Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 2007 р. N 555
Київ
 
Питання Координаційної ради
з питань захисту прав споживачів

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Перейменувати Координаційну раду з питань захисту прав споживачів у Національну координаційну раду з питань захисту прав споживачів.
 
     2. Затвердити Положення про Національну координаційну раду з питань захисту прав споживачів, що додається.
 
     3. Ліквідувати такі консультативно-дорадчі органи, утворені Кабінетом Міністрів України:
 
     Міжвідомчу раду з питань захисту прав споживачів;
 
     Раду стандартизації та технічного регулювання;
 
     Раду з питань реклами.
 
     4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
     5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям утворити регіональні координаційні ради з питань захисту прав споживачів як постійно діючі консультативно-дорадчі органи та забезпечити налагодження їх співпраці з Національною координаційною радою з питань захисту прав споживачів.
 
     6. Співголові Національної координаційної ради з питань захисту прав споживачів Першому віце-прем'єр-міністрові України, Міністрові фінансів Азарову М.Я. подати Кабінетові Міністрів України у місячний строк пропозиції щодо створення секретаріату Національної координаційної ради з питань захисту прав споживачів.

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
     Інд. 33

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2007 р. N 555
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Національну координаційну раду
з питань захисту прав споживачів

 
     1. Національна координаційна рада з питань захисту прав споживачів (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.
 
     2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією  і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
     Рада діє на принципах відкритості та прозорості.
 
     3. Основними завданнями Ради є:
 
     1) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо:
 
     визначення шляхів, засобів і форм реалізації стратегічних напрямів державної споживчої політики щодо захисту прав споживачів, реклами, технічного регулювання (стандартизації, метрології, підтвердження відповідності), акредитації органів з оцінки відповідності, безпеки та якості продукції і довкілля (далі - сфера споживчої політики);
 
     здійснення правових, економічних, організаційних та соціальних заходів, спрямованих на створення цивілізованих ринкових відносин із забезпеченням пріоритету прав людини у балансі інтересів влади, бізнесу і споживачів; створення конкурентного ринкового середовища і вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій щодо вирішення проблемних питань у сфері споживчої політики;
 
     удосконалення системи державного регулювання діяльності у сфері споживчої політики з метою досягнення міжнародних стандартів якості життя громадян;
 
     створення умов для розвитку механізму саморегулювання рекламної діяльності, формування норм і правил поведінки на рекламному ринку;
 
     підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері споживчої політики;
 
     фінансування пріоритетних напрямів у сфері споживчої політики та ефективного використання бюджетних коштів, що виділяються на реалізацію державної споживчої політики;
 
     удосконалення інформаційної та освітньої діяльності у сфері споживчої політики;
 
     2) проведення аналізу ефективності виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування правових, економічних, організаційних та кадрових рішень з питань реалізації державної споживчої політики, підготовка за його результатами відповідних висновків і пропозицій;
 
     3) проведення моніторингу стану споживчого ринку та оприлюднення його результатів;
 
     4) підготовка в установленому порядку пропозицій, висновків і рекомендацій до проектів нормативно-правових актів, державних програм та нормативних документів, що стосуються сфери споживчої політики;
 
     5) участь у встановленому порядку в:
 
     формуванні кадрової політики центральних і місцевих органів виконавчої влади, що провадять діяльність у сфері споживчої політики;
 
     організації та проведенні інформаційних заходів, спрямованих на підтримку добросовісної конкуренції і популяризацію серед споживачів досягнень національних та іноземних товаровиробників, зокрема шляхом проведення конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів, спрямованих на висвітлення національної споживчої політики, підтримку споживчого руху, підвищення якості та безпеки продукції тощо;
 
     підготовці пропозицій щодо укладення відповідних міжнародних договорів України; розробленні та здійсненні заходів із забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України з питань, що стосуються сфери споживчої політики;
 
     міжнародній діяльності та сприянні поширенню кращого вітчизняного та міжнародного досвіду роботи у сфері споживчої політики;
 
     6) сприяння:
 
     розширенню участі громадян та їх об'єднань у формуванні державної споживчої політики, розробленню та виконанню програм державної підтримки споживчого руху, спрямованих на створення правових та соціальних умов для ефективної діяльності громадських організацій споживачів;
 
     організації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади із замовниками, виробниками і розповсюджувачами рекламної продукції;
 
     здійсненню центральними і місцевими органами виконавчої влади контролю за дотриманням актів законодавства про рекламу, формуванню державних рекламних програм та державного замовлення на рекламну продукцію;
 
     розробленню та впровадженню інформаційних і експертно-аналітичних систем, що складаються з баз даних про нормативні акти, інші документи, методичні та довідкові матеріали, необхідні для забезпечення належної якості та безпеки продукції, а також права громадян на інформацію; інтеграції національних інформаційних та експертно-аналітичних систем у регіональні та міжнародні системи;
 
     проведенню наукових досліджень і виконанню розробок з питань, що стосуються сфери споживчої політики;
 
     7) вжиття заходів для:
 
     забезпечення центральних і місцевих органів виконавчої влади, до повноважень яких належить здійснення контролю за дотриманням актів законодавства про рекламу, об'єктивною інформацією;
 
     проведення незалежної експертизи рекламної продукції стосовно визначення її відповідності вимогам актів законодавства про рекламу;
 
     8) інформування споживачів про недостовірну рекламу, недоброякісну та небезпечну для здоров'я і життя продукцію та сприяння в установленому законодавством порядку контролюючим і правоохоронним органам у вилученні такої продукції з ринків на території держави, притягненню до відповідальності винних осіб;
 
     9) інформування Кабінету Міністрів України та громадськості про стан захисту прав споживачів.
 
     4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
 
     вносити в установленому порядку Кабінетові Міністрів України, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування розроблені за результатами її роботи пропозиції;
 
     розглядати звернення громадян і суб'єктів господарювання, заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;
 
     одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 
     утворювати постійні та тимчасові робочі групи, комісії, залучати для участі в їх роботі спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;
 
     організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;
 
     користуватися інформаційною системою "Електронний Уряд".
 
     5. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з Секретаріатом Президента України, комітетами Верховної Ради України, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також громадськими організаціями, окремими громадянами.
 
     Раду очолюють співголови, які спільно організовують роботу і здійснюють керівництво діяльністю Ради, затверджують склад, план роботи, порядок денний засідання та рішення Ради.
 
     Секретар Ради забезпечує організацію поточної діяльності Ради, виконання планів роботи, веде протоколи її засідань та контролює стан виконання прийнятих Радою рішень.
 
     Співголови та секретар Ради представляють її у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими організаціями.
 
     6. Організація роботи та забезпечення виконання рішень Ради здійснюються секретаріатом Ради, який безпосередньо підпорядковується співголовам Ради та діяльність якого координується секретарем Ради.
 
     7. Порядок діяльності Ради визначається регламентом, який затверджують співголови за поданням секретаря Ради.
 
     8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи або за рішенням хоча б одного із співголів.
 
     9. Підготовка планів роботи Ради здійснюється її секретарем з урахуванням пропозицій членів Ради.
 
     10. Засідання Ради проводять її співголови.
 
     Порядок денний чергового засідання Ради формується секретарем Ради на основі плану її роботи та затверджується співголовами Ради.
 
     Аналітичні та довідкові матеріали з питань, розгляд яких передбачається на засіданні Ради, готуються секретаріатом Ради.
 
     11. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
 
     12. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні членів Ради.
 
     Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується секретарем Ради та затверджується її співголовами.
 
     Рішення Ради мають рекомендаційний характер і обов'язкові для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями.
 
     13. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
     14. Рада використовує в роботі бланк із своїм найменуванням та печатку.

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2007 р. N 555
 
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

 
     1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 317 "Про утворення Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 586).
 
     2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 484  "Про Раду стандартизації" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 801).
 
     3. Пункт 50 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106  (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).
 
     4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. N 2016 "Про затвердження Положення про Раду з питань реклами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2792).
 
     5. Абзаци сьомий і десятий підпункту 2 та абзац п'ятнадцятий підпункту 2-2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 360).
 
     6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1016 "Питання Ради стандартизації та технічного регулювання" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2138).
 
     7. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. N 1379 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2683).
 
     8. Пункт 10 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1694 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3318).

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.