Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

від 7 липня 2008 року N 204

Про затвердження Концепції Галузевої програми "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства"

 

З метою удосконалення галузевої системи стандартизації та технічного регулювання житлово-комунального господарства та відповідно до рішення науково-технічної ради Мінжитлокомунгоспу від 25.04.2008 N 50 "Про проект Концепції Галузевої програми "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства" наказую:

1. Затвердити Концепцію Галузевої програми "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства", що додається.

2. Управлінню науково-технічної політики (Цихан Т. В.) забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Мінжитлокомунгоспу України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Запатріну І. В.

 

Міністр 

О. Ю. Кучеренко 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінжитлокомунгоспу
від 7 липня 2008 р. N 204 


 

КОНЦЕПЦІЯ
Галузевої програми "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства"

 

ВСТУП

 

Стандартизація є одним із важелів управління житлово-комунальним господарством та міським електричним транспортом (далі - ЖКГ), відіграє значну роль у виробництві конкурентоспроможної продукції для ЖКГ сприяє підвищенню якості послуг, які надаються ЖКГ, захисту навколишнього середовища, ощадному використанню ресурсів, забезпечує безпечність продукції та послуг.

Стандартизація в житлово-комунальному господарстві, як один із видів діяльності ЖКГ, передбачає розроблення, видання та впровадження нормативних документів (далі - НД), що встановлюють положення для загального і багаторазового застосування з метою розв'язання наявних чи можливих проблем галузі.

Суттєва перевага стандартизації полягає у підвищенні відповідності продукції, процесів та послуг в ЖКГ, їхньому функціональному призначенні, усуненні бар'єрів у торгівлі та сприянні науково-технічному співробітництву.

Наявність розвиненої системи стандартів ЖКГ дозволить виконувати й таку важливу функцію ЖКГ, як забезпечення технічного регулювання у галузі, що згідно із Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" передбачає правове регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до продукції ЖКГ або пов'язаних з нею процесів, систем і послуг, персоналу та органів, а також перевірку їх дотримання шляхом оцінки відповідності та (або) ринкового нагляду.

ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Галузева програма "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства" (далі - Програма) направлена на виконання вимог таких нормативно-правових актів:

- постанови КМУ від 12.05.2007 N 717 "Про затвердження Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства", якою визначено, що цей центральний орган виконавчої влади повинен здійснювати технічну політику в галузі ЖКГ та у міському електричному транспорті;

- постанови КМУ від 13.03.2002 N 288, якою на центральний орган виконавчої влади в галузі житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту були покладені функції технічного регулювання та обов'язки щодо створення технічних регламентів з оцінки відповідності;

- постанови КМУ від 01.03.2006 N 229 "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006 - 2007 роки", де передбачено виділення коштів на виконання робіт із стандартизації та технічного регулювання;

- Указу Президента України від 13.07.2005 N 1105 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики";

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2006 N 10-р "Про затвердження плану заходів щодо нейтралізації можливих негативних наслідків у зв'язку із вступом України до Світової організації торгівлі та забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки";

- наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 13.03.2006 N 77 "Про затвердження Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри Світової організації торгівлі";

- Закону України від 01.07.94 N 74/94-ВР "Про енергозбереження";

- Закону України від 04.02.2004 N 1430-IV "Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Об'єднаних Націй про захист клімату";

- постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2000 N 1040 "Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної державної програми енергозбереження України".

Крім зазначеного вище, за останні роки прийнято декілька державних програм, які передбачають виконання науково-дослідних робіт щодо створення нормативно-правових актів та стандартів в галузі ЖКГ, а саме:

- Державної програми розвитку міського електричного транспорту на 2007 - 2015 роки (затверджена постановою КМУ від 29.12.2006 N 1855);

- Державної програми поводження з твердими побутовими відходами (постанова КМУ від 04.03.2004 N 265);

- Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (постанова КМУ від 15.02.2002 р. N 160);

- Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки (Закон України від 24.06.2004 N 1869-IV);

- Загальнодержавна програма "Питна вода України" (Закон України від 03.03.2005 N 2455-IV);

- Комплексна державна програма енергозбереження України (постанова Кабінету Міністрів України від 05.02.97 N 148).

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Мета Програми - забезпечення розвитку галузевої системи стандартизації, її відповідності вимогам Угоди про технічні бар'єри в торгівлі та гармонізації із системою стандартизації Європейського Союзу (далі - ЄС).

Досягнення мети Програми може бути здійснено за умов вирішення таких основних завдань:

а) удосконалення галузевої системи стандартизації, яка налічує приблизно 360 НД та має такі недоліки:

- недостатній рівень гармонізації та адаптації галузевої нормативної бази до міжнародних вимог ЄС;

- недостатній рівень НД, що стосується систем управління якістю, екологічного управління, управління безпекою на підприємствах ЖКГ;

- утруднений доступ до галузевої бази НД в наслідок її розосередження поміж організаціями ЖКГ і відсутністю централізованої бази з контрольними примірниками;

- більшість НД було розроблено до набуття Україною незалежності та згідно з Державною програмою стандартизації на 2006 - 2010 роки (затверджена постановою КМУ від 01.03.2006 N 229) потребує перегляду для приведення їх у відповідність до сучасних вимог з урахування ринкових відносин;

б) удосконалення системи технічного регулювання ЖКГ та захисту прав споживачів відповідно до вимог СОТ та ЄС.

ШЛЯХИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

 

Удосконалення галузевої системи стандартизації може бути досягнуто шляхом розроблення та впровадження програми, яка містить науково-дослідні роботи, які мають на меті:

а) створення основоположних стандартів з питань стандартизації в галузі, що ураховують вимоги ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000 "Кодекс усталених правил стандартизації";

б) визначення переліку НД, яким доцільно надати чинність в Україні на підставі аналізу міжнародних, європейських, регіональних НД на продукцію та послуги у кожній підгалузі ЖКГ;

г) обґрунтування доцільності розроблення нових національних та галузевих НД для кожної підгалузі ЖКГ та визначення їх вартості;

д) обґрунтування доцільності перегляду, внесення змін або гармонізації зі стандартами ЄС, що передбачає:

- перегляд раніше розроблених НД з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України, потреб споживачів, рівня розвитку науки й техніки, визначення ступеня їх гармонізації з міжнародними, регіональними стандартами та іншими документами у сфері стандартизації;

- перегляд розроблених за останні роки НД, якщо вони не відповідають чинним технічним регламентам, законодавству або опублікована нова версія міжнародного чи регіонального стандарту, прийнятого національним НД;

- конкретизацію переліку НД, фінансування розроблення яких передбачено державними програмами, у тому числі й технічних регламентів на продукцію для ЖКГ та послуги, які надаються ЖКГ.

У Програму також треба включати роботи зі створення централізованого фонду галузевих НД, зокрема створення бібліографічних і повно-текстових баз даних галузевих стандартів, легалізація електронних копій НД, забезпечення розвитку та ефективного функціонування базового відділу стандартизації.

Підвищення ефективності виконання функцій технічного регулювання покладених на Міністерство, потребує введення в Програму робіт, які пов'язані зі:

- створення технічного комітету із стандартизації в галузі ЖКГ;

- створення одного або декількох органів з оцінки відповідності в галузі ЖКГ;

- створення галузевих випробувальних лабораторій та покращення матеріально-технічної бази існуючих лабораторій (центрів), створення або вдосконалення їх нормативно-методичної бази з виконання випробувань продукції та оцінки якості послуг.

Зазначені вище роботи вводяться в структуру Програми, зміст та оформлення якої виконується відповідно до додатка А.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Для розроблення та виконання Програми залучатимуться всі управління та відділи Міністерства, які в свою чергу залучатимуть (за потреби) провідні науково-дослідні та проектні організації галузі, технічні комітети, регіональні підрозділи з питань житлово-комунального господарства (управління житлово-комунального господарства, облдержадміністрації).

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів державного бюджету, підприємств установ та організацій, зацікавлених у впровадженні сучасних стандартів і застосуванні процедур оцінки відповідності, а також міжнародних фінансових організацій та програм технічної допомоги для виконання програм стандартизації, захисту прав споживачів.

Концепція передбачає фінансування Програми в межах коштів, що передбачаються законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Впровадження Програми із стандартизації створить сучасну галузеву систему стандартизації та технічного регулювання, яка забезпечить:

- виконання постанов Кабінету Міністрів України щодо обов'язків, покладених на Мінжитлокомунгосп України в частині технічного регулювання та оцінки відповідності;

- виконання чинних державних програм;

- удосконалення та оптимізацію фонду чинних галузевих НД;

- покращення забезпечення НД підприємств галузі та торгівельних партнерів.

Реалізація Програми сприятиме інноваційному розвитку ЖКГ, залученню інвестицій в галузь, створенню сучасної системи технічного регулювання, зменшенню енергоємності галузі, покращенню екологічної ситуації та захисту прав споживачів.

Вимоги до будови та складу Програми наведено у додатку А.

 

ДОДАТОК А
(обов'язковий) 


 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БУДОВИ ТА СКЛАДУ ПРОГРАМИ

 

А.1 Структура та склад Програми

 

Програма із стандартизації повинна містити перелік:

а) міжнародних, міждержавних стандартів, яким треба надати чинність в Україні;

б) національних стандартів, які треба переглянути для приведення у відповідність з міжнародними або міждержавними стандартами;

в) національних та галузевих стандартів, які треба розробити з метою забезпечення можливості виконання оцінки відповідності продукції чи послуг;

г) галузевих НД, що мають індекси РД, ГКН, РТМ тощо, які треба переглянути та надати статус галузевих стандартів;

д) робіт із стандартизації та технічного регулювання.

Програма із стандартизації в ЖКГ повинна мати таку структуру:

Розділ 1. Основоположні стандарти галузі;

Розділ 2. Стандарти на продукцію;

Розділ 3. Стандарти на процеси;

Розділ 4. Стандарти на послуги;

Розділ 5. Стандарти на методи;

Розділ 6. Гармонізація міжнародних, європейських та міждержавних стандартів;

Розділ 7. Створення бібліографічних і повнотекстових баз даних та розширення використання електронних версій НД;

Розділ 8. Технічне регулювання.

Розділ 1. "Основоположні стандарти галузі" повинен містити національні та галузеві стандарти, що стосуються організаційно-методичних, загальних технічних та термінологічних питань. Стандарти, що містяться в цьому розділі, повинні встановлювати:

- призначеність, завдання, класифікаційні структури різноманітних об'єктів ЖКГ, загальні організаційно-технічні положення щодо провадження робіт у ЖКГ;

- правила розроблення, схвалювання та впроваджування НД, технічної, конструкторської, технологічної, проектної документації та програми в ЖКГ;

- правила впровадження продукції для ЖКГ на виробництві;

- науково-технічні терміни та визначення позначених ними понять, часто вживані в ЖКГ;

- умовні познаки (назви, коди тощо), що застосовують у ЖКГ, їхні цифрові, літеро-цифрові познаки;

- правила побудови, викладення, оформлювання різних видів документів (нормативні, конструкторські, будівельні, проектні, технологічні, експлуатаційні, ремонтні, організаційно-розпорядчі, комп'ютерно-програмні тощо) та вимоги до їхнього технічного змісту;

- норми точності вимірів, які отримані за допомогою засобів вимірювальної техніки, та норми точності статистичних оцінок;

- вимоги до стандартних зразків, їх властивостей, складу речовин і матеріалів;

- переважні числа, параметричні та розмірні ряди;

- допуски та посадки;

- вимоги до жорсткості поверхні, вимоги до різних видів з'єднань виробів та їхньої конструкції;

- технічні характеристики устатковання;

- вимоги до різних видів технічної сумісності;

- значення допустимих рівнів (концентрацій) небезпечних і шкідливих виробничих чинників;

- допустимі межі зовнішніх впливів;

- вимоги технічної естетики та ергономіки;

- інші технічні вимоги та (або) норми загальної виробничо-технічної призначеності.

Розділ 2. "Стандарти на продукцію" повинен містити національні та галузеві стандарти, що стосуються продукції для ЖКГ, і мати такі групи положень та вимог;

- класифікація;

- основні параметри та (або) розміри;

- загальні технічні вимоги;

- вимоги безпеки;

- вимоги охорони довкілля;

- марковання;

- паковання;

- правила транспортування та збережуваності;

- правила приймання;

- правила експлуатування, ремонту та утилізування.

Розділ 3. "Стандарти на процеси" повинен містити національні та галузеві стандарти, що стосуються вимог до:

- методів (способів, прийомів, режимів, норм) виконання різних видів робіт у технологічних процесах розроблення, виготовлення, збережуваності, транспортування, експлуатування, ремонтування та утилізування продукції)), що забезпечують їхню технічну однаковість й оптимальність та технологічних методів вирощування, виготовлення та добування;

- принципових технологічних схем вироблення продукції та задіяних технологічних режимів (норм).

Розділ 4. "Стандарти на послуги" повинен містити національні та галузеві стандарти, що стосуються послуг, які надаються ЖКГ. Ці стандарти поряд з вимогами, що встановлені до стандартів на продукцію та процеси, можуть мати вимоги до якості та асортименту послуг, зокрема до точності та своєчасності виконання, естетичності, комфортності й комплектності обслуговування.

Розділ 5. "Стандарти на методи" повинен містити національні та галузеві стандарти, що стосуються методів контролювання (випробування, вимірювання, аналізування тощо) продукції та послуг ЖКГ і дозволяють об'єктивно перевірити обов'язкові вимоги до їх якості.

Зазначені розділи Програми, крім розділу 1, містять стандарти, які повинні бути розроблені або переглянуті, у тому числі й міжнародні, європейські та міждержавні, яким треба надати чинність в Україні.

Розділ 6. "Гармонізація міжнародних, європейських та міждержавних стандартів" повинен містити міжнародні, європейські та міждержавні стандарти, яким треба надати чинність в Україні.

Розділ 7. "Створення бібліографічних і повнотекстових баз даних та розширення використання електронних версій документів" повинен містити НД, для яких треба створити електронні версії та бібліографічні покажчики.

Розділ 8. "Технічне регулювання" повинен містити роботи зі створення:

базового відділу стандартизації та централізованої бази галузевих НД;

- одного чи декількох технічних комітетів із стандартизації в галузі ЖКГ;

- органу із сертифікації продукції та послуг ЖКГ;

- випробувальних лабораторій для оцінки відповідності продукції та послуг ЖКГ.

До цього розділу можуть бути включені роботи з покращення технічної бази випробувальних лабораторій галузі ЖКГ.

А.2 Оформлення галузевої Програми

 

Титульний аркуш Програми оформлюють відповідно до додатка Б.1.

Кожний розділ Програми повинен починатися з нового аркуша й містити таку інформацію:

- чергове число, за яким записано завдання на розроблення стандарту;

- назва завдання на розроблення чи перегляду стандарту;

- назва структурного підрозділу Міністерства, який вніс пропозицію щодо розроблення стандарту;

- термін розроблення стандарту;

- вартість розроблення стандарту.

В кінці кожного розділу Програми повинен бути записаний загальний обсяг фінансування.

Форми аркушів розділів Програми виконують відповідно до додатка Б.2.

Останній аркуш Програми повинен містити інформацію про обсяги фінансування кожного розділу Програми, загальний обсяг фінансування за весь період дії Програми та запис щодо її схвалення на секції НТР Міністерства. Форма останнього аркуша Програми - відповідно до додатка Б.3.

А.3 Термін дії та порядок внесення змін до Програми

 

Програма є постійно діючою з первинним терміном дії не менше 10 років.

Програми переглядається щорічно з метою уточнення задач, які необхідно вирішити у наступному році.

Пропозиції щодо внесення змін до плану стандартизації на наступний рік готує базова організація із стандартизації ЖКГ згідно з пропозиціями управлінь, відділів Міністерства та провідних науково-дослідних організацій і технічних комітетів.

Термін подання пропозицій до 15 травня поточного року.

А.4 Порядок подання пропозицій до Програми

 

Пропозиції до Програми подають в такому порядку:

- галузеві управління чи відділи визначають з провідними науково-дослідними та (або) проектними організаціями завдання на роботи із стандартизації та технічного регулювання;

- провідні науково-дослідні та (або) проектні організації розробляють заявки на виконання робіт відповідно до додатка Б;

- заявки на виконання робіт передають до науково-дослідної організації, що виконує розроблення галузевої Програми;

- науково-дослідна організація, що виконує розроблення галузевої Програми, складає перелік робіт із стандартизації та технічного регулювання в кожній підгалузі ЖКГ;

- переліки робіт разом із супровідними документами розглядають на секціях НТР Міністерства із залученням представників провідних підприємств ЖКГ та представників відділу науково-технічної політики та стандартизації Мінжитлокомунгоспу України та науково-дослідної організації, що виконує розроблення галузевої Програми;

- науково-дослідна організація, що виконує розроблення галузевої Програми, включає до неї переліки робіт, які схвалені відповідною секцією НТР.

А.5 Порядок визначення вартості робіт

 

Визначення вартості розроблення НД розраховують згідно з:

- ДБН Г.1-1-93 "Порядок визначення вартості розроблення нормативних документів" для НД, що стосуються будівництва.

- ДБН 1.1-7-2000 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України" для НД, які стосуються проектно-вишукувальних робіт.

- ДСТУ 4054 - 2001 "Нормативи трудомісткості та вартості робіт із стандартизації. Настанова" для основоположних НД, а також НД, що стосуються продукції та послуг ЖКГ методів та інших робіт із стандартизації.

____________

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.