Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 20 січня 2009 року N 31

Про затвердження форми Згоди Держспоживстандарту та Інструкції з порядку оформлення документів для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю)

 

(Витяг)

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" наказую:

1. Затвердити Інструкцію з порядку оформлення документів для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (далі - Інструкція), що додається.

2. Затвердити форму Згоди на проведення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) діяльності суб'єкта господарювання, що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Держспоживстандарту, його територіальних органів у справах захисту прав споживачів, державних центрів стандартизації, метрології та сертифікації забезпечити виконання положень цієї Інструкції.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держспоживстандарту "Про затвердження форми Згоди Держспоживстандарту та Інструкції про порядок оформлення документів для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю)" від 28.11.2008 N 430, "Про деякі питання зі здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) діяльності суб'єкта господарювання" від 09.06.2008 N 186 та "Про внесення доповнень до наказу Держспоживстандарту від 09.06.2008 N 186" від 04.07.2008 N 215.

 

Голова 

Л. В. Лосюк 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 20 січня 2009 р. N 31 


 

Інструкція
з порядку оформлення документів для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Ця Інструкція розроблена з метою забезпечення виконання Держспоживстандартом, його територіальними органами у справах захисту прав споживачів, державними центрами, стандартизації, метрології та сертифікації (далі - територіальні органи) вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 року N 877-V.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються центральним та територіальними органами Держспоживстандарту з питань дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства про захист прав споживачів, стандартів, норм, правил та інших питань, що належать до їх компетенції.

Підстави для здійснення позапланових заходів

 

1. Підставами для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) є:

1.1. Подання суб'єктом господарювання письмової заяви до територіального органу про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

1.2. Виявлення та підтвердження недостовірних даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;

1.3. Перевірка виконанням суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів територіальними органами;

1.4. Неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

1.5. Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.

2. Позапланові заходи на підставах, викладених в підпункті 1.5 пункту 1 цієї Інструкції, здійснюються територіальними органами виключно за наявності Згоди Держспоживстандарту на їх проведення.

3. Не потребують Згоди Держспоживстандарту позапланові заходи, які проводяться на підставах, викладених в підпунктах 1.1 - 1.4 пункту 1 цієї Інструкції.

Перелік документів, які надаються для отримання Згоди на проведення позапланового заходу

 

4. Для отримання Згоди на проведення позапланового заходу територіальними органами надаються:

4.1. Заява щодо надання Згоди Держспоживстандарту на проведення позапланового заходу. У заяві зазначається найменування суб'єкта господарювання та його адреса, за якою буде проводитися перевірка, предмет перевірки.

4.2. Копія звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.

5. Недодержання вимог п. 4 цієї Інструкції є підставою для відмови у наданні Держспоживстандартом Згоди на проведення позапланового заходу.

Порядок подання звернень, заяв та їх розгляд

 

6. Документи, зазначені в. п. 4 цієї Інструкції, надсилаються поштою на адресу Держспоживстандарту. По факсу та поштою (з поміткою "ПОВТОРНО") надсилаються документи виключно у випадках виявлення продукції, яка становить загрозу життю та здоров'ю людини.

7. Прийом, облік, підготовка, оформлення, розмноження, контроль виконання зберігання і використання звернень від фізичних та юридичних осіб про порушення вимог чинного законодавства України, а також заяв територіальних органів здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства Держспоживстандарту України, затвердженої наказом від 8 квітня 2003 року N 58 (зі змінами та доповненнями).

8. Звернення від фізичних та юридичних осіб про порушення вимог чинного законодавства України, а також заяви територіальних органів, що надійшли до Держспоживстандарту, розглядаються структурними підрозділами Комітету відповідно до їх компетенції, а саме:

8.1. Департаментом стандартизації та метрології - за зверненнями громадян, запитами та зверненнями народних депутатів України, або зверненнями фізичних та юридичних осіб з питань здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань та кількістю фасованого товару в упаковках.

8.2. Департаментом споживчої політики та реклами - за зверненнями громадян, запитами та зверненнями народних депутатів України, або зверненнями фізичних та юридичних осіб з питань дотримання законодавства про захист прав споживачів, а також за заявами територіальних органів.

8.3. Управлінням державного нагляду - за зверненнями громадян, запитами та зверненнями народних депутатів України, або зверненнями фізичних та юридичних осіб з питань здійснення державного нагляду за додержанням технічних регламентів, стандартів, норм і правил.

8.4. Управлінням правового забезпечення - за зверненнями громадян, запитами та зверненнями народних депутатів України виключно за особистим дорученням Голови Держспоживстандарту.

9. За результатами розгляду заяв відповідними структурними підрозділами Держспоживстандарту протягом 7 днів оформляється Згода згідно з затвердженою формою, реєструється та надсилається на виконання територіальному органу.

Порядок проведення позапланових заходів

 

10. Під час проведення позапланових заходів з'ясовуються лише питання, визначені в п. 1 цієї Інструкції, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).

11. Для здійснення позапланового заходу територіальний орган видає наказ, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

12. На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника територіального органу (із зазначенням прізвища, ім'я, та по батькові) і засвідчується печаткою. Зміст посвідчення повинен відповідати вимогам п. 3 ст. 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

13. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих днів. Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається. Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

14. Перед початком здійснення заходу посадові особи територіального органу зобов'язані пред'явити посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу територіального органу і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

 

Начальник Управління
правового забезпечення
 

 
М. П. Короленко
 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 20 січня 2009 р. N 31 


 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ЗГОДА
на проведення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) діяльності суб'єкта господарювання

 

 

_____________________________________________________________________________________
     (назва територіального органу у справах захисту прав споживачів або державного центру стандартизації, метрології
                                                                                     та сертифікації Держспоживстандарту) 

 
(дата)  

м. Київ  

N __________________________
(реєстраційний номер) 

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики надає згоду на проведення позапланової перевірки

_____________________________________________________________________________________
                            (найменування суб'єкта господарювання та його адреса, за якою буде проводитися перевірка)

на дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів, стандартів, норм і правил у межах компетенції Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, його територіальних органів у справах захисту прав споживачів, підпорядкованих державних центрів стандартизації, метрології та сертифікації.

Підставою для проведення перевірки є звернення

(назва юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи)

про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. 
 

(посада особи, яка надає згоду)  

(підпис особи, яка надає згоду)  

(П. І. Б. особи, яка надає згоду) 


 

____________


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.