Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Порядку атестації аудиторів з метрології

 

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 27 липня 2007 року N 166

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2007 р. за N 1125/14392

Відповідно до статей 14 і 22 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок атестації аудиторів з метрології (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту технічного регулювання, стандартизації та метрології забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України згідно з чинним законодавством.

3. Покласти на орган сертифікації персоналу Укрметртестстандарту здійснення організаційно-методичного забезпечення робіт з проведення атестації аудиторів з метрології.

4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" розробити та погодити з Держспоживстандартом України навчальні програми теоретичної підготовки кандидатів в аудитори з метрології.

5. Керівникам центрів стандартизації, метрології та сертифікації, підприємств та установ Держспоживстандарту України забезпечити дотримання вимог Порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

О. С. Шнипко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 


 
К. О. Ващенко
 

Заступник Міністра економіки
України
 


О. О. Слюсаренко
 

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
 


М. Солдатенко
 

Голова профспілкового комітету
Державного комітету України
 з питань технічного регулювання
 та споживчої політики


 
 
О. М. Леонова


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 27 липня 2007 р. N 166

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2007 р. за N 1125/14392 


 

ПОРЯДОК
АТЕСТАЦІЇ АУДИТОРІВ З МЕТРОЛОГІЇ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Порядок атестації аудиторів з метрології (далі - Порядок), розроблений відповідно до статей 14 та 22 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі - Закон), установлює вимоги до аудиторів та кандидатів в аудитори з метрології і порядок їх підготовки та проведення атестації, а також порядок оформлення, реєстрації, видачі та скасування сертифікатів аудиторів з метрології.

1.2. Вимоги цього Порядку є обов'язковими для:

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Держспоживстандарт України);

Державного підприємства Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (далі - Укрметртестстандарт);

Національного наукового метрологічного центру "Інститут метрології" (далі - ННЦ "Інститут метрології");

інших органів з уповноваження та атестації в державній метрологічній системі;

Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (далі - ДП "УкрНДНЦ");

організацій та підприємств, що направляють на атестацію кандидатів в аудитори чи переатестацію аудиторів з метрології;

аудиторів та кандидатів в аудитори з метрології;

організацій та підприємств і їх фахівців, які залучаються до складу комісій з атестації аудиторів з метрології.

1.3. Атестацію аудиторів та кандидатів в аудитори з метрології здійснює комісія Держспоживстандарту України.

1.4. Згідно з цим Порядком окремі етапи робіт з атестації аудиторів з метрології виконують ННЦ "Інститут метрології", Укрметртестстандарт та ДП "УкрНДНЦ".

1.5. Атестованими в державній метрологічній системі аудиторами можуть бути фахівці різних галузей науки, техніки, промисловості, які мають відповідну освіту, кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, що необхідні для здійснення робіт з уповноваження в державній метрологічній системі (далі - уповноваження) та/або атестації в державній метрологічній системі (далі - атестація).

1.6. Аудитори та кандидати в аудитори з метрології атестуються на здійснення робіт з уповноваження та/або атестації на проведення відповідних метрологічних робіт, а саме:

державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки;

державних контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки;

повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки;

атестації методик виконання вимірювань (що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду);

вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.

1.7. До проведення робіт з уповноваження та атестації залучаються аудитори з метрології (далі - аудитори), атестовані в установленому законодавством порядку.

2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

 

У цьому Порядку використовуються терміни та їх визначення відповідно до Закону, а також такі:

аудитор з метрології - особа, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, що необхідні для здійснення робіт з уповноваження та/або атестації у державній метрологічній системі, атестована згідно з цим Порядком та занесена до Переліку аудиторів з метрології;

кандидат в аудитори з метрології - особа, яка претендує бути атестованою як аудитор;

атестація аудитора з метрології - процедура, під час якої визначається (підтверджується) та документально засвідчується компетентність аудитора в здійсненні робіт з уповноваження та/або атестації в державній метрологічній системі;

сертифікат аудитора з метрології - документ, що засвідчує компетентність аудитора в здійсненні робіт з уповноваження та/або атестації в державній метрологічній системі.

3. ВИМОГИ ДО АУДИТОРІВ ТА КАНДИДАТІВ В АУДИТОРИ

 

Вимоги до аудиторів та кандидатів в аудитори з метрології встановлюються щодо:

освіти;

загального досвіду роботи в галузі метрології;

досвіду роботи у сфері уповноваження та/або атестації;

спеціальної аудиторської підготовки та практичного стажування як кандидата в аудитори;

досвіду проведення перевірок організацій, що уповноважуються (уповноважені) чи атестуються (атестовані) як аудитори;

загальних знань та вмінь.

Перелік і зміст вимог до аудиторів та кандидатів в аудитори з метрології наведено в додатку 1.

4. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ В АУДИТОРИ

 

4.1. Підготовка кандидатів в аудитори включає теоретичну підготовку і практичне стажування.

4.2. Теоретичну підготовку кандидатів в аудитори проводить ДП "УкрНДНЦ" в обсязі навчальних програм, складених з урахуванням міжнародних документів у сфері метрології та погоджених Держспоживстандартом України.

Теоретична підготовка кандидата в аудитори здійснюється з відривом від виробництва, після її закінчення кандидат здає іспит і, у разі позитивної оцінки, одержує відповідне посвідчення.

4.3. Після одержання вищезазначеного посвідчення кандидат в аудитори повинен пройти стажування - узяти участь у роботі принаймні двох комісій з уповноваження чи атестації організації-заявника та/або комісій з перевірки уповноважених чи атестованих організацій, що забезпечує Укрметртестстандарт або ННЦ "Інститут метрології".

Керівника стажування призначає керівництво Укрметртестстандарту або ННЦ "Інститут метрології" відповідно.

Керівник стажування складає відгук-оцінку після закінчення стажування кандидата в аудитори, у якому наводить перелік робіт, що виконував кандидат в аудитори, і дає оцінку його професійній підготовці, організаційним здібностям та особистим якостям згідно з додатком 1 до цього Порядку. Відгук-оцінка повинен містити висновок щодо можливості атестації кандидата як аудитора з метрології за спеціалізацією, зазначеною в п. 1.6, або обґрунтований негативний висновок. Керівник стажування несе персональну відповідальність за достовірність та об'єктивність відгуку-оцінки про стажування кандидата в аудитори.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ АУДИТОРІВ

 

5.1. Процедура проведення атестації передбачає такі етапи:

подання заявки на атестацію;

розгляд заявки й аналіз наданих документів;

перевірка рівня підготовки та оцінка кандидата в аудитори;

оформлення результатів атестації;

видача сертифіката аудитора з метрології.

5.2. Заявка на атестацію подається до органу сертифікації персоналу Укрметртестстандарту за формою, наведеною у додатку 2.

До заявки додаються такі документи:

копія диплома про вищу освіту;

інформаційна картка за формою, наведеною у додатку 3;

копія посвідчення про закінчення теоретичного курсу;

відгук-оцінка за результатами стажування;

копія документа, що підтверджує володіння іноземною мовою (у разі наявності);

фотокартка розміром 3 х 4 см.

5.3. Орган сертифікації персоналу Укрметртестстандарту в місячний строк розглядає заявку, перевіряє комплектність наданих документів і готує письмовий висновок щодо можливості проведення перевірки та оцінки кандидата в аудитори.

Висновок складається у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 4. Один примірник висновку надається кандидату в аудитори, а другий - комісії з атестації аудиторів (далі - атестаційна комісія).

У разі негативного результату розгляду заявки кандидат в аудитори може вдруге подати заявку на розгляд після усунення недоліків, зазначених у висновку.

5.4. Атестаційна комісія створюється та затверджується наказом Держспоживстандарту України. До складу атестаційної комісії залучаються провідні фахівці в галузі метрології та метрологічної діяльності державної метрологічної служби, інших організацій та установ.

5.5. Атестаційна комісія проводить перевірку підготовки кандидата в аудитори.

Перевірка проводиться в обсязі навчальних програм та програм стажування щодо здійснення уповноваження та/або атестації на проведення відповідних метрологічних робіт.

5.6. За результатами перевірки атестаційна комісія оцінює рівень підготовки кандидата в аудитори і приймає рішення щодо атестації цього кандидата або про відхилення його кандидатури.

Рішення про відхилення кандидатури може бути прийняте, якщо:

кандидат в аудитори не відповідає вимогам, перелік і зміст яких зазначено в додатку 1;

кандидат в аудитори неналежним чином виконує свої обов'язки (припускає недостовірність оцінок, необ'єктивність аналізу фактичних даних), не здатний результативно працювати під час здійснення уповноваження або атестації.

Рішення атестаційної комісії оформлюється у вигляді протоколу за формою, наведеною у додатку 5.

Орган сертифікації персоналу Укрметртестстандарту на вимогу направляє витяги з протоколу кандидатам в аудитори, кандидатури яких відхилено, та аудиторам, сертифікати яких скасовано.

5.7. Кандидат в аудитори, кандидатура якого відхилена атестаційною комісією, має право на повторну атестацію. Термін проведення повторної атестації встановлює атестаційна комісія у своєму рішенні.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЇ І ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ АУДИТОРІВ

 

6.1. У разі позитивного рішення атестаційної комісії щодо атестації кандидата в аудитори орган сертифікації персоналу Укрметртестстандарту протягом 14 днів від дня його прийняття готує проект сертифіката аудитора з метрології (далі - сертифікат аудитора) за формою, наведеною у додатку 6, і надає його на підпис Держспоживстандарту України.

6.2. На підставі позитивного рішення атестаційної комісії Держспоживстандарт України видає кандидату сертифікат аудитора з метрології.

Термін дії сертифікатів установлюється Держспоживстандартом України і не повинен перевищувати п'ять років.

6.3. Аудитори підлягають реєстрації у Переліку аудиторів з метрології, який веде орган сертифікації персоналу Укрметртестстандарту, за формою, наведеною у додатку 7.

6.4. Щороку, до 15-го січня наступного року, аудитор повинен надавати до органу сертифікації персоналу Укрметртестстандарту звіт про свою діяльність як аудитора за формою, наведеною у додатку 8, а також інформацію про зміни даних, наведених в інформаційній картці.

6.5. За шість місяців до закінчення терміну чинності сертифіката аудитор подає до органу сертифікації персоналу Укрметртестстандарту заявку на переатестацію за формою, наведеною у додатку 2, та звіт про проведену роботу за попередній період. Документи, зазначені в п. 5.2, до заявки не додаються.

6.6. Орган сертифікації персоналу Укрметртестстандарту протягом місяця розглядає заявку, аналізує результати діяльності аудитора за попередній строк, готує письмовий висновок щодо можливості переатестації та процедури її проведення за формою, наведеною в додатку 4, і надає його атестаційній комісії.

Якщо за результатами розгляду заявки та аналізу наданих документів визнано неможливим проведення перевірки підготовки й оцінки аудитора, висновок повинен містити обґрунтування прийнятого рішення.

Якщо за результатами розгляду заявки та аналізу діяльності аудитора за попередній період орган сертифікації персоналу Укрметртестстандарту вважає можливим переатестацію аудитора без проведення перевірки його підготовки, то це повинно бути зазначено у висновку.

6.7. На підставі позитивного рішення атестаційної комісії орган сертифікації персоналу Укрметртестстандарту протягом 14 днів від дня його прийняття оформлює проект сертифіката аудитора і подає його на підпис Держспоживстандарту України.

7. СКАСУВАННЯ СЕРТИФІКАТІВ АУДИТОРІВ

 

7.1. Сертифікати аудиторів скасовуються, якщо аудитор:

неналежним чином виконує свої обов'язки (припускає недостовірність оцінок, необ'єктивність аналізу фактичних даних);

не здійснює роботи, пов'язані з уповноваженням або атестацією, протягом двох календарних років та/або не надає інформацію до органу сертифікації персоналу Укрметртестстандарту відповідно до п. 6.4 цього Порядку.

7.2. Інформація про неналежне виконання обов'язків аудитором подається до органу сертифікації персоналу Укрметртестстандарту головою комісії, у роботі якої брав участь аудитор. Орган сертифікації персоналу Укрметртестсандарту надсилає цю інформацію для розгляду атестаційній комісії та запрошує аудитора на засідання атестаційної комісії. У запрошенні в письмовій формі повинно бути зазначено дату, місце та час засідання. Атестаційна комісія має право розглянути надані матеріали без участі аудитора в разі його неявки на засідання комісії.

7.3. Атестаційна комісія готує пропозиції, оформлені відповідним протоколом (додаток 5 до Порядку), щодо скасування сертифікатів аудиторів.

7.4. Органом сертифікації персоналу Укрметртестстандарту щороку переглядається Перелік аудиторів з метрології та скасовуються сертифікати аудиторів за ненадання ними інформації відповідно до п. 6.4 цього Порядку.

7.5. Скасування сертифіката аудитора передбачає вилучення інформації про аудитора з Переліку аудиторів з метрології.

7.6. Про вилучення з Переліку аудиторів з метрології органом сертифікації персоналу Укрметртестстандарту письмово повідомляються Держспоживстандарт України та аудитори.

8. АПЕЛЯЦІЇ

 

8.1. Кандидат в аудитори або аудитор має право подати письмову апеляцію у разі незгоди із:

процедурою проведення атестації;

відхиленням його кандидатури під час атестації;

скасуванням сертифіката аудитора з метрології.

8.2. Апеляція подається до Держспоживстандарту України протягом одного місяця після одержання кандидатом в аудитори або аудитором рішення, що його не задовольняє. До апеляції додаються:

копії листів з листування між кандидатом в аудитори або аудитором та органом сертифікації персоналу Укрметртестстандарту;

копія протоколу атестаційної комісії.

За потреби можуть бути затребувані інші документи, які підтверджують і пояснюють факти, що містяться в апеляції.

8.3. Апеляції розглядаються постійно діючою Комісією із спірних питань Держспоживстандарту України (далі - Комісія), склад якої затверджується наказом Держспоживстандарту України. Комісія протягом місяця після одержання апеляції приймає відповідне рішення.

Для розгляду апеляції запрошується кандидат в аудитори або аудитор, який її подав. У запрошенні в письмовій формі повинно бути зазначено дату, місце та час розгляду апеляції. Комісія має право розглянути апеляцію без участі особи в разі її неявки на розгляд апеляції.

8.4. На засіданні Комісії ведеться протокол. Протокол засідання Комісії повинен чітко і коротко описувати суть апеляції, зміст усіх запитань, відповідей і виступів, уключати перелік присутніх та результати розгляду. Протокол і рішення повинні бути підписані головою Комісії і всіма її членами.

Рішення зі спірного питання, оформлене в письмовому вигляді, надається кандидату в аудитори або аудитору.

Копія протоколу засідання та рішення Комісії подається до органу сертифікації персоналу Укрметртестстандарту.

8.5. Рішення Комісії може бути оскаржене в судовому порядку.

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології
 


А. А. Нелепов
 


 

 

Додаток 1
до розділу 3 Порядку атестації аудиторів з метрології 


 

ВИМОГИ
до аудиторів та кандидатів в аудитори з метрології

 

 

N
з/п 

Вимога 

Зміст вимоги 

Освіта 

Аудитор та кандидат в аудитори з метрології повинні мати повну вищу технічну освіту 

Загальний досвід роботи в галузі метрології 

Аудитор та кандидат в аудитори з метрології повинні мати загальний досвід роботи в галузі метрології не менше п'яти років 

Досвід роботи у сфері уповноваження та/або атестації в державній метрологічній системі 

Аудитор та кандидат в аудитори з метрології, які атестуються з одного із напрямків метрологічної діяльності, повинні мати відповідний стаж проведення метрологічних робіт, а саме:
державних випробувань засобів вимірювальної техніки (не менше двох років);
повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки (не менше двох років);
атестації методик виконання вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, розробка (участь у розробці) методик виконання вимірювань (не менше трьох методик) (не менше трьох років);
вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду (не менше трьох років) або участі в роботах з уповноваження та/або атестації в державній метрологічній системі чи акредитації згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025 (не менше двох років).
У разі атестації аудитора за двома та більше видами метрологічних робіт стаж роботи має бути вибраний найбільший із вибраних напрямків 

Спеціальна аудиторська підготовка 

Кандидат в аудитори з метрології повинен пройти навчання за спеціальним курсом: здійснення уповноваження та атестації в державній метрологічній системі; здати іспит в ДП "УкрНДНЦ" та одержати відповідне посвідчення 

Стажування 

Кандидат в аудитори з метрології повинен узяти участь не менше ніж у двох перевірках організацій, що уповноважуються (уповноважені) або атестуються (атестовані) в державній метрологічній системі, та надати відповідні документи до органу сертифікації персоналу Укрметртестстандарту.
Стажування проводиться на базі Укрметртестстандарту чи ННЦ "Інститут метрології" 

Досвід проведення перевірок аудитором з метрології 

Аудитор з метрології щорічно повинен брати участь не менше ніж у двох перевірках організацій, що уповноважуються (уповноважені) або атестуються (атестовані) в державній метрологічній системі, та надавати відповідні документи до органу із сертифікації персоналу Укрметртестстандарту.
Пропрацювавши один рік як аудитор з метрології, він має право проводити стажування кандидатів в аудитори з метрології, надавати відгук (оцінку) щодо кваліфікації та результатів роботи кандидатів в аудитори 

Загальні знання та вміння аудиторів з метрології 

Аудитор з метрології повинен мати знання та вміння щодо:
1) організації та проведення перевірок з уповноваження та/або атестації в державній метрологічній системі:
знати критерії уповноваження або атестації на проведення відповідних метрологічних робіт та вміти перевіряти відповідність організацій, що уповноважуються або атестуються (уповноважені або атестовані), цим критеріям;
аналізувати експертний висновок та, за потреби, документи, що надаються на уповноваження або атестацію;
результативно планувати та організовувати роботу;
проводити перевірки згідно з програмою, затвердженою в установленому порядку;
визначати пріоритети та зосереджувати зусилля на суттєвих питаннях;
збирати інформацію шляхом опитування, слухання, спостереження і аналізування документів, протоколів і даних;
перевіряти об'єктивність зібраної інформації;
складати звіт про виконану роботу та готувати документи за результатами перевірки;
забезпечувати конфіденційність інформації та її захист;
2) перевірки системи управління якістю підрозділів, що здійснюють метрологічну діяльність, на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025;
3) організаційних аспектів:
аудитор повинен оцінити умови, у яких функціонує організація, що уповноважується (уповноважена) чи атестується (атестована) на проведення відповідних метрологічних робіт. У цій сфері слід мати знання для визначення розміру, структури, функцій підрозділів, що здійснюють метрологічну діяльність, та їх зв'язків.
Аудитор повинен знати та застосовувати у своїй діяльності відповідно до видів метрологічних робіт:
законодавство України в галузі метрології та метрологічної діяльності;
правила уповноваження та атестації в державній метрологічній системі та порядок перевірки уповноважених і атестованих організацій;
міжнародні та європейські вимоги в галузі метрології, у тому числі положення міжнародних документів законодавчої метрології 

Спеціальні знання аудиторів з метрології 

Аудитор з метрології повинен мати знання щодо:
термінів та визначення основних понять у галузі метрології;
визначення характеристик похибок та оцінки невизначеності вимірювань;
процедур проведення звірень еталонів;
простежуваності вимірювань;
методів здійснення аудиту систем управління якістю, в тому числі що розроблені з урахуванням ДСТУ ISO/IEC 17025 


 

 

Додаток 2
до пункту 5.2 Порядку атестації аудиторів з метрології 


 

 

Керівнику органу сертифікації персоналу Укрметртестстандарту
___________________________________
                    (ініціали, прізвище) 


 

ЗАЯВКА
на атестацію кандидата в аудитори з метрології, на повторну атестацію аудитора з метрології на новий термін дії сертифіката аудитора з метрології
(зазначте необхідне)

 

 

Прошу провести атестацію ______________________________________________________________
                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
як аудитора з метрології на здійснення робіт з _____________________________ ____ на проведення
                                                                                                                       (уповноваження та/або атестації)
______________________________________________________________________________________
                                                                      (вид або види метрологічних робіт згідно з п. 1.6)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                    (посада, назва організації, адреса, тел., факс, e-mail)
______________________________________________________________________________________

Зобов'язуємося виконувати всі умови атестації та сплатити всі витрати, пов'язані з проведенням атестації незалежно від її результатів.

Додаток: (перелік документів згідно з п. 5.2, що подаються заявником).

Дата 

  

Керівник організації 

__________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

  

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

  

Примітка. Ця заявка подається кандидатом в аудитори (аудитором), кандидатура якого надана організацією чи підприємством. 


 

 

Керівнику органу сертифікації персоналу Укрметртестстандарту
____________________________________
                              (ініціали, прізвище) 


 

ЗАЯВКА
на атестацію кандидата в аудитори з метрології, на повторну атестацію аудитора з метрології на новий термін дії сертифіката аудитора з метрології
(зазначте необхідне)

 

 

Прошу провести атестацію ______________________________________________________________
                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
як аудитора з метрології для здійснення робіт з ________________________________ на проведення
                                                                                                                       (уповноваження та/або атестації) 
______________________________________________________________________________________
                                                                      (вид або види метрологічних робіт згідно з п. 1.6)
______________________________________________________________________________________

Зобов'язуюсь виконувати всі умови атестації та сплатити всі витрати, пов'язані з проведенням атестації незалежно від її результатів.

Додаток: (перелік документів згідно з п. 5.2, що подаються заявником). 

Дата 

___________________________________________
(підпис)
(підпис повинен бути завірений у нотаріуса) 

Адреса _______________________________________________________________________________
                                                                              (вул., будинок, місто, область, поштовий індекс) 

Телефон ______________________________________________________________________________

Факс _________________________________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________________

Примітка. Ця заявка надається кандидатом в аудитори (аудитором) фізичною особою. 


 

 

Додаток 3
до пункту 5.2 Порядку атестації аудиторів з метрології 


 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА N ___
кандидата в аудитори (аудитора) з метрології

 

на здійснення робіт з _____________________________________
(уповноваження та/або атестації)
на проведення _____________________________________________;
(вид або види метрологічних робіт згідно з п. 1.6)

СЕРТИФІКАТ N ______ виданий ___________________
Дата переатестації _________________________


 
1. Особові дані 

 

Місце
для фотокартки 


 

  


 
2. Підвищення кваліфікації 

 

Прізвище _________________________________
Ім'я ______________________________________
По батькові _______________________________
Дата народження __________________________
Номер диплома ____________________________
Освіта ____________________________________
Назва учбового закладу _____________________
__________________________________________
Рік закінчення _____________________________
Спеціальність за дипломом __________________
__________________________________________
Кваліфікація за дипломом ____________________
__________________________________________
Учене звання ______________________________
__________________________________________
Учений ступінь ____________________________
__________________________________________
Місце роботи і посада на час атестації
__________________________________________
__________________________________________
Номер робочого чи домашнього
телефону _________________________________
Домашня адреса ___________________________
__________________________________________
__________________________________________
Дані паспорта _____________________________
__________________________________________


 

  

 

Рік 

Вид навчання 

Спеціалізація 

Номер свідоцтва 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  


 

 

3. Виробнича діяльність

Дата 

Місце роботи, посада 

Основні функції 

початок 

закінчення 


 
 
 
 

  

  

  


 

4. Участь у роботах з уповноваження та/або атестації

Термін проведення робіт з уповноваження та/або атестації, вид метрологічних робіт 

Роботи, що були виконані 

Назва органу з уповноваження та/або атестації 

Назва уповноваженої або атестованої організації 

Адреса уповноваженої або атестованої організації 


 
 
 

  

  

  

  


 

Примітка. Картка заповнюється кандидатом в аудитори та аудитором за винятком інформації щодо сертифіката, дати переатестації та номера інформаційної картки.

 

Додаток 4
до пункту 5.3 Порядку атестації аудиторів з метрології 


 

ВИСНОВОК
щодо можливості проведення атестації (переатестації) кандидата в аудитори (аудитора) з метрології

 

 

За результатами розгляду заявки на атестацію (переатестацію) кандидата в аудитори (аудитора) з метрології на здійснення робіт з ______________________________________________ на проведення
                                                                                                         (уповноваження та/або атестації)
_____________________________________;
                 (вид або види метрологічних робіт)
______________________________________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, посада)
і аналізу наданих документів: _____________________________________________________________
                                                                                                         (перелік документів згідно з пунктом 5.2)
вважаємо ___________________________________________ провести перевірку й оцінку підготовки
                                                 (можливим або неможливим)
зазначеного кандидата в аудитори атестаційною комісією. 

_______________________________
     (посада керівника органу сертифікації
        персоналу Укрметртестстандарту) 

_____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

  

______________________________
(дата оформлення висновку) 


 

 

Додаток 5
до пункту 5.6 Порядку атестації аудиторів з метрології 


 

ПРОТОКОЛ N ___ від "___" _________ ____ р.
засідання комісії щодо атестації аудиторів з метрології, створеної наказом Держспоживстандарту України від "___"_______ ____ р. N ________

 

м. Київ

Присутні:
голова атестаційної комісії - _____________________________________________________________
                                                                                                                                  (ініціали, прізвище)
заступник голови атестаційної комісії - ____________________________________________________
                                                                                                                                  (ініціали, прізвище)
члени атестаційної комісії: _______________________________________________________________
                                                                                                                                  (ініціали, прізвище)
секретар атестаційної комісії - ____________________________________________________________
                                                                                                                                  (ініціали, прізвище) 

Порядок денний:

1. Затвердження результатів перевірки та оцінки кандидатів в аудитори з метрології.

2. Затвердження результатів переатестації аудиторів з метрології.

3. Скасування сертифікатів аудиторів з метрології.

1.1. СЛУХАЛИ: Інформацію щодо результатів перевірки та оцінки кандидатів в аудитори з метрології: ______________________________________________________________________________________.
                                            (прізвища, ім'я та по батькові, місця роботи, посади кандидатів в аудитори) 

УХВАЛИЛИ:

1.1.1. Атестувати аудиторами з метрології - на здійснення робіт з уповноваження та/або атестації в державній метрологічній системі:
______________________________________________________________________________________
                            (прізвища, ім'я та по батькові, місця роботи, посади кандидатів в аудитори, види метрологічних
______________________________________________________________________________________.
                                                                                     робіт, за якими вони атестовані) 

1.1.2. Не атестувати аудиторами з метрології - на здійснення робіт з уповноваження та/або атестації: ______________________________________________________________________________________
                                            (прізвища, ім'я та по батькові, місця роботи, посади кандидатів в аудитори,
______________________________________________________________________________________.
                                                                                       причини відмови в атестації) 

2.1. СЛУХАЛИ: Інформацію щодо результатів переатестації аудиторів з метрології на здійснення робіт з уповноваження та/або атестації:
______________________________________________________________________________________.
                                                       (прізвища, ім'я та по батькові, місця роботи, посади аудиторів) 

УХВАЛИЛИ:

2.1.1. Переатестувати аудиторів з метрології - на здійснення робіт з уповноваження та/або атестації:
______________________________________________________________________________________
                       (прізвища, ім'я та по батькові, місця роботи, посади аудиторів, види метрологічних робіт, за якими
________________________.
             вони переатестовані) 

2.1.2. Не переатестовувати аудиторів з метрології - на здійснення робіт з уповноваження та/або атестації:
______________________________________________________________________________________.
                           (прізвища, ім'я та по батькові, місця роботи, посади аудиторів, причини відмови в переатестації) 

3.1. СЛУХАЛИ: Інформацію щодо скасування сертифікатів аудиторів з метрології на здійснення робіт з уповноваження та/або атестації:
______________________________________________________________________________________.
                                                         (прізвища, ім'я та по батькові, місця роботи, посади аудиторів) 

УХВАЛИЛИ:

3.1.1. Скасувати сертифікати аудиторів з метрології на здійснення робіт з уповноваження та/або атестації:
______________________________________________________________________________________
                       (прізвища, ім'я та по батькові, місця роботи, посади аудиторів, види метрологічних робіт, за якими 
_____________________________________________________.
                   вони були атестовані, причини скасування сертифікатів) 

4. Секретарю атестаційної комісії до "___" ________ ____ р. подати по одному примірнику протоколу до Держспоживстандарту України та органу сертифікації персоналу Укрметртестстандарту.

5. Органу сертифікації персоналу Укрметртестстандарту протягом 14 днів:
направити виписки протоколу, на вимогу, кандидатам в аудитори, кандидатури яких відхилені, та аудиторам, сертифікати яких скасовані;
оформити проекти сертифікатів, зареєструвати їх та подати на підпис Держспоживстандарту України;
заповнити інформаційні картки аудиторів;
унести зміни до Переліку аудиторів з метрології.

Голова атестаційної комісії 

_____________
(підпис) 

______________________________
(ініціали, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії 

_____________
(підпис) 

______________________________
(ініціали, прізвище) 


 

 

Додаток 6
до пункту 6.1 Порядку атестації аудиторів з метрології 


 

Державний герб України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
(Держспоживстандарт України)

=====================================================

СЕРТИФІКАТ
аудитора з метрології

 

 

  

Зареєстрований у Переліку аудиторів з метрології
"___" _____________ 200_ р.
N _______________
Дійсний до "___" _____________ 200_ р. 


 

 

Цей СЕРТИФІКАТ засвідчує,
що ___________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
відповідає вимогам до аудиторів з метрології і є компетентним для здійснення робіт з ____________________________ на проведення ____________________________________________.
       (уповноваження та/або атестації)                                                                 (вид або види метрологічних робіт) 

СЕРТИФІКАТ виданий на підставі рішення атестаційної комісії від "___"___________ ___ р. N _____.

Заступник Голови
Держспоживстандарту України 


_____________
(підпис) 


______________________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  


 

 

Додаток 7
до пункту 6.3 Порядку атестації аудиторів з метрології


 

ПЕРЕЛІК АУДИТОРІВ З МЕТРОЛОГІЇ

 

 

Прізвище, ім'я та по батькові аудитора 

Місце роботи, посада (місце проживання*) 

Вид (види) метрологічних робіт 

Номер інформаційної картки 

Номер сертифіката 

Дата видачі 

Термін чинності 

Інформація щодо скасування сертифіката 


 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Місце проживання зазначається, якщо аудитор атестований як фізична особа. 


 

 

Додаток 8
до пункту 6.4 Порядку атестації аудиторів з метрології 


 

ЗВІТ
про діяльність аудитора з метрології за _____ р.

 

 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
атестований як аудитор з метрології на здійснення робіт з ____________________________________
                                                                                                                                                  (уповноваження та/або атестації)
на проведення ________________________________________________________________________
                                                                                       (вид або види метрологічних робіт згідно з п. 1.6)
______________________________________________________________________________________

СЕРТИФІКАТ аудитора зареєстрований у Переліку аудиторів з метрології
"___" ____________ ____ р. N _____ (чинний до "___" ____________ ____ р.)

Повідомляю, що протягом ______________ року я брав участь у проведенні робіт з уповноваження (атестації) на проведення метрологічних робіт, зазначених нижче. 


 

 

Термін проведення робіт з уповноваження (атестації) та вид метрологічних робіт у сфері уповноваження (атестації) 

Роботи, що були виконані аудитором 

Назва органу з уповноваження (атестації) 

Назва підприємств (організацій), що уповноважувались (атестувались) 

Адреса підприємств (організацій), що уповноважувались (атестувались) 


 

 

_________________________________
                                   (дата) 

___________
(підпис) 

________________________________
(ініціали, прізвище) 


 

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології
 


А. А. Нелепов
 


 

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.