Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 30 січня 2010 року N 4

Про затвердження гігієнічних нормативів щодо безпечності природної мінеральної води

 

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" постановляю:

1. Затвердити гігієнічний норматив "Параметри безпечності природної мінеральної води" (додається).

2. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України дану постанову довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в установленому порядку.

3. Постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

4. Контроль за виконанням постанови покладаю на заступника Головного державного санітарного лікаря України Григоренко А. А.

 

 

О. М. Біловол


 

 

Додаток
до пункту 1
постанови Головного державного санітарного лікаря України
від 30 січня 2010 р. N 4


 

Гігієнічний норматив
"Параметри безпечності природної мінеральної води"

 

 

N

Показники, одиниці розмірності

Значення показника, не більше

Методики визначення

Хімічні параметри безпечності

1.

Нітрати (по NO3-)

50,0

ДСТУ ISO 7890-2-2003, ДСТУ ISO 10304-1-2003, ГОСТ 23268.9, Посібник [1]

2.

Нітрити (по NO2-)

0,1

ДСТУ ISO 6777-2003, ДСТУ ISO 10304-1-2003, ГОСТ 23268.8

3.

Миш'як (As)

0,01

ДСТУ ISO 11885:2005, ГОСТ 4152, МВВ 91-12-98 [2], МВВ 081/12-0094-03 [3], РД 118.02.28.88 [4]

4.

Борати

5,0 (у перерахунку на бор)

Посібник [1]

5.

Свинець (Pb)

0,01

ДСТУ ISO 11885:2005, ГОСТ 18293, РД 52.24.377 [5], МВ В 081/12-4631-00 [6]

6.

Цинк (Zn)

1,0

ДСТУ ISO 11885:2005, РД 52.24.377 [5], МВ В 081/12-0139-04 [7], Посібник [1],

7.

Селен (Se)

0,01

ДСТУ ISO 11885:2005, ГОСТ 19413, МВВ 081/12-0200-05 [8]

8.

Кадмій (Cd)

0,003

ДСТУ ISO 11885:2005, РД 52.24.377 [5], МВ В 081/12-4631-00 [6]

9.

Мідь (Cu)

1,0

ДСТУ ISO 11885:2005, ГОСТ 4388, РД 52.24.377 [5], МВ В 081/12-4631-00 [6]

10.

Ртуть (Hg)

0,001

ГОСТ 26927, МВВ 081/12-0095-03 [9], РД 52.24.30-86 [10], Посібник [1]

11.

Хром (Cr)

0,05

ДСТУ ISO 11885:2005, РД 52.24.377 [5]

12.

Стронцій (Sr)

7,0

ДСТУ ISO 11885:2005, ГОСТ 23950,

13.

Фтор (F)

1,5

ДСТУ ISO 10304-1-2003, ГОСТ 23268.18

14.

Органічні речовини (в розрахунку на вуглець)

5,0

ДСТУ EN 1484, Посібник [1]

15.

Уран

1,8 (23,8 Бк/дм3)

МВВ 96-12-98 [11]

16.

Радій

5,0 · 10-7 (18,5 Бк/дм3)

Посібник [1]

17.

Феноли*

0,001

ГОСТ 26449.1, МВВ 104-12-98 [12]

18.

- Пестициди (сумарний вміст)*

0,0005

ДСТУ ISO 6468, Посібник [1],

19.

- Нафтопродукти*

0,01

МВВ 99-12-98 [13]

20.

Марганець

0,5

ДСТУ ISO 11885:2005, РД 52.24.377 [5], МВВ 081/12-0288-06 [14], МВВ М 01-27-2006 [15]

21.

Нікель

0,02

ДСТУ ISO 11885:2005, РД 52.24.377 [5], МВВ М 01-38-200 [16]

22.

Барій

0,7

ДСТУ ISO 11885:2005

23.

Ціаніди*

0,07

ДСТУ ISO 6703-1:2007, ДСТУ ISO 6703-2:2007, ДСТУ ISO 6703-3:2007, МВВ М 01-28-2003 [17]

24.

Сурма*

0,005

ДСТУ ISO 11885:2005

25.

- Поліхлорбіфеніли*

0,0005

ДСТУ ISO 6468

26.

ПАР*: аПАР* кПАР*

0,025 0,050

РД 52.24.368-2006 [18], МВВ 081/12-4555-00 [19], МВВ 081/12-0511-08 [20]

27.

ПАВ*

5 · 10-6 (для кожного компоненту)

ДСТУ ISO 17993:2008

Примітка: * - Визначення проводяться на стадії прогнозної оцінки щодо можливості практичного використання

Мікробіологічні показники безпечності

N з/п

Характеристики

Значення

Методи контролю

1

Загальне мікробне число (ЗМЧ) при температурі 37 через 24 години КУО/см3, не більше

5 (для води з джерела)*** 20 (для фасованих)

ДСТУ ISO 6222-2002, ГОСТ 18963, МВ 10.2.1-113-2005 [21] МР 10.10.2.1-155-2008 [25]

2

Загальне мікробне число (ЗМЧ) при температурі від 20 до 22 через 72 години КУО/см3, не більше

20 (для води з джерела)*** 100 (для фасованих)

3

Загальні коліформні бактерії в 250 см3

Відсутність*

ДСТУ ISO 9308-1:2005, ГОСТ 18963, МВ 10.2.1-113-2005 [21] МР 10.10.2.1-137-2007 [22]

4

Термотолерантні коліформні бактерії (E.coli) в 250 см3

Відсутність

ГОСТ 18963, МВ 10.2.1-113-2005 [21] МР 10.10.2.1-137-2007 [22]

5

Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa) в 250 см3

Відсутність

МР [23], Посібник [24]


6.

Кишкові ентерококи в 250 см3

Відсутність

 


7.

Сульфітредукуючі анаероби в 50 см3

Відсутність

 


 

Примітки:

* - при виявленні лактозопозитивних варіантів колоній проводиться визначення їх належності до термотолерантних коліформних бактерій (E.coli) або кишкових ентерококів;

** - при невідповідності води природної мінеральної наведеним санітарно-мікробіологічним вимогам (1 - 3) для уточнення характеру забруднення визначаються патогенні ентеробактерії територіальним закладом санітарно-епідеміологічної служби. Вода природна мінеральна не повинна містити паразитів та патогенних мікроорганізмів;

*** - рекомендоване (показове, а не як максимальний дозволений показник концентрації) з урахуванням особливостей природної мінеральної води.

Перелік методик визначення показників, що наведено у таблиці

1. Посібник з методів контролю природних мінеральних вод, штучно-мінералізованих вод та напоїв на їх основі. Частина 1. Фізико-хімічні дослідження. Нікіпелова О. М., Філіпенко Т. Г., Солодова Л. Б.: МОЗ України, УкрНДІМРтаК, м. Одеса, 2002. - 96 с.

2. МВВ 91-12-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации мышьяка в пробах питьевых, природных и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Методика виконання вимірювань масової концентрації миш'яку в пробах питних, природних і стічних вод на аналізаторі рідини "Флюорат-02")

3. МВВ 081/12-0094-03 Методика выполнения измерений содержания мышьяка в природной, питьевой и очищенной сточной воде методом инверсионной вольтамперометрии (Методика виконання вимірювань вмісту миш'яку в природній, питній та очищеній воді методом інверсійної вольтамперометрії)

4. РД 118.02.2028.88 Методика фотометрического определения мышьяка (III) (V) (Методика фотометричного визначення миш'яку (III) (V))

5. РД 52.24.20377-2008 Методические указания. Атомно-абсорбционное определение металлов (Al, Ag, Be, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn) в поверхностных водах суши с прямой электротермической атомизацией проб (Методичні вказівки. Атомно-абсорбційне визначення металів (Al, Ag, Be, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn) в поверхневих водах суші з прямою електротермічною атомізацією проб)

6. МВ В 081/12-4631-00 Методика выполнения измерений массовой концентрации кадмия, свинца и меди в природной, питьевой и очищенной сточной воде методом иверсионной вольтамперометрии (Методика виконання вимірювань масової концентрації кадмію, свинцю та міді в природній, питній та очищеній стічній воді методом інверсійної вольтамперометрії)

7. МВ В 081/12-0139-04 Методика выполнения измерений цинка в природной, питьевой и очищенной сточной воде методом инверсионной вольтамперометрии (Методика виконання вимірювань цинку в природній, питній та очищеній стічній воді методом інверсійної вольтамперометрії)

8. МВВ 081/12-0200-05 Методика выполнения измерения содержания селена в природной, питьевой и очищенной сточной воде методом инверсионной вольтамперометрии (Методика виконання вимірювань вмісту селену в природній, питній та очищеній стічній воді методом інверсійної вольтамперометрії)

9. МВВ 081/12-0095-03 Методика выполнения измерения содержания ртути в природной, питьевой и очищенной сточной воде методом инверсионной вольтамперометрии (Методика виконання вимірювань вмісту ртуті в природній, питній та очищеній стічній воді методом інверсійної вольтамперометрії)

10. РД 52.24.2030-86 Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов ртути в природной воде методом беспламенной абсорбции (Методика виконання вимірювання концентрації ртуті у природній воді методом безполум'яної абсорбції)

11. МВВ 96-12-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации урана в пробах питьевых, природных и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Методика виконання вимірювань масової концентрації урану в пробах питних, природних і стічних вод на аналізаторі рідини "Флюорат-02")

12. МВВ 104-12-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов общих и летучих в пробах питьевых, природных и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Методика виконання вимірювань масової концентрації фенолів загальних та летючих у пробах питних, природних і стічних вод на аналізаторі рідини "Флюорат-02")

13. МВВ 99-12-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів в пробах питних, природних і стічних вод на аналізаторі рідини "Флюорат-02")

14. МВВ 081/12-0288-06 Методика выполнения измерений содержания марганца в природной, питьевой и очищенной сточной воде методом инверсионной вольтамперометрии (Методика виконання вимірювань вмісту марганцю в природній, питній та очищеній стічній воді методом інверсійної вольтамперометрії)

15. МВВ М 01-27-2006 Методика выполнения измерений массовой концентрации марганца в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод фотометрическим методом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02" (Методика виконання вимірювань масової концентрації марганцю в пробах природних, питних та очищених стічних вод фотометричним методом з використанням аналізатора рідини "Флюорат-02")

16. МВВ М 01-38-2000 Методика выполнения измерений массовой концентрации никеля в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Методика виконання вимірювань масової концентрації нікелю в пробах природних, питних та очищених стічних вод фотометричним методом на аналізаторі рідини "Флюорат-02")

17. МВВ М 01-28-2003 Методика выполнения измерений массовой концентрации цианидов токсичных фотометрическим методом в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Методика виконання вимірювань масової концентрації ціанідів токсичних фотометричних методом у пробах природної, питної та стічної води на аналізаторі рідини "Флюорат-02")

18. РД 52.24.20368-2006 Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ в водах. Методика выполнения измерений экстракционно-фотометрическим методом (Масова концентрація аніонних синтетичних поверхнево-активних речовин у водах. Методика виконання вимірювань екстракційно-фотометричним методом)

19. МВВ 081/12-4555-00. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат-02". (Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації аніонних поверхнево-активних речовин в пробах питних, природних і стічних вод на аналізаторі рідини "Флюорат-02")

20. МВВ 081/12-0511-08. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации катионных поверхностно-активных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат-02". (Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації катіонних поверхнево-активних речовин в пробах питних, природних і стічних вод на аналізаторі рідини "Флюорат-02")

21. МВ 10.2.1-113-2005 Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води. Затв. наказом Міністерством охорони здоров'я України 03.02.2005 N 60

22. МР 10.10.2.1-137-2007 Застосування тестових наборів COLILERT-18 для санітарно-бактеріологічного контролю якості води: Методичні рекомендації. - К., 2007

23. Методические рекомендации "Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)", МЗ СССР, М., 1984 (Методичні рекомендації "Виявлення та ідентифікація Pseudomonas aeruginosa у об'єктах навколишнього середовища (харчових продуктах, воді, стічних рідинах)", МОЗ СРСР, 1984)

24. Посібник з методів контролю природних мінеральних вод, штучно-мінералізованих вод та напоїв на їх основі. Ч. 2 Мікробіологічні дослідження., Ніколенко С. І., Глуховська С. М., Померанц М.Л.МОЗ України, УкрНДІМРтаК, м. Одеса, 2002. - 38 с.

25. МР 10.10.2.1-155-2008 Методичні рекомендації "Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді з використанням тестів діагностичних Quanti-Disc та SimPlate", затверджені наказом МОЗ України від 14.03.2008 N 138.

____________


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.