Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 14 липня 2010 р. N 589

Київ

Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві

 

Відповідно до статті 10 Закону України "Про будівельні норми" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві, що додається.

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 


 

Інд. 59

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2010 р. N 589 


 

ПОЛОЖЕННЯ
про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві

 

1. Це Положення визначає основні завдання і функції базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві (далі - базова організація) та критерії отримання статусу базової організації.

2. Базові організації у своїй діяльності керуються Законами України "Про будівельні норми", "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Базові організації визначаються із числа науково-дослідних або науково-технічних (проектних) організацій, що можуть провадити науково-технічну діяльність у будівництві за визначеними напрямами.

4. Для отримання статусу базової організації науково-дослідна або науково-технічна (проектна) організація подає до Мінрегіонбуду заяву за встановленою ним формою і повинна відповідати таким вимогам:

бути атестованою відповідно до Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 545; 1999 р., N 33, ст. 1727);

мати науково-технічний і кадровий потенціал, дослідну базу, що підтверджено документами;

розробляти протягом десяти років нормативні документи;

мати технічний комітет (підкомітет) із стандартизації відповідно до Закону України "Про стандартизацію".

5. Напрями науково-технічної діяльності у будівництві (далі - напрями діяльності) визначаються за:

групами будівель та споруд (код згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000);

основними вимогами до споруд відповідно до Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3415);

умовами та технологіями будівництва;

плануванням та забудовою населених пунктів і територій;

групою будівельних матеріалів і виробів (код згідно з Українським класифікатором нормативних документів ДК 004-2003);

організацією та економікою будівництва;

інформаційно-аналітичним забезпеченням будівельної галузі.

6. Організаційно-методичне забезпечення діяльності з надання науково-дослідній або науково-технічній (проектній) організації статусу базової організації здійснює Мінрегіонбуд.

7. Для розгляду питання щодо надання науково-дослідній або науково-технічній (проектній) організації статусу базової організації (позбавлення такого статусу) Мінрегіонбуд утворює експертну комісію, до складу якої включаються відповідальні працівники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, вчені та фахівці будівельної галузі.

Положення про експертну комісію та регламент її роботи затверджуються Мінрегіонбудом.

8. За результатами розгляду експертною комісією заяви про надання науково-дослідній або науково-технічній (проектній) організації статусу базової організації Мінрегіонбуд приймає рішення про надання такого статусу, яке оформляється наказом, або відмову у його наданні.

9. Науково-дослідна або науково-технічна (проектна) організація, що отримала статус базової організації, включається до переліку базових організацій, який формується Мінрегіонбудом та оприлюднюється на його веб-сайті.

10. Науково-дослідна або науково-технічна (проектна) організація може бути позбавлена статусу базової організації у разі:

невиконання функцій, визначених підпунктами 3 - 5 пункту 12 цього Положення;

невідповідності вимогам, передбаченим пунктом 4 цього Положення;

за власним бажанням.

11. Основним завданням базової організації є науково-технічне, дослідне, нормативно-методичне та інформаційне забезпечення визначеного напряму діяльності.

12. Базова організація відповідно до основного завдання виконує такі функції:

1) збирає та узагальнює відомості про стан науково-технічного розвитку будівельної галузі на світовому і національному рівні;

2) створює довідково-інформаційний фонд;

3) розробляє проекти будівельних норм і національних стандартів;

4) розглядає проекти будівельних норм і національних стандартів, розроблені іншими суб'єктами нормування у будівництві;

5) перевіряє проекти будівельних норм, національних стандартів та інших нормативних актів щодо відповідності вимогам законодавства, забезпечує їх взаємоузгодженість та актуалізацію;

6) проводить моніторинг будівельних норм і національних стандартів, надає роз'яснення, консультації, інформаційну підтримку;

7) висвітлює результати своєї діяльності у фахових виданнях, на конференціях, симпозіумах, семінарах тощо;

8) впроваджує результати науково-дослідних та науково-технічних робіт у будівельну галузь;

9) здійснює науково-технічний супровід об'єктів будівництва;

10) вносить пропозиції щодо пріоритетів наукових досліджень з питань нормування та стандартизації, що проводяться за рахунок бюджетних коштів;

11) досліджує питання провадження науково-технічної діяльності, готує пропозиції щодо доцільності, умов та порядку впровадження новітніх технологій;

12) готує та подає щороку до Мінрегіонбуду науково-аналітичний звіт про стан науково-технічного розвитку будівельної галузі.

13. Базова організація має право:

вносити пропозиції щодо удосконалення системи базових організацій;

утворювати науково-технічні, координаційні, експертні ради та робочі групи за відповідними напрямами діяльності.

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.