Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 
          З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

        Про внесення змін до Закону України 
         "Про молоко та молочні продукти" 
     щодо безпечності та якості молочних продуктів 
 

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

   I. Внести до Закону України "Про молоко та молочні продукти" 
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, 
ст. 513; 2007 р., N 4, ст. 37) такі зміни: 

   1. У статті 1: 

   абзац четвертий виключити; 

   абзаци восьмий - дванадцятий викласти в такій редакції: 

   "молочна сировина  -  молоко, яке піддавалося попередній 
фізичній обробці (фільтрації, охолодженню), а також будь-які 
молочні продукти, що містять виключно складові молока (молочний 
жир, молочний білок, лактозу) і можуть бути використані  у 
виробництві іншої продукції; 

   молочні продукти - продукти, одержані з молока або молочної 
сировини, які можуть містити харчові добавки, необхідні для 
виробництва, за умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не 
замінюють складових молока (молочний  жир,  молочний  білок, 
лактозу); 

   традиційні молочні  продукти  -  масло,  сири;  а також 
кисломолочні продукти, вироблені із застосуванням заквасок на 
чистих культурах молочнокислих бактерій - ацидофілін, простокваша, 
ряжанка, сметана, сир кисломолочний; кефір - із застосуванням 
заквасок на кефірних грибках; 

   пакування - вміщення молочної сировини та молочних продуктів 
у тару чи пакувальний матеріал; 

   переробне підприємство - підприємство, яке закуповує молоко 
та молочну сировину, має виробничі потужності та умови для 
переробки молочної сировини, виробляє молочні  продукти,  що 
відповідають вимогам безпечності та якості"; 

   абзац чотирнадцятий виключити. 

   2. В абзаці п'ятому частини першої статті 3 слова "та 
молочної продукції" замінити словами "молочної сировини і молочних 
продуктів". 

   3. Статтю 4 викласти в такій редакції: 

   "Стаття 4. Вимоги до показників безпечності та якості молока, 
        молочної сировини і молочних продуктів 

   Молоко, молочна сировина і молочні продукти, що виробляються 
в Україні та ввозяться на митну територію України, повинні 
відповідати показникам безпечності та  якості  для  харчових 
продуктів, які встановлені нормативно-правовими актами України. 

   Базисні норми  масової  частки  жиру  і білка в молоці 
розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої 
влади з питань аграрної політики". 

   4. Частину четверту статті 5 викласти в такій редакції: 

   "Забороняється відокремлення  процесу  пакування  молочних 
продуктів від технологічного циклу виробництва продукції (крім 
пакування масла, сиру, сухих молочних продуктів атестованими 
структурними підрозділами одного переробного підприємства або 
атестованими переробними підприємствами, що входять до складу 
одного об'єднання)". 

   5. Частину другу статті 6 викласти в такій редакції: 

   "У виробництві традиційних молочних продуктів забороняється 
використовувати жири та білки немолочного походження, а також 
будь-які стабілізатори і консерванти". 

   6. Частину першу статті 9 замінити двома частинами такого 
змісту: 

   "Виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів 
(крім молочних продуктів для спеціального дієтичного споживання 
(використання), у тому числі продуктів для дитячого харчування, 
харчування для спортсменів та осіб похилого віку) здійснюється за 
наявності експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з їх 
виробництва,  що  видається  відповідним  головним  державним 
інспектором  ветеринарної  медицини,  а  виробництво молочних 
продуктів для спеціального дієтичного споживання (використання), у 
тому числі продуктів для дитячого харчування, харчування для 
спортсменів та осіб похилого віку - за наявності експлуатаційного 
дозволу для потужностей (об'єктів) з їх виробництва, що видається 
відповідним головним державним санітарним лікарем. 

   Експлуатаційний дозвіл   видається   у   встановленому 
законодавством порядку". 

   У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою. 

   7. Статті 10 і 11 викласти в такій редакції: 

   "Стаття 10. Організація суб'єктами господарювання контролю за 
         безпечністю та якістю молока, молочної сировини і 
         молочних продуктів 

   Контроль за безпечністю та якістю молока, молочної сировини і 
молочних  продуктів  здійснюється  суб'єктами  господарювання 
відповідно до закону шляхом: 

   додержання умов виробництва, зберігання та реалізації молока, 
молочної  сировини  і  молочних  продуктів  відповідно  до 
нормативно-правових актів; 

   створення та діяльності лабораторій, обладнаних сучасними 
приладами і відповідними реактивами для визначення показників 
безпечності та якості молока, молочної сировини та молочних 
продуктів. 

   Стаття 11. Атестація виробництва молока, молочної сировини і 
        молочних продуктів 

   Суб'єкти господарювання   (крім   особистих  селянських 
господарств, фізичних осіб), які здійснюють виробництво молока, 
молочної сировини і молочних продуктів, підлягають атестації на 
відповідність обов'язковим вимогам нормативно-правових актів. 

   Об'єктами атестації виробництва молока, молочної сировини і 
молочних продуктів є нормативна документація на продукцію, а також 
технологічне обладнання, засоби вимірювальної техніки та контролю, 
випробувальне обладнання. 

   Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його 
видав, у разі порушення виробником вимог нормативно-правових актів 
про безпечність та якість молока, молочної сировини і молочних 
продуктів. 

   Підставою для переатестації виробництва молока,  молочної 
сировини і молочних продуктів є: 

   закінчення строку дії атестата; 

   зміна суб'єктом господарювання виду діяльності, найменування, 
місцезнаходження або виду продукції. 

   Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних 
продуктів може бути анульований у разі: 

   порушення вимог законодавства у сфері виробництва зазначеної 
продукції; 

   невиконання розпорядження відповідного органу про усунення 
порушень умов виробництва. 

   У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відмову у 
видачі атестата суб'єкту господарювання протягом трьох робочих 
днів  з  дня прийняття такого рішення надсилається письмове 
повідомлення із зазначенням підстави відмови: 

   підписання заяви особою, яка не має на це повноважень; 

   виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих на 
атестацію. 

   Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних 
продуктів видається безоплатно протягом місяця з дня подання 
письмової заяви до відповідного територіального органу виконавчої 
влади з питань аграрної політики. 

   Атестація виробництва молока, молочної сировини і молочних 
продуктів проводиться один раз на п'ять років. 

   Порядок проведення атестації виробництва молока, молочної 
сировини і молочних продуктів встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. 

   Виробництво та переробка молока, молочної сировини і молочних 
продуктів без атестата виробництва забороняються. 

   Особисте селянське господарство, фізичні особи, які утримують 
корів, овець, кіз, буйволиць чи кобилиць для виробництва молока, 
молочної сировини,  повинні  мати  довідку  про  епізоотичне 
благополуччя  тварин у господарствах, що видається установою 
ветеринарної медицини за місцем утримання тварин". 

   8. У статті 13: 

   1) назву та абзац перший частини першої викласти в такій 
редакції: 

   "Стаття 13. Права та обов'язки суб'єктів господарювання 

   Суб'єкти господарювання мають право"; 

   2) абзаци перший, п'ятий і восьмий частини другої викласти в 
такій редакції: 

   "Суб'єкти господарювання зобов'язані"; 

   "вести в установленому законодавством порядку документацію, 
яка підтверджує безпечність та якість продукції"; 

   "за наявності  виробничих потужностей забезпечувати повну 
переробку молочної  сировини,  а  в  разі  їх відсутності - 
реалізовувати підприємствам, які можуть її переробляти". 

   9. У статті 14: 

   1) у частині першій: 

   в абзаці  другому  слово  "безпеки"  замінити  словом 
"безпечності"; 

   абзац третій викласти в такій редакції: 

   "з питань додержання санітарних норм і правил у процесі 
розроблення технічних умов і регламентів на молочні продукти, 
визначення показників їх безпечності та здійснення періодичного 
нагляду  у  процесі  виробництва, обігу та імпорту молочних 
продуктів, а також за використанням обладнання, тари, транспортних 
засобів - установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної 
служби"; 

   2) частину другу викласти в такій редакції: 

   "Забороняється стягнення плати з виробників молока, молочної 
сировини і молочних продуктів за здійснення перевірок та нагляду 
органами державного контролю". 

   10. У частині першій статті 16: 

   абзац третій після слів "молоко незбиране" доповнити словом 
"екстра"; 

   абзаци дев'ятий і десятий викласти в такій редакції: 

   "для молока ґатунку екстра - 25 відсотків; 

   для молока вищого ґатунку - 20 відсотків". 

   11. У статті 21: 

   1) частину другу викласти в такій редакції: 

   "У разі порушення вимог показників щодо безпечності та якості 
продукції на  суб'єктів  господарювання  накладаються  штрафи 
відповідно до закону"; 

   2) частину третю виключити. 

   12. У тексті Закону слова "якість та безпека" в 
усіх відмінках замінити словами "безпечність та  якість"  у 
відповідному відмінку. 

   II. Прикінцеві положення 

   1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його 
опублікування. 

   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня 
набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і скасування 
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх 
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 
 

 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 

 м. Київ, 15 квітня 2010 року 
     N 2132-VI 

( Текст підготовлено Відділом баз данних НПД УКС ВР )

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.