Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Орієнтовна ціна за одну сторінку стандарту складає 57 гривень до 30.06.2024 р. та може змінюватись.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 3 червня 2009 року N 209

Про затвердження тимчасової форми заяви та тимчасового переліку документів, які орган з оцінки відповідності подає щодо його призначення центральному органу виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності

 

(Витяг)

Відповідно до законів України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про підтвердження відповідності" та на виконання пункту 3 Порядку здійснення процедур призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N 59, наказую:

1. Затвердити тимчасову форму заяви (додаток 1).

2. Затвердити тимчасовий перелік документів, які орган з оцінки відповідності, що має намір отримати призначення на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, додає до заяви центральному органу виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності (додаток 2), та їх форми.

3. Управлінню технічного регулювання (Сердюков О. Я.) забезпечити:

- доведення цього наказу до центральних органів виконавчої влади, які надають пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності;

- оприлюднення його на офіційному сайті Держспоживстандарту.

4. ДП "УкрНДНЦ" (Корчевна Л. О.) забезпечити публікацію в інформаційному покажчику "Стандарти".

5. Наказ Держспоживстандарту України від 09.07.2007 N 141 "Про затвердження форми заяви та переліку документів, які орган з оцінки відповідності подає щодо його призначення центральному органу виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності" визнати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова

Л. Лосюк


 

 

Додаток 1
до наказу Держспоживстандарту України
від 3 червня 2009 р. N 209


 

Тимчасова форма

Центральному органу виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності


 

ЗАЯВА
на призначення органу з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів

 

____________________________________________________________________________________
(назва організації-заявника)

юридична та фактична адреса

телефон, факс

електронна адреса, адреса веб-сайта

код ЄДРПОУ

номер розрахункового рахунку

прізвище, ім'я, по батькові керівника

посада, прізвище, ім'я, по батькові співробітника, що відповідає за зв'язок з центральними органами виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності

просить призначити його органом з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів:

Назва технічних регламентів

Назва продукції (узагальнено)


 

Орган з оцінки відповідності зобов'язується:

дотримуватись вимог, що встановлені законодавством до призначеного органу з оцінки відповідності;

сплатити всі витрати, пов'язані з проведенням робіт з призначення, незалежно від їхніх результатів.

Додатки: документи, зазначені в додатках

Керівник

_________________________
(назва організації-заявника)

______________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

 


 

 

Додаток 2
до наказу Держспоживстандарту України
від 3 червня 2009 р. N 209


 

Тимчасовий перелік документів,
які подає орган з оцінки відповідності для призначення його на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів

 

Організація, яка бажає виконувати роботи з оцінки відповідності продукції, процесів, послуг, повинна надати такі документи (завірені копії):

1) заяву на призначення органу з оцінки відповідності;

2) копію статуту організації, засвідчену в установленому порядку;

3) примірну форму положення про орган з оцінки відповідності (додаток 1);

4) документ, що підтверджує компетентність органу з оцінки відповідності, разом із затвердженою номенклатурою продукції, процесів, послуг;

5) відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності (додаток 2);

6) відомості про аудиторів, атестованих у встановленому порядку відповідно до проекту номенклатури продукції, що підпадає під дію технічного регламенту (додаток 3);

7) заяву про невикористання частково або повністю фінансових та матеріальних ресурсів розробників, виробників (постачальників) продукції;

8) номенклатуру продукції, щодо якої орган з оцінки відповідності призначений на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів (додаток 4);

9) довідку з інформацією про акредитовані випробувальні лабораторії (центри), з якими співпрацює орган з оцінки відповідності (додаток 5);

10) загальний опис власної системи управління якістю (настанова з якості), копію сертифіката відповідності власної системи управління якістю вимогам ДСТУ/ISO 9001:2001 (за наявності), перелік документів системи управління якістю та опис основних процедур, які використовують при проведенні робіт з оцінки відповідності в заявленій сфері діяльності;

11) довідку про досвід з проведення робіт з оцінки відповідності продукції, що підпадає під дію технічного регламенту за останні три роки (додаток 6);

12) перелік нормативних документів та нормативно-правових актів за заявленим напрямком діяльності органу з оцінки відповідності;

13) затверджену процедуру актуалізації фонду нормативних документів;

14) копію договору про страхування або довідку про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, заподіяних внаслідок провадження ним діяльності, як призначеного органу з оцінки відповідності;

15) заяву про те, що орган з оцінки відповідності не має комерційної або іншої зацікавленості щодо продукції, процесу, послуги, які оцінює. Орган, його керівник і персонал, уповноважені проводити роботи з оцінки відповідності, не ідентифікуються як розробник, виробник (постачальник), монтажник або користувач відповідної продукції, процесу, послуги або як уповноважений представник однієї з таких осіб;

16) порядок розрахунку вартості робіт із сертифікації;

17) довідку про порядок оплати праці та винагородження персоналу органу з оцінки відповідності;

18) заяву про конфіденційність або заяви штатного та залученого персоналу про конфіденційність;

19) затверджену процедуру розгляду претензій, що стосуються виконання процедури оцінки відповідності.

Для встановлення фактичного стану справ в органі з оцінки відповідності центральний орган виконавчої влади може затребувати додаткові матеріали з питань, передбачених статтями 28 - 32 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

За зверненням центральних органів виконавчої влади Перелік документів може бути доповнений на вимогу конкретного технічного регламенту.

 

Додаток 1
до тимчасового переліку документів, які подає орган з оцінки відповідності для призначення його на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів


 

Примірна форма

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу з оцінки відповідності
______________ ____________________
             (підпис)                     (прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ р.
М. П.


 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

 

____________________________________________________________________________________
(назва органу з оцінки відповідності)

ПОГОДЖЕНО
Керівник відповідного функціонального підрозділу центрального органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності
_________________________________
                  (підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.


 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ

Положення про орган з оцінки відповідності повинно встановлювати:

- назву технічного регламенту та номер і дату документа, яким затверджено технічний регламент;

- стислий опис юридичного статусу органу з оцінки відповідності;

- функції органу з оцінки відповідності, його права, обов'язки та відповідальність;

- структурна (організаційна) схема органу з оцінки відповідності (у графічному вигляді), що відображає підпорядкованість, відповідальність та розподіл обов'язків персоналу, а також наявність у структурній схемі випробувальних лабораторій, їх можливості забезпечувати виконання робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів;

- порядок підвищення кваліфікації персоналу, який виконує роботи з оцінки відповідності продукції, робіт, послуг технічним регламентам.

За необхідності положення може містити інші аспекти, що регламентують діяльність органу, виходячи із специфіки номенклатури продукції, процесів, послуг, щодо якої він має намір бути призначеним.

 

Додаток 2
до тимчасового переліку документів, які подає орган з оцінки відповідності для призначення його на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів


 

Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності

 

 

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Займана посада

Назва навчального закладу

Фахова освіта

Стаж роботи за фахом (років)


 

 

Керівник органу з оцінки відповідності
___________ _______________________
          (підпис)                  (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ р.


 

 

Додаток 3
до тимчасового переліку документів, які подає орган з оцінки відповідності для призначення його на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів


 

Відомості про аудиторів органу з оцінки відповідності

 

 

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

N атестата

Термін дії атестата

Галузь атестації


 

Відомості про штатних та позаштатних аудиторів указувати окремо.

Керівник органу з оцінки відповідності
___________ _______________________
         (підпис)                    (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ р.


 

 

Додаток 4
до тимчасового переліку документів, які подає орган з оцінки відповідності для призначення його на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів


 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________________
(посадова особа Центрального органу виконавчої влади
з питань оцінки відповідності)
___________ _____________________
         (підпис)                  (прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ р.


 

Номенклатура продукції, щодо якої орган з оцінки відповідності
(назва органу)
призначений на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів

 

 

Назва та реєстраційний номер технічного регламенту

Назва продукції, на яку поширюється сфера дії технічного регламенту

1

2

 

 


 

 

Керівник органу з оцінки відповідності

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

Керівник відповідного функціонального підрозділу центрального органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності

 

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.


 

 

Додаток 5
до тимчасового переліку документів, які подає орган з оцінки відповідності для призначення його на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів


 

ПЕРЕЛІК
випробувальних лабораторій (центрів), з якими співпрацює орган з оцінки відповідності

 

 

N з/п

Назва випробувальної лабораторії (центру)

Адреса

Атестат акредитації, термін його дії

Документ, що визначає взаємодію з випробувальною лабораторією (центром) (N, дата, термін дії)

Галузь акредитації випробувальної лабораторії (центру) (узагальнено)

1

2

3

4

5

6


 

 

Керівник органу з оцінки відповідності
___________ _____________________
         (підпис)                 (прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ р.


 

 

Додаток 6
до тимчасового переліку документів, які подає орган з оцінки відповідності для призначення його на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів


 

Довідка
про досвід з проведення робіт з оцінки відповідності продукції, що підпадає під дію технічного регламенту за останні три роки

 

 

Назва продукції

Сертифікація

Інші роботи з оцінки відповідності (випробування, технічна експертиза, реєстрація декларацій тощо)

Кількість виданих сертифікатів

Вид робіт

Кількість виконаних робіт (виданих документів)

 

На партію

На серійне в-во

 

 

 

 

 

 

 

Технічний регламент

 

 

 

 

 

Технічний регламент

 

 

 

 

 


 

 

Керівник органу з оцінки відповідності
___________ _____________________
         (підпис)                 (прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ р.

 

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.