Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 25 червня 2008 р. N 874-р

Київ

Про схвалення Концепції розвитку державної метрологічної системи на період до 2015 року

 

Схвалити Концепцію розвитку державної метрологічної системи на період до 2015 року, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 


 

Інд. 33

 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2008 р. N 874-р 


 

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку державної метрологічної системи на період до 2015 року

 

Загальна частина

 

Створення державної метрологічної системи спрямоване на забезпечення економічного розвитку країни та науково-технічного прогресу, максимальне використання існуючого потенціалу і світового досвіду в усіх сферах діяльності, а також співробітництво з іншими країнами, насамперед з країнами - членами СНД.

Першим актом законодавства з питань метрології, прийнятим після проголошення незалежності України, став Декрет Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1993 р. N 40-93 "Про забезпечення єдності вимірювань".

У 1998 році прийнято Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність", правові положення якого з часом були гармонізовані із загальноприйнятими у світовій практиці нормами та правилами метрології, документами Міжнародної організації законодавчої метрології.

Протягом останніх років набули чинності міжнародні та європейські документи з питань метрології, зокрема у 2004 році документи Міжнародної організації законодавчої метрології Д1 "Елементи до закону про метрологію" і Д9 "Принципи метрологічного нагляду", а також Директива 2004/22/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 31 березня 2004 р. про вимірювальні прилади.

Мета Концепції, основні напрями розвитку державної метрологічної системи

 

Метою Концепції є забезпечення розвитку державної метрологічної системи згідно з пріоритетами державної політики економічного розвитку країни та світовими тенденціями до глобалізації метрологічної діяльності з урахуванням вимог міжнародних документів з питань метрології та досвіду реформування метрологічних систем у країнах - членах ЄС.

Розвиток державної метрологічної системи передбачає:

посилення захисту громадян і національної економіки від наслідків застосування недостовірних результатів вимірювань;

проведення вимірювань з необхідною точністю з метою отримання достовірних результатів;

розширення міжнародних зв'язків, визнання результатів вимірювань іншими державами;

задоволення потреби споживачів у метрологічних послугах, підвищення рівня довіри до результатів вимірювань, насамперед з метою забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів;

зменшення державного впливу на метрологічну діяльність у сферах, що регулюються ринком;

підвищення рівня проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері метрології;

випереджальний розвиток еталонної бази, що дасть змогу відтворювати одиниці вимірювань Міжнародної системи одиниць на достатньому для задоволення національних потреб рівні;

забезпечення єдності вимірювань та їх простежуваності;

підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

запровадження міжнародних та європейських стандартів і забезпечення випереджальної інтеграції у сфері науки і техніки порівняно з економічною інтеграцією;

підвищення рівня підготовки фахівців-метрологів для державної метрологічної системи, підприємств та організацій;

гармонізацію обов'язкових вимог до забезпечення єдності вимірювань і проведення оцінки відповідності з вимогами міжнародних документів з питань метрології;

прозорість і доступність інформації з питань метрології;

встановлення обов'язкових вимог до застосування процедури проведення вимірювань та їх результатів;

застосування державного регулювання вартості метрологічних робіт.

Основними напрямами розвитку державної метрологічної системи є:

1) удосконалення нормативно-правової бази державної метрологічної системи насамперед шляхом розроблення проекту Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" у новій редакції (далі - Закон), в якій передбачається:

розроблення технічних регламентів з метою впровадження Директиви 2004/22/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 31 березня 2004 р. про вимірювальні прилади та інших директив ЄС з питань метрології;

запровадження поняття "сфера законодавчо регульованої метрології" замість "сфера державного метрологічного нагляду";

приведення понять, що використовуються у сфері метрології, та їх визначень у відповідність з міжнародними документами;

поширення його дії на стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів та технічні системи і пристрої, за допомогою яких здійснюється вимірювання;

приведення понятійного апарату Закону, що стосується проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки і відповідних процедур оцінки засобів вимірювальної техніки, у відповідність із законодавчими актами щодо технічного регулювання та міжнародними документами з питань метрології;

формування переліку категорій засобів вимірювальної техніки, який визначається нормативно-правовим документом;

приведення процедури, що застосовується для уповноваження на проведення державних випробувань і затвердження типу та повірки засобів вимірювальної техніки, у відповідність з міжнародними нормами, правилами та стандартами;

конкретизація положень, що стосуються статусу та основних організаційно-методичних функцій метрологічних служб з метою підвищення якості метрологічного забезпечення продукції і послуг;

приведення процедури підтвердження компетентності вимірювальних лабораторій у відповідність з міжнародними нормами, правилами та стандартами;

визначення положень, що стосуються здійснення державного метрологічного нагляду;

конкретизація завдань і функцій територіальних органів Держспоживстандарту;

2) удосконалення нормативної бази державної метрологічної системи шляхом:

розроблення нових і актуалізації чинних нормативно-правових актів з метою їх гармонізації з міжнародними документами з питань метрології;

формування переліку національних стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;

визначення обов'язкових вимог до процедури проведення вимірювань та її результатів у сфері метрології;

3) розвиток науково-технічної бази державної метрологічної системи шляхом:

активізації фундаментальних науково-прикладних досліджень у сфері метрології;

виявлення нових фізичних явищ, визначення на їх основі стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

забезпечення розвитку, удосконалення та оптимізації національної еталонної бази з урахуванням потреб економіки, науки і оборони;

створення державних первинних еталонів, що використовуються безпосередньо у сфері метрології;

технічного переоснащення наявних еталонів сучасною елементною базою, приладами, допоміжним обладнанням, засобами автоматизації та обчислювальної техніки;

створення державних первинних та вторинних еталонів, що відповідають міжнародному технічному рівню, з використанням фундаментальних фізичних сталих, фізичних явищ та сучасних досягнень науки і техніки;

удосконалення процедури передачі інформації про одиниці вимірювань до засобів вимірювальної техніки та забезпечення контролю за правильністю її проведення;

забезпечення простежуваності результатів вимірювань із застосуванням повірочних схем до відповідних державних первинних еталонів;

визначення ступеня еквівалентності державних первинних еталонів згідно з процедурою міжнародних звірень;

удосконалення методів і засобів вимірювальної техніки;

4) удосконалення організаційної структури державної метрологічної системи шляхом:

оптимізації структури Державної метрологічної служби;

підвищення ефективності діяльності Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів та Державної служби єдиного часу та еталонних частот з метою визначення і прогнозування потреб національної економіки;

реформування системи державного метрологічного контролю і нагляду;

підвищення ефективності взаємодії між суб'єктами державної метрологічної системи і метрологічними службами центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій;

5) розширення співробітництва з міжнародними та регіональними організаціями та метрологічними установами провідних країн світу шляхом:

активізації проведення ключових і регіональних звірень державних еталонів з міжнародними і національними еталонами, насамперед у рамках співробітництва державних метрологічних установ Європи та Азії;

активізації робіт з виконання підписаної у рамках Генеральної конференції з мір і ваги Угоди про взаємне визнання національних еталонів, отримання сертифікатів про калібрування і вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами;

активізації робіт з розроблення міжнародних документів з питань метрології;

приєднання України до Метричної конвенції;

набуття Україною статусу повноправного члена Міжнародної організації законодавчої метрології.

Інформаційне та кадрове забезпечення розвитку державної метрологічної системи

 

Інформаційне забезпечення розвитку державної метрологічної системи можливе шляхом:

широкого використання Інтернет, сучасних комунікаційних засобів для обміну інформацією у сфері метрології;

організації та забезпечення довідково-інформаційного обслуговування у сфері метрології;

створення автоматизованих банків даних нормативних документів з питань метрології, банків термінології багатьма мовами, банків даних про точні значення фундаментальних фізичних сталих, властивості речовин і матеріалів, засоби вимірювальної техніки, державні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів. Послуги з отримання таких даних надаються безоплатно для всіх суб'єктів господарювання та організацій усіх форм власності.

Кадрове забезпечення розвитку державної метрологічної системи повинне здійснюватися за такими основними напрямами:

підготовка фахівців-метрологів у вищих навчальних закладах;

формування державного замовлення на підготовку зазначених фахівців;

розширення мережі навчальних закладів, залучення до навчального процесу фахівців державних наукових метрологічних центрів та територіальних органів Держспоживстандарту;

розширення мережі філіалів вищих навчальних закладів, що проводять підготовку інженерів у сфері метрології;

підготовка фахівців-метрологів вищої кваліфікації у спеціалізованій аспірантурі;

проведення стажування фахівців-метрологів у метрологічних установах країн - членів ЄС;

підвищення кваліфікації зазначених фахівців;

регулярне проведення науково-методичних семінарів з питань метрологічного забезпечення за участю фахівців-метрологів державної метрологічної системи, підприємств та організацій.

Для реалізації цієї Концепції передбачається здійснення заходів згідно з додатком.

Ресурси, необхідні для реалізації Концепції

 

Фінансування заходів щодо забезпечення розвитку державної метрологічної системи передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету у запланованому обсязі, коштів підприємств, установ та організацій, що заінтересовані в ефективному функціонуванні метрологічної інфраструктури, та коштів міжнародних фінансових організацій і міжнародної технічної допомоги для розвитку національної еталонної бази та підтвердження еквівалентності державних еталонів міжнародним.

Очікувані результати

 

Розвиток державної метрологічної системи сприятиме підвищенню рівня її технічного оснащення, що дасть змогу забезпечити:

створення умов для подальшого розвитку науки та техніки;

випереджальний розвиток державної метрологічної системи, створення запасу точності відтворення і передачі інформації про одиниці вимірювань до засобів вимірювальної техніки для забезпечення єдності та достовірності вимірювань у державі в цілому;

посилення темпів науково-технічного прогресу;

ефективне функціонування науково-виробничої сфери;

підвищення обороноздатності держави та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

подальший розвиток міжнародної торгівлі та інтеграції України до світової економіки;

надійний захист інтересів споживачів і держави у сфері забезпечення якості та безпеки продукції.

 

Додаток
до Концепції 


 

ЗАХОДИ
щодо забезпечення розвитку державної метрологічної системи на період до 2015 року

 

1. Налагодити співробітництво з міжнародними та регіональними організаціями та метрологічними установами провідних країн світу щодо підготовки фахівців-метрологів, забезпечити проведення семінарів і конференцій із залученням спеціалістів зазначених організацій та установ.

Держспоживстандарт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2008 - 2015 роки. 


 

2. Переглянути завдання і функції територіальних органів Держспоживстандарту та забезпечити приведення їх у відповідність із законодавством.

Держспоживстандарт.

2008 - 2009 роки. 


 

3. Розробити та затвердити в установленому порядку заходи щодо інформаційного забезпечення розвитку державної метрологічної системи.

Держспоживстандарт.

IV квартал 2008 року. 


 

4. Забезпечити:

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" у новій редакції.

Держспоживстандарт.

III квартал 2009 року; 


 

супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" у новій редакції.

Держспоживстандарт.

IV квартал 2009 року; 


 

підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 - 2015 роки".

Держспоживстандарт.

IV квартал 2009 року; 


 

розроблення технічних регламентів з метою впровадження Директиви 2004/22/ЕС Європейського парламенту та Ради ЄС від 31 березня 2004 р. про вимірювальні прилади та інших директив ЄС з питань метрології.

Держспоживстандарт.

III квартал 2009 року. 


 

5. Підготувати та подати пропозиції щодо вступу України до Міжнародної організації законодавчої метрології.

Держспоживстандарт.

2010 рік. 


 

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.