Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
                       
          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про державну систему біобезпеки при створенні,
     випробуванні, транспортуванні та використанні
        генетично модифікованих організмів
 

   Цей Закон регулює відносини між органами виконавчої влади,
виробниками,  продавцями  (постачальниками),   розробниками,
дослідниками, науковцями та споживачами генетично модифікованих
організмів та  продукції,  виробленої  за  технологіями,  що
передбачають їх розробку, створення, випробування, дослідження,
транспортування, імпорт, експорт, розміщення на ринку, вивільнення
у  навколишнє середовище та використання в Україні (далі -
поводження з ГМО) із забезпеченням біологічної і генетичної
безпеки.

   Цей Закон не застосовується до людини, тканин та окремих
клітин у складі людського організму.

               Розділ I
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 1. Терміни та їх визначення

   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:

   біологічна безпека - стан середовища життєдіяльності людини,
при якому відсутній негативний вплив його чинників (біологічних,
хімічних, фізичних) на біологічну структуру і функцію людської
особи в теперішньому і майбутніх поколіннях, а також відсутній
незворотній негативний вплив на біологічні об'єкти природного
середовища (біосферу) та сільськогосподарські рослини і тварини;

   генетична безпека - стан середовища життєдіяльності людини,
при якому відсутній будь-який неприродній вплив на людський геном,
відсутній будь-який неприродній вплив на геном об'єктів біосфери,
а  також  відсутній  неконтрольований  вплив  на  геном
сільськогосподарських   рослин   і   тварин,   промислових
мікроорганізмів, який призводить до появи у них негативних та/або
небажаних властивостей;

   організм, живий  організм  - будь-яка форма біологічного
існування (включаючи стерильні організми, віруси та віроїди),
здатна до самовідтворення або передачі спадкових факторів;

   генетично модифікований організм, живий змінений організм
(ГМО) - будь-який організм, у якому генетичний матеріал був
змінений за допомогою штучних прийомів переносу генів, які не
відбуваються у природних умовах, а саме:

   рекомбінантними методами, які передбачають формування нових
комбінацій  генетичного  матеріалу  шляхом  внесення  молекул
нуклеїнової кислоти (вироблених  у  будь-який  спосіб  зовні
організму) у будь-який вірус, бактеріальний плазмід або іншу
векторну систему та їх включення до організму-господаря, в якому
вони  зазвичай  не  зустрічаються,  однак здатні на тривале
розмноження;

   методами, які передбачають безпосереднє введення в організм
спадкового матеріалу, підготовленого зовні організму, включаючи
мікроін'єкції, макроін'єкції та мікроінкапсуляції;

   злиття клітин (у тому числі злиття протоплазми) або методами
гібридизації, коли живі клітини з новими комбінаціями генетичного
матеріалу формуються шляхом злиття двох або більше клітин у
спосіб, який не реалізується за природних обставин;

   продукція, отримана з використанням ГМО - продукція, в тому
числі харчові продукти та корми, технологія виробництва якої
передбачає використання ГМО на будь-якому етапі;

   генетично-інженерна діяльність - практична сфера діяльності,
пов'язана зі створенням, випробуванням та впровадженням ГМО в
обіг;

   вивільнення ГМО у навколишнє середовище - діяння (дія або
бездіяння), в результаті якого відбулося внесення ГМО у навколишнє
середовище;

   система замкнена - система здійснення генетично-інженерної
діяльності, при якій генетичні модифікації вносяться в організм
або   ГМО,   культивуються,   обробляються,  зберігаються,
використовуються,  підлягають  транспортуванню,  знищенню  або
похованню в умовах існування систем захисту, що запобігають
контакту з населенням та навколишнім середовищем;

   система відкрита - система здійснення генетично-інженерної
діяльності, що передбачає контакт ГМО з населенням та навколишнім
середовищем при запланованому вивільненні  їх  у  навколишнє
середовище,  застосуванні  у  сільськогосподарській  практиці,
промисловості, медицині та в природоохоронних цілях, передачі
технологій та інших сферах обігу ГМО;

   ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків
від негативного впливу на здоров'я людини та довкілля  при
здійсненні генетично-інженерної діяльності та поводженні з ГМО
протягом певного періоду часу;

   аналіз ризику  -  процес,  що  складається  з  трьох
взаємопов'язаних  компонентів:  оцінка ризику ГМО, управління
(керування) ризиком та повідомлення про ризик;

   оцінка ризику  -  науково  обґрунтований  процес,  який
складається  з  ідентифікації  небезпеки  ГМО, характеристики
небезпеки, оцінки впливу, характеристики ризику;

   управління ризиком - процес вибору альтернативних рішень на
підставі результатів оцінки ризику ГМО та в разі необхідності
вибору і впровадження відповідних засобів управління (контролю),
включаючи регуляторні заходи;

   повідомлення про ризик - взаємний обмін інформацією про ризик
ГМО між спеціалістами з оцінки ризику, особами, що здійснюють
управління  ризиком, заінтересованими торговими партнерами та
іншими заінтересованими сторонами;

   державна реєстрація ГМО - занесення ГМО до  реєстру  з
урахуванням оцінки їх ризику щодо впливу на здоров'я людини та
стан навколишнього природного середовища з метою  подальшого
отримання  дозволу  на практичне використання ГМО в Україні
відповідно до їх господарського призначення;

   Державний реєстр ГМО - спеціалізований перелік ГМО, які
пройшли реєстрацію, з визначенням їх подальшого господарського
призначення;

   Державний реєстр ГМО джерел харчових продуктів та кормів -
спеціалізований перелік ГМО, відносно яких на підставі міжнародних
правил і критеріїв оцінки безпечності для здоров'я людини і тварин
зроблено висновок про можливість їх використання в якості харчових
продуктів та/або кормів, та/або їх джерел;

   обіг - переміщення (транспортування) або  зберігання  та
будь-які дії, пов'язані з переходом права власності чи володіння,
включаючи продаж, обмін або дарування.

   Стаття 2. Законодавство України в галузі генетично-інженерної
        діяльності та поводження з ГМО

   Законодавство України у сфері генетично-інженерної діяльності
та поводження з ГМО складається з цього Закону, інших законодавчих
актів  України,  що видаються відповідно до нього, а також
відповідних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких
надано Верховною Радою України.

   Стаття 3. Основні принципи державної політики в галузі
        поводження з ГМО та завдання цього Закону

   Основними принципами  державної  політики  в   галузі
генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО є:

   пріоритетність збереження  здоров'я  людини  і  охорони
навколишнього природного середовища у порівнянні з отриманням
економічних переваг від застосування ГМО;

   забезпечення заходів щодо дотримання біологічної і генетичної
безпеки при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО
в господарських цілях;

   контроль за ввезенням на митну територію України ГМО та
продукції, отриманої з їх використанням, їх реєстрацією та обігом;

   загальнодоступність інформації про потенційні ризики  від
застосування ГМО, які передбачається використовувати у відкритій
системі, та заходи щодо дотримання біологічної і генетичної
безпеки;

   державна підтримка  генетично-інженерних  досліджень  та
наукових і практичних розробок у галузі біологічної і генетичної
безпеки при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО
в господарських цілях.

   Завданнями цього Закону є:

   охорона здоров'я людини і навколишнього природного середовища
при здійсненні генетично-інженерної діяльності та поводженні з
ГМО;

   забезпечення права громадян на безпечне використання ГМО;

   створення умов для безпечного практичного використання ГМО в
господарських цілях;

   визначення прав  і  обов'язків суб'єктів регулювання при
поводженні з ГМО та встановлення їх відповідальності за порушення
законодавства;

   захист громадян у разі заподіяння шкоди їх здоров'ю внаслідок
споживання ГМО;

   встановлення правових основ міжнародного співробітництва в
галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО.

   Стаття 4. Суб'єкти регулювання

   Положення цього Закону застосовуються на території України до
юридичних та фізичних осіб, які здійснюють діяльність, пов'язану з
поводженням з ГМО. Юридичні та фізичні особи України та інших
держав, а також особи без громадянства рівні у своїх правах та
обов'язках, визначених цим Законом.

   Якщо міжнародним договором України, зазначеним у статті 2
цього Закону, встановлено інші правила, ніж передбачені цим
Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

   Стаття 5. Сфери діяльності, що підлягають регулюванню
        під час поводження з ГМО

   Регулюванню цим Законом підлягають:

   генетично-інженерна діяльність, що здійснюється у замкненій
системі;

   генетично-інженерна діяльність, що здійснюється у відкритій
системі;

   державна реєстрація ГМО та продукції, виробленої  з  їх
використанням;

   введення в  обіг  ГМО  та  продукції,  виробленої з їх
використанням;

   експорт, імпорт та транзит ГМО.

              Розділ II
         ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ

   Стаття 6. Суб'єкти, що забезпечують виконання цього Закону

   Виконання цього  Закону  забезпечують  центральні  органи
виконавчої влади у межах своїх повноважень  і  в  порядку,
передбаченому законодавством України.

   Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України

   Кабінет Міністрів України:

   забезпечує державне регулювання і контроль у сфері поводження
з ГМО та генетично-інженерної діяльності;

   забезпечує здійснення заходів  щодо  державної  підтримки
генетично-інженерної діяльності;

   спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої
влади та інших органів виконавчої влади в галузі поводження з ГМО
та генетично-інженерної діяльності;

   організовує міжнародне співробітництво з метою забезпечення
безпечного поводження з ГМО та розвитку наукових знань у цій
галузі;

   затверджує порядок державної реєстрації ГМО та продукції,
отриманої з їх використанням;

   затверджує порядок ввезення ГМО джерел харчових продуктів,
кормів і харчових продуктів та кормів, вироблених із ГМО;

   затверджує порядок надання дозволу на транзитне переміщення
ГМО через територію України;

   затверджує порядок   ліцензування   генетично-інженерної
діяльності у замкненій та відкритій системах;

   затверджує порядок   проведення   державної   апробації
(випробовувань) ГМО у відкритій системі та отримання дозволу на їх
проведення;

   затверджує критерії безпеки поводження з ГМО у замкненій
системі.

   Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади
        з питань освіти і науки

   Центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки:

   забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу
в галузі генетично-інженерної діяльності;

   забезпечує захист міжнародних і національних патентів та
інших видів інтелектуальної власності в галузі поводження з ГМО,
генетичної інженерії та генетично-інженерної діяльності;

   розробляє критерії  безпеки  поводження  з  ГМО  та
генетично-інженерної діяльності у замкнених системах;

   розробляє та вдосконалює систему контролю за дотриманням
правил безпеки генетично-інженерної діяльності;

   здійснює ліцензування  генетично-інженерної  діяльності  у
замкнених системах;

   з урахуванням результатів державної екологічної та державної
санітарно-епідеміологічної експертиз щодо біологічної і генетичної
безпеки ГМО, які здійснюються відповідно до міжнародних договорів
України, надає дозволи на ввезення незареєстрованих ГМО, якщо вони
використовуються виключно для науково-дослідних цілей у замкнених
системах та відкритих системах, а також з метою їх державних
випробувань.

   Стаття 9. Повноваження центрального органу державного
        управління виконавчої влади з питань екології
        та природних ресурсів

   Центральний орган виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів:

   здійснює державну екологічну експертизу ГМО, призначених для
використання у відкритій системі;

   на основі  наукових  принципів  та  міжнародного досвіду
розробляє критерії оцінки ризику потенційного впливу ГМО на
навколишнє природне середовище;

   здійснює державну  реєстрацію  засобів  захисту  рослин,
отриманих з використанням ГМО;

   здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів
біологічної  і  генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів
природного середовища при створенні, дослідженні та практичному
використанні ГМО у відкритій системі;

   надає дозволи на вивільнення ГМО у відкритій системі.

   Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади
        з питань охорони здоров'я

   Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я:

   на основі наукових  принципів  та  міжнародного  досвіду
розробляє критерії оцінки ризику потенційного впливу на здоров'я
людини ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, у тому
числі харчових продуктів;

   здійснює державну санітарно-епідеміологічну експертизу ГМО,
які використовуються у відкритих системах, для обґрунтування
висновку щодо їх біологічної і генетичної безпеки стосовно людини
з метою їх державної реєстрації;

   здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів
біологічної і генетичної безпеки стосовно людини при створенні,
дослідженні та практичному використанні ГМО у відкритій системі;

   здійснює державну  санітарно-епідеміологічну   експертизу
продукції,  отриманої з використанням ГМО, для обґрунтування
висновку щодо її безпечності для здоров'я і життя людини;

   здійснює державну реєстрацію ГМО джерел харчових продуктів, а
також державну реєстрацію харчових продуктів, косметичних засобів,
лікарських засобів, які містять ГМО  або  отриманих  з  їх
використанням;

   затверджує перелік харчових продуктів, щодо яких здійснюється
контроль вмісту ГМО та перелік відповідних методик детекції та
ідентифікації ГМО;

   здійснює моніторинг  харчових  продуктів,  отриманих  із
застосуванням ГМО, за  критерієм  наявності  в  них  тільки
зареєстрованих ГМО джерел.

   Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади
        з питань аграрної політики

   Центральний орган виконавчої  влади  з  питань  аграрної
політики:

   забезпечує державну апробацію (випробовування) та державну
реєстрацію створених на основі ГМО сортів сільськогосподарських
рослин, порід тварин, мікробіологічних сільськогосподарських і
ветеринарних препаратів;

   здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів
біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин
і тварин при створенні, дослідженні та практичному використанні
ГМО  у  відкритих системах на підприємствах, в установах і
організаціях  агропромислового  комплексу  незалежно  від  їх
підпорядкування і форми власності;

   здійснює державну реєстрацію ГМО джерел кормів, а також
реєстрацію кормових добавок та ветеринарних препаратів,  які
містять ГМО або отриманих з їх використанням;

   затверджує перелік  кормів, у яких здійснюється контроль
вмісту ГМО, та  перелік  відповідних  методик  детекції  та
ідентифікації ГМО;

   здійснює моніторинг кормів, отриманих із застосуванням ГМО,
за критерієм наявності в них тільки зареєстрованих ГМО джерел.

              Розділ III
    РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ГМО ТА ГЕНЕТИЧНО-ІНЖЕНЕРНОЇ
         ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАМКНЕНІЙ СИСТЕМІ

   Стаття 12. Регулювання генетично-інженерної діяльності
        в установах, організаціях та на підприємствах

   Генетично-інженерна діяльність у замкненій системі підлягає
ліцензуванню.

   Ліцензування такої діяльності здійснюється на підставі оцінки
ризику при поводженні з ГМО у замкненій системі.

   Порядок такого  ліцензування  затверджується  Кабінетом
Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади
в галузі освіти і науки.

   Підприємства, установи  та  організації,  які  здійснюють
генетично-інженерну діяльність (далі - установи), створюють при
установі Комісію з біологічної та генетичної безпеки проведення
генетично-інженерних робіт (далі - Комісія). Завданням Комісії є
проведення попередньої оцінки ризику при плануванні та підготовці
генетично-інженерних робіт.

   Типове Положення про Комісію з біологічної та генетичної
безпеки  проведення  генетично-інженерних робіт затверджується
центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.

   У випадках, коли генетично-інженерна діяльність здійснюється
фізичними  особами або чисельний склад установи не дозволяє
сформувати Комісію при установі, то такі особи або установи
прикріплюються до однієї з існуючих комісій за позгодженням з
центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.

              Розділ IV
      РЕГУЛЮВАННЯ ГЕНЕТИЧНО-ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
     У ВІДКРИТІЙ СИСТЕМІ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ГМО

   Стаття 13. Вимоги до ГМО та порядок їх вивільнення
        у навколишнє природне середовище з метою
        апробації (випробовувань)

   Генетично модифіковані організми, що  використовуються  у
відкритій системі, повинні відповідати вимогам біологічної та
генетичної безпеки за умови дотримання передбаченої технології
використання.

   Обов'язковою умовою використання ГМО у відкритій системі є
наявність методів і методик їх ідентифікації, розроблених за
міжнародними стандартами та затверджених в установленому порядку в
Україні.

   Забороняється вивільнення в навколишнє природне середовище
ГМО до їх державної реєстрації.

   До державної реєстрації вивільнення в навколишнє природне
середовище ГМО можливе тільки з метою  державної  апробації
(випробовувань). Проведення державної апробації (випробовувань)
ГМО у відкритій системі здійснюється виключно на підставі дозволу,
який видається центральним органом виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів. Дозвіл видається одноразово на
проведення  державної  апробації  (випробовувань)  конкретно
визначеного ГМО.

   Порядок отримання такого дозволу та його форма затверджуються
Кабінетом  Міністрів України за поданням центрального органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. У
дозволі  зазначаються  конкретні умови та терміни проведення
державної апробації (випробовувань) ГМО.

   Дозвіл на проведення державних апробацій (випробовувань) ГМО
у відкритій системі може бути скасованим у випадках отримання
науково обґрунтованої інформації, яка може призвести до переоцінки
ризику щодо впливу ГМО на здоров'я людини та навколишнє природне
середовище в сторону його підвищення, а також порушення умов
дозволу.

   Стаття 14. Державна реєстрація ГМО та встановлення обмеження
        щодо їх застосування

   Державну реєстрацію ГМО та продукції, виробленої  з  їх
застосуванням,  здійснюють центральні органи виконавчої влади
відповідно до повноважень, викладених у статтях 8-11 цього Закону.

   Центральні органи виконавчої влади ведуть Державні реєстри
ГМО та продукції, виробленої з їх застосуванням, розміщують їх на
власних офіційних веб-сайтах та регулярно публікують у засобах
масової інформації.

   Продукція, яка реєструється у Державних реєстрах ГМО:

   сорти сільськогосподарських рослин та породи тварин, створені
на основі ГМО;

   засоби захисту рослин, отримані з використанням ГМО;

   ГМО джерела харчових продуктів, а також харчові продукти,
косметичні засоби, лікарські засоби, які містять ГМО або отримані
з їх використанням;

   ГМО джерела кормів, а також кормові добавки та ветеринарні
препарати, які містять ГМО або отримані з їх використанням.

   Державна реєстрація здійснюється строком на п'ять років на
безоплатній основі. Перереєстрація здійснюється у тому ж порядку,
що і реєстрація.

   Термін розгляду реєстраційних документів не може перевищувати
120 днів з дня їх подачі, включаючи строки проведення відповідних
експертиз.

   Розмір тарифів на проведення експертиз, які є підставою для
державної реєстрації ГМО, та  продукції,  виробленої  з  їх
застосуванням,  затверджуються Кабінетом Міністрів України за
поданням відповідного центрального органу виконавчої влади.

   У державній реєстрації ГМО та продукції, виробленої з їх
застосуванням, може бути відмовлено в разі отримання науково
обґрунтованої інформації щодо їх небезпеки для здоров'я людини або
навколишнього природного середовища при використанні за цільовим
призначенням.

   До генетично модифікованих  сортів  рослин  можуть  бути
застосовані обмеження щодо їх вирощування на землях, перелік яких
визначається центральним органом виконавчої влади  з  питань
екології та природних ресурсів.

               Розділ V
       ВИКОРИСТАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ
            ТА УТИЛІЗАЦІЯ ГМО

   Стаття 15. Використання ГМО

   Забороняється промислове виробництво та введення в обіг ГМО,
а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, до  їх
державної реєстрації.

   Стаття 16. Ввезення та транзит ГМО

   Забороняється ввезення на митну територію України ГМО, а
також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, до їх державної
реєстрації, за винятком таких, що призначені для науково-дослідних
цілей або держаних апробацій (випробовувань).

   Дозвіл на ввезення ГМО, призначених для науково-дослідних
цілей  або  держаних  апробацій  (випробовувань),  надається
центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

   Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО,
призначеної для науково-дослідних цілей, надається центральними
органами  виконавчої  влади  відповідно  до  їх повноважень,
передбачених статтями 8-11 цього Закону, в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

   Ввезення харчових продуктів, косметичних засобів, лікарських
засобів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять
ГМО або отримані з їх використанням, для безпосереднього вживання
за призначенням можливе тільки за умови державної реєстрації
відповідних ГМО джерел та переліченої у цій частині продукції.

   Порядок такого ввезення встановлюється Кабінетом Міністрів
України.

   Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні
ГМО надається центральним органом виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.

   Стаття 17. Транспортування, зберігання та утилізація ГМО

   Транспортування та  зберігання  ГМО  повинно  передбачати
здійснення комплексу заходів, що попереджують неконтрольоване
вивільнення ГМО у навколишнє природне середовище.

   Обліковий матеріал  ГМО,  одержаний  при  випробуваннях,
непридатні або заборонені до використання ГМО, а також тара від
них, підлягають утилізації, знищенню та знешкодженню в порядку, що
встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань
освіти і науки та центральним органом виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів.

   Положення цієї статті не стосуються ГМО харчових продуктів та
кормів, зареєстрованих відповідно до вимог статті 14 цього Закону.

              Розділ VI
            ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 18. Відповідальність за порушення законодавства в
        галузі поводження з ГМО

   Порушення вимог цього Закону і прийнятих на його основі
нормативно-правових  актів  тягне  за  собою   цивільну,
адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність
згідно із законом.

  Відповідальність несуть особи, які винні у:

   приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити
або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини чи навколишньому
природному середовищу;

   недотриманні або порушенні вимог стандартів, регламентів,
санітарних  норм  і  правил  використання,  транспортування,
зберігання, реалізації ГМО;

   використанні незареєстрованих ГМО або продукції, отриманої з
їх використанням (за винятком науково-дослідних цілей);

   порушенні правил утилізації та знищення ГМО;

   невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють
державний нагляд і контроль.

   Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види
порушень  законодавства України в галузі генетично-інженерної
діяльності.

   Стаття 19. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері
        здійснення господарської діяльності при поводженні
        з ГМО

   Дозволи на   ввезення   незареєстрованих   ГМО   для
науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також
з метою проведення їх державних апробацій (випробовувань); на
ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для
науково-дослідних цілей;  на  транзитне   переміщення   не
зареєстрованих в Україні ГМО; на вивільнення ГМО у відкритій
системі надаються на безоплатній основі центральними органами
виконавчої  влади відповідно до їх повноважень, передбачених
статтями 8-11 цього Закону, в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.

   У видачі дозволу може бути відмовлено в разі отримання
науково обґрунтованої інформації щодо їх небезпеки для здоров'я
людини або навколишнього природного середовища при використанні за
цільовим призначенням.

   Термін розгляду  документів  для видачі дозволу не може
перевищувати 45 днів з дня їх подачі, включаючи строки проведення
відповідних експертиз.

   Розмір тарифів на проведення експертиз, які є підставою для
видачі зазначених документів, затверджується Кабінетом Міністрів
України за поданням відповідного центрального органу виконавчої
влади.

   Стаття 20. Доступ до інформації щодо поводження з ГМО

   Інформація про  поводження  з  ГМО  є  відкритою  і
загальнодоступною, за винятком віднесеної законодавством України
до конфіденційної та таємної.

   Інформація щодо потенційного впливу ГМО на здоров'я людини та
навколишнє  природне  середовище  не  може  розглядатися  як
конфіденційна та таємна.

   Стаття 21. Міжнародне співробітництво

   Україна укладає  міжнародні  договори,  бере  участь  у
міжнародному обміні інформацією з метою подальшого розвитку і
зміцнення міжнародного співробітництва в галузі біологічної та
генетичної безпеки при здійсненні генетично-інженерної діяльності
та поводженні з ГМО відповідно до чинного законодавства.

   Стаття 22. Прикінцеві положення

   Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   Кабінету Міністрів України:

   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв'язку з
прийняттям цього Закону;

   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

   забезпечити перегляд  і скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
 

 Президент України                    В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 31 травня 2007 року
     N 1103-V

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.