заходів, визначених у розділі 3 цього Положення, для підготовки та прийняття рішення щодо об'єкта експертизи.

Додаткова експертиза проводиться стосовно об'єктів експертизи, щодо яких відкрилися нові наукові та науково-технічні обставини, або в зв'язку з закінченням терміну дії документів, що засвідчують результати експертизи.

Контрольна експертиза проводиться іншим Організатором з ініціативи Замовника за наявністю у нього обґрунтованих претензій до висновку первинної чи додаткової експертизи або з ініціативи Адміністрації для перевірки висновку первинної чи додаткової експертизи.

1.6. Для організації та проведення експертизи Адміністрація:

розробляє необхідні нормативно-правові акти та нормативні документи, що забезпечують проведення експертизи, інформує Організаторів та Експертів щодо введення їх у дію;

формує реєстри Організаторів та Експертів;

реєструє заяви на проведення експертизи, надає Замовникам та Організаторам консультації стосовно порядку та організації проведення експертизи, оформлення документів за результатами проведення експертизи;

приймає рішення щодо можливості й доцільності проведення та організації експертизи, зокрема контрольної;

у разі експертизи засобу ТЗІ приймає рішення щодо необхідності розроблення порядку відбору зразків для проведення випробувань;

реєструє, видає, призупиняє дію або анулює експертні висновки щодо можливості використання засобів ТЗІ (далі - Експертні висновки) та атестати відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів з ТЗІ (далі - Атестати);

здійснює контроль за проведенням Організатором експертних випробувань та за дотриманням вимог експлуатації об'єкта експертизи, які впливають на захищеність інформації.

2. Права та обов'язки суб'єктів експертизи

 

2.1. Замовник експертизи має право:

використовувати без обмежень висновки, результати і матеріали експертизи у своїй діяльності, якщо інше не передбачено договором на проведення експертизи;

заявляти про необхідність проведення контрольної або додаткової експертизи;

брати за погодженням з Організатором участь у проведенні експертних робіт;

звертатися до Адміністрації з питань проведення Організатором експертних випробувань.

2.2. Замовник експертизи зобов'язаний:

сприяти Організатору в проведенні всебічного комплексного дослідження об'єкта експертизи для формування експертної оцінки;

передавати Організатору в установлені договором строки необхідні матеріали, розрахунки, дані, додаткові відомості, що стосуються об'єкта експертизи, та надавати необхідне для проведення експертизи обладнання.

2.3. Організатор експертизи має право:

здійснювати всі необхідні заходи з метою організації та проведення експертизи відповідно до договірних умов із Замовником;

готувати пропозиції щодо внесення (вилучення) фахівців з питань ТЗІ до (з) реєстру Експертів;

готувати пропозиції щодо розроблення та розробляти проекти нормативних документів з питань проведення експертизи.

2.4. Організатор експертизи зобов'язаний:

забезпечувати неупереджене, об'єктивне та своєчасне проведення експертизи;

здійснювати заходи для забезпечення контролю з боку Адміністрації за проведенням експертних випробувань;

розглядати за дорученням Адміністрації проекти нормативних документів щодо виконання експертних робіт і надавати змістовні, обґрунтовані пропозиції та зауваження;

виконувати вимоги до конфіденційності проведення експертизи.

2.5. Експерт має право:

вільно викладати особисту думку з питань експертизи, а також стосовно результатів виконання робіт;

вимагати від Організатора надання достовірних відомостей, матеріалів, інженерно-технічного забезпечення, необхідних для виконання експертних робіт та підготовки висновків;

уносити пропозиції щодо вдосконалення форм і методів проведення експертизи.

2.6. Експерт зобов'язаний:

об'єктивно, неупереджено та своєчасно виконувати експертні роботи;

не допускати розголошення інформації, що міститься у матеріалах та висновках експертизи;

пред'являти на вимогу Замовника документи, які підтверджують його досвід та рівень кваліфікації.

3. Порядок організації та проведення експертизи

 

3.1. Для проведення експертизи Замовник надсилає заяву на ім'я Голови (заступника Голови) Держспецзв'язку (за винятком випадків, передбачених у розділі 5 цього Положення) про проведення експертизи КСЗІ в ІТС (додаток 1) або засобу ТЗІ (додаток 2).

3.2. З метою розгляду заяв, координації заходів та прийняття рішень щодо проведення експертиз в Адміністрації створюється експертна рада з питань державної експертизи у сфері технічного захисту інформації (далі - Експертна рада), діяльність якої визначається відповідним положенням про цей орган.

3.3. За результатами розгляду заяви Експертна рада у місячний термін приймає рішення про доцільність проведення експертизи та визначає її Організатора.

3.4. У разі наявності у Замовника обґрунтованих претензій щодо порядку проведення або результатів експертизи, він може звернутися до Адміністрації з пропозицією щодо здійснення контролю за проведенням Організатором експертних випробувань або із заявою на ім'я Голови (заступника Голови) Держспецзв'язку про проведення контрольної експертизи.

3.5. Порядок подання та розгляду заяви Замовника про проведення контрольної експертизи КСЗІ в ІТС (додаток 3) або засобу ТЗІ (додаток 4) здійснюється відповідно до пунктів 3.1 - 3.3 цього Положення.

3.6. Основним документом, що регламентує відносини між Замовником і Організатором, є укладений між ними договір на проведення експертизи.

3.7. Порядок фінансування експертизи визначається відповідно до законодавства України.

3.8. Результати, матеріали, висновки експертизи та створене або придбане за кошти Замовника матеріально-технічне забезпечення є його власністю, якщо інше не передбачено договором між Замовником і Організатором.

3.9. Термін проведення експертизи визначається договором і не повинен перевищувати шести місяців. У разі значного обсягу експертних робіт термін проведення експертизи може бути продовжений за згодою Адміністрації та Замовника.

3.10. Список Експертів, які залучаються до виконання експертних робіт, визначається Організатором.

3.11. Замовник надає Організатору комплект організаційно-технічної документації на об'єкт експертизи, необхідний для проведення експертних випробувань.

3.12. Організатор за результатами аналізу наданих документів і з урахуванням загальних методик оцінювання задекларованих характеристик засобів ТЗІ та КСЗІ, формує програму й окремі методики проведення експертизи об'єкта та розробляє, у разі необхідності, порядок відбору зразків засобів ТЗІ для проведення випробувань і відповідне програмно-технічне забезпечення.

3.13. Програма проведення експертизи узгоджується із Замовником та Департаментом з питань захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Адміністрації, а окремі методики - з зазначеним департаментом.

3.14. Терміни розробки окремої методики та необхідних програмно-апаратних засобів залежать від характеру та складності об'єкта експертизи і визначаються у договорі на проведення експертизи.

3.15. Під час проведення експертизи кожний Експерт виконує експертні роботи тільки за дорученням Організатора та у відповідності до визначеної окремої методики.

3.16. Результати роботи оформлюються у вигляді протоколу виконання робіт (додаток 5) за підписом Експертів, які її виконували. Протокол затверджується Організатором.

3.17. Організатор може рекомендувати Експерту здійснити редагування протоколів виконаних робіт без зміни їх змісту (стилістичне редагування).

3.18. Узгодження результатів окремих робіт між Експертом та Організатором, а також унесення змін до протоколів після їх оформлення або поєднання результатів окремих робіт в одному протоколі не дозволяється.

3.19. У протоколі можуть бути зафіксовані особливі думки Експертів відносно результатів виконаних робіт.

3.20. У разі виявлення невідповідності об'єкта експертизи вимогам нормативних документів з ТЗІ, Організатор може запропонувати Замовнику виконати доробку об'єкта.

3.21. Термін доробки об'єкта експертизи визначається спільним протоколом або додатковою угодою до договору між Замовником та Організатором.

3.22. Відомості щодо всіх доробок, а також результати додаткових експертних робіт оформлюються окремими протоколами.

3.23. Результати робіт, визначених окремою методикою, узагальнюються Організатором в Експертному висновку.

3.24. Висновки щодо кожного пункту окремої методики, а також особливі думки Експертів, зафіксовані в протоколах, включаються до Експертного висновку як складові частини без унесення до них будь-яких змін.

3.25. За результатами проведених робіт Організатор складає Експертний висновок (додаток 6) відповідного змісту (додаток 7) щодо відповідності об'єкта експертизи вимогам нормативних документів з ТЗІ, підписує його і подає до Адміністрації.

4. Порядок надання Експертного висновку та Атестата

 

4.1. Експертний висновок на засіб ТЗІ розглядається Експертною радою і, у разі затвердження результатів експертизи, реєструється та видається Замовнику.

4.2. На підставі позитивного рішення щодо експертизи КСЗІ Замовнику видається зареєстрований Атестат відповідності (додаток 8) за підписом Голови (заступника Голови) Держспецзв'язку.

4.3. Експертні висновки на засоби ТЗІ та Атестати друкуються на бланках суворого обліку, які виготовляються в установленому законодавством порядку.

4.4. Адміністрація має право призупинити або анулювати дію Експертного висновку або Атестата.

5. Особливості проведення експертиз комплексних систем захисту інформації державними органами

 

5.1. Адміністрація надає державному органу повноваження з організації та проведення первинних або додаткових експертиз КСЗІ в ІТС за умови погодження з Адміністрацією порядку їх здійснення.

5.2. Державні органи, які мають дозвіл Адміністрації на проведення робіт з ТЗІ для власних потреб та отримали від Адміністрації зазначені повноваження:

здійснюють організацію та проведення експертиз КСЗІ в ІТС у сфері свого управління;

видають Атестат відповідності, який реєструється Адміністрацією.

 

Заступник директора Департаменту
з питань захисту інформації
в інформаційно-телекомунікаційних
системах Адміністрації Держспецзв'язку
 

 
 
 
О. С. Зубрицький
 


 

 

Додаток 1
до пункту 3.1 Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації 


 

 

Голові (заступнику Голови) Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України
_____________________________________________ 


 

Заява

 

 

про проведення _________________________________ експертизи комплексної системи захисту
                                                          (первинної/додаткової)
інформації інформаційно-телекомунікаційної системи ______________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (назва ІТС)
що належить ________________________________________________________________________
                                                     (назва організації (підприємства, установи) - власника (розпорядника) ІТС,
____________________________________________________________________________________
                                                                                             її місцезнаходження)

Додатки:
               1) технічне завдання на створення КСЗІ зазначеної ІТС;
               2) формуляр ІТС.

Замовник
експертизи             (підпис)                 (ініціали, прізвище)

                     М. П.

                                                                                                 ___ ____________ ____
                                                                                                                                 (дата) 


 

 

Заступник директора Департаменту
з питань захисту інформації
в інформаційно-телекомунікаційних
системах Адміністрації Держспецзв'язку
 

 
 
 
О. С. Зубрицький
 


 

 

Додаток 2
до пункту 3.1 Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації 


 

 

Голові (заступнику Голови) Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України
_________________________________________ 


 

Заява

 

 

про проведення _________________________ експертизи засобу технічного захисту інформації
                                               (первинної/додаткової)
___________________________________________________________________________________,
                                                                  (назва засобу технічного захисту інформації)
наданого ___________________________________________________________________________
                                                 (назва організації (підприємства, установи) - замовника експертизи,
___________________________________________________________________________________
                                                                                           її місцезнаходження)

Необхідність проведення експертизи обумовлена:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

     Додаток: технічне завдання та/або паспорт на засіб технічного захисту інформації.

Замовник
експертизи               (підпис)                (ініціали, прізвище)

                         М. П.

                                                                      ___ ____________ ____
                                                                                               (дата) 


 

 

Заступник директора Департаменту
з питань захисту інформації
в інформаційно-телекомунікаційних
системах Адміністрації Держспецзв'язку
 

 
 
 
О. С. Зубрицький
 


 

 

Додаток 3
до пункту 3.5 Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації 


 

 

Голові (заступнику Голови) Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України
_______________________________________ 


 

Заява

 

 

про проведення контрольної експертизи комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи
___________________________________________________________________________________,
                                                                                      (назва ІТС)
що належить ________________________________________________________________________
                                                              (назва організації (підприємства, установи) - власника ІТС,
____________________________________________________________________________________
                                                                                   її місцезнаходження) 

Необхідність проведення контрольної експертизи обумовлена:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Додатки:
            1) Експертний висновок первинної експертизи;
            2) технічне завдання на створення КСЗІ зазначеної ІТС;
            3) формуляр ІТС.

Замовник
експертизи        (підпис)             (ініціали, прізвище)

                    М. П.

                                                                           ___ ____________ ____
                                                                                                    (дата) 


 

 

Заступник директора Департаменту
з питань захисту інформації
в інформаційно-телекомунікаційних
системах Адміністрації Держспецзв'язку
 

 
 
 
О. С. Зубрицький
 


 

 

Додаток 4
до пункту 3.5 Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації 


 

 

Голові (заступнику Голови) Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України
____________________________________________ 


 

Заява

 

 

про проведення контрольної експертизи засобу технічного захисту інформації
____________________________________________________________________________________,
                                                                        (назва засобу технічного захисту інформації)
наданого ____________________________________________________________________________
                                                   (назва організації (підприємства, установи) - замовника експертизи,
____________________________________________________________________________________
                                                                                         її місцезнаходження) 

Необхідність проведення контрольної експертизи обумовлена:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Додатки:
            1) Експертний висновок первинної експертизи;
            2) технічне завдання та/або паспорт на засіб технічного захисту інформації.

Замовник
експертизи                 (підпис)                     (ініціали, прізвище)

                    М. П.

                                                                                        ___ ____________ ____
                                                                                                                      (дата) 


 

 

Заступник директора Департаменту
з питань захисту інформації
в інформаційно-телекомунікаційних
системах Адміністрації Держспецзв'язку
 

 
 
 
О. С. Зубрицький
 


 

 

Додаток 5
до пункту 3.16 Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації 


 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________
   (посада керівника організатора експертизи)

      (підпис)         (ініціали, прізвище)

        М. П.       ___ ____________ ____ 


 

Протокол
виконання робіт відповідно до _____ (пункту) окремої методики експертизи комплексної системи (засобу) технічного захисту інформації

 

 

1. Зміст _____ (пункту) окремої методики експертизи об'єкта
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Перелік документів і специфікації програмних та технічних засобів, наданих Замовником експертизи для виконання робіт
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Результати робіт щодо _____ (пункту) окремої методики експертизи об'єкта
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Висновок щодо відповідності об'єкта експертизи вимогам нормативних документів системи ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у паспорті засобу технічного захисту інформації (технічному завданні на створення комплексної системи захисту інформації)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Особлива думка Експерта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Експерти 

 
(підпис) 

 
(ініціали, прізвище) 

  

  

___ ____________ ____
(дата) 


 

 

Заступник директора Департаменту
з питань захисту інформації
в інформаційно-телекомунікаційних
системах Адміністрації Держспецзв'язку
 

 
 
 
О. С. Зубрицький
 


 

 

Додаток 6
до пункту 3.25 Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації 


 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

 

 

Зареєстровано1 в Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України
___ ____________ ____ за N ___

Дійсний до ___ ____________ ____

Голова (заступник Голови) Держспецзв'язку 

(підпис) 

(ініціали, прізвище) 

   М. П. 

  


 

 

      Результати експертизи свідчать, що комплексна система (засіб) технічного захисту інформації
__________________________________________________________________________________,
                                                                                   (назва ІТС або засобу ТЗІ)
що належить (наданий на експертизу) __________________________________________________
                                                                                                     (назва організації (підприємства, установи) -
___________________________________________________________________________________
                                                                             власника (розпорядника), її місцезнаходження)
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                            (відповідає, не відповідає)
вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні (паспорті) N __________________.
      Вимоги до умов експлуатації (сфера використання) об'єкта експертизи визначені у відповідному розділі цього Експертного висновку. 

Керівник
організатора експертизи 

 
(підпис)  

 
(ініціали, прізвище) 


 

М. П.

 

Заступник директора Департаменту
з питань захисту інформації
в інформаційно-телекомунікаційних
системах Адміністрації Держспецзв'язку
 

 
 
 
О. С. Зубрицький
 


 

 

____________
1 Реєстрація здійснюється тільки для засобів ТЗІ.

 

Додаток 7
до пункту 3.25 Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації 


 

ЗМІСТ
Експертного висновку

 

1. Загальні відомості щодо об'єкта експертизи: тип, місце розташування, власник.

2. Загальна характеристика об'єкта експертизи (призначення, функції, можливості).

3. Вимоги нормативних документів з технічного захисту інформації, на відповідність яким здійснюється оцінка об'єкта експертизи.

4. Назва окремої методики, згідно з якою здійснювалася оцінка об'єкта експертизи, ким розроблена та затверджена, реєстраційний номер та дата затвердження.

5. Перелік документів і специфікацій програмних та технічних засобів, які надано замовником організатору експертизи.

6. Результати робіт щодо кожного пункту окремої методики експертизи об'єкта.

7. Розгорнутий висновок щодо відповідності об'єкта експертизи вимогам нормативних документів системи ТЗІ.

8. Сфера використання (вимоги до умов експлуатації) об'єкта експертизи.

9. Термін дії експертного висновку.

10. Особливі думки експертів, зафіксовані в протоколах.

 

Заступник директора Департаменту
з питань захисту інформації
в інформаційно-телекомунікаційних
системах Адміністрації Держспецзв'язку
 

 
 
 
О. С. Зубрицький
 


 

 

Додаток 8
до пункту 4.2 Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації 


 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

АТЕСТАТ ВІДПОВІДНОСТІ

 

 

Зареєстровано в Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України
___ ____________ 200        за N ___
Дійсний до ___ ____________ 200 


 

 

___________________________________________________________________________________
                                                                         (назва державного органу, яким надано Атестат)
засвідчує, що комплексна система захисту інформації ______________________________________
                                                                                                                                              (назва
____________________________________________________________________________________,
                                                                                                           ІТС)
що належить _________________________________________________________________________
                                           (назва державного органу /організації, підприємства, установи/ - власника /розпорядника ІТС,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   її місцезнаходження)
забезпечує захист інформації відповідно до вимог нормативних документів з технічного захисту інформації.
Атестат видано на підставі Експертного висновку, який надано організатором експертизи -
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (назва державного органу
_____________________________________________________________________________________
                                                              (організації, підприємства, установи), що є організатором експертизи)
      Експертний висновок додається до цього Атестата та є його невід'ємною частиною.
     Вимоги до умов експлуатації об'єкта експертизи визначено у відповідному розділі Експертного висновку. 

Керівник органу,
яким надано Атестат 

 
(підпис) 

 
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  


 

 

Заступник директора Департаменту
з питань захисту інформації
в інформаційно-телекомунікаційних
системах Адміністрації Держспецзв'язку
 

 
 
 
О. С. Зубрицький
 

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.