Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 18 липня 2007 р. N 939
                Київ

       Про затвердження Технічного регламенту
         щодо контейнерів для зберігання
       та захоронення радіоактивних відходів
        і плану заходів з його застосування
 

   Відповідно до статті 14 Закону України "Про  стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити Технічний регламент щодо  контейнерів  для
зберігання та захоронення радіоактивних відходів і план заходів з
його застосування, що додаються.

   2. Призначити  Державний  комітет  ядерного  регулювання
відповідальним  за  застосування  підприємствами  Технічного
регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
за дотриманням його вимог.
 

   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 33
 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 18 липня 2007 р. N 939

            ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
         щодо контейнерів для зберігання
       та захоронення радіоактивних відходів
 

            Загальні положення

   1. Цей Технічний регламент визначає загальні технічні вимоги
до контейнерів для зберігання та/або захоронення радіоактивних
відходів, що утворюються в результаті цивільної діяльності, для
проведення  процедури  оцінки відповідності таких контейнерів
технічним вимогам, дотримання яких обов'язкове у разі введення
контейнерів в експлуатацію, а також вимоги до їх пакування та
маркування.

   2. Дотримання вимог Технічного регламенту обов'язкове для:

   суб'єктів господарської діяльності у  сфері  використання
ядерної енергії незалежно від форми власності;

   призначених органів з оцінки відповідності, вимоги до яких
передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня
2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здійснення
процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції,
процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 6, ст. 223);

   центральних органів виконавчої влади, що здійснюють ринковий
нагляд;

   центрального органу  виконавчої влади, на який покладено
функції з технічного регулювання у сфері використання ядерної
енергії та радіаційної безпеки.

   3. Основні терміни вживаються у Технічному регламенті у
значенні, наведеному в Законах України "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності", "Простандартизацію",
"Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з 
оцінки  відповідності",  "Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку", "Про поводження з радіоактивними відходами",
"Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"
та нормах, правилах і стандартах з ядерної та радіаційної безпеки.

   Наведені нижче терміни вживаються у Технічному регламенті у
такому значенні:

   контейнер - ємкість, в яку вміщуються радіоактивні відходи у
формі, отриманій після переробки та/або кондиціонування, для
безпечного поводження з ними, у тому числі зберігання та/або
захоронення.

   Контейнер є компонентом упаковки радіоактивних відходів, який
виконує функцію зовнішнього бар'єра для локалізації та захисту
зазначених відходів;

   упаковка радіоактивних відходів - продукт кондиціонування
відходів,  отриманий  у певній формі, який включає будь-яку
герметичну оболонку (наприклад контейнер) і в разі необхідності
внутрішні бар'єри (наприклад сорбуючий матеріал чи облямування),
підготовлений з урахуванням вимог безпеки щодо  перевезення,
переробки, зберігання та захоронення таких відходів.

   4. Забороняється введення в обіг контейнерів без декларації
про відповідність та національного знака відповідності, нанесеного
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада
2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил
застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 49, ст. 2188; 2006 р., N 20, ст. 1451).

   5. У разі виявлення фактів порушення  вимог  Технічного
регламенту щодо застосування декларації про відповідність та
маркування  національним  знаком  відповідності  постачальник
контейнерів повинен вжити заходів для усунення таких фактів
відповідно до законодавства.

         Загальні вимоги до контейнерів

   6. Під дію цього Технічного регламенту підпадають  такі
контейнери вітчизняного та іноземного походження:

   контейнери для твердих та рідких радіоактивних відходів для
зберігання (у вигляді  упаковок  радіоактивних  відходів)  у
відповідних  сховищах  (після  завершення етапу обов'язкового
застосування цього Технічного регламенту);

   збірники-контейнери для радіоактивних відходів;

   контейнери для твердих радіоактивних відходів, що підлягають
захороненню (у вигляді упаковок радіоактивних відходів) у сховищах
поверхневих, приповерхневих  або  геологічних  відповідно  до
критеріїв допустимості (недопустимості) їх захоронення у сховищах
різних типів  згідно з Нормами радіаційної безпеки  України
( v0062282-97 ).

   7. Дія цього Технічного регламенту  не  поширюється  на
транспортні контейнери (пакувальні комплекти) для перевезення
радіоактивних матеріалів.

   8. Контейнер повинен забезпечувати локалізацію (розміщення і
утримання)  радіоактивних відходів і обмежувати їх вплив на
персонал, населення та навколишнє природне середовище, знижувати
ймовірність виникнення аварійної ситуації.

   9. Для  забезпечення  ефективного використання контейнера
споживачем повинні бути зокрема узгоджені:

   конструкція і  вибір  конструктивних  матеріалів  -  з
характеристиками радіоактивних відходів, що у них вміщуються;

   конфігурація і  розміри контейнера - з транспортними та
технологічними системами, які використовуються під час зберігання
та захоронення радіоактивних відходів, а також з конструктивними
елементами сховища, у якому передбачається розміщення упаковок з
радіоактивними відходами.

   10. Строк служби контейнерів для зберігання радіоактивних
відходів у сховищах, протягом якого забезпечується їх використання
як  інженерного бар'єра, встановлюється згідно з нормативним
документом на конкретний вид контейнера.

   Строк служби контейнерів  для  захоронення  радіоактивних
відходів у поверхневих та приповерхневих сховищах, протягом якого
забезпечується  їх  використання  як  інженерного  бар'єра,
встановлюється згідно з нормативним документом на конкретний вид
контейнера.

   Строк служби контейнерів  для  захоронення  довгоіснуючих
радіоактивних відходів у сховищах, розташованих у стабільних
глибоких геологічних формаціях, встановлюється з  урахуванням
комплексу інженерних та природних бар'єрів.

   Строк служби збірників-контейнерів встановлюється згідно з
нормативним документом на конкретний вид збірника-контейнера.

   11. Контейнер повинен бути придатним до застосування за
призначенням та таким, щоб під час виготовлення та експлуатації
(включаючи  обслуговування)  згідно  з  умовами,  визначеними
виробником, він не створював небезпеки для життя і здоров'я
персоналу, що бере участь у виготовленні  і  обслуговуванні
контейнерів, населення та навколишнього природного середовища.
Метою вжитих заходів  має бути недопущення  за передбачений
строк служби контейнера, з урахуванням етапу його виготовлення,
ризику завдати шкоду внаслідок певних подій, зокрема опромінення,
що можуть виникнути під впливом аварійної ситуації, обмеження
впливу радіоактивних відходів на персонал, що бере участь у
виготовленні і обслуговуванні контейнерів, населення та навколишнє
природне  середовище, а також зниження ймовірності проектних
аварій.

   12. У конструкції контейнера може бути передбачено спеціальне
оснащення для його безпечної експлуатації за призначенням (з
урахуванням фізико-хімічних характеристик радіоактивних відходів,
дозволеної максимальної маси завантаженого контейнера тощо), а
саме:

   арматура та трубопроводи для повного випорожнення рідких
радіоактивних відходів;

   засоби контролю технологічних параметрів (температури, тиску,
рівня тощо) і радіаційного контролю;

   пробовідбірні пристрої;

   пристрої для визначення висоти шламів (осадів) та  інше
необхідне обладнання.

   13. Конструкція  контейнера  забезпечує  можливість  його
дезактивації.

   14. Контейнер повинен відповідати вимогам щодо пожежо- та
вибухо-безпеки.

   15. Конструкція  і  надійність  контейнера,  технічна
документація на нього та експлуатація за призначенням повинні
відповідати супровідній програмі забезпечення якості та вимогам
норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки.

   16. Матеріали,  що  використовуються  для  виготовлення
контейнерів, і технологічні процеси їх виготовлення не повинні
становити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу, що бере
участь у виготовленні і обслуговуванні контейнерів, населення та
навколишнього  природного  середовища.  У  разі  необхідності
використання небезпечних матеріалів вживаються всі можливі заходи
стосовно забезпечення безпеки персоналу, що бере  участь  у
виготовленні  і  обслуговуванні  контейнерів,  населення  та
навколишнього природного середовища як у нормальних, так і в
аварійних умовах.

   17. Матеріали,  що  використовуються  для  виготовлення
контейнерів, повинні характеризуватися властивостями, вимоги до
яких зазначаються в технічних умовах на конкретний контейнер, а
саме:

   радіаційною стійкістю;

   міцністю;

   корозійною стійкістю до радіоактивного вмісту, дезактивуючих
розчинів, впливу навколишнього природного середовища;

   хімічною стійкістю (до вилуження);

   морозостійкістю;

   фізичною та  хімічною  сумісністю  один  з  одним та з
радіоактивними відходами;

   водо- та газонепроникністю;

   дифузійною проникністю;

   стійкістю до мікроорганізмів, плісені тощо.

   Зазначені властивості матеріали повинні зберігати протягом
строку експлуатації контейнера.

   18. Виробник  контейнерів  або уповноважена ним особа -
резидент України (далі - виробник) постачає їх споживачам у
зібраному  або частково зібраному вигляді у комплектації та
упаковці, що визначені у технічній документації на конкретний
контейнер.

   19. У  технічній  документації  на  конкретний контейнер
зазначається місце нанесення національного знака відповідності та
ідентифікаційного номера призначеного органу оцінки відповідності.

   20. На зовнішній поверхні кожного контейнера наноситься чітке
маркування, що не змивається протягом усього строку експлуатації,
яке містить такі відомості:

   умовне позначення  контейнера  (скорочена назва, корисний
об'єм, маса брутто, заводський номер, рік виготовлення тощо);

   товарний знак або стисле найменування підприємства-виробника;

   штамп відділу технічного контролю;

   дата виготовлення контейнера;

   маса порожнього контейнера.

   Згідно з вимогами технічної документації передбачено також
місце для маркування упаковки радіоактивних відходів.

   21. Умови  транспортування  та  зберігання  контейнерів
встановлюються в технічній документації.

   Контейнер подвійного призначення (додатково виконує функції
елемента  транспортного пакувального комплекта) повинен також
відповідати вимогам Правил ядерної та радіаційної безпеки при
перевезенні радіоактивних матеріалів.

   22. Вимоги  щодо  безпеки  контейнерів з урахуванням їх
призначення визначаються органом державного регулювання у сфері
використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

   23. Персонал, що бере участь у виготовленні і обслуговуванні
контейнерів, повинен мати відповідну кваліфікацію, достатню для
високоякісного виконання запланованого обсягу робіт. Навчання та
перевірка знань персоналу проводиться в установленому порядку.

         Процедура оцінки відповідності

   24. Виробник вибирає призначений орган з оцінки відповідності
(далі - призначений орган) для проведення оцінки відповідності
контейнерів вимогам цього Технічного регламенту.

   25. Вибір виробником необхідного модуля процедури оцінки
відповідності залежить від ступеня небезпеки контейнера та стадії
його виготовлення (проектування, виробництво).

   26. Виробник готує та подає призначеному органу заявку на
виконання робіт з оцінки відповідності контейнерів згідно з
обґрунтовано обраним модулем оцінки відповідності та узгоджує із
зазначеним органом всі необхідні документи.

   27. Після  проведення  оцінки  відповідності  контейнерів
призначений орган видає виробнику за її результатами документи
(сертифікат відповідності, протоколи випробувань тощо).

   28. Спірні питання, що виникають у процесі проведення оцінки
відповідності,  вирішуються   у   порядку,   встановленому
законодавством.

   29. Результати   оцінки   відповідності   (сертифікати
відповідності, знаки відповідності, протоколи випробувань тощо),
проведеної за межами України, визнаються на підставі міжнародних
договорів України.

   30. Документація надається виробником призначеному органу
виключно така, що необхідна для проведення оцінки відповідності, і
є конфіденційною.

   31. Процедура оцінки відповідності вибирається з  восьми
модулів - комплексів уніфікованих процедур оцінки відповідності,
опис і принципи вибору та застосування яких регулюються Технічним
регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування
національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних
регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2003 р. N 1585  (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 41, ст. 2175).

   32. Вибір  модуля  та  оцінка  відповідності  контейнера
проводяться за участю виробника і/або уповноваженої ним особи та у
разі застосування визначеного модуля - за участю призначеного
органу.

   Модулі A, C і H можуть використовуватися з додатковими
умовами.

   Модулі C, D, E і F обов'язково використовуються у комбінації
з модулем B.

   В окремих випадках (наприклад, у разі виробництва контейнера
простої конструкції) модулі D, E і F можуть використовуватися
окремо.

   33. Конкретний модуль для проведення оцінки відповідності
вибирається з можливих модулів за такими загальними принципами:

   за умови  забезпечення  ним  високого  рівня  безпеки,
встановленого для контейнера чи групи однорідних контейнерів;

   у разі коли виробнику необхідно використовувати модулі, що
передбачають застосування методів забезпечення належної якості,
йому надається можливість використовувати альтернативні модулі без
застосування методів забезпечення належної якості (крім випадків,
коли для забезпечення відповідності вимогам, установленим цим
Технічним регламентом, застосовується конкретна процедура);

   під час вибору можливих модулів ураховуються, зокрема, такі
фактори, як відповідність модулів виду контейнера,  характер
пов'язаного з ним ризику, економічна інфраструктура окремої галузі
(наявність чи відсутність третьої сторони), тип і важливість
виробництва тощо.

   34. Виробник здійснює вибір процедури оцінки відповідності з
урахуванням рівня ризику, який залежить від потенційної небезпеки
контейнера,  обумовленої його радіоактивним вмістом, тобто з
урахуванням виключення можливості нанести шкоду персоналу, що бере
участь у виготовленні і обслуговуванні контейнерів, населенню та
навколишньому природному середовищу.

   35. Процедура оцінки відповідності контейнерів визначається з
урахуванням рівня ризику, що створюють контейнери під час їх
застосування за призначенням, але не повинна обмежувати торгівлю
більше,  ніж це потрібно для досягнення мети, з якою вони
розробляються і застосовуються.

   36. Вибір  процедури  оцінки  відповідності  контейнерів
здійснюється виробником з переліку дозволених процедур залежно від
призначення контейнера з урахуванням його радіоактивного вмісту.

   Перелік модулів оцінки відповідності залежно від класифікації
радіоактивного вмісту контейнерів наведено у додатку 1.

   37. Технічна  документація на контейнер, яка обов'язково
повинна бути у виробника (постачальника) та надавати можливість
контролюючим органам оцінити його відповідність вимогам Технічного
регламенту, охоплює всі стадії проектування,  виробництва  і
застосування контейнера та містить:

   технічні умови на контейнер;

   розрахунки, результати випробувань тощо, які необхідні для
перевірки відповідності контейнера вимогам безпеки для персоналу,
що бере участь у виготовленні і обслуговуванні контейнерів,
населення та навколишнього природного середовища;

   інструкцію з експлуатації контейнера;

   перелік вимог цього Технічного регламенту, які стосуються
контейнера;

   офіційно опублікований центральним органом виконавчої влади з
питань стандартизації перелік національних стандартів, які у разі
добровільного застосування є доказом відповідності контейнера
вимогам цього Технічного регламенту (далі - перелік національних
стандартів),  і  опис  рішень, прийнятих на виконання вимог
Технічного регламенту, якщо такі стандарти не були застосовані;

   будь-який технічний звіт  або  висновок,  отриманий  від
компетентного органу чи лабораторії, в галузі акредитації яких є
відповідні стандарти з переліку національних стандартів (тільки за
бажанням виробника);

   будь-який технічний звіт з результатами випробувань щодо
відповідності  вимогам  стандартів  з  переліку  національних
стандартів,  проведених  за  власним  вибором  виробником чи
компетентним органом або лабораторією, в галузі акредитації яких є
відповідні стандарти (тільки у разі декларування відповідності
вимогам стандартів з переліку національних стандартів).

   38. Технічна документація на контейнер зберігається протягом
строку, який на 50 років перевищує період використання контейнера.
У разі виготовлення контейнера за межами України зобов'язання щодо
збереження технічної документації покладаються на особу, яка ввела
контейнер в експлуатацію.

   39. Якщо виробник гарантує і декларує,  що  введені  в
експлуатацію контейнери відповідають вимогам стандартів з офіційно
опублікованого уповноваженим органом виконавчої влади у сфері
оцінки відповідності переліку національних стандартів та вимогам
цього Технічного регламенту, які їх стосуються, він проставляє на
кожному контейнері національний знак відповідності та складає
декларацію про відповідність.

   40. Декларація про відповідність (додаток 2) складається
виробником  за  результатами  проведених випробувань (у разі
відповідності контейнерів вимогам технічної  документації)  і
повинна  відповідати  вимогам статті 32 Закону України "Про
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

   41. Декларація  про  відповідність підлягає реєстрації у
триденний строк центральним органом виконавчої влади, на який
покладено функції з технічного регулювання у сфері використання
ядерної енергії та радіаційної безпеки.

   42. Зберігання декларації про відповідність, іншої технічної
документації, що підтверджує відповідність контейнера Технічному
регламенту, здійснюється протягом 10 років після виготовлення
останнього  зразка  або  протягом  передбачуваного  періоду
використання контейнерів, введених в експлуатацію, та надається за
запитом органів ринкового нагляду.

   43. Виробник повинен вжити заходів для того, щоб виробничий
процес  забезпечував  відповідність  виготовлених  контейнерів
технічній документації і вимогам цього Технічного регламенту.

   44. Контейнери у разі підтвердження їх відповідності вимогам
цього Технічного регламенту підлягають маркуванню національним
знаком  відповідності  та ідентифікаційним кодом призначеного
органу.

   45. Виробник проводить маркування продукції  національним
знаком  відповідності  після отримання позитивних результатів
виробничого контролю. У разі потреби маркування може здійснюватися
особою, яка відповідає за введення продукції в експлуатацію.

   Дозволяється проведення  маркування  національним  знаком
відповідності не самого виробу, а його упаковки та/або супровідної
документації.

   46. У разі коли до процедури оцінки відповідності залучається
призначений орган, до національного знака відповідності додається
ідентифікаційний  код  органу  з  оцінки  відповідності.
Ідентифікаційний код призначеного органу з оцінки відповідності
проставляється таким органом або за його дорученням виробником.
Поряд з національним знаком відповідності та ідентифікаційним
кодом уповноваженого органу може проставлятися піктограма чи
будь-який інший знак,  який  позначає,  наприклад,  категорію
використання.

   47. Забороняється  маркування контейнерів будь-яким іншим
знаком, подібним до національного знака відповідності.

   Контейнер може мати маркування кількома знаками, наприклад
такими, які вказують на відповідність національним чи міжнародним
(європейським) стандартам тощо, за умови, що національний знак
відповідності залишається добре видимим і зрозумілим.

   48. Якщо контейнери стосовно інших аспектів підпадають під
дію інших технічних регламентів, за якими також передбачено
нанесення  національного  знака відповідності, наявність його
означає, що контейнери відповідають також вимогам і цих технічних
регламентів.

   49. Виробник  чи  особа,  що  відповідає  за маркування
національним знаком відповідності та введення контейнерів  в
експлуатацію, несуть згідно із законодавством відповідальність за
виконання всіх установлених цим Технічним регламентом процедур
оцінки відповідності та за відповідність конкретних контейнерів
суттєвим вимогам, що її стосуються, з числа зазначених у розділі
"Загальні вимоги до контейнерів" цього Технічного регламенту.

   50. На  контейнери, що не відповідають цьому Технічному
регламенту, та на ті,  що  не  придатні  для  застосування
національного знака відповідності, а також на пакувальні або
рекламні матеріали знаки або позначення, подібні до визначеного
національного  знака  відповідності,  чи  інші позначення не
наносяться.

   Забороняється застосування національного знака відповідності
до контейнерів, на які не поширюється дія цього Технічного
регламенту.

   51. Виробник і постачальник повинні вводити в експлуатацію
лише контейнери, безпечність яких обумовлюється їх конструкцією
відповідно до вимог цього Технічного регламенту,  за  умови
дотримання норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної
безпеки під час застосування контейнерів за призначенням.

   52. Виробник повинен:

   виконувати програми забезпечення належної якості продукції
відповідно до створених систем якості та систем управління якістю
на основі норм, правил, регламентів, стандартів, інструкцій тощо;

   перевіряти відповідність   характеристик   виготовленого
контейнера вимогам технічної документації, що визначені проектом,
шляхом проведення випробувань. При цьому:

   - дослідні зразки контейнерів повинні піддаватися попереднім
та приймально-здавальним випробуванням;

   - контейнери, що виготовляються серійно, повинні піддаватися
приймально-здавальним, періодичним та типовим випробуванням;

   - процедура приймання в експлуатацію дослідних та серійних
зразків контейнерів повинна проводитися в установленому порядку;

   визначати методи  випробувань контейнерів залежно від їх
призначення. Методики випробувань повинні бути атестовані та
узгоджені в установленому порядку;

   вживати під час проектування заходів до оцінки та запобігання
ризикам, пов'язаним з експлуатацією контейнерів, якщо такі ризики
не є очевидними, та комплектувати контейнери експлуатаційною
документацією, у якій зазначаються всі вимоги безпеки.

   53. Введення в експлуатацію контейнерів, які підпадають під
дію цього Технічного регламенту, дозволяється за умови наявності
оцінки їх відповідності, декларації про відповідність та/або
сертифіката  відповідності,  а  також  маркування контейнерів
національним знаком відповідності.

   54. Для введення  контейнерів  в  експлуатацію  виробник
зобов'язаний:

   підтверджувати відповідність контейнерів технічним вимогам, у
тому числі вимогам безпеки, згідно з положеннями цього Технічного
регламенту;

   зберігати копію  декларації  про  відповідність  та/або
сертифікат  відповідності,  іншу  технічну  документацію,  що
підтверджує відповідність контейнерів вимогам цього Технічного
регламенту, протягом 10 років після виготовлення останнього зразка
контейнерів,  що  введені  в експлуатацію, та надавати таку
інформацію за запитом органів ринкового нагляду.

   55. Виробник повинен:

   вилучати з обігу контейнери, якщо вони не  відповідають
вимогам цього Технічного регламенту;

   відшкодовувати збитки споживачам у разі, якщо встановлена
невідповідність контейнерів вимогам цього Технічного регламенту,
вказаним  у  декларації про відповідність та/або сертифікаті
відповідності.

   56. Якщо виробник не є резидентом України та  не  має
уповноваженого представника в Україні, постачальник контейнерів,
введених в експлуатацію, зобов'язаний:

   забезпечити органи ринкового нагляду на їх запит необхідною
інформацією стосовно контейнерів, зокрема копією декларації про
відповідність та/або  сертифікатом відповідності і технічною
документацією  щодо  оцінки  відповідності вимогам Технічного
регламенту;

   припиняти або  зупиняти  продаж  контейнерів  у  разі
встановлення,  що  вони  не  відповідають вимогам Технічного
регламенту.
 

                         Додаток 1
                     до Технічного регламенту

               ПЕРЕЛІК
       модулів оцінки відповідності контейнерів
         вимогам Технічного регламенту
 

------------------------------------------------------------------
| Класифікація за | Категорії  |  Категорія  | Позначення |
|   типом    |радіоактивних | радіоактивних |модуля оцінки |
| радіоактивних  | відходів за | відходів з  |відповідності |
|  відходів, що  | критерієм  |  невідомим  |       |
| ґрунтується на |  питомої  |радіонуклідним |       |
|  критеріях   | активності | складом та  |       |
|  допустимості  |       |  невідомою  |       |
| (недопустимості) |       |  питомою  |       |
| їх захоронення у |       | активністю за |       |
| сховищах різних |       |  критерієм  |       |
|   типів    |       | потужності  |       |
|         |       |поглиненої дози|       |
|         |       | на відстані |       |
|         |       |   0,1 м   |       |
|         |       | від поверхні |       |
|         |       | контейнера  |       |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|1.|Короткоіснуючі*|   1    | низькоактивні |А або Аа, або |
| |        |       |        |В**, або C+B, |
| |        |       |        |або D+B, або |
| |        |       |        |E**, або E+B, |
| |        |       |        |або F, або  |
| |        |       |        |F+B, або G,  |
| |        |       |        |або H     |
|--+---------------+--------------+---------------+--------------|
|2.|Короткоіснуючі |   1    |   -"-   |В** або C+B, |
| |        |       |        |або D+B, або |
| |        |       |        |E**, або E+B, |
| |        |       |        |або F, або  |
| |        |       |        |F+B, або H  |
| |        |--------------+---------------+--------------|
| |        |   2    |середньоактивні|В** або C+B, |
| |        |       |        |або D+B, або |
| |        |       |        |E**, або E+B, |
| |        |       |        |або F, або  |
| |        |       |        |F+B, або H  |
| |        |--------------+---------------+--------------|
| |        |   3    | високоактивні |В** або C+B, |
| |        |       |        |або D+B, або |
| |        |       |        |E**, або E+B, |
| |        |       |        |або F, або  |
| |        |       |        |F+B, або G,  |
| |        |       |        |або H     |
|--+---------------+--------------+---------------+--------------|
|3.| Довгоіснуючі |   1    | низькоактивні |В** або C+B, |
| |        |       |        |або D+B, або |
| |        |       |        |E**, або E+B, |
| |        |       |        |або F, або  |
| |        |       |        |F+B, або G,  |
| |        |       |        |або H     |
| |        |--------------+---------------+--------------|
| |        |   2    |середньоактивні|В** або C+B, |
| |        |       |        |або D+B, або |
| |        |       |        |E**, або E+В, |
| |        |       |        |або F+B, або |
| |        |       |        |G, або H   |
| |        |--------------+---------------+--------------|
| |        |   3    | високоактивні |В** або C+B, |
| |        |       |        |або D+B, або |
| |        |       |        |E**, або E+В, |
| |        |       |        |або F+B, або |
| |        |       |        |G, або H   |
------------------------------------------------------------------
 

----------------
   * Для збірників-контейнерів.
   ** Для стадії  проектування  контейнерів  як  мінімально
необхідне застосування модулів В та Е для всіх радіоактивних
відходів.
 

                         Додаток 2
                     до Технічного регламенту

              ДЕКЛАРАЦІЯ
            ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
 

 _________________________________________________________________
     (повне найменування виробника або постачальника;

 _________________________________________________________________
   їх місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)

 в особі _________________________________________________________
    (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

 підтверджує, що ________________________________________________,
          (повна назва контейнера, тип, марка, модель)

 який виготовляється згідно з ___________________________________,
                (назва та позначення документації)

 відповідає Технічному регламенту щодо контейнерів для зберігання
та захоронення радіоактивних відходів, а також ___________________

 _________________________________________________________________
      (назва та позначення нормативних документів,

 _________________________________________________________________
    які в разі їх добровільного застосування є доказом

 _________________________________________________________________
   відповідності контейнерів вимогам Технічного регламенту)

 і процедура оцінки відповідності проведена згідно з Технічним
регламентом.

 Сертифікат відповідності* _______________________________________
             (номер сертифіката, дата його реєстрації,

 _________________________________________________________________
        строк дії та назва, місцезнаходження

 ________________________________________________________________.
      призначеного органу з оцінки відповідності)

   Декларацію складено  під   цілковиту   відповідальність
 виробника/уповноваженої особи/постачальника.
 --------------------------------------------
      (непотрібне викреслити)

 _______________     _______________  ______________________
  (посада)        (підпис)    (ініціали та прізвище)

 МП   _______________
       (дата)
                     -------------------------
------------------            | Місце для позначки  |
  * За умови використання виробником  |  про реєстрацію   |
модуля, в якому процедура оцінки     |   декларації    |
відповідності контейнера здійснюється  |            |
призначеним органом.           -------------------------
 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 18 липня 2007 р. N 939

              ПЛАН ЗАХОДІВ
       із застосування Технічного регламенту
     щодо контейнерів для зберігання та захоронення
       радіоактивних відходів на 2007-2011 роки
 

--------------------------------------------------------------------
|  Найменування заходу   |    Виконавці    |  Період  |
|              |            | виконання, |
|              |            |   роки  |
|------------------------------------------------------------------|
|            Підготовчий етап             |
|------------------------------------------------------------------|
|1. Призначення організації, |Держатомрегулювання  |  2007   |
|що відповідає за      |            |       |
|застосування підприємствами |            |       |
|Технічного регламенту    |            |       |
|----------------------------+-----------------------+-------------|
|2. Створення консультаційно-|Держатомрегулювання  |   -"-   |
|методичного центру із    |Держспоживстандарт   |       |
|застосування Технічного   |Мінпаливенерго     |       |
|регламенту         |МНС          |       |
|              |Мінприроди       |       |
|----------------------------+-----------------------+-------------|
|3. Узгодження та      |Держспоживстандарт   |  щороку  |
|публікування переліку    |Держатомрегулювання  |       |
|національних стандартів, які|Мінпаливенерго     |       |
|в разі добровільного    |МНС          |       |
|застосування є доказом   |Мінприроди       |       |
|відповідності контейнерів  |            |       |
|вимогам Технічного     |            |       |
|регламенту         |            |       |
|              |            |       |
|Підготовка плану державної |            |       |
|стандартизації щодо     |            |       |
|розроблення національних  |            |       |
|стандартів, гармонізованих з|            |       |
|міжнародними, та їх     |            |       |
|актуалізації і плану    |            |       |
|нормативного регулювання  |            |       |
|Держатомрегулювання     |            |       |
|----------------------------+-----------------------+-------------|
|4. Приведення у разі потреби|Держатомрегулювання  | 2007-2009 |
|нормативно-правових актів  |Держспоживстандарт   |       |
|міністерств та інших    |Мінпаливенерго     |       |
|центральних органів     |МНС          |       |
|виконавчої влади у     |Мінприроди       |       |
|відповідність з положеннями |            |       |
|Технічного регламенту    |            |       |
|----------------------------+-----------------------+-------------|
|5. Популяризація      |Держатомрегулювання  | 2007-2010 |
|застосування Технічного   |Мінпаливенерго     |       |
|регламенту за допомогою   |МНС          |       |
|засобів масової інформації, |Держспоживстандарт   |       |
|проведення семінарів,    |Мінприроди       |       |
|конференцій         |            |       |
|----------------------------+-----------------------+-------------|
|6. Підготовка вітчизняних  |Мінпаливенерго     |  2011   |
|підприємств-виробників до  |МНС          |       |
|виготовлення контейнерів  |Держатомрегулювання  |       |
|відповідно до вимог     |Мінприроди       |       |
|Технічного регламенту    |Мінпромполітики    |       |
|------------------------------------------------------------------|
|     Добровільне застосування Технічного регламенту      |
|------------------------------------------------------------------|
|7. Добровільне застосування |Держатомрегулювання  |   -"-   |
|підприємствами Технічного  |Мінпаливенерго     |       |
|регламенту з проведенням  |МНС          |       |
|процедури оцінки      |Держспоживстандарт   |       |
|відповідності згідно з   |Мінприроди       |       |
|Технічним регламентом    |            |       |
|----------------------------+-----------------------+-------------|
|8. Поетапне розроблення,  |Держспоживстандарт   |щороку    |
|актуалізація та       |Держатомрегулювання  |       |
|застосування норм, правил і |Мінпаливенерго     |       |
|національних стандартів,  |МНС          |       |
|гармонізованих із      |Мінприроди       |       |
|європейськими, відповідно  |            |       |
|до щорічного плану державної|            |       |
|стандартизації і плану   |            |       |
|нормативного регулювання  |            |       |
|Держатомрегулювання     |            |       |
|              |            |       |
|доопрацювання та внесення  |            |       |
|змін до чинних норм, правил |            |       |
|та національних стандартів |            |       |
|відповідно до щорічного   |            |       |
|плану державної       |            |       |
|стандартизації та плану   |            |       |
|нормативного регулювання  |            |       |
|Держатомрегулювання     |            |       |
|----------------------------+-----------------------+-------------|
|9. Призначення органів з  |Держспоживстандарт   | 2007-2010 |
|оцінки відповідності для  |Держатомрегулювання  |       |
|проведення оцінки      |            |       |
|відповідності контейнерів  |            |       |
|вимогам Технічного     |            |       |
|регламенту         |            |       |
|----------------------------+-----------------------+-------------|
|10. Організація ринкового  |Держспоживстандарт   |   -"-   |
|нагляду за контейнерами   |            |       |
|------------------------------------------------------------------|
|     Обов'язкове застосування Технічного регламенту      |
|------------------------------------------------------------------|
|11. Внесення у разі потреби |Держатомрегулювання  |  2011   |
|змін до Технічного     |Мінпаливенерго     |       |
|регламенту за результатами |МНС          |       |
|його добровільного     |Держспоживстандарт   |       |
|застосування підприємствами |Мінприроди       |       |
|----------------------------+-----------------------+-------------|
|12. Обов'язкове застосування|     -"-      | постійно  |
|підприємствами Технічного  |            |       |
|регламенту         |            |       |
--------------------------------------------------------------------
 

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.