Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 червня 2010 р. N 543

Київ

Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 року N 1390,
від 1 березня 2017 року N 112

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про будівельні норми" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність (додається).

2. У пункті 13 Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3415), слова "і будівельних норм" виключити.

3. Міністерству регіонального розвитку та будівництва привести у тримісячний строк власні акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 59

 

ПОРЯДОК
розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність

(У тексті Порядку слово "Мінрегіонбуд" у всіх відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1390)

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність.

2. Державні та галузеві будівельні норми (далі - будівельні норми) розробляються відповідно до основних напрямів державної політики у сфері нормування у будівництві та з урахуванням міжнародного досвіду і вітчизняних науково-технічних досягнень.

3. Будівельні норми розробляються центральними органами виконавчої влади, до повноважень яких належать питання нормування у будівництві (далі - суб'єкти нормування), відповідно до планів робіт з нормування у будівництві.

4. Вимоги до планів робіт з нормування у будівництві, структури і оформлення проекту будівельних норм, документації, яка готується під час його розроблення, погодження, затвердження і реєстрації будівельних норм, встановлюються Мінрегіоном.

5. Виконавцями робіт з нормування у будівництві є базові організації, які провадять науково-технічну діяльність у будівництві і визначаються суб'єктом нормування відповідно до переліку, затвердженого Мінрегіоном (далі - організація-розробник).

6. Проект будівельних норм розробляється організацією-розробником відповідно до технічного завдання, яке погоджується:

з Мінрегіоном - для державних будівельних норм;

із суб'єктом нормування - для галузевих будівельних норм.

7. Проект будівельних норм разом з пояснювальною запискою до нього організація-розробник оприлюднює шляхом розміщення на офіційному веб-сайті.

Повідомлення про наявність проекту державних будівельних норм та його оприлюднення організація-розробник надсилає Мінрегіону, а про наявність проекту галузевих будівельних норм - суб'єкту нормування і підприємствам, установам та організаціям, що провадять діяльність у сфері будівництва, містобудування та архітектури відповідно до технічного завдання, для вивчення і надання пропозицій.

Суб'єкт нормування на офіційному веб-сайті оприлюднює проект будівельних норм і пояснювальну записку до нього та інформацію про розроблення будівельних норм із зазначенням організації-розробника та адреси, за якою приймаються пропозиції.

Пропозиції приймаються протягом 15 робочих днів після оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті суб'єкта нормування.

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 112)

Організація-розробник аналізує одержані пропозиції до проекту будівельних норм, що надійшли від зазначених підприємств, установ та організацій, складає протокол погодження позицій, доопрацьовує проект з урахуванням зазначених пропозицій. Проект і протокол разом з пояснювальною запискою організація-розробник надсилає суб'єктові нормування.

8. Суб'єкт нормування надсилає копії проекту будівельних норм, пояснювальної записки та протоколу погодження позицій центральним органам виконавчої влади, які відповідно до компетенції беруть участь у погодженні проекту будівельних норм (далі - заінтересовані органи).

9. Заінтересований орган вивчає проект будівельних норм і не пізніше ніж протягом 15 робочих днів після його надходження надсилає листа, в якому висловлює свою позицію щодо проекту, за підписом керівника.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 112)

10. У разі коли до проекту будівельних норм заінтересований орган висловив зауваження та пропозиції, проект після доопрацювання надсилається на повторне погодження.

11. Якщо у суб'єкта нормування та заінтересованого органу виникають розбіжності щодо проекту будівельних норм, які не можуть бути врегульовані на рівні їх фахівців, представники суб'єкта нормування та заінтересованого органу проводять узгоджувальні консультації, наради, робочі зустрічі.

12. У разі недосягнення під час проведення узгоджувальних консультацій, нарад, робочих зустрічей взаємоприйнятного рішення складається протокол розбіжностей, що додається до проекту будівельних норм.

13. З метою встановлення відповідності науково-технічному рівню та державним стандартам, будівельним нормам, міжнародним і регіональним нормативним документам, до яких приєдналася Україна, технічному завданню та врегулювання можливих розбіжностей проект будівельних норм підлягає перевірці, що проводиться базовою організацією з науково-технічної діяльності у будівництві за відповідним напрямом (далі - базова організація).

Базова організація визначається суб'єктом нормування відповідно до переліку, затвердженого Мінрегіоном.

Оригінали проекту будівельних норм і пояснювальної записки разом з копіями технічного завдання, протоколом погодження позицій із заінтересованими органами або протоколом розбіжностей суб'єкт нормування надсилає базовій організації.

14. Базова організація готує пропозиції щодо затвердження проекту будівельних норм, які протягом 15 робочих днів після надходження проекту подає суб'єктові нормування.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 112)

15. У разі виникнення розбіжностей між організацією-розробником та базовою організацією, які не можуть бути врегульовані під час проведення узгоджувальних консультацій, нарад та робочих зустрічей, відповідний суб'єкт нормування надсилає проект будівельних норм на повторну перевірку іншій базовій організації за відповідним напрямом.

16. Повторна перевірка проекту будівельних норм проводиться згідно з пунктами 13 - 15 цього Порядку.

17. Після надходження позитивного висновку базової організації оригінали проекту будівельних норм, що надсилався для вивчення і погодження, і проекту будівельних норм, що пройшов перевірку, разом з пояснювальними записками організація-розробник подає суб'єктові нормування для формування справи.

18. Суб'єкт нормування надсилає копію проекту галузевих будівельних норм на погодження Мінрегіону разом з копіями документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, погоджень із заінтересованими органами і висновку базової організації.

19. Галузеві будівельні норми затверджуються відповідним суб'єктом нормування після їх погодження з Мінрегіоном.

20. Державні будівельні норми затверджуються Мінрегіоном.

У разі коли державні будівельні норми розроблено іншим суб'єктом нормування, Мінрегіону надсилаються на затвердження оригінали:

проекту, який надсилався підприємствам, установам та організаціям для вивчення і погодження, пояснювальної записки до нього та протоколу погодження позицій;

проекту, який пройшов перевірку, що проводилася базовою організацією, разом з пояснювальною запискою;

погоджень із заінтересованими органами;

висновку базової організації.

21. Кодове позначення і найменування будівельних норм та дата набрання ними чинності визначаються наказом суб'єкта нормування.

У разі потреби наказом визнаються такими, що втратили чинність, будівельні норми (в цілому або окремі положення) та/або інші нормативні акти та документи.

22. Проект будівельних норм, погоджений та перевірений в установленому порядку, але не затверджений суб'єктом нормування протягом шести місяців після надходження погодження із заінтересованими органами, надсилається на повторне погодження.

23. Розроблення проекту акта про внесення змін до будівельних норм, його погодження та затвердження здійснюються організацією-розробником відповідних будівельних норм згідно з цим Порядком.

У разі припинення діяльності організації-розробника шляхом її ліквідації або виключення з переліку базових організацій, які провадять науково-технічну діяльність у будівництві, суб'єкт нормування визначає іншу організацію-розробника.

24. Будівельні норми та зміни до них протягом одного місяця після їх затвердження підлягають реєстрації в Мінрегіоні.

25. Офіційне оприлюднення будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах баз даних з актуалізованими текстами, і безоплатний доступ до них забезпечують суб'єкти нормування.

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.