Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

 

НАКАЗ

 

21.03.2011

м. Київ

N 107


 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2011 р. за N 494/19232

Про затвердження форми акта перевірки з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил

 

 

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення", постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" та з метою подальшого вдосконалення організації і порядку проведення державного нагляду за додержанням стандартів, норм та правил

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму акта перевірки з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, що додається.

2. Заступнику начальника Управління державного та метрологічного нагляду (Жмурко Т. О.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

контроль за виконанням територіальними центрами стандартизації, метрології та сертифікації вимог цього наказу.

3. Унести до Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, затвердженої наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 03.06.2002 N 321, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.06.2002 за N 512/6800 (із змінами) (далі - Інструкція), такі зміни:

3.1. Пункт 6.1 розділу 6 викласти в такій редакції:

"6.1. За результатами державного нагляду складається акт перевірки з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил (далі - Акт), який є підставою для вжиття заходів впливу за порушення стандартів, норм і правил, а також для контролю і обліку діяльності ДЦСМС".

3.2. Додаток 6 до Інструкції виключити.

4. Керівникам територіальних центрів стандартизації, метрології та сертифікації забезпечити використання затвердженої форми акта при здійсненні перевірок після реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

В. В. Гончаренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

М. Бродський

Голова комісії з
проведення реорганізації
Міністерства економіки України

А. А. Максюта


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
21.03.2011 N 107


 

 

____________________________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади)
____________________________________________________________________________________
(територіальний орган, що здійснює заходи з державного нагляду ____________________________________________________________________________________
(контролю) за дотриманням законодавства щодо якості продукції, додержанням стандартів, норм і правил)
____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження та телефони)


 

АКТ N _______
перевірки з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил
(далі - Акт)

 

"___" ____________ 20__ року

Місце проведення перевірки _____________________________________________________________
(місце провадження господарської діяльності суб'єкта
______________________________________________________________________________________
господарювання (вулиця, населений пункт, район, область, місто))
______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця) ______________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Мною (нами), _________________________________________________________________________,
(прізвище(а), ім'я (імена), по батькові посадової(их) особи (осіб) органу державного нагляду)
відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення", постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами), від 31.10.2007 N 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції" проведено перевірку за дотриманням законодавства щодо якості продукції, додержанням стандартів, норм і правил

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (підрозділу), її місцезнаходження
______________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання)
______________________________________________________________________________________
у присутності керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання _____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
предмет перевірки _____________________________________________________________________
(позначення та назва нормативного документа, назва перевіреної продукції, марка,
_____________________________________________________________________________________
артикул, стадія життєвого циклу продукції, код продукції, що перевіряється, згідно
_____________________________________________________________________________________
з Державним класифікатором продукції та послуг (далі - ДКПП), спеціалізація/виробництво)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


 

Розпорядчі документи щодо здійснюваного заходу

Тип здійснюваного заходу

Наказ N ________ від ______________

Направлення N _____ від ___________

Згода N _______ від ______________

плановий

позаплановий


 

Початок заходу

Завершення заходу

число

місяць

рік

число

місяць

рік


 

Дані щодо попередньої перевірки:

Планова

Позапланова

не було взагалі

не було взагалі

була в період з __________ по __________

Акт N ____________ від _______________

була в період з __________ по ___________

Акт N ____________ від ________________


 

I. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

 

N
з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативний акт, вимоги якого порушені


 

Примітки:

1. У разі відсутності продукції, яка підлягає контролю, державний інспектор складає Акт, до якого додається одержана від суб'єкта підприємницької діяльності довідка-підтвердження, що така продукція на час перевірки відсутня, із зазначенням строку початку її виробництва.

В Акті робиться запис: "Реалізацію продукції без пред'явлення її органу державного нагляду ДЦСМС не здійснювати. У разі реалізації такої продукції без пред'явлення її для контролю суб'єкт підприємницької діяльності несе відповідальність згідно з підпунктом 4 частини першої статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення".

2. При ухиленні суб'єкта підприємницької діяльності від пред'явлення продукції для перевірки державний інспектор складає Акт, у якому визначаються обсяг і вартість випущеної продукції з моменту встановлення факту ухилення.

3. До Акта обов'язково додаються акт відбору зразків (проб) і протоколи випробувань незалежно від результатів перевірки.

Залежно від характеру порушень та заходів впливу, що застосовуються, додаються:

довідка про обсяг реалізації продукції за кожен місяць, у якому мало місце порушення;

приписи про усунення порушень стандартів, норм і правил, про заборону реалізації перевіреної партії продукції;

протоколи про адміністративні правопорушення;

пропозиції (за потреби) про перегляд чинних нормативних документів (далі - НД) на продукцію, сировину, матеріали, напівфабрикати і складові частини;

інше.

За результатами перевірки суб'єкт господарювання розробляє план організаційно-технічних заходів, у якому зазначаються конкретні заходи щодо усунення порушень стандартів, норм і правил та причин, які їх викликали.

Затверджений план організаційно-технічних заходів не пізніше ніж протягом 5 днів після видачі суб'єкту підприємницької діяльності приписів надсилається до ДЦСМС.

Суб'єкт господарювання повідомляє ДЦСМС про виконання плану заходів щодо усунення виявлених порушень.


 

II. Перелік питань для контролю дій перевіряючих

 

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планового заходу суб'єкт господарювання письмово попереджений не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу

Частина четверта статті 5 Закону України від 05.04.2007 N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - ЗУ N 877-V)

2

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) пред'явили керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі:
посвідчення (направлення);
службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю)

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877-V

3

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) надали копію посвідчення (направлення)

Частина п'ята статті 7, абзаци третій, шостий статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) внесла запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час проведення позапланового заходу з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. У посвідченні (направленні) на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

Частина перша статті 6 ЗУ N 877-V


 

Примітка. Цей розділ заповнюється виключно керівником або уповноваженою(ими) особою(ами) суб'єкта господарювання.


 

III. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта, що мають місце з боку підприємства

 

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень


 

IV. Прикінцеві положення

 

Цей Акт складено на ______ аркушах у 2-х примірниках,
посадовою(ими) особою(ами)

Додатки
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________

____________________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)


 

Керівник або уповноважена особа суб'єкта господарювання:

_______________________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)


 

З Актом ознайомлений і один примірник отримав керівник або уповноважена особа суб'єкта господарювання

___________________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)


 

Позначка про надсилання Акта суб'єкту господарювання поштою (в разі необхідності)

Акт відправлено через поштове відділення N _______ _____________ ____________________
(дата) (підпис посадової особи)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання Акта
_______________ ____________________
(дата) (підпис)


 

Відмітка про відмову підписання керівником та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання цього Акта та/або заповнення розділів II, III

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Примітка.

Питання, що підлягають перевірці при здійсненні планових заходів, зазначені в додатку до цього Акта.


 

Відмітки про виконання припису (заповнюються на першому примірнику):

Лист господарюючого суб'єкта _________________________________________________
(номер, дата)

Повторна перевірка (за потреби) ________________________________________________
(номер, дата)

Посадова особа, на яку покладено контроль за виконанням припису _________________________
(прізвище, ініціали та підпис)

З контролю знято керівником (заступником керівника)
органу державного нагляду ___________________________________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)

"___" _____________ 20__ року


 

Додаток
до Акта перевірки з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил


 

I. Загальна інформація про суб'єкта господарювання

 

Таблиця 1

N
з/п

Перелік питань, що підлягають перевірці

Інформаційні дані щодо суб'єкта господарювання

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

1.1

Питома вага продукції, що перевіряється, в загальному обсязі виробництва (товарообігу) за останні 12 місяців (або квартал)

Абзац п'ятий
пункту 5.3
Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, затвердженої наказом Держстандарту України від 03.06.2002 N 321, зареєстрованої в Мін'юсті 18.06.2002 за N 512/6800 (із змінами) (далі - Інструкція від 03.06.2002 N 321)

1.2

Наявність акта приймальних випробувань для продукції, що перевіряється вперше, оформленого згідно з вимогами стандартів системи розроблення і поставлення продукції на виробництво

Абзац четвертий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321

1.3

Інформація про рекламації (претензії) на продукцію, що перевіряється (за останні 12 місяців), організація гарантійного та післягарантійного обслуговування

Абзац сьомий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321

1.4

Коротка інформація про період та результати попередніх перевірок органами Держспоживстандарту та іншими контролюючими органами (за останні 12 місяців)

Абзац сьомий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321

1.5

Порядок контролю якості продукції, у тому числі наявність випробувальної (вимірювальної) лабораторії (за наявності - позначення номера свідоцтва про атестацію (акредитацію) і дати реєстрації, терміну дії; органу, який проводив атестацію)

Абзац восьмий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321

1.6

Наявність зареєстрованого знака для товарів і послуг (за наявності - позначення номера свідоцтва і дати реєстрації, терміну дії)

Абзац шостий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321

1.7

Наявність штрихового коду (за наявності - позначення номера свідоцтва і дати реєстрації, терміну дії)

Абзац шостий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321

1.8

Інформація про тимчасові дозволи на відхилення від вимог стандартів за наявності

Абзац шостий
пункту 5.10
Інструкції від 03.06.2002 N 321

1.9

Кількість осіб, працюючих на підприємстві, згідно зі штатним розписом

Пункт 5.4
Інструкції від 03.06.2002 N 321

1.10

Інформація про відбір зразків продукції для перевірки, акт відбору зразків

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції"

Детальний опис наданих документів:


 

II. Вихідні дані

 

2.1. Інформація про наявність дозвільних документів, передбачених законодавством

 

Таблиця 2

N
з/п

Перелік питань, які підлягають перевірці

Результати перевірки

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НП

1

2

3

4

5

6

7

2.1.1

Випуск та реалізація продукції за ліцензією, отриманою згідно із законодавством

Пункт 8 частини першої статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення"

2.1.2

Наявність документа, у тому числі ліцензії на право промислового виробництва продукції, оформленого в установленому порядку, якщо це передбачено законодавством

Абзац третій
пункту 5.3 Інструкції від 03.06.2002 N 321

2.1.3

Відомості про:
атестацію виробництва;
наявність сертифікатів відповідності на продукцію;
декларацію про відповідність на продукцію

Абзац дев'ятий
пункту 5.3 Інструкції від 03.06.2002 N 321

Детальний опис наданих дозвільних документів (номер та дата видачі, найменування органу, що видав, термін дії) та виявлених порушень


 

2.2. Якість матеріалів, сировини, комплектувальних виробів

 

Таблиця 3

N
з/п

Перелік питань, які підлягають перевірці

Результати перевірки

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НП

1

2

3

4

5

6

7

2.2.1

Вхідний контроль сировини, матеріалів, комплектувальних виробів

Підпункти 3.2 - 3.7
пункту 3
ГОСТ 24297-87

2.2.2

Наявність товаросупровідної документації на сировину, матеріали, комплектувальні вироби

Підпункти 1 і 2
пункту 2.2
ГОСТ 24297-87

Висновок щодо відповідності та детальний опис виявлених порушень


 

III. Результати перевірки додержання стандартів, норм і правил

 

3.1. Стан нормативної, конструкторської та технологічної документації

 

Таблиця 4

N
з/п

Перелік питань, які підлягають перевірці

Результати перевірки

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НП

1

2

3

4

5

6

7

3.1.1

Стан нормативної документації (її відповідність законодавству та вимогам НД)

Абзац другий
підпункту 5.5.7
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.1.2

Стан:
конструкторської документації;
технологічної документації;
експлуатаційної документації;
іншої технічної документації

Абзац третій
підпункту 5.5.7
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.1.3

Наявність зразків (еталонів) продукції, якщо вони передбачені НД на продукцію, що перевіряється

Абзац восьмий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.1.4

Організація проведення періодичних випробувань (дотримання періодичності та повноти випробувань)

Пункт 5.9
Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.1.5

Виконання приписів та постанов, якщо вони мали місце

Пункт 5.2
Інструкції від 03.06.2002 N 321

Детальний опис стану нормативної, конструкторської та технологічної документації та виявлених порушень; організації та порядку проведення періодичних випробувань; дотримання порядку поставлення продукції на виробництво.
Висновок щодо відповідності встановленим вимогам та опис виявлених порушень


 

3.2. Результати перевірки продукції

 

Таблиця 5

N
з/п

Перелік питань, які підлягають контролю

Результати перевірок

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НП

1

2

3

4

5

6

7

3.2.1

Наявність товаросупровідної документації

Підпункт 5.5.6
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.2.2

Відповідність вимогам НД до упаковки

Підпункт 5.5.6
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.2.3

Відповідність вимогам НД до маркування

Підпункт 5.5.6
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.2.4

Відповідність вимогам НД до консервації

Підпункт 5.5.6
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.2.5

Відповідність вимогам НД до зберігання продукції

Підпункт 5.5.6
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.2.6

Відповідність вимогам НД до комплектності продукції

Підпункт 5.5.6
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.2.7

Відповідність встановленим вимогам за (органолептичними показниками) зовнішнім виглядом

Підпункт 5.5.8
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.2.8

Відповідність вимогам етикетування щодо наявності чи відсутності ГМО у харчових продуктах

Стаття 38 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

3.2.9

Випробування, аналізування та вимірювання на відповідність вимогам (показникам, характеристикам) стандартів, норм і правил за методами, що ними зазначені

Підпункт 5.5.8 пункту 5.5 Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.2.10

Перевірка окремих складальних одиниць (деталей) і якості складання

Пункт 5.6 Інструкції від 03.06.2002 N 321

Висновок щодо відповідності продукції встановленим вимогам та опис виявлених порушень

ПРИМІТКИ:

1. У суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику, перевіряються підпункти 3.2.1 - 3.2.10. Відповідність продукції встановленим вимогам визначається за результатами документальної перевірки та проведення випробувань.

2. У суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до середнього ступеня ризику, перевіряються підпункти 3.2.1 - 3.2.9. Відповідність продукції встановленим вимогам визначається за результатами документальної перевірки. Випробування проводяться за наявності скарг щодо якості та безпечності, а також у разі порушення правил проведення періодичних та приймально-здавальних випробувань.

3. У суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до низького ступеня ризику, проводиться документальна перевірка за підпунктами 3.2.1 - 3.2.8. Випробування проводяться за наявності скарг споживачів (користувачів), а також у разі не підтвердження безпечності продукції на підставі документів, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами.


 

3.3. Перевірка додержання технологічної дисципліни

 

Таблиця 6

N
з/п

Перелік питань, які підлягають контролю

Результати перевірок

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НП

1

2

3

4

5

6

7

3.3.1

Додержання технологічної дисципліни на операціях, які зумовлюють якість деталей, складальних одиниць та готових виробів

Абзац другий пункту 5.10 Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.3.2

Наявність на робочих місцях технологічних карт, робочих інструкцій, рецептур, регламентів, описів

Абзац четвертий
пункту 5.10 Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.3.3

Додержання графіків періодичного контролю технологічного обладнання, оснащення (графіків ППР)

Абзац сьомий
пункту 5.10 Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.3.4

Наявність контролю технологічного процесу

Абзац третій
пункту 5.10 Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.3.5

Забезпеченість виробничих підрозділів оснащенням, його стан

Абзац п'ятий
пункту 5.10 Інструкції від 03.06.2002 N 321

Опис результатів перевірки технологічної дисципліни на виробництві. Висновок щодо відповідності встановленим вимогам, детальний опис виявлених порушень


 

3.4. Стан метрологічного забезпечення виробництва

 

Таблиця 7

N
з/п

Перелік питань, які підлягають контролю

Результати перевірок

Нормативне обґрунтування

Так

Ні

НВ

НП

1

2

3

4

5

6

7

3.4.1

Забезпеченість технологічних операцій засобами вимірювальної техніки (ЗВТ) та методиками виконання вимірювань

Абзац другий пункту 5.11 Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.4.2

Стан ЗВТ та відповідність умов їх експлуатації вимогам експлуатаційних документів

Абзац третій пункту 5.11 Інструкції від 03.06.2002 N 321

3.4.3

Вплив порушень метрологічних норм і правил на якість продукції, що випускається

Абзац четвертий пункту 5.11 Інструкції від 03.06.2002 N 321

Опис результатів перевірки метрологічного забезпечення виробництва. Висновок щодо відповідності встановленим вимогам, детальний опис виявлених порушень


 

Умовні позначення

Так

Так

Ні

Ні

НВ

Не виконано

НП

Не перевірялось


 

____________


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.