Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА 

РІШЕННЯ

 

від 24 травня 2007 року

Питання актуалізації промислових стандартів і приведення їх до сучасного науково-технічного рівня

 

Стандартизація встановлює та закріплює в законодавчому порядку самі прогресивні форми технічного регулювання, підвищує ефективність наукової і виробничої діяльності.

Стандарти за своєю природою і за своєю суттю являють собою ефективний засіб вирішення інноваційних питань розвитку економіки, підвищення технічного рівня і якості продукції, підвищення продуктивності праці, раціонального використання і економії всіх видів ресурсів, впровадження нових методів контролю та випробувань промислової продукції.

87 галузевих наукових установ супроводжують фонд нормативних документів Мінпромполітики, а це понад 20 тис. документів; розробляють гармонізовані національні стандарти, виконують функції національних технічних комітетів з стандартизації, входять до складу або ведуть міждержавні та міжнародні технічні комітети з стандартизації.

Наукові організації разом з відповідною службою Міністерства визначаються розробниками технічних регламентів на промислову продукцію, є відповідальними за підготовку вітчизняних підприємств до виконання вимог цих технічних регламентів, запровадження автоматизованих методів контролю показників промислової продукції, розроблення вітчизняних аналогів стандартних зразків хімічного складу металургійної продукції.

32 НДІ, що виконують функції головних та базових організацій метрологічної служби Міністерства, забезпечують разом з метрологічними службами підприємств єдність та достовірність вимірювань, їх простежуваність, запровадження нових засобів вимірювань, перегляд повірочних схем за результатами наукових досягнень у сфері фізики величин і орієнтацію їх на новітні технології.

Сьогодні швидкий розвиток нових технологій та загальна потреба в надійних вимірюваннях і контролі привели до нових і додаткових вимог щодо "класичної метрології". У багатьох галузях попит на точність протягом останніх 50-ти років збільшувався на порядок кожні 10 років. І ця тенденція не припиняється - навпаки, вона прискорюється. Яскраві приклади: еталони часу і частоти, які є основою космічної навігації і систем позиціонування для усіх рухомих об'єктів; вимірювання витрати рідини і газу, похибки вимірювання яких зачіпають інтереси кожної людини.

Великі зміни, що відбуваються в промисловості із застосуванням нових матеріалів і технологій та виробництвом мініатюрної продукції, привели до появи нанотехнологій і, відповідно, нанометрології.

Надійних, довготривалих, стійких і порівнюваних вимірювань вимагають сфери, що пов'язані з усіма аспектами якості життя, біотехнологіями і контролем довкілля.

Відповідно до пріоритетів, визначених Державною програмою, стандартизація Мінпромполітики здійснюється за такими напрямами:

1. Створення системи національних стандартів на промислову продукцію (ДСТУ) взамін чинних міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених за радянських часів.

2. Створення системи стандартів Мінпромполітики на промислову продукцію (СОУ МПП, СОУ-Н МПП) взамін чинних галузевих стандартів (ОСТ, ТУ, РД, РТМ), розроблених за радянських часів.

3. Розроблення технічних регламентів на основі вимог ЄС до безпечності промислової продукції та гармонізованих національних стандартів, добровільне застосування яких сприймається як доказ відповідності промислової продукції вимогам технічних регламентів.

Як практично виглядає сьогодні нормативне забезпечення виробництва продукції провідних галузей промисловості та проблеми застосування нормативних документів при кооперативних зв'язках вітчизняних підприємств.

Гірничо-металургійний комплекс України поставляє свою продукцію українським споживачам в основному за технічними умовами колишнього СРСР (біля 2 тис. НД), які потребують негайного перегляду і розроблення на їх заміну технічних умов України.

Машинобудівний комплекс України працює в основному за стандартами колишнього СРСР (ГОСТ, ОСТ, РД, РТМ, ТУ, біля 30 тис. документів). Документи розроблені у 70 - 80-х роках.

Такі галузі промисловості, як важке машинобудування, авіаційна, суднобудівна, електронна, тісно пов'язані з відповідними галузями Російської Федерації. Продукція цих галузей випускається за одними нормативними документами, напрацьованими за часів СРСР.

Одночасно на продукцію машинобудування акцентована робота з розроблення гармонізованих з міжнародними та європейськими нормами національних промислових стандартів відповідно до напрацьованих технічних регламентів.

Серед галузей машинобудування нормативне забезпечення виробництва продукції авіаційної галузі становить понад 7200 галузевих стандартів колишнього СРСР і лише біля 100 міждержавного та державного рівня, гармонізовані стандарти відсутні. Всього ж разом з технічною, експлуатаційною, конструкторською та іншою документацією фонд документів становить біля 130 тис.

Фонд галузевих нормативних документів з суднобудування становить понад 2500 документів, в тому числі 2440 галузевих нормативних документів колишнього СРСР, затверджених до 01.01.92 року.

Найближча перспектива у суднобудуванні: до 2010 року впровадити як національні 507 міжнародних та європейських стандартів.

Електротехнічна, електронна та приладобудівна промисловість працюють також за стандартами галузевого рівня - біля 4000 ОСТ, РД, РТ. Першочерговим завданням є напрацювання 417 гармонізованих стандартів для впровадження технічних регламентів.

У легкій промисловості одним з першочергових заходів з вирішення проблемних питань є розроблення технічних регламентів на різні угрупування продукції легкої промисловості, які б регламентували тільки основні вимоги (безпеку продукції), і технічних регламентів з підтвердження відповідності згідно з Директивою ЄС 92/59/ЕЕС щодо загальної безпеки продукції, яка відповідно до європейських правил повинна використовуватися для споживчої продукції у разі відсутності директив на таку продукцію. З цією метою у 2007 році планується розроблення технічних регламентів щодо екологічних критеріїв для текстильних матеріалів; щодо назв та правил маркування текстильних матеріалів.

У деревообробній та меблевій промисловості складено перелік міжнародних, європейських національних, міждержавних та галузевих стандартів, розпочато розроблення технічних регламентів щодо меблів продукції деревообробної промисловості.

На сьогодні розроблено біля 50 гармонізованих стандартів у деревообробній та меблевій промисловості. В той же час 54 НД є стандартами, що потребують перегляду та актуалізації.

У хімічній галузі необхідно відмітити, що майже всі технічні умови колишнього СРСР на хімічну продукцію, яка підлягає ліцензуванню, були переглянуті і перероблені в технічні умови України за останні 5 років. Але в той же час 1112 галузевих нормативних документа на хімічну продукцію потребують негайного перегляду та актуалізації.

Необхідно першочергово розробити 42 гармонізованих національних стандартів протягом найближчих 5 років. На даний час розроблено 23 гармонізовані національні стандарти.

Виходячи з викладеного, у сфері стандартизації Мінпромполітики України, стоять такі проблемні питання.

Для здійснення робіт у сфері галузевої стандартизації Мінпромполітики створено мережу головних організацій з стандартизації (ГОС), функції яких виконують галузеві НДІ. Сьогодні перелік ГОС складається з 87 ГОС (проти 126 ГОС у 2002 році). Таким чином, людський ресурс для виконання завдань Державної програми стандартизації стає обмеженим. Це необхідно враховувати при замовленні бюджетного фінансування на роботи стандартизації з метою виконання цих робіт на належному рівні.

Аналіз фактичного стану готовності провідних вітчизняних підприємств до виконання вимог гармонізованих національних стандартів на підставі отриманих відомостей показує, що більш ніж 50 % підприємств не проводять підготовки до їх впровадження. Основним чинником цього є необізнаність підприємств-виробників про здійснювання в Україні реформування системи технічного регулювання, а також необізнаності сприяє те, що на більшості підприємств практично ліквідовані служби стандартизації.

Викликає занепокоєння недостатня чисельність на підприємствах фахівців у сфері конструювання, що у період підготовки до впровадження гармонізованих стандартів повинні здійснювати основні роботи з підготовки підприємств, наприклад: аналіз ризиків небезпеки усіх видів обладнання, переробку інструкцій з експлуатації на обладнання тощо. Мала чисельність конструкторів визначає також малу кількість нових моделей обладнання, що поставлено на виробництво за останні 5 років (менше ніж 30 %). Аналіз здійснено на 38 підприємствах машинобудівного комплексу.

Доцільно акцентувати увагу на тому, що ініціаторами створення належного перспективного нормативного галузевого фонду стандартів поряд з залученням державного бюджетного фінансування повинні стати підприємства, які виготовляють продукцію разом з підприємствами - проектантами (НДІ, ПКБ тощо).

Для виправлення ситуації з нормативного забезпечення в промисловості Департаментом науково-технічного та інноваційно-інвестиційного забезпечення здійснено такі кроки.

1. Створена система стандартизації Мінпромполітики України, яка визначена наказом від 30.01.2004 N 42. Розроблені основоположні стандарти Мінпромполітики України СОУ МПП 01-120-001:2004 "Стандартизація Міністерства промислової політики України. Основні положення", СОУ МПП 01-120-002:2004 "Стандартизація Міністерства промислової політики України. Правила розроблення та впровадження нормативних документів".

2. Створений Реєстр Мінпромполітики України з питань стандартизації і метрології.

3. Складені та затверджені наказами Каталоги нормативних документів Мінпромполітики України, що юридично підтвердило чинність в Україні галузевих стандартів колишнього СРСР.

4. Сформований Фонд нормативних документів Мінпромполітики України, ведення яких закріплено за відповідними ГОС.

5. Кожен рік, починаючи з 2002 р. за ініціативою департаменту ці питання розглядаються на засіданнях НТР та колегій Міністерства.

6. З 2004 року започатковано видання "Інформаційного бюлетеня Мінпромполітики з стандартизації, метрології та управління якістю".

7. За ініціативи Департаменту, починаючи з 2003 року, відкрита окрема стаття держбюджету за кодом КПКВ 2601140 "Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції".

8. Щорічний План Державної стандартизації України складається за безпосередньої участі Мінпромполітики та ГОС і становить біля 70 % від усіх робіт стандартизації.

Враховуючи викладене, з метою створення сучасної нормативної бази в промисловості Науково-технічна рада Міністерства промислової політики України рекомендує:

1. Керівникам науково-дослідних, конструкторських та проектних установ звернути увагу на укомплектування структурних підрозділів з питань стандартизації та метрології.

2. Директору Департаменту науково-технічного та інноваційного інвестиційного забезпечення Ноговіцину О. В. та директору Департаменту фінансово-економічного розвитку промисловості Кондрашову М. М. забезпечувати формування пропозицій до Державного бюджету України в частині щорічного бюджетного фінансування на виконання завдань Державної програми стандартизації на 2006 - 2010 роки в частині, що стосується Мінпромполітики України, не менше 15 млн. грн.

3. Директору Департаменту розвитку та функціонування оборонно-промислового комплексу Сіренку В. Є., директору Департаменту загального машинобудування Козирєву В. О., директору Департаменту розвитку хімічної промислової Мешкову В. В., директору Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування Савченку В. І., директору Департаменту розвитку легкої та деревообробної промисловості Медведєву Ю. С., директору Департаменту металургійної промисловості Сиротюку С. В., начальнику Управління кольорової металургії та вторинних металів Кошкіну В. М., начальнику Управління радіоелектронної промисловості та приладобудування Кончицю М. В. з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції:

3.1 В межах виконання завдань науково-технічних програм забезпечувати виконання в обов'язковому порядку роботи, що передбачені розділом нормативного забезпечення виробництва новітніх видів продукції.

3.2 З метою належного виконання вимог технічних регламентів та гармонізованих стандартів провести організаційну роботу на підпорядкованих промислових підприємствах з укомплектування служб стандартизації та конструкторських відділів.

4. В Положенні про Департамент розвитку та функціонування оборонно-промислового комплексу при доопрацюванні проекту штатного розпису апарату Міністерства передбачити виконання функцій з стандартизації ОВТ відповідно до Закону України "Про державне оборонне замовлення".

5. Головним організаціям зі стандартизації та головним і базовим організаціям метрологічної служби Міністерства надати до 01.08.2007 р. обґрунтовані пропозиції на 2008 рік до Державного плану стандартизації з перегляду ГОСТ, до плану стандартизації Міністерства - пропозиції по перегляду ОСТ, РД, РТМ, ТУ з пріоритетом розроблення гармонізованих стандартів на промислову продукцію, запровадження прогресивних методів вимірювань і випробувань.

6. Директору Департаменту науково-технічного та інноваційного інвестиційного забезпечення Ноговіцину О. В. до 30.12.2007 р. підготувати наказ про передачу галузевим промисловим об'єднанням підприємств ведення фонду технічних умов колишнього СРСР, чинність яких на даний час підтверджено наказами Міністерства.

 

Вчений секретар - керівник
секретаріату НТР
 

 
В. О. Ноговіцин
 


 

 

Надруковано:
"Інформаційний бюлетень Міністерства промислової політики України з стандартизації, метрології та управління якістю",
N 2, 2007 р.

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.