Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Орієнтовна ціна за одну сторінку стандарту складає 57 гривень до 30.06.2024 р. та може змінюватись.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

            П О С Т А Н О В А 
          від 31 жовтня 2007 р. N 1280 
                Київ 

       Про затвердження Порядку відбору зразків 
     продукції для визначення її якісних показників 
       та форми акта відбору зразків продукції 
 

   Відповідно до  статей  14  і  15  Закону  України 
"Про основні засади державного  нагляду  (контролю)  у  сфері 
господарської діяльності" Кабінет Міністрів України 
п о с т а н о в л я є: 

   1. Затвердити такі, що додаються: 

   Порядок відбору зразків продукції для визначення її якісних 
показників; 

   форму акта відбору зразків продукції. 

   2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої 
влади привести власні акти у відповідність з цією постановою. 

   3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України 
"Про  основні  засади  державного нагляду (контролюючу сфері 
господарської діяльності". 
 

   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

   Інд. 25 
 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
               постановою Кабінету Міністрів України 
                 від 31 жовтня 2007 р. N 1280 

               ПОРЯДОК 
       відбору зразків продукції для визначення 
           її якісних показників 
 

   1. Цей  Порядок  визначає  механізм  здійснення органами 
державного нагляду (контролю) відбору  зразків  продукції  у 
суб'єктів господарювання для проведення експертизи (випробування). 

   Особливості відбору  зразків  окремих  видів  продукції 
визначаються іншими нормативно-правовими актами. 

   2. Відбір зразків  продукції  здійснюється  на  підставі 
письмового  вмотивованого рішення керівника органу державного 
нагляду (контролю) або його заступника згідно із Законом України 
"Про  основні  засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності". 

   У рішенні про відбір зразків продукції зазначається кількість 
зразків для кожного виду (типу) продукції (не менш як два), 
необхідних для проведення експертизи (випробування), а також місце 
її  проведення.  При  цьому кількість зразків продукції, що 
відбираються, повинна  відповідати  кількості,  зазначеній  у 
відповідному рішенні органу державного нагляду (контролю). 

   3. Відбір зразків продукції здійснюється посадовою особою 
органу державного нагляду (контролю) у присутності керівника 
юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої 
ними особи, які мають право заявляти клопотання з  приводу 
пов'язаних з таким відбором дій, про що вноситься запис до акта 
відбору зразків продукції. 

   4. Посадова особа органу державного нагляду (контролю) до 
початку відбору зразків продукції зобов'язана пред'явити суб'єкту 
господарювання відповідне рішення та ознайомити його з порядком 
відбору зразків продукції. 

   5. Відібрані зразки продукції повинні бути укомплектовані, 
упаковані та опломбовані (опечатані) посадовою особою органу 
державного нагляду (контролю) і зберігатися та транспортуватися в 
умовах, що забезпечують незмінність параметрів, за якими буде 
проводитися експертиза (випробування) таких зразків. 

   Контрольний зразок  продукції  залишається  у  суб'єкта 
господарювання і зберігається в умовах, що забезпечують збереження 
його  якості  та цілісності, до ознайомлення з результатами 
експертизи (випробування). 

   6. Посадова особа, яка відбирає  зразки  продукції  для 
проведення експертизи (випробування), забезпечує їх збереження і 
своєчасність  доставки  до  місця  проведення  експертизи 
(випробування). 

   7. Посадова  особа  органу державного нагляду (контролю) 
складає акт відбору зразків продукції (далі - акт) у трьох 
примірниках. 

   В акті зазначаються: 

   місце і дата його складення; 

   номер і дата рішення керівника органу державного нагляду 
(контролю), на підставі якого  здійснюється  відбір  зразків 
продукції, посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, 
яка здійснила їх відбір; 

   найменування та місцезнаходження юридичної особи та/або її 
відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові 
фізичної особи - підприємця, в яких здійснюється відбір зразків 
продукції; 

   посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи 
суб'єкта господарювання; 

   перелік і  кількість  відібраних  зразків  продукції  із 
зазначенням виробника, дати виробництва, серії (номера) партії, 
загальної вартості зразків; 

   додаткові відомості  (з  урахуванням  специфіки  зразків 
продукції). 

   8. Усі примірники акта підписуються посадовою особою, яка 
відібрала зразки продукції, та керівником  юридичної  особи, 
фізичною особою - підприємцем або уповноваженою ними особою. 

   У разі відмови керівника юридичної особи, фізичної особи - 
підприємця або уповноваженої ними особи від підписання акта 
посадова особа органу державного нагляду (контролю) робить в акті 
запис про те, що керівник юридичної особи, фізична особа - 
підприємець або уповноважена ними особа з актом ознайомлені і від 
підпису відмовились. 

   9. Один примірник акта передається разом з опломбованими 
(опечатаними)  зразками  продукції  до  уповноваженої  та/або 
акредитованої організації (лабораторії),  що  призначена  для 
проведення експертизи (випробування) та зазначена в рішенні про 
відбір зразків продукції, другий - залишається  у  суб'єкта 
господарювання, третій - у посадової особи, яка здійснила відбір 
зразків продукції. 
 


                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
               постановою Кабінету Міністрів України 
                 від 31 жовтня 2007 р. N 1280 

                АКТ 
          відбору зразків продукції 

 ______________________           _____________________ 
 (місце складеним акта)           (дата складення акта)
 ______________________ 

   Відповідно до статті 14  Закону  України  "Про  основні 
засади державного    нагляду    (контролю)   у   сфері 
господарської діяльності"     та      згідно      з
__________________________________________________________________ 
  (номер і дата рішення керівника органу державного нагляду
__________________________________________________________________ 
      (контролю), на підставі якого здійснюється
__________________________________________________________________ 
          відбір зразків продукції)
__________________________________________________________________ 
   (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадових осіб,
__________________________________________________________________ 
       які здійснюють відбір зразків продукції) 

здійснили у ______________________________________________________ 
        (найменування та місцезнаходження юридичної особи
__________________________________________________________________ 
       та/або її відокремленого підрозділу або
__________________________________________________________________ 
  прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, 
     в яких здійснюється відбір зразків продукції) 

у присутності ____________________________________________________ 
        (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника
__________________________________________________________________ 
      юридичної особи, фізичної особи - підприємця
__________________________________________________________________ 
         або уповноваженої ними особи) 

відбір зразків продукції _________________________________________ 
             (перелік та кількість відібраних зразків
__________________________________________________________________ 
   продукції із зазначенням виробника, дати виробництва,
__________________________________________________________________ 
    серії (номера) партії, загальної вартості зразків) 

Додаткова інформація: ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

   Цей акт складено у трьох примірниках, один з яких передається 
разом  з  опломбованими  (опечатаними) зразками продукції до 
уповноваженої та/або акредитованої організації (лабораторії), що 
призначена для проведення експертизи (випробування) та зазначена в 
рішенні про відбір зразків продукції, другий - залишається у 
суб'єкта господарювання, третій - у посадової особи, яка здійснила 
відбір зразків продукції. 

Під час відбору зразків продукції ________________________________ 
                  (посада, прізвище, ім'я та по
__________________________________________________________________ 
        батькові керівника юридичної особи,
__________________________________________________________________ 
  фізичної особи - підприємця або уповноваженої ними особи) 

заявлено такі клопотання: ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

_______________________________  _______________________________ 
    (посада, прізвище,      (посада та прізвище, ім'я та 
    ім'я та по батькові       по батькові керівника
_______________________________  _______________________________ 
     посадової особи,       юридичної особи, фізичної 
                     особи - підприємця
_______________________________  _______________________________ 
      її підпис)        або уповноваженої ними особи, 
                       їх підпис) 

   МП                 МП 

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.