Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Положення про територіальні органи Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

 

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 12 вересня 2007 року N 217

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2007 р. за N 1219/14486

Відповідно до Законів України "Про захист прав споживачів" та "Про рекламу", Указу Президента України від 18 березня 2003 року N 225 "Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про територіальні органи Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Територіальні органи), що додається.

2. Управлінню правового забезпечення та взаємодії з органами державної влади (Козлов П. Б.) забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

приведення найменувань, структур та штатних розписів Територіальних органів у відповідність до встановлених Положенням про територіальні органи Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики вимог.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 листопада 2006 року N 332 "Про затвердження Положення про головні управління (управління) у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 січня 2007 року за N 69/13336.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Пічугіна О. Ю.

 

Голова 

О. Шнипко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр економіки України 

А. Кінах 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 


 
К. О. Ващенко
 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 12 вересня 2007 р. N 217

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2007 р. за N 1219/14486 


 

ПОЛОЖЕННЯ
про територіальні органи Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

 

1. Територіальними органами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики є управління у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі (далі - Територіальні органи), які підпорядковуються Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Держспоживстандарт).

Територіальні органи Держспоживстандарту забезпечують реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів на території відповідного регіону.

Територіальні органи входять до системи органів Держспоживстандарту і в межах своїх повноважень здійснюють державний захист прав споживачів.

2. Територіальні органи у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Держспоживстандарту, та цим Положенням.

3. Основними завданнями Територіальних органів є:

здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів місцевими органами виконавчої влади та суб'єктами господарювання на території відповідного регіону;

забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав споживачів у відповідному регіоні;

забезпечення міжгалузевої координації та функціонального регулювання у сфері захисту прав споживачів на території відповідного регіону;

вивчення споживчого ринку на території відповідного регіону;

захист прав громадян як споживачів у разі придбання, замовлення або використання ними продукції для власних побутових потреб;

захист споживачів від порушень рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами законодавства про рекламу;

ужиття до суб'єктів господарювання, які порушують права споживачів, а також до рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами, які порушують законодавство про рекламу, передбачених законодавством заходів впливу;

захист прав споживачів у випадках укладання угод поза торговельним або офісним приміщенням, а також на відстані;

захист прав споживачів від нечесної підприємницької практики;

захист прав споживачів у разі придбання ними продукції у кредит;

сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів;

сприяння створенню необхідних умов для навчання та набуття правових знань населенням у сфері захисту прав споживачів;

організація надання споживачам консультацій з питань захисту прав споживачів та реклами;

висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи з контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та законодавства про рекламу.

4. Територіальні органи відповідно до покладених на них завдань:

1) перевіряють у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якість продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі, виконання робіт та надання послуг;

2) здійснюють контроль за дотриманням рекламодавцями, виробниками і розповсюджувачами реклами норм законодавства про рекламу;

3) перевіряють додержання вимог технічних регламентів та обов'язкових вимог нормативних документів на продукцію (сировину), що виробляється та реалізується суб'єктами господарювання сфери торгівлі, громадського харчування і послуг;

4) беруть, відповідно до законодавства, участь у роботі технічних комітетів, художньо-технічних координаційних рад, атестаційних, конкурсних, дегустаційних комісій та в інших заходах, пов'язаних з визначенням якості продукції та діяльністю у галузі реклами;

5) ведуть облік виявлених порушень технології виробництва, поставки і продажу товарів неналежної якості; порушень правил торгівлі, виконання робіт, надання послуг, законодавства про рекламу;

6) аналізують причини порушень прав споживачів, узагальнюють результати перевірок і доповідають про них Держспоживстандарту, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, повідомляють зацікавленим установам та організаціям про стан дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист прав споживачів, дотримання рекламодавцями, виробниками і розповсюджувачами реклами законодавства про рекламу, уносять їм пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

7) передають відповідним органам матеріали перевірок за фактами виявлених порушень;

8) вивчають практику застосування законодавства про захист прав споживачів та про рекламу, уносять до Держспоживстандарту пропозиції про його вдосконалення;

9) розробляють і здійснюють разом із заінтересованими місцевими органами виконавчої влади заходи, спрямовані на захист прав споживачів;

10) розглядають скарги, заяви і пропозиції громадян з питань, що належать до компетенції Територіальних органів, консультують споживачів з питань законодавства про захист прав споживачів та про рекламу;

11) ведуть через місцеві засоби масової інформації роз'яснювальну роботу, спрямовану на поглиблення правових знань споживачів, інформують населення про результати контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та про рекламу, а також про роботу Територіальних органів;

12) здійснюють інші функції відповідно до законодавства України.

5. Територіальні органи мають право:

1) давати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;

2) перевіряти у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якість продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг; безперешкодно відвідувати та обстежувати відповідно до законодавства будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення цих суб'єктів. Результати перевірок суб'єктів господарювання оформлюються відповідними актами;

3) відбирати у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством;

4) проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію;

5) одержувати безоплатно від суб'єктів господарювання, що перевіряються, копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва цієї продукції;

6) припиняти відвантаження і реалізацію товарів, що не відповідають вимогам нормативних документів, до усунення суб'єктами господарювання виявлених недоліків;

7) забороняти суб'єктам господарювання реалізацію споживачам продукції:

а) на яку відсутні документи, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів;

б) на яку в нормативно-правових актах та нормативних документах встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я, майна споживачів та охорони навколишнього природного середовища, якщо продукцію внесено до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, але яка не має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності);

в) увезеної на територію України без документів, які підтверджують її належну якість;

г) на яку строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув;

ґ) яка є фальсифікованою;

8) приймати рішення про:

а) припинення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, - до усунення виявлених недоліків;

б) тимчасове припинення діяльності суб'єктів господарювання сфери торгівлі (секцій, відділів), послуг, у тому числі ресторанного господарства, складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, - до усунення виявлених недоліків;

9) опломбовувати у порядку, передбаченому законодавством, виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправні, з неправильними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з подальшим повідомленням про це територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації;

10) подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів;

11) вимагати від рекламодавців публікації відомостей, що уточнюють, доповнюють рекламу, та звертатися з позовом до суду щодо протиправних дій рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами;

12) передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки злочину, органам дізнання чи досудового слідства;

13) Розглядати справи про адміністративні правопорушення за місцезнаходженням Територіального органу; накладати на винних осіб адміністративні стягнення у випадках, передбачених законодавством;

14) накладати стягнення на суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами, на підставі статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів", статті 27 Закону України "Про рекламу", статті 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення";

15) одержувати безоплатно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання своїх повноважень;

16) брати участь у роботі дегустаційних та конкурсних комісій щодо визначення якості продукції;

17) залучати за домовленістю спеціалістів інших місцевих органів виконавчої влади, наукових, проектних установ і організацій до перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів та про рекламу;

18) проводити в установленому законодавством порядку порівняльні огляди, виставки, дегустації товарів за участю заінтересованих місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, громадських організацій (за їх згодою);

19) у разі потреби, видавати разом з управліннями і відділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій спільні акти;

20) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до їх компетенції.

6. Територіальний орган очолює начальник, який призначається на посаду й звільняється з посади Головою Держспоживстандарту за погодженням з Міністром економіки та відповідно з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Начальники Територіальних органів мають заступників, яких призначає на посаду і звільняє з посади Голова Держспоживстандарту за поданням начальників відповідних Територіальних органів.

7. Начальник Територіального органу:

1) здійснює керівництво Територіальним органом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальний орган завдань, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності, а також ступінь відповідальності керівників підрозділів та працівників територіального органу;

2) діє від імені Територіального органу без довіреності, приймає рішення з питань, що належать до його компетенції;

3) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

4) вводить у дію затверджені Головою Держспоживстандарту структуру та штатний розпис Територіального органу;

5) затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Територіального органу;

6) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Територіального органу;

7) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Територіального органу; застосовує щодо них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

8) створює та погоджує із Головою Держспоживстандарту персональний склад громадських рад та комісій з питань діяльності Територіального органу.

8. Рішення Територіального органу з питань захисту прав споживачів, видані у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також суб'єктами господарювання.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Територіального органу, в ньому може утворюватися колегія у складі керівника (голова колегії) та інших працівників Територіального органу. До складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, представники відповідних громадських організацій (за їх згодою).

Склад колегії затверджується Головою Держспоживстандарту за поданням керівника Територіального органу.

10. Територіальні органи утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Чисельність, кошторис витрат, структуру та штатний розпис Територіального органу затверджує Голова Держспоживстандарту.

11. Територіальні органи під час виконання покладених на них завдань взаємодіють відповідно до законодавства з державними центрами стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту, з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та громадськими організаціями.

12. Територіальні органи є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Начальник управління
правового забезпечення
та кадрової роботи
 


 
П. Б. Козлов
 


 

Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.